Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016

 • Explanatory Notes Table of contents

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Nodiadau Esboniadol i Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016. For other versions of these Explanatory Notes, see More Resources.

 1. Cyflwyniad

 2. Crynodeb A’R Cefndir

 3. Sylwebaeth Ar Yr Adrannau

  1. Rhan 1 – Trosolwg

  2. Rhan 2 – Awdurdod Cyllid Cymru

   1. Adrannau 2-9 – Sefydlu, statws, aelodaeth, pwyllgorau a staff Awdurdod Cyllid Cymru

   2. Adrannau 10-11 – Gweithdrefn a dilysrwydd

   3. Adrannau 12-15 – Swyddogaethau

   4. Adrannau 16-20 – Gwybodaeth

   5. Adrannau 21-22 – Achosion llys a thystiolaeth

   6. Adrannau 23-25 – Arian

   7. Adran 26 – Siarter safonau a gwerthoedd

   8. Adrannau 27-28 – Cynllun corfforaethol ac adroddiad blynyddol

   9. Adrannau 29-32 – Cyfrifon ac archwilio

   10. Adran 33 – Swyddog cyfrifo

   11. Adran 34 – Cofnodion Cyhoeddus Cymru

   12. Adran 35 – Yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

   13. Adran 36 – Archwilydd Cyffredinol Cymru

  3. Rhan 3 – Ffurflenni, Ymholiadau Ac Asesiadau Treth

   1. Adran 37 – Trosolwg

   2. Adrannau 38-39 – Dyletswyddau trethdalwyr i gadw cofnodion a’u storio’n ddiogel

   3. Adrannau 40-42 – Ffurflenni treth

   4. Adrannau 43-45 – Hysbysiad a chwmpas ymholiad a diwygio ffurflen dreth yn ystod ymholiad

   5. Adrannau 46-49 – Atgyfeirio at dribiwnlys yn ystod ymholiad

   6. Adrannau 50-51 – Cwblhau ymholiad

   7. Adrannau 52-53 – Dyfarniadau ACC

   8. Adrannau 54-61 – Asesiadau ACC

   9. Adrannau 62-67 – Ymwared yn achos asesiad gormodol neu dreth a ordalwyd

   10. Adrannau 68-73 – Gweithdrefn ar gyfer gwneud hawliadau, cadw cofnodion a’u storio’n ddiogel a diwygio a chywiro hawliadau

   11. Adrannau 74–77 -  Ymholiad ACC i hawliad

   12. Adran 78 – Terfyn amser ar gyfer gwneud hawliadau

   13. Adran 79 - Yr hawlydd: partneriaethau

   14. Adran 80 – Asesiad o hawlydd mewn cysylltiad â hawliad

   15. Adran 81 – Setliadau contract

  4. Rhan 4 – Pwerau Ymchwilio Acc

   1. Adrannau 83-85 – Dehongli

   2. Adran 86 – Hysbysiadau trethdalwr

   3. Adran 87 – Hysbysiadau trydydd parti

   4. Adran 88 – Cymeradwyaeth y tribiwnlys i hysbysiadau trethdalwr a hysbysiadau trydydd parti

   5. Adran 89 – Pŵer i wneud gwybodaeth a dogfennau yn ofynnol am bersonau na wyddys pwy ydynt

   6. Adrannau 90-91 – Gwneud gwybodaeth a dogfennau yn ofynnol mewn perthynas â grŵp o ymgymeriadau neu am bartneriaeth

   7. Adran 92 – Pŵer i gael gwybodaeth er mwyn gallu cadarnhau pwy yw person

   8. Adran 93 – Pŵer i gael manylion cyswllt dyledwyr

   9. Adran 94 – Terfyn amser ar gyfer dyroddi hysbysiad gwybodaeth a gymeradwywyd gan dribiwnlys

   10. Adran 95 – Cydymffurfio â hysbysiad gwybodaeth a chyflwyno copïau o ddogfennau ac adran 96 – cyflwyno copïau o ddogfennau

   11. Adrannau 97-99 – Hysbysiadau gwybodaeth: cyfyngiadau cyffredinol ac amddiffyniad ar gyfer deunydd newyddiadurol a chofnodion personol

   12. Adran 100 – Hysbysiadau trethdalwr ar ôl dychwelyd ffurflen dreth

   13. Adrannau 101-102 – Amddiffyniad ar gyfer gohebiaeth freintiedig rhwng cynghorwyr cyfreithiol a chleientiaid ac ar gyfer cynghorwyr treth ac archwilwyr

   14. Adran 103 – Pŵer i archwilio mangre busnes

   15. Adran 104 – Cynnal archwiliadau o dan adran 103: darpariaeth bellach

   16. Adran 105 – Cynnal archwiliadau o dan adran 103: defnyddio offer a deunyddiau

   17. Adran 106 – Pŵer i archwilio mangre neu eiddo er mwyn prisio etc.

   18. Adran 107 – Dangos awdurdodiad i gynnal archwiliadau

   19. Adran 108 – Cymeradwyaeth y tribiwnlys i archwilio mangre

   20. Adran 109 – Pŵer i farcio asedau a chofnodi gwybodaeth

   21. Adran 110 – Cyfyngiad ar archwilio dogfennau

   22. Adran 111 - Dehongli

   23. Adrannau 112-113 – Pwerau ymchwilio pellach

   24. Adrannau 114-115 – Troseddau yn ymwneud â hysbysiadau gwybodaeth

   25. Adran 116 – Dim adolygu nac apelio yn erbyn cymeradwyaeth y tribiwnlys

  5. Rhan 5 - Cosbau

   1. Adrannau 118-121 – Cosbau am fethu â dychwelyd ffurflen dreth

   2. Adrannau 122-123 – Cosb am fethu â thalu treth

   3. Adrannau 124-128 – Cosbau o dan Bennod 2: cyffredinol

   4. Adrannau 129-132 – Cosbau am anghywirdebau mewn dogfennau

   5. Adran 133 – Cosb am fethu â hysbysu ynghylch tanasesiad neu danddyfarniad

   6. Adrannau 134-138 – Refeniw posibl a gollir

   7. Adrannau 139-141 – Cosbau o dan Bennod 3: cyffredinol

   8. Adran 142 - Dehongli

   9. Adrannau 143-145 – Cosb am fethu â chadw cofnodion mewn cysylltiad â ffurflenni a hawliadau treth a’u storio’n ddiogel

   10. Adrannau 146-153 – Cosbau sy’n ymwneud ag ymchwiliadau

   11. Adran 154 – Talu cosbau

   12. Adrannau 155-156 – Atodol

  6. Rhan 6 - Llog

   1. Adrannau 157-160 – Llog ar symiau sy’n daladwy i ACC

   2. Adrannau 161-162 – Llog ar symiau sy’n daladwy gan ACC

   3. Adran 163 – Cyfraddau llog taliadau hwyr a llog ad-daliadau

  7. Rhan 7 – Talu a Gorfodi

   1. Adrannau 164-168 – Talu ac ardystio dyled

   2. Adrannau 169-170 – Adennill

  8. Rhan 8 – Adolygiadau Ac Apelau

   1. Adran 172 – Penderfyniadau apeliadwy

   2. Adrannau 173-177 – Adolygiadau

   3. Adrannau 178-181 – Apelau

   4. Adran 182-183 – Canlyniadau adolygiadau ac apelau

   5. Adran 184 – Setlo anghydfodau drwy gytundeb

  9. Rhan 9 – Ymchwilio I Droseddau

   1. Adran 185 – Pwerau i ymchwilio i droseddau

   2. Adran 186 – Enillion troseddau

   3. Adran 187 – Rheoleiddio pwerau ymchwilio

  10. Rhan 10 – Darpariaethau Terfynol

   1. Adran 188 – Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol etc.

   2. Adran 189 – Rheoliadau

   3. Adran 190 – Dyroddi hysbysiadau

   4. Adran 191 – Rhoi hysbysiadau a dogfennau eraill i ACC

   5. Adran 192 - Dehongli

   6. Adran 193 - Mynegai o ymadroddion a ddiffinnir

   7. Adran 194 – Dod i rym

   8. Adran 195 – Enw byr

 4. Cofnod Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Explanatory Notes Table of contents

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources