Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Cymwysterau Cymru 2015

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 TROSOLWG

  1. 1.Trosolwg

 3. RHAN 2 SEFYDLU A PHRIF NODAU CYMWYSTERAU CYMRU

  1. 2.Sefydlu Cymwysterau Cymru

  2. 3.Prif nodau Cymwysterau Cymru

 4. RHAN 3 CYDNABOD CYRFF DYFARNU

  1. Cyffredinol

   1. 4.Cydnabod cyrff dyfarnu

  2. Meini prawf cydnabod

   1. 5.Dyletswydd i osod meini prawf cydnabod cyffredinol

   2. 6.Pŵer i osod meini prawf cydnabod sy’n benodol i gymhwyster

   3. 7.Diwygio meini prawf cydnabod cyffredinol a meini prawf cydnabod sy’n benodol i gymhwyster

  3. Cydnabod cyrff dyfarnu

   1. 8.Cydnabod corff dyfarnu yn gyffredinol

   2. 9.Cydnabod corff dyfarnu mewn ffordd sy’n benodol i gymhwyster

   3. 10.Rheolau ynghylch ceisiadau am gydnabyddiaeth

   4. 11.Darpariaeth bellach ynghylch cydnabyddiaeth

   5. 12.Cydnabod: dehongli

 5. RHAN 4 CYMWYSTERAU BLAENORIAETHOL A CHYMERADWYO CYMWYSTERAU

  1. Cymwysterau blaenoriaethol

   1. 13.Dyletswydd i lunio rhestr o gymwysterau blaenoriaethol

   2. 14.Cymwysterau blaenoriaethol cyfyngedig

   3. 15.Pŵer i wneud trefniadau i ddatblygu cymhwyster blaenoriaethol cyfyngedig

   4. 16.Cymeradwyo cymhwyster blaenoriaethol cyfyngedig a ddatblygir yn unol â threfniadau adran 15

   5. 17.Cymeradwyo cymhwyster blaenoriaethol cyfyngedig yn absenoldeb trefniadau adran 15

   6. 18.Cymeradwyo cymwysterau blaenoriaethol anghyfyngedig

  2. Cymwysterau eraill

   1. 19.Cymeradwyo cymwysterau nad ydynt yn gymwysterau blaenoriaethol

  3. Meini prawf cymeradwyo

   1. 20.Meini prawf cymeradwyo

  4. Pŵer i Weinidogion Cymru bennu gofynion sylfaenol

   1. 21.Pŵer i bennu gofynion sylfaenol

  5. Darpariaeth atodol sy’n berthnasol i bob cymeradwyaeth

   1. 22.Amodau cymeradwyo

   2. 23.Cyfnod para’r gymeradwyaeth

   3. 24.Rheolau ynghylch ceisiadau am gymeradwyaeth

  6. Ildio cymeradwyaeth a thynnu cymeradwyaeth yn ôl

   1. 25.Ildio cymeradwyaeth

   2. 26.Darpariaeth drosiannol mewn cysylltiad ag ildio cymeradwyaeth

   3. 27.Tynnu cymeradwyaeth yn ôl

   4. 28.Darpariaeth drosiannol mewn cysylltiad â thynnu cymeradwyaeth yn ôl

 6. RHAN 5 DYNODI CYMWYSTERAU ERAILL

  1. 29.Dynodi cymwysterau eraill

  2. 30.Darpariaeth bellach ynghylch dynodiadau adran 29

  3. 31.Darpariaeth drosiannol mewn cysylltiad â dynodiadau adran 29

  4. 32.Dirymu dynodiadau adran 29

  5. 33.Rheolau ynghylch ceisiadau am ddynodiad

 7. RHAN 6 DARPARIAETH BELLACH SY’N BERTHNASOL I GYDNABOD, CYMERADWYO A DYNODI

  1. Cyllido etc cyrsiau penodol

   1. 34.Cyfyngu ar gyllido a darparu cyrsiau penodol

  2. Amlinellu rolau Cymwysterau Cymru ac Ofqual

   1. 35.Dyfarnu cymhwyster a gymeradwywyd yng Nghymru: cyfyngu ar gymhwyso amodau a osodir gan Ofqual

   2. 36.Cyfyngu ar gymhwyso amodau a osodir gan Gymwysterau Cymru

 8. RHAN 7 PWERAU GORFODI CYMWYSTERAU CYMRU

  1. 37.Pŵer i roi cyfarwyddydau

  2. 38.Pŵer i osod cosbau ariannol

  3. 39.Cosbau ariannol: apelau

  4. 40.Cosbau ariannol: llog

  5. 41.Adennill costau ar gyfer gosod sancsiynau

  6. 42.Adennill costau: apelau

  7. 43.Costau: llog

  8. 44.Mynd i mewn i fangre a’i harolygu

 9. RHAN 8 ATODOL

  1. Gweithgareddau masnachol

   1. 45.Darparu gwasanaethau etc gan Gymwysterau Cymru

  2. Adolygu ac ymchwil

   1. 46.Adolygu ac ymchwil

  3. Is-swyddogaethau

   1. 47.Datganiad polisi a datganiad ynghylch ymgynghori

   2. 48.Cwynion

   3. 49.Cynllun codi ffioedd

   4. 50.Grantiau

   5. 51.Darparu gwybodaeth neu gyngor

   6. 52.Cydweithio

   7. 53.Dyletswydd i roi sylw i bolisi llywodraeth a materion eraill

   8. 54.Cyflawni gweithgareddau rheoleiddiol gan Gymwysterau Cymru

 10. RHAN 9 CYFFREDINOL

  1. 55.Rheoliadau

  2. 56.Dehongli cyfeiriadau at “cymhwyster”

  3. 57.Dehongli cyffredinol a mynegai o ymadroddion wedi eu diffinio

  4. 58.Diwygiadau canlyniadol

  5. 59.Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc

  6. 60.Dod i rym

  7. 61.Enw byr a chynnwys y Ddeddf fel un o’r Deddfau Addysg

  1. ATODLEN 1

   CYMWYSTERAU CYMRU

   1. RHAN 1 SEFYDLU CYMWYSTERAU CYMRU

    1. 1.Statws

    2. 2.Aelodaeth

    3. 3.Y cadeirydd ac aelodau arferol

    4. 4.(1) Mae person wedi ei anghymwyso rhag bod yn gadeirydd...

    5. 5.(1) Mae’r cadeirydd i’w benodi am dymor o hyd at...

    6. 6.(1) Mae aelodau arferol i’w penodi am dymor o hyd...

    7. 7.Caiff y cadeirydd neu aelod arferol ymddiswyddo o’i swydd ar...

    8. 8.Caiff Gweinidogion Cymru symud y cadeirydd neu aelod arferol o’i...

    9. 9.Caiff Cymwysterau Cymru, gyda chymeradwyaeth Gweinidogion Cymru, dalu neu wneud...

    10. 10.Y prif weithredwr a staff eraill

    11. 11.Ni chaniateir i berson gael ei benodi yn brif weithredwr...

    12. 12.Nid yw penodiad blaenorol person yn brif weithredwr yn effeithio...

    13. 13.Mae’r prif weithredwr yn aelod o staff Cymwysterau Cymru.

    14. 14.Caiff Cymwysterau Cymru benodi aelodau eraill o staff.

    15. 15.Ac eithrio mewn perthynas â’r person cyntaf a benodir yn...

    16. 16.Nid yw gwasanaeth fel aelod o staff Cymwysterau Cymru yn...

    17. 17.Pwyllgorau

    18. 18.(1) Caiff Cymwysterau Cymru, mewn cysylltiad ag arfer ei swyddogaethau,...

    19. 19.Dirprwyo

    20. 20.(1) Caiff pwyllgor a sefydlir gan Gymwysterau Cymru o dan...

    21. 21.(1) Caiff cyd-bwyllgor ddirprwyo unrhyw un neu ragor o’i swyddogaethau...

    22. 22.Gweithdrefn

    23. 23.Caiff pwyllgor a sefydlir gan Gymwysterau Cymru o dan baragraff...

    24. 24.Caiff cyd-bwyllgor reoleiddio— (a) ei weithdrefn ei hun (gan gynnwys...

    25. 25.Nid effeithir ar ddilysrwydd trafodion Cymwysterau Cymru, pwyllgor neu is-bwyllgor...

    26. 26.Cofrestr buddiannau

    27. 27.Pwerau atodol

    28. 28.Adroddiadau blynyddol ac adroddiadau eraill

    29. 29.Rhaid i Gymwysterau Cymru— (a) gosod copi o’r adroddiad blynyddol...

    30. 30.Caiff Cymwysterau Cymru, os yw’n briodol yn ei farn ef,...

    31. 31.Ariannu

    32. 32.Cyfrifon ac archwilio

    33. 33.(1) Heb fod yn hwyrach na 31 Awst ar ôl...

    34. 34.Ym mharagraffau 32 a 33 ystyr “blwyddyn ariannol” yw—

    35. 35.Cynnal ymchwiliadau i’r defnydd o adnoddau

   2. RHAN 2 DIWYGIADAU CANLYNIADOL

    1. 36.Deddf Safonau Gofal 2000 (p.14)

    2. 37.Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (p.36)

    3. 38.Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 (p.10)

    4. 39.Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006 (p.30)

    5. 40.Deddf Cydraddoldeb 2010 (p.15)

  2. ATODLEN 2

   TROSGLWYDDO EIDDO A STAFF I GYMWYSTERAU CYMRU

   1. 1.(1) Caiff Gweinidogion Cymru wneud un neu ragor o gynlluniau...

   2. 2.Caiff cynllun trosglwyddo ddarparu— (a) ar gyfer addasu drwy gytundeb;...

   3. 3.At ddibenion yr Atodlen hon— (a) mae unigolyn sydd â...

   4. 4.Yn yr Atodlen hon— ystyr “gwasanaeth sifil” (“civil service”) yw...

   5. 5.Rhaid i Weinidogion Cymru osod copi o gynllun trosglwyddo a...

  3. ATODLEN 3

   DARPARIAETH BELLACH YNGHYLCH CYDNABOD CYRFF DYFARNU

   1. 1.Cyfnod para cydnabyddiaeth

   2. 2.Amodau cydnabod safonol

   3. 3.(1) Caiff Cymwysterau Cymru ddiwygio’r amodau safonol; ac os yw’n...

   4. 4.Amodau arbennig y caniateir i gydnabyddiaeth fod yn ddarostyngedig iddynt

   5. 5.(1) Caiff Cymwysterau Cymru ddiwygio neu ddirymu amod arbennig.

   6. 6.Amodau capio ffioedd

   7. 7.Dim ond os yw Cymwysterau Cymru wedi ei fodloni ei...

   8. 8.Y weithdrefn ar gyfer gosod amodau capio ffioedd

   9. 9.(1) Os yw Cymwysterau Cymru yn penderfynu gosod yr amod...

   10. 10.Adolygu amodau capio ffioedd

   11. 11.Diwygio amodau capio ffioedd

   12. 12.Amodau trosglwyddo

   13. 13.(1) Os yw Cymwysterau Cymru yn bwriadu rhoi cyfarwyddyd i...

   14. 14.(1) Os yw Cymwysterau Cymru yn penderfynu rhoi’r cyfarwyddyd, rhaid...

   15. 15.Os yw Cymwysterau Cymru yn rhoi cyfarwyddyd i gorff dyfarnu...

   16. 16.Adolygu penderfyniad i roi cyfarwyddyd

   17. 17.Ildio cydnabyddiaeth

   18. 18.Darpariaeth drosiannol mewn cysylltiad ag ildio

   19. 19.Tynnu cydnabyddiaeth yn ôl

   20. 20.Y weithdrefn ar gyfer tynnu cydnabyddiaeth yn ôl

   21. 21.(1) Os yw Cymwysterau Cymru yn penderfynu tynnu cydnabyddiaeth yn...

   22. 22.Adolygu penderfyniad i dynnu cydnabyddiaeth yn ôl

   23. 23.Darpariaeth drosiannol mewn cysylltiad â thynnu’n ôl

  4. ATODLEN 4

   DIWYGIADAU CANLYNIADOL

   1. 1.Deddf Addysg 1996 (p.56)

   2. 2.Deddf Addysg 1997 (p.44)

   3. 3.Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 (p.21)

   4. 4.Deddf Addysg 2002 (p.32)

   5. 5.Gorchymyn Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant (Trosglwyddo Swyddogaethau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Diddymu’r Cyngor) 2005 (O.S. 2005/3238)

   6. 6.Gorchymyn Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Diddymu’r Awdurdod) 2005 (O.S. 2005/3239)

   7. 7.Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (p.32)

   8. 8.Deddf Addysg a Sgiliau 2008 (p.25)

   9. 9.Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (p.22)

   10. 10.Deddf Addysg 2011 (p.21)

   11. 11.Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 (p.6)

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill