Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4042)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Secure Tenancies (Absolute Ground for Possession for Anti-social Behaviour) (Review Procedure) (Wales) Regulations 20142014 No. 3278 (W. 335)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tenantiaethau Diogel (Sail Absoliwt ar gyfer Meddiannu am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol) (Y Weithdrefn Adolygu) (Cymru) 2014
  The Education (Wales) Measure 2009 (Pilot) (Revocation) Regulations 20142014 No. 3267 (W. 334)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Mesur Addysg (Cymru) 2009 (Treialu) (Dirymu) 2014
  The Animal Welfare (Breeding of Dogs) (Wales) Regulations 20142014 No. 3266 (W. 333)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014
  The Designation of Schools Having a Religious Character (Wales) Order 20142014 No. 3261 (W. 332)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dynodi Ysgolion Sydd â Chymeriad Crefyddol (Cymru) 2014
  The Firefighters' Compensation Scheme (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 3256 (W. 331)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Digolledu’r Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Amendment)Order 20142014 No. 3254 (W. 330)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Amendment) Order 20142014 No. 3242 (W. 329)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Common Agricultural Policy (Integrated Administration and Control System and Enforcement and Cross Compliance) (Wales) Regulations 20142014 No. 3223 (W. 328)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (System Integredig Gweinyddu a Rheoli a Gorfodi a Thrawsgydymffurfio) (Cymru) 2014
  The Rural Development Programmes (Wales) Regulations 20142014 No. 3222 (W. 327)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rhaglenni Datblygu Gwledig (Cymru) 2014
  The A465 Trunk Road (Pandy to Llangua, Monmouthshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 3203Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Pandy i Langiwa, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau Cyflymder a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2014
  The A489 Trunk Road (Cemmaes Road to Machynlleth, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 3202Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A489 (Glantwymyn i Fachynlleth, Powys) (Cyfyngiadau Traffig a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2014
  The A44 Trunk Road (Llangurig to Eisteddfa Gurig, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 3201Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Llangurig i Eisteddfa Gurig, Powys) (Cyfyngiadau Traffig a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2014
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 3193 (W. 323)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A494 Trunk Road (Dee Bridge, Queensferry, Flintshire) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 3167Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Pont Afon Dyfrdwy, Queensferry, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 35 to the Wales/England Border, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibition & 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 3166Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 35 i Ffin Cymru/Lloegr, Sir y Fflint) (Gwahardd Traffig Dros Dro a Therfyn Cyflymder o 40 mya) 2014
  The A5 Trunk Road (South of Cerrigydrudion, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 3165Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Man i’r De o Gerrigydrudion, Conwy) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A5 Trunk Road (Pentrefoelas, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 3164Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Pentrefoelas, Conwy) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The Water Industry (Undertakers Wholly or Mainly in Wales) (Information about Non-owner Occupiers) Regulations 20142014 No. 3156 (W. 318)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Diwydiant Dŵr (Ymgymerwyr sy’n Gyfan Gwbl neu’n Bennaf yng Nghymru) (Gwybodaeth am Feddianwyr nad ydynt yn Berchenogion) 2014
  The Flood and Water Management Act 2010 (Commencement No.9) Order 20142014 No. 3155 (W. 317) (C. 137)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (Cychwyn Rhif 9) 2014
  The Housing (Wales) Act 2014 (Commencement No. 1) Order 20142014 No. 3127 (W. 316) (C. 136)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 1) 2014

  Back to top