Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3648)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A465 Trunk Road (Tredegar Roundabout, Blaenau Gwent to Rhymney Roundabout, Caerphilly) (Temporary Prohibition of Vehicles and Cyclists) Order 20142014 No. 1060Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Tredegar, Blaenau Gwent i Gylchfan Rhymni, Caerffili) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Llanrwst Road, Llansanffraid Glan Conwy, Conwy) (Prohibition of Waiting)Order 20142014 No. 1059Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffordd Llanrwst, Llansanffraid Glan Conwy, Conwy) (Gwahardd Aros) 2014
  The A477 Trunk Road (Llanddowror to Red Roses, Carmarthenshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 1058Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Llanddowror i Ros-goch, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The M4 Motorway (Junction 38, Margam Interchange to Junction 39, Groes, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1057Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 38, Cyfnewidfa Margam i Gyffordd 39, Y Groes, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A483 Trunk Road (Cilyrychen Level Crossing, Llandeilo Road, Near Llandybie, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1056Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Croesfan Reilffordd Cilyrychen, Heol Llandeilo, Ger Llandyb Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 20, Conway Road, Colwyn Bay, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 1055Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 20, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The A40 Trunk Road (Junction of Cross Street and Monk Street, Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles and Cyclists) Order 20142014 No. 1031Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cyffordd Cross Street a Monk Street, y Fenni, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2014
  The National Assembly for Wales (Remuneration) Measure 2010 (Disqualification from Remuneration Board) Order 20142014 No. 1004 (W. 93)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 (Anghymhwyso o’r Bwrdd Taliadau) 2014
  The Welfare of Animals at the Time of Killing (Wales) Regulations 20142014 No. 951 (W. 92)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Cymru) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to the Wales/England Border) and The A494/A550 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary 40 mph Speed Limit & Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 915Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Ffin Cymru/Lloegr) a Chefnffordd yr A494/A550 (Cyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 40 mya a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A483 Trunk Road (Newbridge Bypass, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 914Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffordd Osgoi Newbridge, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Assured Tenancies and Agricultural Occupancies (Forms) (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20142014 No. 910 (W. 89)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tenantiaethau Sicr a Meddianaethau Amaethyddol Sicr (Ffurflenni) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014
  The Public Audit (Wales) Act 2013 (Approved European Body of Accountants) Order 20142014 No. 890 (W. 88)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (Corff Cyfrifwyr Ewropeaidd Cymeradwy) 2014
  The M4 Motorway (Slip Roads between Junction 23a (Magor), Monmouthshire and Junction 28 (Tredegar Park), Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 873Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Slipffyrdd rhwng Cyffordd 23a (Magwyr), Sir Fynwy a Chyffordd 28 (Parc Tredegar), Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The National Health Service (General Dental Services Contracts and Personal Dental Services Agreements) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 872 (W. 86)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol a Chytundebau Gwasanaethau Deintyddol Personol) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 827Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The Prevention of Social Housing Fraud (Detection of Fraud) (Wales) Regulations 20142014 No. 826 (W. 84)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Atal Twyll Tai Cymdeithasol (Darganfod Twyll) (Cymru) 2014
  The Council Tax Reduction Schemes (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20142014 No. 825 (W. 83)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2014
  The A5 Trunk Road (Chirk Bypass, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20142014 No. 811Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Ffordd Osgoi’r Waun, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2014
  The A483 Trunk Road (Junction 1 to Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Restriction and Prohibitions) Order 20142014 No. 810Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 1 i Ffin Cymru/Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014

  Back to top