Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2015 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to indicate the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

1990200020102020

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20152015 No. 2080 (W. 316)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2015
  The A40 Trunk Road and Link Road (Travellers’ Rest Junction, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles and 30 MPH Speed Limit) Order 20152015 No. 2079 (W. 315)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 a’r Ffordd Gyswllt (Cyffordd Travellers’ Rest, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 30 MYA Dros Dro) 2015
  The M4 Motorway (Junction 24 (Coldra) to Junction 28 (Tredegar Park), Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 mph Speed Limit) Order 20152015 No. 2078 (W. 314)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 24 (Y Coldra) i Gyffordd 28 (Parc Tredegar), Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2015
  The A5 Trunk Road (Cerrigydrudion West Junction, Conwy County Borough) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 2077 (W. 313)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Cyffordd Gorllewin Cerrigydrudion, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The Specified Crustaceans (Prohibition on Fishing, Landing, Sale and Carriage) (Wales) Order 20152015 No. 2076 (W. 312)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cramenogion Penodedig (Gwahardd eu Pysgota, eu Glanio, eu Gwerthu a’u Cludo) (Cymru) 2015
  The Council Tax (Exceptions to Higher Amounts) (Wales) Regulations 20152015 No. 2068 (W. 311)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Eithriadau rhag Symiau Uwch) (Cymru) 2015
  The Housing (Wales) Act 2014 (Commencement No. 5) Order 20152015 No. 2046 (W. 310) (C. 127)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 5) 2015
  The M4 Motorway (Slip Roads between Junction 38 (Margam) and Junction 43 (Llandarcy), Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 2037 (W. 309)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Slipffyrdd rhwng Cyffordd 38 (Margam) a Chyffordd 43 (Llandarsi), Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The Nitrate Pollution Prevention (Wales) (Amendment) Regulations 2015 (revoked)2015 No. 2020 (W. 308)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Act 2015 (Commencement No. 2) Order 20152015 No. 2019 (W. 307) (C. 124)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 2) 2015
  The A494 Trunk Road (Wernfechan, Ruthin, Denbighshire) (Prohibition of Waiting) Order 20152015 No. 2017 (W. 306)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Wern, Fechan, Rhuthun, Sir Ddinbych) (Gwahardd Aros) 2015
  The Swansea to Manchester Trunk Road (A483) and the Newtown to Aberystwyth Trunk Road (A489) (Newtown Bypass and De-Trunking) Order 20152015 No. 2016 (W. 305)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd Abertawe i Fanceinion (Yr A483) a Chefnffordd y Drenewydd i Aberystwyth (Yr A489) (Ffordd Osgoi’r Drenewydd a Thynnu Statws Cefnffordd) 2015
  The Agricultural Sector (Wales) Act 2014 (Consequential Modification) Order 20152015 No. 2001 (W. 304)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 (Addasu Canlyniadol) 2015
  The A487 Trunk Road (Llanarth to Castell Pigyn, Ceredigion) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 1993 (W. 303)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Llannarth i Gastell Pigyn, Ceredigion) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The Sheep and Goats (Records, Identification and Movement) (Wales) Order 20152015 No. 1992 (W. 302)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Defaid a Geifr (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2015
  The Fire and Rescue Services (National Framework) (Wales) (Revision) (No. 2) Order 20152015 No. 1991 (W. 301)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Gwasanaethau Tân ac Achub (Fframwaith Cenedlaethol) (Cymru) (Adolygu) (Rhif 2) 2015
  The Microchipping of Dogs (Wales) Regulations 20152015 No. 1990 (W. 300)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Microsglodynnu Cŵn (Cymru) 2015
  The Partnership Arrangements (Wales) Regulations 20152015 No. 1989 (W. 299)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) 2015
  The Children (Secure Accommodation) (Wales) Regulations 20152015 No. 1988 (W. 298)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Cymru) 2015
  The Planning (Wales) Act 2015 (Commencement No. 2 and Transitional and Saving Provisions) Order 20152015 No. 1987 (C. 123) (W. 297)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol ac Arbed) 2015

  Back to top