Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3366)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A494 Trunk Road (Bala Triathlon, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2281Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Triathlon y Bala, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A4076 Trunk Road (South of Johnston, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 2247Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Man i’r De o Johnston, Sir Benfro) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The A479 Trunk Road (Glanusk Park to Llyswen, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 2240Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A479 (Parc Glan-wysg i Lys-wen, Powys) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A470 Trunk Road (Builth Wells to Llangurig, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 2239Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanfair-ym-Muallt i Langurig, Powys) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A483 Trunk Road (Junction 7, Rossett Interchange to the Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles and 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 2233Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 7, Cyfnewidfa’r Orsedd i Ffin Cymru/Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder o 40 mya Dros Dro) 2014
  The A48 and A40 Trunk Road (Pont Abraham, Carmarthenshire to Penblewin, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2232Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A48 ar A40 (Pont Abraham, Sir Gaerfyrddin i Benblewin, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Government of Maintained Schools (Training Requirements for Governors) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 2225 (W. 214)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) (Diwygio) 2014
  Cerbydau Dros Dro) 2014 Abbey Interchange to Llandarcy Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2212Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Mynachlog Nedd i Gyfnewidfa Llandarcy, Castellnedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Education (Wales) Act 2014 (Commencement No. 2) Order 20142014 No. 2162 (W. 211) (C. 97)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 2) 2014
  The M4 Motorway (Junction 23A, Magor, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2144Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 23A, Magwyr, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Dissolution of Further Education Corporations (Publication of Proposals and Prescribed Bodies) (Wales) Regulations 20142014 No. 2126 (W. 209)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diddymu Corfforaethau Addysg Bellach (Cyhoeddi Cynigion a Chyrff Rhagnodedig) (Cymru) 2014
  The Welfare of Animals at the Time of Killing (Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20142014 No. 2124 (W. 208)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2014
  The Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 (Commencement No. 1) Order 20142014 No. 2121 (W. 207) (C. 95)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (Cychwyn Rhif 1) 2014
  The A4076 Trunk Road (Johnston to Steynton, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 2065Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Johnston i Steynton, Sir Benfro) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A4042 Trunk Road (Southbound Lay-by between Edlogan Way Roundabout and Turnpike Roundabout, Near Croesyceiliog, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2030Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cilfan y Gerbytffordd tua’r De rhwng Cylchfan Edlogan Way a Chylchfan y Tyrpeg, Ger Croesyceiliog, Torfaen) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A55, A494 and A550 Trunk Roads (Northop Interchange to the Wales/England Border, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 2018Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A55, yr A494 a’r A550 (Cyfnewidfa Northop i Ffin Cymru/Lloegr, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) (No.2) Regulations 20142014 No. 2015 (W. 202)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014
  The A470 Trunk Road (Coryton Interchange, Cardiff) (Temporary Prohibition of Left and Right Hand Turns and 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 2000Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd) (Gwahardd Dros Dro Droi i’r Chwith a Throi i’r Dde a Therfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro) 2014
  The National Curriculum (Assessment Arrangements for the Foundation Phase and the Second and Third Key Stages) (Wales) Order 20142014 No. 1999 (W. 200)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a’r Ail Gyfnod Allweddol a’r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 2014
  The Head Teacher's Report to Parents and Adult Pupils (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 1998 (W. 199)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adroddiad Pennaeth i Rieni a Disgyblion sy’n Oedolion (Cymru) (Diwygio) 2014

  Back to top