Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4821)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A470 Trunk Road (Talerddig, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20192019 No. 944 (W. 166)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Talerddig, Powys) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019
  The A487 Trunk Road (East Street, Bridge Street & West Street, Newport, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20192019 No. 942 (W. 165)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (East Street, Bridge Street a West Street, Trefdraeth, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2019
  The Code of Practice in relation to Local Authority Fostering Services (Appointed Day) (Wales) Order 20192019 No. 938 (W. 164)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cod Ymarfer mewn perthynas â Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2019
  The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) (Amendment) Regulations 20192019 No. 932 (W. 163)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) (Diwygio) 2019
  The National Health Service (Welsh Language in Primary Care Services) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20192019 No. 917 (W. 162)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
  The Education (Student Support) (Postgraduate Master's Degrees) (Wales) Regulations 20192019 No. 895 (W. 161)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019
  The A4042 Trunk Road (Edlogan Way Roundabout, Croesyceiliog to Court Farm Roundabout, Pontypool, Torfaen) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20192019 No. 890 (W. 160)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Edlogan Way, Croesyceiliog i Gylchfan Court Farm, Pont-y-pŵl, Torfaen) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2019
  The Regulated Services (Penalty Notices) (Wales) Regulations 20192019 No. 887 (W. 159)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2019
  The Neath To Abergavenny Trunk Road (A465) (Abergavenny To Hirwaun Dualling And Slip Roads) And East Of Abercynon To East Of Dowlais Trunk Road (A4060) And Cardiff To Glan Conwy Trunk Road (A470) (Connecting Roads) Order 1999 (Dowlais Top To Hirwaun) (Amendment) Order 20192019 No. 871 (W. 158)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Gorchymyn Cefnffordd Castell-nedd – Y Fenni (A465) (Deuoli o’r Fenni i Hirwaun a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) a Ffordd Man i’r Dwyrain o Abercynon – Man i’r Dwyrain o Ddowlais (A4060), Cefnffordd Caerdydd – Glanconwy (A470) (Ffyrdd Cysylltu) 1999 (Dowlais Top i Hirwaun) (Diwygio) 2019
  The A5, A44, A55, A458, A470, A479, A483, A487, A489 and A494 Trunk Roads (Various Locations in North and Mid Wales) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20192019 No. 870 (W. 157)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A5, yr A44, yr A55, yr A458, yr A470, yr A479, yr A483, yr A487, yr A489 a’r A494 (Lleoliadau Amrywiol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2019
  The Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (Commencement No. 6, Savings and Transitional Provisions) Order 20192019 No. 864 (W. 156) (C. 21)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 6, Arbedion a Darpariaethau Trosiannol) 2019
  The Nitrate Pollution Prevention (Wales) (Amendment) Regulations 20192019 No. 863 (W. 155)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019
  The Code of Practice for Local Authority Adoption Services (Appointed Day) (Wales) Order 20192019 No. 856 (W. 154)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cod Ymarfer ar gyfer Gwasanaethau Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2019
  The Welsh Tax Acts (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) Regulations 20192019 No. 833 (W. 153)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddfau Trethi Cymru (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019
  The Public Health (Wales) Act 2017 (Commencement No. 4) Order 20192019 No. 829 (W. 152)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 4) 2019
  The Rural Affairs (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20192019 No. 799 (W. 151)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
  The Revised Code of Practice on the exercise of social services functions in relation to Part 4 (direct payments and choice of accommodation) and Part 5 (charging and financial assessment) of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Appointed Day) Order 20192019 No. 797 (W. 150)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cod Ymarfer Diwygiedig ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwrnod Penodedig) 2019
  The Qualifications Wales (Monetary Penalties) (Determination of Turnover) Regulations 20192019 No. 796 (W. 149)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymwysterau Cymru (Cosbau Ariannol) (Penderfynu ar Drosiant) 2019
  The Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018 (Supplementary Provisions) Regulations 20192019 No. 794 (W. 148)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Darpariaethau Atodol) 2019
  The A470 Trunk Road (Storey Arms, Powys) (Temporary Part-time 30 mph Speed Limit) Order 20192019 No. 779 (W. 147)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Storey Arms, Powys) (Terfyn Cyflymder 30 mya Rhan-amser Dros Dro) 2019

  Back to top