Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3736)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Welfare of Animals at the Time of Killing (Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20142014 No. 2124 (W. 208)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2014
  The Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 (Commencement No. 1) Order 20142014 No. 2121 (W. 207) (C. 95)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (Cychwyn Rhif 1) 2014
  The Student Fees (Amounts) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 2071 (W. 206)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Symiau) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A4076 Trunk Road (Johnston to Steynton, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 2065Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Johnston i Steynton, Sir Benfro) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A4042 Trunk Road (Southbound Lay-by between Edlogan Way Roundabout and Turnpike Roundabout, Near Croesyceiliog, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2030Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cilfan y Gerbytffordd tua’r De rhwng Cylchfan Edlogan Way a Chylchfan y Tyrpeg, Ger Croesyceiliog, Torfaen) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A55, A494 and A550 Trunk Roads (Northop Interchange to the Wales/England Border, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 2018Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A55, yr A494 a’r A550 (Cyfnewidfa Northop i Ffin Cymru/Lloegr, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) (No.2) Regulations 20142014 No. 2015 (W. 202)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014
  The A470 Trunk Road (Coryton Interchange, Cardiff) (Temporary Prohibition of Left and Right Hand Turns and 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 2000Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd) (Gwahardd Dros Dro Droi i’r Chwith a Throi i’r Dde a Therfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro) 2014
  The National Curriculum (Assessment Arrangements for the Foundation Phase and the Second and Third Key Stages) (Wales) Order 20142014 No. 1999 (W. 200)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a’r Ail Gyfnod Allweddol a’r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 2014
  The Head Teacher's Report to Parents and Adult Pupils (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 1998 (W. 199)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adroddiad Pennaeth i Rieni a Disgyblion sy’n Oedolion (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Education (National Curriculum) (Foundation Phase) (Wales) Order 20142014 No. 1996 (W. 198)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2014
  The M4 Motorway (Westbound Entry Slip Road, Junction 41 (Pentyla), Neath Port Talbot) Experimental Traffic Order 20142014 No. 1995Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffig Arbrofol Traffordd yr M4 (Ffordd Ymuno Tua’r Gorllewin, Cyffordd 41 (Pentyla), Castell-nedd Port Talbot) 2014
  The A465 Trunk Road (Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf to Glynneath Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1944Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan y Rhigos, Rhondda (Cylchfan y Rhigos, Rhondda Cynon Taf i Gyfnewidfa Glyn-nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway & A48 Trunk Road (Earlswood Junction to Briton Ferry Roundabout, Neath Port Talbot) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 1914Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 a Chefnffordd yr A48 (Cyffordd Earlswood i Gylchfan Llansawel, Castell-nedd Port Talbot) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2014
  The Education (European Institutions) and Student Support (Wales) (Revocation) Regulations 20142014 No. 1895 (W. 194)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Sefydliadau Ewropeaidd) a Chymorth i Fyfyrwyr (Cymru) (Dirymu) 2014
  The M4 Motorway (Junction 34, Miskin, Rhondda Cynon Taf and the Vale of Glamorgan) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1859Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 34, Meisgyn, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Food Hygiene (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 1858 (W. 192)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2014
  The M4 Motorway (Junction 42, Earlswood Interchange to Junction 43, Llandarcy Interchange) and the A48 Trunk Road (Earlswood Interchange to Sunnycroft Roundabout), Neath Port Talbot (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1839Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 42, Cyfnewidfa Earlswood i Gyffordd 43, Cyfnewidfa Llandarcy) a Chefnffordd yr A48 (Cyfnewidfa Earlswood i Gylchfan Sunnycroft), Castell-nedd Port Talbot (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Diocese of Bangor (Educational Endowments) (Llangristiolus Church in Wales School) (Wales) Order 20142014 No. 1836 (W. 190)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Esgobaeth Bangor (Gwaddolion Addysgol) (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangristiolus) (Cymru) 2014
  The Common Agricultural Policy Basic Payment Scheme (Provisional Payment Region Classification) (Wales) Regulations 20142014 No. 1835 (W. 189)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Dosbarthiad Rhanbarthau Talu Dros Dro) (Cymru) 2014

  Back to top