Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4010)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Smoke-free Premises etc. (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1363 (W. 133)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2015
  The National Independent Safeguarding Board (Wales) Regulations 20152015 No. 1358 (W. 132)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol (Cymru) 2015
  The Safeguarding Boards (General) (Wales) Regulations 20152015 No. 1357 (W. 131)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Byrddau Diogelu (Cyffredinol) (Cymru) 2015
  The Housing (Right to Buy and Right to Acquire) (Limits on Discount) (Amendment) (Wales) Order 20152015 No. 1349 (W. 130)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Tai (Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael) (Terfynau’r Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2015
  The A483 Trunk Road (Llanelwedd Church in Wales Primary School, Llanelwedd, Powys) (Temporary 30mph and Part-time 20mph Speed Limits) Order 20152015 No. 1342Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanelwedd, Llanelwedd, Powys) (Terfynau Cyflymder 30mya Dros Dro ac 20mya Rhan-amser) 2015
  The A40 Trunk Road (Dixton Roundabout, Monmouth to the Wales/England Border, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20152015 No. 1341Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Dixton, Trefynwy i’r Ffin rhwng Cymru a Lloegr, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2015
  The A40 Trunk Road and Link Road (Travellers’ Rest, Carmarthenshire) (Temporary 30 MPH Speed Limit) Order 20152015 No. 1340Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 a’r Ffordd Gyswllt (Travellers’ Rest, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder 30 MYA Dros Dro) 2015
  The Care and Support (Care Planning) (Wales) Regulations 20152015 No. 1335 (W. 126)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cynllunio Gofal) (Cymru) 2015
  The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1332 (W. 125)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Town and Country Planning (Referrals and Appeals) (Written Representations Procedure) (Wales) Regulations 20152015 No. 1331 (W. 124)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Atgyfeiriadau ac Apelau) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2015
  The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) (Amendment) Order 20152015 No. 1330 (W. 123)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Higher Education (Wales) Act 2015 (Commencement No.1 and Saving Provision) Order 20152015 No. 1327 (W. 122) (C. 74)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Arbed) 2015
  The A4810 Steelworks Access Road (Queen’s Way, Llanwern, Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1326Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ffordd Fynediad Gwaith Dur yr A4810 (Queen’s Way, Llan-wern, Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The M4 Motorway (Slip Roads at Junction 34 (Miskin), Vale of Glamorgan & Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1322Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael wrth Gyffordd 34 (Meisgyn), Bro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 (Consequential Amendments) (Wales) Order 20152015 No. 1321 (W. 119)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2015
  The Housing (Right to Buy) (Prescribed Forms) (Wales) Regulations 20152015 No. 1320 (W. 118)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tai (Hawl i Brynu) (Ffurflenni Rhagnodedig) (Cymru) 2015
  The A40 Trunk Road (Chapel Farm Over-Bridge, Near Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1316Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Trosbont Chapel Farm, Ger Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A465 Trunk Road (Ebbw Vale West Junction, Blaenau Gwent to Hardwick Roundabout, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20152015 No. 1315Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyffordd Gorllewin Glynebwy, Blaenau Gwent i Gylchfan Hardwick, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A458 Trunk Road (Church Street, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20152015 No. 1314Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Church Street, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2015
  The A5 Trunk Road (Llangollen, Denbighshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) (No.2) Order 20152015 No. 1313Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Llangollen, Sir Ddinbych) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2015

  Back to top