Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3439)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A487 Trunk Road (Blaenporth, Ceredigion) (De-Restriction and 40mph Speed Limit) Order 20142014 No. 2855Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Blaen-porth, Ceredigion) (Codi Cyfyngiad a Chyflwyno Terfyn Cyflymder o 40 mya) 2014
  The A465 Trunk Road (Hirwaun Roundabout to Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2853Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Hirwaun i Gylchfan Rhigos, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A494 Trunk Road (Clawdd Poncen, Corwen, Denbighshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 2838Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Clawdd Poncen, Corwen, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A40 Trunk Road (Raglan Interchange, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles and Right and Left Hand Turns) Order 20142014 No. 2837Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cyfnewidfa Rhaglan, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Throi i’r Dde ac i’r Chwith Dros Dro) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 33b, Alltami and Junction 34, Ewloe, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 2836Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 33b, Alltami a Chyffordd 34, Ewlo, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 (Commencement No. 2 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20142014 No. 2830 (W. 286) (C. 130)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2014
  The A5 and A494 Trunk Roads (Tyn-y-cefn, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20142014 No. 2813Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A5 a’r A494 (Tyn-y-cefn, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The Planning Act 2008 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20142014 No. 2780 (W. 284) (C. 123)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cynllunio 2008 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2014
  The Planning (Hazardous Substances) (Determination of Procedure) (Prescribed Period) (Wales) Regulations 20142014 No. 2777 (W. 283)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Pennu’r Weithdrefn) (Cyfnod Rhagnodedig) (Cymru) 2014
  The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Determination of Procedure) (Prescribed Period) (Wales) Regulations 20142014 No. 2776 (W. 282)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Pennu’r Weithdrefn) (Cyfnod Rhagnodedig) (Cymru) 2014
  The Town and Country Planning (Determination of Procedure) (Prescribed Period) (Wales) Regulations 20142014 No. 2775 (W. 281)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Pennu’r Weithdrefn) (Cyfnod Rhagnodedig) (Cymru) 2014
  The Town and Country Planning (Determination of Procedure) (Wales) Order 20142014 No. 2773 (W. 280)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Pennu’r Weithdrefn) (Cymru) 2014
  The A483 Trunk Road (Various Roads in Builth Wells, Powys) (Temporary Traffic Prohibitions) Order 20142014 No. 2757Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Amrywiol Ffyrdd yn Llanfair-ym-Muallt, Powys) (Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Llanrwst, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 2756Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanrwst, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The A487 Trunk Road (Great Darkgate Street, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2755Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Y Stryd Fawr, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Civil Enforcement of Bus Lane and Moving Traffic Contraventions (City and County of Cardiff) Designation Order 20142014 No. 2725 (W. 276)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Lonydd Bysiau a Thraffig sy’n Symud (Dinas a Sir Caerdydd) 2014
  The Civil Enforcement of Parking Contraventions (City and County of Cardiff) Designation (Amendment) Order 20142014 No. 2722 (W. 275)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Dinas a Sir Caerdydd) (Diwygio) 2014
  The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Commencement No. 1) Order 20142014 No. 2718 (W. 274) (C. 118)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 1) 2014
  The Local Government Byelaws (Fixed Penalties) (Wales) Regulations 20142014 No. 2717 (W. 273)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2014
  The Neath to Abergavenny Trunk Road (A465) (Abergavenny to Hirwaun Dualling and Slip Roads) and East of Abercynon to East of Dowlais Trunk Road (A4060), Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Connecting Roads) Order 1999, (Gilwern to Brynmawr) (Amendment) Order 20142014 No. 2716Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd Castellnedd – Y Fenni (A465) (Deuoli o’r Fenni i Hirwaun a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) a Chefnffordd Man i’r Dwyrain o Abercynon – Man i’r Dwyrain o Ddowlais (A4060), Cefnffordd Caerdydd – Glanconwy (A470) (Ffyrdd Cysylltu) 1999, (Gilwern i Fryn-mawr) (Diwygio) 2014

  Back to top