Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010

 • Explanatory Notes Table of contents

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Nodiadau Esboniadol i Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010. For other versions of these Explanatory Notes, see More Resources.

 1. Cyflwyniad

  1. Rhan 1: Tlodi Plant, Chwarae a Chyfranogi

   1. Rhan 1, Pennod 1: Dileu Tlodi Plant

    1. Adran 1: Y nodau eang i gyfrannu at ddileu tlodi plant

    2. Adran 2: Strategaethau i gyfrannu at ddileu tlodi plant

    3. Adran 3: Strategaethau a lunnir gan Weinidogion Cymru

    4. Adran 4: Strategaethau a lunnir gan awdurdodau lleol (awdurdodau gwasanaethau plant)

    5. Adran 5: Strategaethau a lunnir gan awdurdodau Cymreig eraill

    6. Adran 6: Yr awdurdodau Cymreig

    7. Adran 7: Dyletswydd awdurdod lleol i sicrhau bod gofal plant ar gael

    8. Adran 8: Gwasanaethau cymorth i rieni: pwerau awdurdod lleol

    9. Adran 9: Gwasanaethau cymorth iechyd: pwerau awdurdod lleol

    10. Adran 10: Rheoliadau am wasanaethau i fynd i’r afael â thlodi plant

   2. Rhan 1, Pennod 2: Chwarae a Chymryd Rhan

    1. Adran 11: Dyletswyddau awdurdod lleol ynghylch cyfleoedd chwarae i blant

    2. Adran 12: Plant yn cymryd rhan ym mhenderfyniadau awdurdod lleol

   3. Rhan 1, Pennod 3: Arolygu, canllawiau a chyfarwyddiadau

    1. Adran 13: Arolygu

    2. Adran 14: Pwerau mynediad

    3. Adran 15: Pwerau arolygu

    4. Adran 16: Pŵer i’w gwneud yn ofynnol bod gwybodaeth yn cael ei rhoi

    5. Adran 17: Canllawiau

    6. Adran 18: Cyfarwyddiadau

  2. Rhan 2: Gwarchod Plant a Gofal Dydd i Blant

   1. Adran 19 Ystyr “gwarchod plant” a “gofal dydd i blant”

   2. Adran 20 Cofrestr o warchodwyr plant

   3. Adran 21 Dyletswydd gwarchodwyr plant i gofrestru

   4. Adran 22 Cofrestr o ddarparwyr gofal dydd i blant

   5. Adran 23 Dyletswydd darparwyr gofal dydd i gofrestru

   6. Adran 24 Ceisiadau i gofrestru: gwarchod plant

   7. Adran 25 Gofynion rhagnodedig ar gyfer cofrestru fel gwarchodwr plant

   8. Adran 26 Ceisiadau i gofrestru: gofal dydd i blant

   9. Adran 27 Gofynion rhagnodedig ar gyfer cofrestru darparwyr gofal dydd i blant

   10. Adran 28 Cofnodi ar y gofrestr a thystysgrifau

   11. Adran 29 Amodau wrth gofrestru

   12. Adran 30 Rheoliadau sy'n llywodraethu gweithgareddau

   13. Adran 31 Diddymu cofrestriad

   14. Adran 32 Atal cofrestriad

   15. Adran 33 Tynnu oddi ar y gofrestr yn wirfoddol

   16. Adran 34 Amddiffyn plant mewn argyfwng: diddymu cofrestriad

   17. Adran 35 Amddiffyn plant mewn argyfwng: newidiadau i amodau

   18. Adran 36 Gweithdrefn ar gyfer cymryd camau penodol

   19. Adran 37 Apelau

   20. Adran 38 Anghymhwyso rhag cofrestru

   21. Adran 39 Canlyniadau anghymhwyso

   22. Adran 40 Arolygu

   23. Adran 41 Pwerau mynediad

   24. Adran 42 Pwerau arolygu

   25. Adran 43 Pŵer cwnstabl i gynorthwyo wrth arfer pwerau mynediad

   26. Adran 44 Cyflenwi gwybodaeth i Weinidogion Cymru

   27. Adran 45 Cyflenwi gwybodaeth i awdurdodau lleol

   28. Adran 46 Y tramgwydd o wneud datganiad anwir neu gamarweiniol

   29. Adran 47 Hysbysiadau o gosb

   30. Adran 48 Hysbysiadau o gosb: darpariaeth atodol

   31. Adran 49 Terfyn amser ar gyfer achosion

   32. Adran 50 Tramgwyddau gan gyrff corfforaethol

   33. Adran 51 Cymdeithasau anghorfforedig

   34. Adran 52 Swyddogaethau awdurdodau lleol

   35. Adran 53 Ffioedd

   36. Adran 54 Cydweithredu rhwng awdurdodau

   37. Adran 55 Hysbysiadau

   38. Adran 56 Marwolaeth person cofrestredig

  3. Rhan 3: Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd

   1. Adran 57 Sefydlu timau integredig cymorth i deuluoedd (TICD)

   2. Adran 58 Swyddogaethau timau integredig cymorth i deuluoedd (TICDau)

   3. Adran 59 Adnoddau ar gyfer timau integredig cymorth i deuluoedd

   4. Adran 60 Cyfansoddiad timau integredig cymorth i deuluoedd

   5. Adran 61 Sefydlu byrddau integredig cymorth i deuluoedd

   6. Adran 62 Swyddogaethau byrddau integredig cymorth i deuluoedd

   7. Adran 63 Rheoliadau ynghylch timau a byrddau integredig cymorth i deuluoedd

   8. Adran 64 Adroddiadau blynyddol ar dimau integredig cymorth i deuluoedd

   9. Adran 65 Canllawiau ynghylch timau integredig cymorth i deuluoedd

  4. Rhan 4 – Amrywiol a chyffredinol

   1. Adran 66 Swyddogion safonau gwaith cymdeithasol teuluol

   2. Adran 67 Anghenion plant sy’n codi o anghenion gofal cymunedol eu rhieni

   3. Adran 68 Anghenion plant sy’n codi o anghenion gofal iechyd rhieni

   4. Adran 69 Swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol

   5. Adran 70 Canllawiau

   6. Adran 71 Dehongli'n gyffredinol

   7. Adran 72 Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

   8. Adran 73 Diddymiadau

   9. Adran 74 Gorchmynion a Rheoliadau

   10. Adran 75 Cychwyn

   11. Adran 76 Enw byr

 2. Cofnod y trafodion yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Explanatory Notes Table of contents

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Assembly Government department responsible for the subject matter of the Measure to explain what the Measure sets out to achieve and to make the Measure accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Measures of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources