Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3844)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 102 (W. 50)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2016
  The National Health Service (Performers Lists) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 101 (W. 49)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Rhestri Cyflawnwyr) (Cymru) (Diwygio) 2016
  The Public Health Wales National Health Service Trust (Membership and Procedure) (Amendment) Regulations 20162016 No. 100 (W. 48)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru (Aelodaeth a Gweithdrefn) (Diwygio) 2016
  The Regulation of Child Minding and Day Care (Wales) Order 20162016 No. 98 (W. 47)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Rheoleiddio Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2016
  The Childcare Act 2006 (Local Authority Assessment) (Wales) Regulations 20162016 No. 88 (W. 42)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2006 (Asesiadau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2016
  The Child Minding and Day Care (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 87 (W. 41)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) (Diwygio) 2016
  The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 (Commencement No. 2) Order 20162016 No. 86 (C. 8) (W. 40)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 2) 2016
  The Flood and Water Management Act 2010 (Commencement No. 1 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20162016 No. 79 (C. 6) (W. 36)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2016
  The Reservoirs Act 1975 (Exemptions, Appeals and Inspections) (Wales) Regulations 20162016 No. 78 (W. 35)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 (Esemptiadau, Apeliadau ac Arolygiadau) (Cymru) 2016
  The Education (Student Support) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 77 (W. 34)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2016
  The A470 Trunk Road (Pontypridd to Abercynon, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20162016 No. 66Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Pontypridd i Abercynon, Rhondda Cynon Taf) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2016
  The Council Tax Reduction Schemes (Prescribed Requirements and Default Scheme) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 50 (W. 21)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a Chynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2016
  The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20162016 No. 48 (W. 20)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2016
  The A4042 Trunk Road (Little Mill, West of Usk, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Left and Right Hand Turns) Order 20162016 No. 47Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Little Mill, Man i’r Gorllewin o Frynbuga, Sir Fynwy) (Gwahardd Troi i'r Chwith ac i'r Dde Dros Dro) 2016
  The A470 Trunk Road (Builth Wells to Llangurig, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 46Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanfair-ym-Muallt i Langurig, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A449 and A40 Trunk Roads (Usk to Raglan, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20162016 No. 43Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A449 a'r A40 (Brynbuga i Raglan, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2016
  The A483 Trunk Road (Newtown to Llanymynech, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 42Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (y Drenewydd i Lanymynech, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A494 Trunk Road (Exit Slip Roads at Queensferry Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20162016 No. 41Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ffyrdd Ymadael wrth Gyfnewidfa Queensferry, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2016
  The A458 Trunk Road (East of Middletown to Nant-y-Dugoed, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 40Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Man i'r Dwyrain o Dreberfedd i Nant-y-dugoed, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 32 (W. 13)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2016

  Back to top