Search Legislation

Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Dod o Anifeiliaid (Mewnforion Trydydd Gwledydd) (Cymru) 2005

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 Cyflwyniad

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

  3. 3.Esemptiadau

 3. RHAN 2 Gorfodi

  1. 4.Awdurdodau gorfodi a chyfnewid gwybodaeth

  2. 5.Gorfodi gan swyddog awdurdodedig neu'r Asiantaeth yn lle awdurdod lleol

  3. 6.Penodi milfeddygon swyddogol ac archwilwyr pysgod swyddogol

  4. 7.Arfer pwerau gorfodi

  5. 8.Pwerau mynediad a phwerau archwilio

  6. 9.Pwerau ynglyn â dogfennau

  7. 10.Amddiffyn swyddogion sy'n gweithredu'n ddidwyll

  8. 11.Gwarantau mynediad

  9. 12.Atebion awdurdodau lleol

  10. 13.Atal safleoedd arolygu ar y ffin rhag gweithredu

  11. 14.Swyddogaethau rheoliadol archwilwyr pysgod swyddogol

 4. RHAN 3 Darpariaethau sy'n Gymwys i Gynhyrchion yn Gyffredinol

  1. 15.Gwahardd cynhyrchion nad ydynt yn cydymffurfio

  2. 16.Gwahardd cyflwyno cynhyrchion ac eithrio wrth safleoedd arolygu ar y ffin

  3. 17.Hysbysu ymlaen llaw ynglyn â chyflwyno neu roi cynhyrchion gerbron

  4. 18.Rhoi cynhyrchion gerbron mewn safleoedd arolygu ar y ffin

  5. 19.Gwiriadau milfeddygol

  6. 20.Dogfen fynediad filfeddygol gyffredin i fynd gyda llwyth

  7. 21.Cynhyrchion sy'n methu gwiriadau milfeddygol

  8. 22.Trin cynhyrchion fel sgil-gynhyrchion anifeiliaid

  9. 23.Cynhyrchion sy'n cynnwys sylweddau anawdurdodedig a gweddillion gormodol

  10. 24.Llwythi a chynhyrchion sy'n cael eu cyflwyno'n anghyfreithlon

  11. 25.Cynhyrchion sy'n beryglus i iechyd anifeiliaid neu i iechyd y cyhoedd

  12. 26.Tor-cyfraith difrifol neu fynych

  13. 27.Annilysu dogfennau milfeddygol

  14. 28.Costau mewn perthynas â chynhyrchion sy'n cael eu hanfon ymlaen neu eu gwaredu

 5. RHAN 4 Cyflenwadau Arlwyo ar Gyfrwng Cludo

  1. 29.Gwaredu cyflenwadau arlwyo nas defnyddiwyd

 6. RHAN 5 Claddu ar Safleoedd Tirlenwi Gyflenwadau Arlwyo ar Gyfrwng Cludo nas Defnyddiwyd

  1. 30.Cymeradwyo safleoedd tirlenwi

  2. 31.Gweithredwyr safleoedd tirlenwi

  3. 32.Diwygio, atal a dirymu cymeradwyaethau

  4. 33.Apelau

 7. RHAN 6 Cynhyrchion y Bwriedir eu Mewnforio

  1. 34.Dal gafael ar ddogfennau wrth safleoedd arolygu ar y ffin

  2. 35.Tystiolaeth am ardystio gwiriadau milfeddygol a thalu amdanynt

  3. 36.Cynhyrchion nas bwriedir ar gyfer y Deyrnas Unedig

  4. 37.Cynhyrchion sy'n cael eu cludo o dan oruchwyliaeth

  5. 38.Trawslwytho cynhyrchion y bwriedir eu mewnforio

 8. RHAN 7 Cynhyrchion Tramwy

  1. 39.Safleoedd arolygu ar y ffin ar gyfer dod i mewn ac ymadael

  2. 40.Awdurdodi tramwy ymlaen llaw

  3. 41.Gwiriad ffisegol o gynhyrchion tramwy

  4. 42.Symud cynhyrchion tramwy

  5. 43.Gwaredu cynhyrchion tramwy a ddychwelwyd

 9. RHAN 8 Cynhyrchion a Fwriedir ar gyfer Warysau neu Storfeydd Llongau

  1. 44.Cymhwyso Rhan 8

  2. 45.Gwybodaeth ychwanegol sydd i'w rhoi ymlaen llaw

  3. 46.Gwiriad ffisegol o gynhyrchion nad ydynt yn cydymffurfio

  4. 47.Gwahardd cynhyrchion nad ydynt yn cydymffurfio o warysau

 10. RHAN 9 Cynhyrchion a Ddychwelwyd o Drydydd Gwledydd

  1. 48.Ystyr “tystysgrif allforio”

  2. 49.Dogfennau ychwanegol ar gyfer cynhyrchion a ddychwelwyd

  3. 50.Gwiriad ffisegol o gynhyrchion a ddychwelwyd

  4. 51.Symud cynhyrchion a ddychwelwyd

 11. RHAN 10 Ffioedd am Wiriadau Milfeddygol

  1. 52.Talu ffioedd

  2. 53.Cyfrifo ffioedd

  3. 54.Trosi'r ffioedd yn sterling

  4. 55.Atebolrwydd am dalu ffioedd

  5. 56.Gwybodaeth am ffioedd

  6. 57.Apelau yn erbyn ffioedd a dalwyd i awdurdodau lleol

  7. 58.Apelau yn erbyn ffioedd a dalwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru neu i'r Asiantaeth

 12. RHAN 11 Datganiadau Brys

  1. 59.Brigiadau clefyd mewn trydydd gwledydd

 13. RHAN 12 Tramgwyddau a Chosbau

  1. 60.Rhwystro

  2. 61.Amddiffyniad diwydrwydd dyladwy

  3. 62.Toriadau

  4. 63.Cosbau

  5. 64.Tramgwyddau gan gyrff corfforaethol

 14. RHAN 13 Hysbysiadau a Phenderfyniadau

  1. 65.Cyflwyno hysbysiadau

  2. 66.Hysbysu o benderfyniadau

 15. RHAN 14 Datgymhwyso a Dirymu

  1. 67.Datgymhwyso'r darpariaethau sy'n bodoli eisoes

  2. 68.Dirymu

 16. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Yr Amodau Mewnforio

   1. RHAN I DARPARIAETHAU SY'N GYFFREDIN I NIFER O CATEGORÏAU O GYNNYRCH

    1. 1.Terfynau gweddillion uchaf a halogion

    2. 2.Cyfarwyddeb y Cyngor 96/23/EC ar fesurau i fonitro sylweddau penodol...

    3. 3.Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 466/2001 sy'n gosod y lefelau...

    4. 4.Penderfyniad y Comisiwn 2004/432/EC ar gymeradwyo cynlluniau monitro gweddillion a...

    5. 5.Enseffalopathïau sbyngffurf trosglwyddadwy

    6. 6.Ardystiadau iechyd ar gyfer cynhyrchion anifeiliaid o Seland Newydd

    7. 7.Rheolau iechyd anifeiliaid ar fewnforio cynhyrchion o anifeiliaid i gael eu bwyta gan ddyn.

   2. RHAN II CIG FFRES O ANIFEILIAID O DEULU'R FUWCH, TEULU'R DDAFAD, TEULU'R AFR A THEULU'R MOCHYN

    1. 1.Darpariaethau cyffredinol

    2. 2.Cyfarwyddeb y Cyngor 72/462/EEC ar broblemau iechyd a phroblemau archwiliadau...

    3. 3.Cyfarwyddeb y Cyngor 77/96/EEC ar gyfer archwilio am trichinae (trichinella...

    4. 4.Trydydd gwledydd y caniateir mewnforio cig ffres ohonynt

    5. 5.Sefydliadau trydedd wlad y caniateir mewnforio cig ffres ohonynt

    6. 6.Yr Ariannin—— Penderfyniad y Comisiwn 81/91/EEC (OJ Rhif L58, 5.3.81,...

    7. 7.Awstralia—— Penderfyniad y Comisiwn 83/384/EEC (OJ Rhif L222, 13.01.83, t.36)...

    8. 8.Botswana—— Penderfyniad y Comisiwn 83/243/EEC (OJ Rhif L129, 19.5.83, t.70)....

    9. 9.Brasil—— Penderfyniad y Comisiwn 81/713/EEC (OJ Rhif L257, 10.9.81, t.28)...

    10. 10.Bwlgaria—— Penderfyniad y Comisiwn 87/735/EEC (OJ Rhif L311, 8.11.82, t.16)....

    11. 11.Caledonia Newydd— Penderfyniad y Comisiwn 2004/628/EC (OJ Rhif L284, 3.9.2004,...

    12. 12.Canada—— Penderfyniad y Comisiwn 87/258/EEC (OJ Rhif L121, 9.5.87, t.50)....

    13. 13.Chile—— Penderfyniad y Comisiwn 87/124/EEC (OJ Rhif L51, 20.2.87, t.41)....

    14. 14.Croatia—— Penderfyniad y Comisiwn 93/26/EEC (OJ Rhif L16, 25.1.93, t.24)....

    15. 15.Ynysoedd Falkland— Penderfyniad y Comisiwn 2002/987/EC (OJ Rhif L344, 19.12.2002,...

    16. 16.Kalaallit Nunaat (Greenland)—— Penderfyniad y Comisiwn 85/539/EEC (OJ Rhif L334,...

    17. 17.Gwlad yr Iâ—— Penderfyniad y Comisiwn 84/24/EEC (OJ Rhif L20,...

    18. 18.Cyn Weriniaeth Iwgoslafaidd Macedonia—— Penderfyniad y Comisiwn 95/45/EC (OJ Rhif...

    19. 19.Madagasgar—— Penderfyniad y Comisiwn 90/165/EEC (OJ Rhif L91, 6.4.90, t.34)....

    20. 20.Mecsico—— Penderfyniad y Comisiwn 87/424/EEC (OJ Rhif L228, 15.8.87, t.43)....

    21. 21.Moroco—— Penderfyniad y Comisiwn 86/65/EEC (OJ Rhif L72, 15.3.86, t.40)....

    22. 22.Namibia—— Penderfyniad y Comisiwn 90/432/EEC (OJ Rhif L223, 18.8.90, t.19)....

    23. 23.Seland Newydd—— Penderfyniad y Comisiwn 83/402/EEC (OJ Rhif L223, 24.8.83,...

    24. 24.Paraguay—— Penderfyniad y Comisiwn 83/423/EEC (OJ Rhif L238, 27.8.83, t.39)....

    25. 25.Rwmania—— Penderfyniad y Comisiwn 83/218/EEC (OJ Rhif L121, 7.5.83, t.23)...

    26. 26.De Affrica—— Penderfyniad y Comisiwn 82/913/EEC (OJ Rhif L381, 31.12.82,...

    27. 27.Gwlad Swazi—— Penderfyniad y Comisiwn 82/814/EEC (OJ Rhif L343, 4.12.82,...

    28. 28.Y Swistir—— Penderfyniad y Comisiwn 82/734/EEC (OJ Rhif L311, 8.11.82,...

    29. 29.Unol Daleithiau America— Penderfyniad y Comisiwn 87/257/EEC (OJ Rhif L121,...

    30. 30.Uruguay—— Penderfyniad y Comisiwn 81/92/EEC (OJ Rhif L58, 5.3.81, t.43)...

    31. 31.Gweriniaeth Ffederal Iwgoslafia—— Penderfyniad y Comisiwn 98/8/EEC (OJ Rhif L2,...

    32. 32.Zimbabwe—— Penderfyniad y Comisiwn 85/473/EEC (OJ Rhif L278, 18.10.85, t.35)....

    33. 33.Y gofynion o ran ardystiadau iechyd

   3. RHAN III CYNHYRCHION CIG

    1. 1.Darpariaethau cyffredinol

    2. 2.Cyfarwyddeb y Cyngor 77/99/EEC ar broblemau iechyd sy'n effeithio ar...

    3. 3.Cyfarwyddeb y Cyngor 80/215/EEC ar broblemau iechyd anifeiliaid sy'n effeithio...

    4. 4.Trydydd gwledydd y caniateir mewnforio cynhyrchion cig ohonynt

    5. 5.Sefydliadau trydedd wlad y caniateir mewnforio cynhyrchion cig ohonynt:

    6. 6.Yr Ariannin—— Penderfyniad y Comisiwn 86/414/EC (OJ Rhif L237, 23.8.86,...

    7. 7.Botswana—— Penderfyniad y Comisiwn 94/465/EC (OJ Rhif L190, 26.7.94, t.25)....

    8. 8.Brasil—— Penderfyniad y Comisiwn 87/119/EC (OJ Rhif L49, 18.2.87, t.37)...

    9. 9.Namibia—— Penderfyniad y Comisiwn 95/427/EC (OJ Rhif L254, 24.10.95, t.28)....

    10. 10.Uruguay—— Penderfyniad y Comisiwn 86/473/EEC (OJ Rhif L279, 30.9.86, t.53)...

    11. 11.Zimbabwe—— Penderfyniad y Comisiwn 94/40/EC (OJ Rhif L22, 27.1.94, t.50)....

    12. 12.Trydydd gwledydd amrywiol—— Penderfyniad y Comisiwn 97/365/EC (OJ Rhif L154,...

    13. 13.Trydydd gwledydd amrywiol—— Penderfyniad y Comisiwn 97/569/EC (OJ Rhif L234,...

    14. 14.Y gofynion o ran ardystiadau iechyd

    15. 15.Cyfarwyddeb y Cyngor 72/462/EEC (gweler paragraff 2 o Ran II)...

    16. 16.Penderfyniad y Comisiwn 97/41/EC (OJ Rhif L17, 21.1.97, t.34) (iechyd...

   4. RHAN IV LLAETH, LLAETH A GAFODD EI DRIN Å GWRES A CHYNHYRCHION SYDD WEDI'U SEILIO AR LAETH

    1. 1.Cyffredinol

    2. 2.Penderfyniad y Comisiwn 2004/438/EC sy'n gosod amodau ynghylch iechyd anifeiliaid...

    3. 3.Trydydd gwledydd y caniateir mewnforio ohonynt laeth a chynhyrchion sydd wedi'u seilio ar laeth

    4. 4.Sefydliadau trydedd wlad y caniateir mewnforio ohonynt laeth a chynhyrchion sydd wedi'u seilio ar laeth

    5. 5.Penderfyniad y Comisiwn 97/252/EC (OJ Rhif L101, 18.4.97, t.46) fel...

   5. RHAN V CIG DOFEDNOD FFRES

    1. 1.Cyffredinol

    2. 2.Cyfarwyddeb y Cyngor 91/494/EEC ar amodau iechyd anifeiliaid sy'n llywodraethu...

    3. 3.Penderfyniad y Comisiwn 93/342/EC sydd yn gosod y meini prawf...

    4. 4.Trydydd gwledydd y caniateir mewnforio cig dofednod ffres ohonynt

    5. 5.Sefydliadau trydedd wlad y caniateir mewnforio cig dofednod ffres ohonynt

    6. 6.Penderfyniad y Comisiwn 97/4/EC (OJ Rhif L2, 4.1.97, t.6) fel...

    7. 7.Y gofynion o ran ardystiadau iechyd

   6. RHAN VI CIG ANIFEILIAID HELA GWYLLT

    1. 1.Cyffredinol

    2. 2.Penderfyniad y Comisiwn 2000/585/EC sy'n llunio rhestr o drydydd gwledydd...

    3. 3.Sefydliadau trydedd wlad y caniateir mewnforio cig anifeiliaid hela ohonynt

    4. 4.Penderfyniad y Comisiwn 97/468/EC (OJ Rhif L199, 26.7.97, t.62) fel...

   7. RHAN VII BRIWGIG A PHARATOADAU CIG

    1. 1.Cyffredinol

    2. 2.Y gofynion o ran ardystiadau iechyd

    3. 3.Penderfyniad y Cyngor 79/542/EEC (gweler paragraff 4 o Ran II...

    4. 4.Sefydliadau trydedd wlad y caniateir mewnforio briwgig a pharatoadau cig ohonynt

    5. 5.Penderfyniad y Comisiwn 99/710/EC (OJ Rhif L281, 4.11.1999, t.82) fel...

   8. RHAN VIII CYNHYRCHION AMRYWIOL

    1. 1.Cyffredinol

    2. 2.Cyfarwyddeb y Cyngor 91/495/EEC ynghylch problemau iechyd y cyhoedd ac...

    3. 3.Penderfyniad y Comisiwn 2000/609/EC sy'n gosod amodau ynghylch iechyd anifeiliaid...

    4. 4.Trydydd gwledydd y caniateir mewnforio ohonynt gynhyrchion y mae Cyfarwyddeb y Cyngor 92/118/EEC yn ymdrin â hwy

    5. 5.Sefydliadau trydedd wlad y caniateir mewnforio ohonynt gynhyrchion y mae Cyfarwyddeb y Cyngor 92/118/EEC yn ymdrin â hwy

    6. 6.Penderfyniad y Comisiwn 1999/120/EC (OJ Rhif L36, 10.2.1999, t.21) (casinau...

    7. 7.Penderfyniad y Comisiwn 97/467/EC (OJ Rhif L199, 26.7.97 t.57) fel...

    8. 8.Penderfyniad y Comisiwn 2001/396/EC (OJ Rhif L139, 23.5.2001, t.16) (cig...

    9. 9.Penderfyniad y Comisiwn 2001/556/EC (OJ Rhif L200, 25.7.2001, t.23) (gelatin)...

    10. 10.Y gofynion o ran ardystiadau iechyd

    11. 11.Penderfyniad y Comisiwn 97/199/EC (OJ Rhif L84, 26.3.97, t.4) (bwyd...

    12. 12.Penderfyniad y Comisiwn 2000/585/EC (gweler paragraff 2 o Ran VI)...

    13. 13.Penderfyniad y Comisiwn 2000/609/EC (gweler paragraff 3 o Ran VIII)...

    14. 14.Penderfyniad y Comisiwn 97/38/EC (OJ Rhif L14, 17.1.97, t 61)...

    15. 15.Penderfyniad y Comisiwn 2000/20/EC (OJ Rhif L6, 11.1.2000, t.60) (gelatin)...

    16. 16.Penderfyniad y Comisiwn 2003/721/EC (OJ Rhif L260, 11.10.2003, t.21) (colagen)...

    17. 17.Penderfyniad y Comisiwn 2003/863/EC (OJ Rhif L325, 12.12.2003, t.46) (gelatin...

    18. 18.Sgil-gynhyrchion anifeiliaid

    19. 19.Rheoliad (EC) Rhif 878/2004 sy'n gosod mesurau trosiannol yn unol...

    20. 20.Penderfyniad y Comisiwn 2004/407/EC ar reolau iechydol trosiannol a rheolau...

   9. RHAN IX DEUNYDD GENETIG

    1. 1.Deunydd o deulu'r fuwch

    2. 2.Cyfarwyddeb y Cyngor 89/556/EEC ar amodau iechyd anifeiliaid sy'n llywodraethu...

    3. 3.Penderfyniad y Comisiwn 91/270/EEC sy'n llunio rhestr o drydydd gwledydd...

    4. 4.Penderfyniad y Comisiwn 92/471/EEC ynghylch amodau iechyd anifeiliaid ac ardystiadau...

    5. 5.Penderfyniad y Comisiwn 92/452/EEC sy'n sefydlu rhestr o dimau casglu...

    6. 6.Penderfyniad y Comisiwn 2004/639/EC sy'n gosod amodau mewnforio semen anifeiliaid...

    7. 7.Deunydd o deulu'r mochyn

    8. 8.Penderfyniad y Comisiwn 94/63/EC sy'n llunio rhestr dros dro o...

    9. 9.Penderfyniad y Comisiwn 93/160/EEC sy'n llunio rhestr o drydydd gwledydd...

    10. 10.Penderfyniad y Comisiwn 2002/613/EC sy'n gosod yr amodau ynghylch mewnforio...

    11. 11.Deunydd o deulu'r ddafad a'r afr

    12. 12.Penderfyniad y Comisiwn 94/63/EC (gweler paragraff 8 o'r Rhan hon)....

    13. 13.Deunydd o deulu'r ceffyl

    14. 14.Penderfyniad y Comisiwn 2004/211/EC sy'n sefydlu'r rhestr o drydydd gwledydd...

    15. 15.Penderfyniad y Comisiwn 96/539/EC ar ofynion iechyd anifeiliaid ac ardystiadau...

    16. 16.Penderfyniad y Comisiwn 96/540/EC ar ofynion iechyd anifeiliaid ac ardystiadau...

    17. 17.Penderfyniad y Comisiwn 2004/616/EC yn sefydlu rhestr o ganolfannau casglu...

   10. RHAN X CYNHYRCHION PYSGODFEYDD

    1. 1.Darpariaethau cyffredinol

    2. 2.Cyfarwyddeb y Cyngor 91/492/EEC sy'n gosod yr amodau iechyd ar...

    3. 3.Cyfarwyddeb y Cyngor 91/493/EEC sy'n gosod yr amodau iechyd ar...

    4. 4.Cyfarwyddeb y Cyngor 92/48/EEC sy'n gosod rheolau gofynnol ynghylch hylendid...

    5. 5.Penderfyniad y Comisiwn 2003/774/EC sy'n cymeradwyo triniaethau penodol i atal...

    6. 6.Penderfyniad y Comisiwn 93/51/EEC ar y meini prawf microbiolegol sy'n...

    7. 7.Penderfyniad y Comisiwn 93/140/EEC sy'n gosod y rheolau manwl sy'n...

    8. 8.Penderfyniad y Comisiwn 94/356/EC sy'n gosod rheolau manwl ar gyfer...

    9. 9.Penderfyniad y Comisiwn 95/149/EC sy'n pennu gwerthoedd terfyn cyfanswm y...

    10. 10.Cyfarwyddeb y Cyngor 2001/22/EC sy'n gosod y dulliau samplu a'r...

    11. 11.Penderfyniad y Comisiwn 2003/804/EC sy'n gosod amodau ynghylch iechyd anifeiliaid...

    12. 12.Penderfyniad y Comisiwn 2003/858/EC sy'n gosod amodau iechyd anifeliaid a...

    13. 13.Penderfyniad y Comisiwn 2004/453/EC sy'n gweithredu Cyfarwyddeb y Cyngor 91/67/EC...

    14. 14.Ardystiadau iechyd

    15. 15.Penderfyniad y Comisiwn 96/333/EC sy'n sefydlu ardystiadau iechyd ar gyfer...

    16. 16.Penderfyniad y Comisiwn 98/418/EC (OJ Rhif L190, 4.7.98, t.53) (Uganda,...

    17. 17.Penderfyniad y Comisiwn 2000/127/EC (OJ Rhif L36, 11.2.2000, t.43) (Tanzania)....

    18. 18.Penderfyniad y Comisiwn 2003/804/EC sy'n gosod amodau iechyd anifeiliaid a...

    19. 19.Penderfyniad y Comisiwn 2003/858/EC sy'n gosod amodau iechyd anifeiliaid a...

    20. 20.Cyfwerthedd Trydydd Gwledydd

    21. 21.Trydydd gwledydd y caniateir mewnforio cynhyrchion pysgodfeydd ohonynt

    22. 22.Sefydliadau trydedd wlad y caniateir mewnforio cynhyrchion pysgodfeydd ohonynt

    23. 23.Amodau mewnforio arbennig ar gyfer cynhyrchion pysgodfeydd

    24. 24.Yr Ariannin—— Penderfyniad y Comisiwn 93/437/EC (OJ Rhif L202, 12.8.93,...

    25. 25.Awstralia—— Penderfyniad y Comisiwn 97/426/EC (OJ Rhif L183, 11.7.97, t.21)...

    26. 26.Bangladesh—— Penderfyniad y Comisiwn 98/147/EC (OJ Rhif L46, 17.2.98, t.13)....

    27. 27.Belize—— Penderfyniad y Comisiwn 2003/759/EC (OJ Rhif L273, 24.10.2003, t.18)....

    28. 28.Brasil—— Penderfyniad y Comisiwn 94/198/EC (OJ Rhif L93, 12.4.94, t.26)...

    29. 29.Bwlgaria— Penderfyniad y Comisiwn 2002/472/EC (OJ Rhif L163, 21.6.2002, t.24)....

    30. 30.Canada— Penderfyniad y Comisiwn 93/495/EC OJ Rhif L232, 15.9.93, t.43)...

    31. 31.Cape Verde—— Penderfyniad y Comisiwn 2003/763/EC (OJ Rhif L273, 24.10.2003,...

    32. 32.Chile—— Penderfyniad y Comisiwn 93/436/EC (OJ Rhif L202, 12.8.93, t.31)...

    33. 33.Tsieina—— Penderfyniad y Comisiwn 2000/86/EC (OJ Rhif L26, 2.2.2000, t.26)...

    34. 34.Colombia—— Penderfyniad y Comisiwn 94/269/EC (OJ Rhif L115, 6.5.94, t.38)...

    35. 35.Costa Rica—— Penderfyniad y Comisiwn 2002/854/EC (OJ Rhif L301, 5.11.2002,...

    36. 36.Croatia—— Penderfyniad y Comisiwn 2002/25/EC (OJ Rhif L11, 15.1.2002, t.25)....

    37. 37.Cuba—— Penderfyniad y Comisiwn 98/572/EC (OJ Rhif L277, 14.10.98, t.44)....

    38. 38.Yr Aifft— Penderfyniad y Comisiwn 2004/38/EC (OJ Rhif L8, 14.1.2004,...

    39. 39.Ecuador—— Penderfyniad y Comisiwn 94/200/EC (OJ Rhif L93, 12.4.94, t.34)...

    40. 40.Ynysoedd Falkland—— Penderfyniad y Comisiwn 98/423/EC (OJ Rhif L190, 4.7.98,...

    41. 41.Polynesia Ffrengig—— Penderfyniad y Comisiwn 2003/760/EC (OJ Rhif L273, 24.10.2003,...

    42. 42.Gabon—— Penderfyniad y Comisiwn 2002/26/EC (OJ Rhif L11, 15.1.2002, t.31)....

    43. 43.Gambia—— Penderfyniad y Comisiwn 96/356/EC (OJ Rhif L137, 8.6.96, t.31)....

    44. 44.Ghana—— Penderfyniad y Comisiwn 98/421/EC (OJ Rhif L190, 4.7.98, t.66)....

    45. 45.Kalaallit Nunaat (Greenland)—— Penderfyniad y Comisiwn 2002/856/EC (OJ Rhif L301,...

    46. 46.Guatemala—— Penderfyniad y Comisiwn 98/568/EC (OJ Rhif L277, 14.10.98, t.26)...

    47. 47.Guinée—— Penderfyniad y Comisiwn 2001/634/EC (OJ Rhif L221, 17.8.2001, t.50)...

    48. 48.Guyana— Penderfyniad y Comisiwn 2004/40/EC (OJ Rhif L8, 14.1.2004, t.27)....

    49. 49.Honduras—— Penderfyniad y Comisiwn 2002/861/EC (OJ Rhif L301, 5.11.2002, t....

    50. 50.Yr India—— Penderfyniad y Comisiwn 97/876/EC (OJ Rhif L356, 31.12.97,...

    51. 51.Indonesia—— Penderfyniad y Comisiwn 94/324/EC (OJ Rhif L145, 10.6.94, t.23)...

    52. 52.Iran—— Penderfyniad y Comisiwn 2000/675/EC (OJ Rhif L280, 4.11.2000, t.63)....

    53. 53.Côte d'Ivoire—— Penderfyniad y Comisiwn 96/609/EC (OJ Rhif L269, 22.10.96,...

    54. 54.Jamaica—— Penderfyniad y Comisiwn 2001/36/EC (OJ Rhif L10, 13.1.2001, t.59)....

    55. 55.Japan—— Penderfyniad y Comisiwn 95/538/EC (OJ Rhif L304, 16.12.95, t.52)...

    56. 56.Kazakstan—— Penderfyniad y Comisiwn 2002/862/EC (OJ Rhif L301, 5.11.2002, t.48)...

    57. 57.Kenya— Penderfyniad y Comisiwn 2004/39/EC (OJ Rhif L8, 14.1.2004, t.22)....

    58. 58.Corea—— Penderfyniad y Comisiwn 95/454/EC (OJ Rhif L264, 7.11.95, t.37)...

    59. 59.Madagasgar—— Penderfyniad y Comisiwn 97/757/EC (OJ Rhif L307, 12.11.97, t.33)....

    60. 60.Malaysia—— Penderfyniad y Comisiwn 96/608/EC (OJ Rhif L269, 22.10.96, t.32)....

    61. 61.Maldives—— Penderfyniad y Comisiwn 98/424/EC (OJ Rhif L190, 4.7.98, t.81)...

    62. 62.Mauritania—— Penderfyniad y Comisiwn 96/425/EC (OJ Rhif L175, 13.7.96, t.27)....

    63. 63.Mauritius—— Penderfyniad y Comisiwn 99/276/EC (OJ Rhif L108, 27.4.1999, t.52)...

    64. 64.Mayotte—— Penderfyniad y Comisiwn 2003/608/EC (OJ Rhif L210, 20.08.2003, t.25)....

    65. 65.Mecsico—— Penderfyniad y Comisiwn 98/695/EC (OJ Rhif L332, 8.12.98, t.9)...

    66. 66.Moroco—— Penderfyniad y Comisiwn 95/30/EC (OJ Rhif L42, 24.2.95, t.32)...

    67. 67.Mozambique—— Penderfyniad y Comisiwn 2002/858/EC (OJ Rhif L301, 5.11.2002, t....

    68. 68.Namibia—— Penderfyniad y Comisiwn 2000/673/EC (OJ Rhif L280, 4.11.2000, t.52)....

    69. 69.Antilles yr Iseldiroedd—— Penderfyniad y Comisiwn 2003/762/EC (OJ Rhif L273,...

    70. 70.Caledonia Newydd—— Penderfyniad y Comisiwn 2002/855/EC (OJ Rhif L301, 5.11.2002,...

    71. 71.Seland Newydd— Penderfyniad y Comisiwn 94/448/EC (OJ Rhif L184, 20.7.94,...

    72. 72.Nicaragua—— Penderfyniad y Comisiwn 2001/632/EC (OJ Rhif L221, 17.8.2001, t.40)....

    73. 73.Nigeria—— Penderfyniad y Comisiwn 98/420/EC (OJ Rhif L190, 4.7.98, t.59)....

    74. 74.Oman—— Penderfyniad y Comisiwn 99/527/EC (OJ Rhif L203, 3.8.1999, t.63)....

    75. 75.Pacistan—— Penderfyniad y Comisiwn 2000/83/EC (OJ Rhif L26, 2.2.2000, t.13)....

    76. 76.Papua Guinea Newydd—— Penderfyniad y Comisiwn 2002/859/EC (OJ Rhif L301,...

    77. 77.Panama—— Penderfyniad y Comisiwn 99/526/EC (OJ No L203, 3.8.1999, t.58)....

    78. 78.Periw—— Penderfyniad y Comisiwn 95/173/EC (OJ Rhif L116, 23.5.95, t.41)...

    79. 79.Philipinas—— Penderfyniad y Comisiwn 95/190/EC (OJ Rhif L123, 3.6.95, t.20)...

    80. 80.Rwmania— Penderfyniad y Comisiwn 2004/361/EC (OJ Rhif L113, 20.4.2004, t.54)....

    81. 81.Rwsia—— Penderfyniad y Comisiwn 97/102/EC (OJ Rhif L35, 5.2.97, t.23)...

    82. 82.Saint Pierre et Miquelon—— Penderfyniad y Comisiwn 2003/609/EC (OJ Rhif...

    83. 83.Sénégal—— Penderfyniad y Comisiwn 96/355/EC (OJ Rhif L137, 8.6.96, t.24)....

    84. 84.Serbia a Montenegro— Penderfyniad y Comisiwn 2004/37/EC (OJ Rhif L8,...

    85. 85.Seychelles—— Penderfyniad y Comisiwn 99/245/EC (OJ Rhif L91, 7.4.1999, t.40)....

    86. 86.Singapore—— Penderfyniad y Comisiwn 94/323/EC (OJ Rhif L145, 10.6.94, t.19)...

    87. 87.De Affrica—— Penderfyniad y Comisiwn 96/607/EC (OJ Rhif L269, 22.10.96,...

    88. 88.Sri Lanka—— Penderfyniad y Comisiwn 2003/302/EC (OJ Rhif L110, 03.05.03,...

    89. 89.Suriname—— Penderfyniad y Comisiwn 2002/857/EC (OJ Rhif L301, 5.11.2002, t.19)....

    90. 90.Y Swistir—— Penderfyniad y Comisiwn 2002/860/EC (OJ Rhif L301, 5.11.2002,...

    91. 91.Taiwan—— Penderfyniad y Comisiwn 94/766/EC (OJ Rhif L305, 30.11.94, t.31)...

    92. 92.Tanzania—— Penderfyniad y Comisiwn 98/422/EC (O Rhif L190, 4.7.98, t.71)....

    93. 93.Gwlad Thai—— Penderfyniad y Comisiwn 94/325/EC (OJ Rhif L145, 10.6.94,...

    94. 94.Tunisia—— Penderfyniad y Comisiwn 98/570/EC (OJ Rhif L277, 14.10.98, t.36)...

    95. 95.Twrci—— Penderfyniad y Comisiwn 2002/27/EC (OJ Rhif L11, 15.1.2002, t.36)....

    96. 96.Uganda—— Penderfyniad y Comisiwn 2001/633/EC (OJ Rhif L221, 17.8.2001, t.45)....

    97. 97.Emiradau Arabaidd Unedig—— Penderfyniad y Comisiwn 2003/761/EC (OJ No L273,...

    98. 98.Uruguay—— Penderfyniad y Comisiwn 96/606/EC (OJ Rhif L269, 22.10.96, t.18)...

    99. 99.Venezuela—— Penderfyniad y Comisiwn 2000/672/EC (OJ Rhif L280, 4.11.2000, t.46)...

    100. 100.Fiet-nam———Penderfyniad y Comisiwn 99/813/EC (OJ Rhif L315, 9.12.1999, t.39) fel...

    101. 101.Yemen—— Penderfyniad y Comisiwn 99/528/EC (OJ Rhif L203, 3.8.1999, t.68)....

    102. 102.Zimbabwe— Penderfyniad y Comisiwn 2004/360/EC (OJ Rhif L113, 20.4.2004, t.48)....

    103. 103.Amodau mewnforio arbennig ar gyfer molysgiaid deufalf

    104. 104.Chile—— Penderfyniad y Comisiwn 96/675/EC (OJ Rhif L313, 3.12.96, t.38)....

    105. 105.Japan—— Penderfyniad y Comisiwn 2002/470/EC (OJ No L163, 21.6.2002, t.19)....

    106. 106.Jamaica—— Penderfyniad y Comisiwn 2001/37/EC (OJ Rhif L10, 13.1.2001, t.64)....

    107. 107.Corea—— Penderfyniad y Comisiwn 95/453/EC (OJ Rhif L264, 7.11.95, t.35)...

    108. 108.Moroco—— Penderfyniad y Comisiwn 93/387/EC (OJ Rhif L166, 8.7.93, t.40)...

    109. 109.Periw—— Penderfyniad y Comisiwn 2004/30/EC (OJ Rhif L6, 10.1.2004, t.53)....

    110. 110.Gwlad Thai—— Penderfyniad y Comisiwn 97/562/EC (OJ Rhif L 232,...

    111. 111.Tunisia—— Penderfyniad y Comisiwn 98/569/EC (OJ Rhif L277, 14.10.98, t.31)...

    112. 112.Twrci—— Penderfyniad y Comisiwn 94/777/EC (OJ Rhif L312, 6.12.94, t.35)...

    113. 113.Uruguay—— Penderfyniad y Comisiwn 2002/19/EC (OJ Rhif L10, 12.1.2002, t.73)....

    114. 114.Fiet-nam——Penderfyniad y Comisiwn 2000/333/EC (OJ Rhif L114, 13.5.2000, t.42) fel...

  2. ATODLEN 2

   1. 1.Penderfyniadau Cyfwerthedd

   2. 2.Penderfyniad y Cyngor 97/132/EC ar gwblhau'r Cytundeb rhwng y Gymuned...

   3. 3.Penderfyniad y Cyngor 2002/957/EC ar gwblhau Cytundeb ar ffurf Cyfnewid...

   4. 4.Penderfyniad y Comisiwn 2003/56/EC (gweler paragraff 6 o Ran I...

  3. ATODLEN 3

   Cyfrifo Ffioedd am Wiriadau Milfeddygol

   1. RHAN I Y COSTAU Y MAE'R FFIOEDD YN TALU AMDANYNT

    1. 1.At ddibenion yr Atodlen hon ystyr “cost wirioneddol” y gwiriadau...

    2. 2.Y canlynol yw'r eitemau y cyfeirir atynt ym mharagraff 1...

   2. RHAN II LLWYTHI O SELAND NEWYDD

    1. Y swm am wiriadau milfeddygol a gyflawnwyd ar lwyth a...

   3. RHAN III CIG A CHYNHYRCHION CIG

    1. Y ffi am wiriadau milfeddygol a gyflawnwyd ar lwyth (ac...

   4. RHAN IV CYNHYRCHION PYSGODFEYDD

    1. Y ffi am wiriadau milfeddygol a gyflawnwyd ar lwyth o...

   5. RHAN V POB CYNNYRCH ARALL

    1. Cost wirioneddol y gwiriadau milfeddygol a gyflawnwyd ar lwyth fydd...

  4. ATODLEN 4

   Darpariaethau Lle y Mae Amddiffyniad Diwydrwydd Dyladwy ar gael

   1. Rheoliadau —

 17. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

You have chosen to open The Whole Instrument

The Whole Instrument you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open The Whole Instrument as a PDF

The Whole Instrument you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download.

Would you like to continue?

You have chosen to open the Whole Instrument

The Whole Instrument you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open Schedules only

The Schedules you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources