Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3419)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A483 Trunk Road (Various Roads in Builth Wells, Powys) (Temporary Traffic Prohibitions) Order 20142014 No. 2757Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Amrywiol Ffyrdd yn Llanfair-ym-Muallt, Powys) (Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Llanrwst, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 2756Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanrwst, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The A487 Trunk Road (Great Darkgate Street, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2755Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Y Stryd Fawr, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Commencement No. 1) Order 20142014 No. 2718 (W. 274) (C. 118)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 1) 2014
  The Neath to Abergavenny Trunk Road (A465) (Abergavenny to Hirwaun Dualling and Slip Roads) and East of Abercynon to East of Dowlais Trunk Road (A4060), Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Connecting Roads) Order 1999, (Gilwern to Brynmawr) (Amendment) Order 20142014 No. 2716Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd Castellnedd – Y Fenni (A465) (Deuoli o’r Fenni i Hirwaun a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) a Chefnffordd Man i’r Dwyrain o Abercynon – Man i’r Dwyrain o Ddowlais (A4060), Cefnffordd Caerdydd – Glanconwy (A470) (Ffyrdd Cysylltu) 1999, (Gilwern i Fryn-mawr) (Diwygio) 2014
  The A55 Trunk Road (Lay-bys near Junction 9 (Treborth) & Junction 11 (Llandygai), Gwynedd) (Prohibition of Waiting) Order 20142014 No. 2694Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cilfannau ger Cyffordd 9 (Treborth) a Chyffordd 11 (Llandygai), Gwynedd) (Gwahardd Aros) 2014
  The Town and Country Planning (Compensation) (Wales) (No.2) Regulations 20142014 No. 2693 (W. 268)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) (Rhif 2) 2014
  The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) (No. 2) Order 20142014 No. 2692 (W. 267)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014
  The A5 Trunk Road (Lay-by east of Llanfairpwllgwyngyll, Isle of Anglesey) (Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2678Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Cilfan i'r dwyrain o Lanfair Pwllgwyngyll, Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau) 2014
  The A40 Trunk Road (Llanwrda to Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20142014 No. 2659Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llanwrda i Lanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A4810 Steelworks Access Road (Queen’s Way), (Llanwern, Newport) (Prohibition of U-Turns) Order 20142014 No. 2658Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ffordd Fynediad Gwaith Dur yr A4810 (Queen’s Way), (Llan-wern, Casnewydd) (Gwahardd Troadau Pedol) 2014
  The A483 Trunk Road (Ffairfach to Derwydd, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20142014 No. 2656Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffair-fach i Dderwydd, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The Council Tax (Chargeable Dwellings) (Amendment) (Wales) Order 20142014 No. 2653 (W. 261)Wales Statutory Instruments
  (Anheddau Trethadwy) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The A55 Trunk Road (Kingsland Roundabout to Junction 7, Cefn Du Interchange, Isle of Anglesey) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 2649Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cylchfan Kingsland i Gyffordd 7, Cyfnewidfa Cefn Du, Ynys Môn) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A40 Trunk Road (Raglan Roundabout to Hardwick Roundabout, Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2648Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Rhaglan i Gylchfan Hardwick, Y Fenni, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A487 Trunk Road (Newport, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) (No. 2) Order 20142014 No. 2647Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Trefdraeth, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) (Rhif 2) 2014
  The Allocation of Housing and Homelessness (Eligibility) (Wales) Regulations 20142014 No. 2603 (W. 257)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) 2014
  The Active Travel (Wales) Act 2013 (Commencement) Order 20142014 No. 2589 (W. 256) (C. 112)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (Cychwyn) 2014
  The A55 and A494 Trunk Roads (St Davids Park Interchange to Pinfold Lane Junction, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 2579Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A55 a’r A494 (Cyfnewidfa Parc Dewi Sant i Gyffordd Pinfold Lane, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau Traffig Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 MYA) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 27 (Talardy Interchange), Denbighshire to Junction 24 (Faenol Interchange), Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20142014 No. 2578Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 27 (Cyfnewidfa Talardy), Sir Ddinbych i Gyffordd 24 (Cyfnewidfa’r Faenol), Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014

  Back to top