Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3675)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The M4 Motorway (Slip Roads between Junction 23a (Magor), Monmouthshire and Junction 28 (Tredegar Park), Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 873Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Slipffyrdd rhwng Cyffordd 23a (Magwyr), Sir Fynwy a Chyffordd 28 (Parc Tredegar), Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The National Health Service (General Dental Services Contracts and Personal Dental Services Agreements) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 872 (W. 86)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol a Chytundebau Gwasanaethau Deintyddol Personol) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 827Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The Prevention of Social Housing Fraud (Detection of Fraud) (Wales) Regulations 20142014 No. 826 (W. 84)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Atal Twyll Tai Cymdeithasol (Darganfod Twyll) (Cymru) 2014
  The Council Tax Reduction Schemes (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20142014 No. 825 (W. 83)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2014
  The A5 Trunk Road (Chirk Bypass, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20142014 No. 811Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Ffordd Osgoi’r Waun, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2014
  The A483 Trunk Road (Junction 1 to Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Restriction and Prohibitions) Order 20142014 No. 810Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 1 i Ffin Cymru/Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A449 Trunk Road (Coldra Interchange, Newport to Usk Interchange, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 789Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A449 (Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd i Gyfnewidfa Brynbuga, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway between Junction 30 (Travellers’ Inn Junction) and Junction 33 (Northop), Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 712Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua'r Dwyrain rhwng Cyffordd 30 (Cyffordd Travellers' Inn) a Chyffordd 33 (Llaneurgain), Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The A483 Trunk Road (Junction 7, Rossett Interchange to the Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temp Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 711Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 7, Cyfnewidfa'r Orsedd i Ffin Cymru/Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Aberdulais Interchange to Neath Abbey Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles, Pedestrians and Cyclists) Order 20142014 No. 710Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Aberdulais i Gyfnewidfa Mynachlog Nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau, Cerddwyr a Beicwyr Dros Dro) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 20, Brompton Avenue, Colwyn Bay, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 709Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 20, Brompton Avenue, Bae Colwyn, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20142014 No. 694 (W. 75)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2014
  The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) Regulations 20142014 No. 684 (W. 74)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2014
  The National Assistance (Sums for Personal Requirements) (Assessment of Resources) and Social Care Charges (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 20142014 No. 666 (W. 73)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) (Asesu Adnoddau) a Ffioedd Gofal Cymdeithasol (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2014
  The Tuberculosis (Miscellaneous Amendments) (Wales) Order 20142014 No. 632 (W. 72)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Twbercwlosis (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2014
  The Public Transport Users' Committee for Wales (Abolition) Order 20142014 No. 595 (W. 71)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus Cymru (Diddymu) 2014
  The Town and Country Planning (Compensation) (Wales) Regulations 20142014 No. 593 (W. 70)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) 2014
  The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20142014 No. 592 (W. 69)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The Adoption Agencies (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 567 (W. 68)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2014

  Back to top