Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3701)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A4810 Steelworks Access Road (Queen’s Way), (Llanwern, Newport) (Temporary Speed Limits and Clearway) Order 20132013 No. 3170Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ffordd Fynediad Gwaith Dur yr A4810 (Queen’s Way) (Llan-wern, Casnewydd) (Terfynau Cyflymder a Chlirffordd Dros Dro) 2013
  The School Admission Appeals Code (Appointed Day) (Wales) Order 20132013 No. 3141 (W. 314)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cod Apelau Derbyn Ysgol (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2013
  The Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Commencement No.7) Order 20132013 No. 3140 (W. 313) (C. 128)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 7) 2013
  The Welsh Language Tribunal (Appointment) Regulations 20132013 No. 3139 (W. 312)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tribiwnlys y Gymraeg (Penodi) 2013
  The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20132013 No. 3138 (W. 311)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2013
  The Education (Information About Individual Pupils) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 3137 (W. 310)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A470 Trunk Road (Clatter to Nant Wgi, Powys) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20132013 No. 3105Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Clatter i Nant Wgi, Powys) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The Food (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20132013 No. 3049 (W. 308)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2013
  The Welsh in Education Strategic Plans and Assessing Demand for Welsh Medium Education (Wales) Regulations 20132013 No. 3048 (W. 307)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ac Asesu’r Galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 3046 (W. 305)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Coleg Ceredigion Further Education Corporation (Dissolution) and Coleg Ceredigion (Designated Institution in Further Education) Order 20132013 No. 3045 (W. 304)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Ceredigion (Diddymu) a Choleg Ceredigion (Sefydliad Dynodedig mewn Addysg Bellach) 2013
  The Council Tax Reduction Schemes (Default Scheme) (Wales) Regulations 20132013 No. 3035 (W. 303)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Cynllun Diofyn) (Cymru) 2013
  The A494 Trunk Road (Queensferry Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Pedestrians and Cyclists) Order 20132013 No. 3030Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Queensferry, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Cerddwyr a Beicwyr Dros Dro) 2013
  The Council Tax Reduction Schemes and Prescribed Requirements (Wales) Regulations 20132013 No. 3029 (W. 301)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013
  The A483 Trunk Road (Newtown, Powys) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20132013 No. 3025Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Y Drenewydd, Powys) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 (Commencement No. 3) Order 20132013 No. 3024 (W. 299) (C. 124)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 3) 2013
  The Food Safety, Food Hygiene and Official Controls (Sprouting Seeds) (Wales) Regulations 20132013 No. 3007 (W. 298)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diogelwch Bwyd, Hylendid Bwyd a Rheolaethau Swyddogol (Hadau Egino) (Cymru) 2013
  The Local Government (Wales) Measure 2011 (Modification of Enactments and other Provisions) Order 20132013 No. 3005 (W. 297)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (Addasu Deddfiadau a Darpariaethau eraill) 2013
  The A470 Trunk Road (Talerddig to Dolfach, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2982Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Talerddig i Ddolfach, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 33A, Brookside Interchange to Junction 35, Dobshill Interchange) and the A494 Trunk Road (Drome Corner Interchange to St Davids Park Interchange), Flintshire (Temporary Prohibition of Vehicles and 40 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 2976Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 33A, Cyfnewidfa Brookside i Gyffordd 35, Cyfnewidfa Dobshill) a Chefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Drome Corner i Gyfnewidfa Parc Dewi Sant), Sir y Fflint (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 MYA) 2013

  Back to top