Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3575)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A494 Trunk Road (Mold Bypass, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20152015 No. 1230Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ffordd Osgoi’r Wyddgrug, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2015
  The A55 Trunk Road (Penmaenbach Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20152015 No. 1229Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Penmaen-bach, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The Local Government (Democracy) (Wales) Act 2013 (Commencement No. 2) Order 20152015 No. 1182 (W. 79) (C. 71)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 2) 2015
  The Wildlife and Countryside Act 1981 (Variation of Schedule 9) (Wales) Order 20152015 No. 1180 (W. 78)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Amrywio Atodlen 9) (Cymru) 2015
  The A483 Trunk Road (Junction 1, Ruabon Interchange to the Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions and 40 MPH Speed Limit) Order 20152015 No. 1109Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 1, Cyfnewidfa Rhiwabon i’r Ffin rhwng Cymru a Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwaharddiadau Traffig Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 MYA) 2015
  The Regulation of Private Rented Housing (Designation of Licensing Authority) (Wales) Order 20152015 No. 1026 (W. 75)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Rheoleiddio Tai Rhent Preifat (Dynodi Awdurdod Trwyddedu) (Cymru) 2015
  The Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 (Commencement No. 2, Transitional Provisions and Savings) Order 20152015 No. 1025 (W. 74) (C. 70)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (Cychwyn Rhif 2, Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) 2015
  The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20152015 No. 1020 (W. 73)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2015
  The M4 Motorway (West of Junction 23A (Magor) to East of Junction 29 (Castleton)) (Variable Speed Limits) Regulations 20152015 No. 1018 (W. 72)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man i’r Gorllewin o Gyffordd 23A (Magwyr) i Fan i’r Dwyrain o Gyffordd 29 (Cas-bach)) (Terfynau Cyflymder Amrywiadwy) 2015
  The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Transitional and Consequential Provisions) Regulations 20152015 No. 1016 (W. 71)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Darpariaethau Trosiannol a Chanlyniadol) 2015
  The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Contributions) (Amendment) Order 20152015 No. 1014 (W. 70)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2015
  The Firefighters’ Compensation Scheme and Pension Scheme (Wales) (Amendment) Order 20152015 No. 1013 (W. 69)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Digolledu a Chynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Welsh Language Standards (No. 1) Regulations 20152015 No. 996 (W. 68)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015
  The Infrastructure Act 2015 (Commencement) (Wales) Regulations 20152015 No. 990 (W. 67) (C. 67)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Seilwaith 2015 (Cychwyn) (Cymru) 2015
  The Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 8) Order 20152015 No. 985 (W. 66) (C. 65)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 8) 2015
  The A55 Trunk Road (Junction 23, Llanddulas to Junction 22, Old Colwyn, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 849Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 23, Llanddulas i Gyffordd 22, Hen Golwyn, Conwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Consequential Provisions) Regulations 20152015 No. 848 (W. 63)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Darpariaethau Canlyniadol) 2015
  The Use of Invalid Carriages on Highways (Amendment) (Wales) Regulations 20152015 No. 779 (W. 62)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Defnyddio Cerbydau Pobl Anabl ar Briffyrdd (Diwygio) (Cymru) 2015
  The Plant Health (Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 777 (W. 61)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The M4 Motorway (Junction 42, Earlswood, Neath Port Talbot to West of Junction 44, Lonlas, Swansea) (Temporary 50 MPH Speed Limit, Prohibitions and Trafficking of Hard Shoulder) Order 20152015 No. 753Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 42, Earlswood, Castellnedd Port Talbot i Bwynt i’r Gorllewin o Gyffordd 44, Lôn-las, Abertawe) (Cyfyngiad Cyflymder 50 mya, Gwaharddiadau a Chaniatáu Traffig ar y Llain Galed Dros Dro) 2015

  Back to top