Search Legislation

Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 Cyflwyniad

  1. 1.Teitl, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dirymiadau, arbedion a diwygiadau

  3. 3.Dehongli

 3. RHAN 2 Categorïau Llywodraethwyr

  1. 4.Rhiant-lywodraethwyr

  2. 5.Athro-lywodraethwyr

  3. 6.Staff-lywodraethwyr

  4. 7.Llywodraethwyr AALl

  5. 8.Llywodraethwyr cymunedol

  6. 9.Llywodraethwyr sefydledig

  7. 10.Llywodraethwyr partneriaeth

  8. 11.Noddwr-lywodraethwyr

  9. 12.Llywodraethwyr cynrychioliadol

 4. RHAN 3 CYFANSODDIAD CYRFF LLYWODRAETHU

  1. 13.Ysgolion Cymunedol

  2. 14.Ysgolion Meithrin a Gynhelir

  3. 15.Ysgolion arbennig cymunedol

  4. 16.Ysgolion sefydledig

  5. 17.Ysgolion arbennig sefydledig

  6. 18.Ysgolion gwirfoddol a reolir

  7. 19.Ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir

  8. 20.Ysgolion cynradd a gynhelir

  9. 21.Hysbysu swyddi gwag a phenodiadau

  10. 22.Cyd-benodiadau

  11. 23.Gormod o lywodraethwyr

 5. RHAN 4 Cymwysterau a deiliadaeth swyddi

  1. 24.Cymwysterau ac anghymwysiadau

  2. 25.Cyfnod swydd

  3. 26.Ymddiswyddo

  4. 27.Diswyddo llywodraethwyr AALl, llywodraethwyr sefydledig, llywodraethwyr cynrychioliadol llywodraethwyr cymunedol ychwanegol a noddwr-lywodraethwyr

  5. 28.Diswyddo llywodraethwyr cymunedol

  6. 29.Diswyddo rhiant-lywodraethwyr penodedig a llywodraethwyr partneriaeth

  7. 30.Y weithdrefn ar gyfer diswyddo llywodraethwyr gan y corff llywodraethu

 6. RHAN 5 Offeryn Llywodraethu

  1. 31.Dehongli “awdurdod esgobaethol priodol” a “corff crefyddol priodol”

  2. 32.Y ddyletswydd i ystyried canllawiau

  3. 33.Cynnwys a ffurf yr offeryn llywodraethu

  4. 34.Y weithdrefn ar gyfer gwneud offeryn

  5. 35.Adolygu offerynnau llywodraethu

  6. 36.Gofynion eraill yn ymwneud ag offerynnau llywodraethu

  7. 37.Y ddyletswydd i sicrhau bod offerynnau llywodraethu yn cael eu gwneud

 7. RHAN 6 Darpariaeth Drosiannol

  1. 38.Darpariaeth drosiannol

 8. RHAN 7 Penodi swyddogion, eu swyddogaethau, a'u diswyddo

  1. 39.Ethol y cadeirydd a'r is-gadeirydd

  2. 40.Dirprwyo swyddogaethau i'r cadeirydd neu'r is-gadeirydd mewn achosion brys

  3. 41.Diswyddo'r cadeirydd neu'r is-gadeirydd

  4. 42.Penodi a diswyddo clerc y corff llywodraethu

  5. 43.Swyddogaethau clerc y corff llywodraethu

 9. RHAN 8 Cyfarfodydd a thrafodion cyrff llywodraethu

  1. 44.Hawl personau i fynychu cyfarfodydd y corff llywodraethu

  2. 45.Cynnull cyfarfodydd y corff llywodraethu

  3. 46.Cworwm a thrafodion y corff llywodraethu

  4. 47.Cofnodion a phapurau

  5. 48.Cyhoeddi cofnodion a phapurau

  6. 49.Atal llywodraethwyr

  7. 50.Dirprwyo swyddogaethau

  8. 51.Cyfyngiadau ar ddirprwyo a phwyllgorau penodedig

  9. 52.Adrodd wrth y corff llywodraethu yn dilyn arfer swyddogaethau dirprwyedig

 10. RHAN 9 Pwyllgorau cyrff llywodraethu

  1. 53.Cymhwyso'r Rhan hon

  2. 54.Sefydlu pwyllgorau'r corff llywodraethu

  3. 55.Y pwyllgor disgyblu a diswyddo staff a'r pwyllgor apelau disgyblu a diswyddo

  4. 56.Pwyllgor disgyblu a gwahardd disgyblion

  5. 57.Pwyllgor derbyniadau

  6. 58.Clercod pwyllgorau

  7. 59.Hawl personau i fynychu cyfarfodydd pwyllgorau

  8. 60.Cyfarfodydd pwyllgorau

  9. 61.Cofnodion cyfarfodydd pwyllgorau

  10. 62.Cyhoeddi cofnodion a phapurau

 11. RHAN 10

  1. 63.Cyfyngiadau ar bersonau rhag cymryd rhan mewn trafodion

 12. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Ethol a phenodi rhiant-lywodraethwyr

   1. 1.Yn yr Atodlen hon ystyr “awdurdod priodol” (“appropriate authority”) yw—...

   2. 2.Os yr awdurdod addysg lleol yw'r awdurdod priodol mewn perthynas...

   3. 3.Yr awdurdod addysg lleol fydd yr awdurdod priodol mewn perthynas...

   4. 4.Yn ddarostyngedig i baragraffau 5 i 9 rhaid i'r awdurdod...

   5. 5.Yr awdurdod priodol sydd i benderfynu, at ddibenion ethol rhiant-lywodraethwyr,...

   6. 6.Yn achos y pŵer a osodir gan baragraff 4—

   7. 7.Rhaid cynnal unrhyw etholiad a ymleddir drwy bleidlais gudd.

   8. 8.(1) Rhaid i'r trefniadau a wneir o dan baragraff 4...

   9. 9.Pan ddaw lle'n wag i riant-lywodraethwr, rhaid i'r awdurdod priodol...

   10. 10.Rhaid sicrhau'r nifer o riant-lywodraethwyr sy'n ofynnol drwy ychwanegu rhiant-lywodraethwyr...

   11. 11.(1) Ac eithrio pan fo paragraff 12 yn gymwys, rhaid...

   12. 12.(1) Pan fo'r ysgol yn ysgol arbennig gymunedol neu'n ysgol...

  2. ATODLEN 2

   Ethol athro-lywodraethwyr a staff-lywodraethwyr

   1. 1.Yn yr Atodlen hon mae'r un ystyr i “awdurdod priodol”...

   2. 2.Os bydd awdurdod addysg lleol yn awdurdod priodol mewn perthynas...

   3. 3.Yn ddarostyngedig i baragraffau 4 i 6 rhaid i'r awdurdod...

   4. 4.Yr awdurdod priodol sydd i benderfynu at ddibenion ethol athro-lywodraethwyr...

   5. 5.Yn achos y pŵer a roddir gan baragraff 3—

   6. 6.Rhaid cynnal unrhyw etholiad a ymleddir drwy bleidlais gudd.

  3. ATODLEN 3

   Penodi llywodraethwyr partneriaeth

   1. 1.Pan fo angen llywodraethwr partneriaeth, rhaid i'r corff llywodraethu geisio...

   2. 2.Ni chaiff unrhyw berson enwebu i'w benodi, na phenodi, person...

   3. 3.(1) Yn achos ysgol arbennig sefydledig heb sefydliad, rhaid i'r...

   4. 4.Yn ddarostyngedig i baragraff 5(2), ni chaiff unrhyw lywodraethwr enwebu...

   5. 5.(1) Rhaid i'r corff llywodraethu benodi'r nifer o lywodraethwyr partneriaeth...

   6. 6.Pan fo'r corff llywodraethu yn gwneud penodiad o dan baragraff...

   7. 7.Rhaid i'r corff llywodraethu wneud pob trefniant angenrheidiol ar gyfer...

  4. ATODLEN 4

   Penodi Noddwr-lywodraethwyr

   1. 1.Yn yr Atodlen hon, ystyr “noddwr” (“sponsor”) mewn perthynas ag...

   2. 2.Pan fo gan yr ysgol un neu ragor o noddwyr,...

   3. 3.Rhaid i'r corff llywodraethu geisio enwebiadau ar gyfer penodiadau o'r...

  5. ATODLEN 5

   Cymwysterau ac anghymwysiadau

   1. 1.Cyffredinol

   2. 2.Ni chaiff unrhyw berson ar unrhyw adeg ddal mwy nag...

   3. 3.Ac eithrio fel y darperir fel arall yn y rheoliadau...

   4. 4.Anhwylder meddyliol

   5. 5.Diffyg mynychu cyfarfodydd

   6. 6.Methdalu

   7. 7.Anghymwyso cyfarwyddwyr cwmnïau

   8. 8.Anghymwyso ymddiriedolwyr elusennau

   9. 9.Personau y gwaherddir eu cyflogi neu y cyfyngir ar eu cyflogi

   10. 10.Collfarnau troseddol

   11. 11.Llywodraethwyr mwy na dwy ysgol

   12. 12.Gwrthod gwneud cais am dystysgrif cofnodion troseddol

   13. 13.Hysbysu'r clerc

  6. ATODLEN 6

   Darpariaethau Trosiannol

   1. 1.Yn yr Atodlen hon— ystyr “corff llywodraethu cyfredol” (“current governing...

   2. 2.Ar y dyddiad y daw offeryn llywodraethu a wnaed yn...

   3. 3.At ddibenion paragraff 2, y canlynol fydd y categorïau cyfatebol—...

   4. 4.Bydd llywodraethwr cyfredol yn dal swydd llywodraethwr yn y categori...

   5. 5.Nid yw'r Atodlen hon yn atal llywodraethwr cyfredol rhag—

   6. 6.Wrth gyfrifo'r nifer o lywodraethwyr sy'n ofynnol ym mhob categori...

  7. ATODLEN 7

   Cyfyngiadau ar bersonau rhag cymryd rhan yn nhrafodion y corff llywodraethu neu ei bwyllgorau

   1. 1.Buddiannau ariannol

   2. 2.Swydd llywodraethwr, cadeirydd, is-gadeirydd neu glerc

   3. 3.Arfarnu neu dalu i bersonau sy'n gweithio yn yr ysgol

   4. 4.Penodi Staff

   5. 5.Personau sy'n aelodau o fwy nag un corff llywodraethu

 13. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources