Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3240)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The National Assembly for Wales (Remuneration) Measure 2010 (Disqualification from Remuneration Board) Order 20142014 No. 1004 (W. 93)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 (Anghymhwyso o’r Bwrdd Taliadau) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to the Wales/England Border) and The A494/A550 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary 40 mph Speed Limit & Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 915Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Ffin Cymru/Lloegr) a Chefnffordd yr A494/A550 (Cyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 40 mya a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A483 Trunk Road (Newbridge Bypass, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 914Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffordd Osgoi Newbridge, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Assured Tenancies and Agricultural Occupancies (Forms) (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20142014 No. 910 (W. 89)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tenantiaethau Sicr a Meddianaethau Amaethyddol Sicr (Ffurflenni) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014
  The Public Audit (Wales) Act 2013 (Approved European Body of Accountants) Order 20142014 No. 890 (W. 88)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (Corff Cyfrifwyr Ewropeaidd Cymeradwy) 2014
  The M4 Motorway (Slip Roads between Junction 23a (Magor), Monmouthshire and Junction 28 (Tredegar Park), Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 873Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Slipffyrdd rhwng Cyffordd 23a (Magwyr), Sir Fynwy a Chyffordd 28 (Parc Tredegar), Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The National Health Service (General Dental Services Contracts and Personal Dental Services Agreements) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 872 (W. 86)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol a Chytundebau Gwasanaethau Deintyddol Personol) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 827Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The Prevention of Social Housing Fraud (Detection of Fraud) (Wales) Regulations 20142014 No. 826 (W. 84)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Atal Twyll Tai Cymdeithasol (Darganfod Twyll) (Cymru) 2014
  The Council Tax Reduction Schemes (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20142014 No. 825 (W. 83)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2014
  The A5 Trunk Road (Chirk Bypass, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20142014 No. 811Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Ffordd Osgoi’r Waun, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2014
  The A483 Trunk Road (Junction 1 to Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Restriction and Prohibitions) Order 20142014 No. 810Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 1 i Ffin Cymru/Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A449 Trunk Road (Coldra Interchange, Newport to Usk Interchange, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 789Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A449 (Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd i Gyfnewidfa Brynbuga, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway between Junction 30 (Travellers’ Inn Junction) and Junction 33 (Northop), Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 712Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua'r Dwyrain rhwng Cyffordd 30 (Cyffordd Travellers' Inn) a Chyffordd 33 (Llaneurgain), Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Aberdulais Interchange to Neath Abbey Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles, Pedestrians and Cyclists) Order 20142014 No. 710Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Aberdulais i Gyfnewidfa Mynachlog Nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau, Cerddwyr a Beicwyr Dros Dro) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 20, Brompton Avenue, Colwyn Bay, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 709Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 20, Brompton Avenue, Bae Colwyn, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20142014 No. 694 (W. 75)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2014
  The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) Regulations 20142014 No. 684 (W. 74)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2014
  The National Assistance (Sums for Personal Requirements) (Assessment of Resources) and Social Care Charges (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 20142014 No. 666 (W. 73)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) (Asesu Adnoddau) a Ffioedd Gofal Cymdeithasol (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2014
  The Tuberculosis (Miscellaneous Amendments) (Wales) Order 20142014 No. 632 (W. 72)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Twbercwlosis (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2014

  Back to top