Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3534)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A55 Trunk Road (Westbound Slip Roads at Junction 32a & Junction 32, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20132013 No. 1585Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Ffyrdd Ymuno ac Ymadael tua’r Gorllewin wrth Gyffordd 32a a Chyffordd 32, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2013
  The A477 Trunk Road (St Clears, Carmarthenshire to Pembroke Dock, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20132013 No. 1584Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Sanclêr Sir Gaerfyrddin i Ddoc Penfro, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2013
  The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 1577 (W. 145)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2013
  The M4 Motorway (Junction 49, Pont Abraham, Carmarthenshire) (50 MPH Speed Limit) Regulations 20132013 No. 1567 (W. 144)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Traffordd yr M4 (Cyffordd 49, Pont Abraham, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder 50 MYA) 2013
  The Protection of Freedoms Act 2012 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20132013 No. 1566 (C. 62) (W. 143)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2013
  The School Governors' Annual Reports (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 1561 (W. 142)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A487 Trunk Road (Aberarth, Ceredigion) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 1470Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Aber-arth, Ceredigion) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The Housing and Regeneration Act 2008 (Commencement No. 3 and Transitional, Transitory and Saving Provisions) (Wales) Order 20132013 No. 1469 (W. 140) (C. 57)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Tai ac Adfywio 2008 (Cychwyn Rhif 3 a Darpariaethau Trosiannol, Darfodol ac Arbed) (Cymru) 2013
  The Apprenticeships (Alternative Welsh Completion Conditions) Regulations 20132013 No. 1468 (W. 139)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Prentisiaethau (Amodau Cwblhau Cymreig Amgen) 2013
  The Public Audit (Wales) Act 2013 (Commencement, Consequential Amendments, Transitional and Saving Provisions) (Wales) Order 20132013 No. 1466 (C. 56) (W. 138)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (Cychwyn, Diwygiadau Canlyniadol, Darpariaethau Trosiannol ac Arbed) (Cymru) 2013
  The A55 Trunk Road (Westbound Exit Slip Road at Junction 33a, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists &2013 No. 1452Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffordd Ymadael tua'r Gorllewin wrth Gyffordd 33a, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2013
  The A5 Trunk Road (Llugwy Waterworks, Ogwen, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20132013 No. 1415Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Gwaith Dŵr Llugwy, Ogwen, Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20132013 No. 1396 (W. 135)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2013
  The M4 Motorway (Junction 44 (Lon Las) to Junction 45 (Ynysforgan), Swansea) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1257Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 44 (Lôn Las) i Gyffordd 45 (Ynysforgan), Abertawe) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The Animal Health (Miscellaneous Fees) (Wales) Regulations 20132013 No. 1241 (W. 133)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) 2013
  The A40 Trunk Road (Rhosmaen Roundabout to Manordeilo, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20132013 No. 1212Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Rhos-maen i Faenordeilo, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Gurnos Lay-bys, Merthyr Tydfil) (Prohibition of U-Turns) Order 20132013 No. 1208Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cilfannau’r Gurnos, Merthyr Tudful) (Gwahardd Troadau Pedol) 2013
  The A40 Trunk Road (Lanlash Farm to Broad Oak, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1206Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Fferm Lanlash i Dderwen-Fawr, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The Apprenticeships (Transitional Provision for Existing Vocational Specifications) (Wales) Order 20132013 No. 1202 (W. 129)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Prentisiaethau (Darpariaeth Drosiannol ar gyfer Manylebau Galwedigaethol Presennol) (Cymru) 2013
  The Apprenticeships (Specification of Apprenticeship Standards for Wales) Order 20132013 No. 1192 (W. 128)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Prentisiaethau (Manyleb Safonau Prentisiaethau Cymru) 2013

  Back to top