Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2018 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to indicate the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

1990200020102020

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The A40 Trunk Road and Link Road (Travellers’ Rest Junction, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles and 30 MPH Speed Limit) Order 20182018 No. 1418 (W. 266)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 a’r Ffordd Gyswllt (Cyffordd Travellers’ Rest, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 30 MYA Dros Dro) 2018
  The M4 Motorway (Junction 23a (Magor), Monmouthshire to Junction 34 (Miskin), Rhondda Cynon Taf) & The A48(M) Motorway (Junction 29 (Castleton), Newport to Junction 29A (St Mellons), Cardiff) (Temporary Prohibition of Vehicles) (No.2) Order 20182018 No. 1415 (W. 265)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 23a (Magwyr), Sir Fynwy i Gyffordd 34 (Meisgyn), Rhondda Cynon Taf) a Thraffordd yr A48(M) (Cyffordd 29 (Cas-bach), Casnewydd i Gyffordd 29A (Llaneirwg), Caerdydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) (Rhif 2) 2018
  The A55 Trunk Road (Junction 1 (Kingsland Roundabout), Holyhead, Isle of Anglesey to east of Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20182018 No. 1414 (W. 264)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 1 (Cylchfan Kingsland), Caergybi, Ynys Môn i fan i’r dwyrain o Gyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2018
  The A487 & A40 Trunk Roads (Fishguard, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 1411 (W. 263)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A487 a’r A40 (Abergwaun, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The Non-Domestic Rating (Multiplier) (Wales) (No. 2) Order 20182018 No. 1365 (W. 262)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) (Rhif 2) 2018
  The Local Authority Fostering Services (Wales) Regulations 20182018 No. 1339 (W. 261)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018
  The Fostering Panels (Establishment and Functions) (Wales) Regulations 20182018 No. 1333 (W. 260)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 2018
  The Climate Change (Net Welsh Emissions Account Credit Limit) (Wales) Regulations 20182018 No. 1305 (W. 259)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Terfyn Credyd Cyfrif Allyriadau Net Cymru) (Cymru) 2018
  The Climate Change (Interim Emissions Targets) (Wales) Regulations 20182018 No. 1304 (W. 258)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Targedau Allyriadau Interim) (Cymru) 2018
  The Climate Change (Carbon Budgets) (Wales) Regulations 20182018 No. 1303 (W. 257)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cyllidebau Carbon) (Cymru) 2018
  The Climate Change (International Aviation and International Shipping) (Wales) Regulations 20182018 No. 1302 (W. 256)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Hedfan Rhyngwladol a Morgludiant Rhyngwladol) (Cymru) 2018
  The Carbon Accounting (Wales) Regulations 20182018 No. 1301 (W. 255)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfrifyddu Carbon (Cymru) 2018
  The A494 Trunk Road (Loggerheads, Denbighshire to Gwernymynydd, Flintshire) (40 mph Speed Limit) Order 20182018 No. 1280 (W. 254)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Loggerheads, Sir Ddinbych i Wernymynydd, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 40 mya) 2018
  The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Isles of Scilly Modification) Regulations 20182018 No. 1267 (W. 253)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Addasiad Ynysoedd Scilly) 2018
  The A4076 Trunk Road (Hamilton Terrace, Milford Haven, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 1240 (W. 252)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Hamilton Terrace, Aberdaugleddau, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The M4 Motorway (Junction 23, Rogiet to the Wales/England Border, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Trafficking of the Hard Shoulder and 50 MPH Speed Limit) Order 20182018 No. 1223 (W. 251)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 23, Rogiet i Ffin Cymru/Lloegr, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau, Caniatáu Traffig ar y Llain Galed a Therfyn Cyflymder 50 MYA Dros Dro) 2018
  The M48 Motorway (Eastbound Carriageway and Entry Slip Road at Junction 2, Chepstow, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 1222 (W. 250)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M48 (Y Gerbytffordd a’r Ffordd Ymuno tua’r Dwyrain wrth Gyffordd 2, Cas-gwent, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The Environment, Planning and Rural Affairs (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20182018 No. 1216 (W. 249)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau yr Amgylchedd, Cynllunio a Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018
  The Carcase Classification and Price Reporting (Wales) Regulations 20182018 No. 1215 (W. 248)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dosbarthu Carcasau a Hysbysu eu Prisiau (Cymru) 2018
  The Law Derived from the European Union (Wales) Act 2018 (Repeal) Regulations 20182018 No. 1211 (W. 247)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 (Diddymu) 2018

  Back to top