Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4237)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Commons Act 2006 (Correction, Non-Registration or Mistaken Registration) (Wales) Regulations 20172017 No. 566Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cywiro, Tir Comin Heb ei Gofrestru neu Dir Comin a Gam-gofrestrwyd) (Cymru) 2017
  The Commons Act 2006 (Commencement No. 4) (Wales) Order 20172017 No. 564 (C. 51) (W. 133)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2017
  The A494 Trunk Road (Mold Bypass, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20172017 No. 563Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ffordd Osgoi’r Wyddgrug, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2017
  The A483 Trunk Road (Cilyrychen Level Crossing, Llandybie, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 562Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Croesfan Reilffordd Cilyrychen, Llandybïe, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
  The A494 Trunk Road (Eastbound Footway between Old Aston Hill Junction and Plough Lane Junction, Deeside, Flintshire) (Temporary Closure) Order 20172017 No. 561Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Y Droetffordd tua’r Dwyrain rhwng Cyffordd Old Aston Hill a Chyffordd Plough Lane, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Cau Dros Dro) 2017
  The A487 Trunk Road (Bontnewydd, Gwynedd) (Part-time 20 mph Speed Limit) Order 20172017 No. 559Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (y Bontnewydd, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder Rhan-amser o 20 mya) 2017
  The Revised Code of Practice on the exercise of social services functions in relation to Part 4 (direct payments and choice of accommodation) and Part 5 (charging and financial assessment) of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Appointed Day) (Wales) Order 20172017 No. 557 (C. 50) (W. 128)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cod Ymarfer Diwygiedig ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2017
  The Town and Country Planning (Control of Advertisements) (Amendment) (Wales) Regulations 20172017 No. 553 (W. 127)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) (Diwygio) (Cymru) 2017
  The A483 Trunk Road (Ffairfach Level Crossing, Ffairfach, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 552Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Croesfan Reilffordd Ffair-fach, Ffair-fach, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
  The Town and Country Planning (Trees) (Amendment) (Wales) Regulations 20172017 No. 548 (W. 125)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Coed) (Diwygio) (Cymru) 2017
  The Planning (Hazardous Substances) (Wales) (Amendment) Regulations 20172017 No. 547 (W. 124)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Cymru) (Diwygio) 2017
  The Planning (Wales) Act 2015 (Commencement No. 4 and Transitional Provisions) Order 20172017 No. 546 (C. 49) (W. 123)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Trosiannol) 2017
  The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Wales) (Amendment) Regulations 20172017 No. 545 (W. 122)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2017
  The Town and Country Planning (Referred Applications and Appeals Procedure) (Wales) Regulations 20172017 No. 544 (W. 121)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ceisiadau Atgyfeiriedig a Gweithdrefn Apelau) (Cymru) 2017
  The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) (Amendment) Order 20172017 No. 542 (W. 120)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2017
  The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway from Junction 14 (Madryn), Gwynedd to Junction 15 (Llanfairfechan), Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20172017 No. 539Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cerbytffordd tua’r Dwyrain o Gyffordd 14 (Madryn), Gwynedd i Gyffordd 15 (Llanfairfechan), Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2017
  The M4 Motorway (Slip Roads between Junction 23a (Magor), Monmouthshire and Junction 28 (Tredegar Park), Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 538Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Slipffyrdd rhwng Cyffordd 23a (Magwyr), Sir Fynwy a Chyffordd 28 (Parc Tredegar), Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
  The A483 Trunk Road (Junction 1 (Ruabon Interchange) to the Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20172017 No. 535Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 1 (Cyfnewidfa Rhiwabon) i Ffin Cymru/Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2017
  The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to the Wales/England Border) and The A494/A550 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary Speed Limits & Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 534Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Ffin Cymru/Lloegr) a Chefnffordd yr A494/A550 (Cyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Terfynau Cyflymder a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
  The A489 Trunk Road (Newtown Road, Machynlleth, Powys) (30 mph & Part-time 20 mph Speed Limits) Order 20172017 No. 533Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A489 (Newtown Road, Machynlleth, Powys) (Terfyn Cyflymder 30 mya a Therfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2017

  Back to top