Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3776)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The M4 Motorway (Junction 25a (Grove Park) to Junction 26 (Malpas), Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2308Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 25a (Grove Park) i Gyffordd 26 (Malpas), Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Food Information (Wales) Regulations 20142014 No. 2303 (W. 227)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014
  The National Health Service (Physiotherapist, Podiatrist or Chiropodist Independent Prescribers) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20142014 No. 2291 (W. 226)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffisiotherapyddion-ragnodwyr, Podiatryddion-ragnodwyr neu Giropodyddion-ragnodwyr Annibynnol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2014
  The A494 Trunk Road (Bala Triathlon, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2281Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Triathlon y Bala, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A487 Trunk Road (Aberarth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2249Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Aber-arth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A4076 Trunk Road (South of Johnston, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 2247Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Man i’r De o Johnston, Sir Benfro) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The A479 Trunk Road (Glanusk Park to Llyswen, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 2240Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A479 (Parc Glan-wysg i Lys-wen, Powys) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A470 Trunk Road (Builth Wells to Llangurig, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 2239Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanfair-ym-Muallt i Langurig, Powys) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The Diocese of St Davids (Educational Endowments) (Abernant Church in Wales School) (Wales) Order 20142014 No. 2238Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Esgobaeth Tyddewi (Gwaddolion Addysgol) (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Aber-nant) (Cymru) 2014
  The Diocese of St Davids (Educational Endowments) (Llangynllo Church in Wales School) (Wales) Order 20142014 No. 2237Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Esgobaeth Tyddewi (Gwaddolion Addysgol) (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangynllo) (Cymru) 2014
  The Diocese of St Davids (Educational Endowments) (Spittal Church in Wales School) (Wales) Order 20142014 No. 2236Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Esgobaeth Tyddewi (Gwaddolion Addysgol) (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Spittal) (Cymru) 2014
  The Diocese of St Davids (Educational Endowments) (Llangennech Church in Wales School) (Wales) Order 20142014 No. 2235Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Esgobaeth Tyddewi (Gwaddolion Addysgol) (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangennech) (Cymru) 2014
  The A483 Trunk Road (Junction 7, Rossett Interchange to the Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles and 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 2233Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 7, Cyfnewidfa’r Orsedd i Ffin Cymru/Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder o 40 mya Dros Dro) 2014
  The A48 and A40 Trunk Road (Pont Abraham, Carmarthenshire to Penblewin, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2232Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A48 ar A40 (Pont Abraham, Sir Gaerfyrddin i Benblewin, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Government of Maintained Schools (Training Requirements for Governors) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 2225 (W. 214)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A465 Trunk Road (Neath Abbey Interchange to Llandarcy Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2212Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Mynachlog Nedd i Gyfnewidfa Llandarcy, Castellnedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Regional Transport Planning (Wales) Order 20142014 No. 2178 (W. 212)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Trafnidiaeth Rhanbarthol (Cymru) 2014
  The Education (Wales) Act 2014 (Commencement No. 2) Order 20142014 No. 2162 (C. 97) (W. 211)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 2) 2014
  The M4 Motorway (Junction 23A, Magor, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2144Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 23A, Magwyr, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Dissolution of Further Education Corporations (Publication of Proposals and Prescribed Bodies) (Wales) Regulations 20142014 No. 2126 (W. 209)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diddymu Corfforaethau Addysg Bellach (Cyhoeddi Cynigion a Chyrff Rhagnodedig) (Cymru) 2014

  Back to top