Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

Sefydliadau addysg bellach: llywodraethu

1Benthyca a buddsoddi gan gorfforaethau addysg bellach

Yn adran 19 o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 (pwerau atodol corfforaeth addysg bellach), hepgorer—

(a)is-adran (4A) (y pŵer yn is-adran (4)(bb) i ffurfio cwmni, i gyfranogi mewn ffurfio cwmni neu i fuddsoddi mewn cwmni i beidio â chael ei arfer gan gorfforaeth addysg bellach yng Nghymru ar gyfer cynnal sefydliad addysgol neu ar gyfer buddsoddi mewn cwmni sy’n cynnal sefydliad addysgol),

(b)is-adran (4AA) (y pŵer yn is-adran (4)(bc) i ffurfio sefydliad elusennol corfforedig, i gyfranogi mewn ffurfio sefydliad elusennol corfforedig neu fel arall i ddod yn aelod o sefydliad elusennol corfforedig i beidio â chael ei arfer gan gorfforaeth addysg bellach yng Nghymru ar gyfer cynnal sefydliad addysgol neu ar gyfer dod yn aelod o sefydliad elusennol corfforedig sy’n cynnal sefydliad addysgol),

(c)is-adran (4AB) (pŵer Gweinidogion Cymru i gydsynio i arfer pŵer nad yw’n cydymffurfio â’r cyfyngiad yn is-adran (4A) neu (4AA)),

(d)is-adran (4B) (y pwerau yn is-adran (4)(bb) a (bc) i beidio â chael eu harfer gan gorfforaeth addysg bellach yng Nghymru ar gyfer darparu addysg a gyllidir gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000),

(e)is-adran (4C) (nid yw is-adran (4B) i fod yn gymwys os yw Gweinidogion Cymru yn cydsynio i’r pwerau gael eu harfer), ac

(f)is-adran (5) (y pŵer yn is-adran (4)(c) i fenthyca i beidio â chael ei arfer gan gorfforaeth addysg bellach yng Nghymru heb gydsyniad Gweinidogion Cymru).

2Offeryn ac erthyglau llywodraethu corfforaethau addysg bellach

(1)Yn adran 20 o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 (cyfansoddiad y gorfforaeth a chynnal y sefydliad), yn lle is-adrannau (2) a (2A) rhodder—

(2)Instruments of government and articles of government of further education corporations—

(a)must comply with the requirements of Schedule 4, and

(b)subject to that, may make such other provision as may be necessary or desirable.

(2)Mae Atodlen 1 (sy’n disodli Atodlen 4 i Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992) yn cael effaith.

(3)Yn lle adrannau 22 a 22ZA o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 rhodder—

22Subsequent instruments and articles

A further education corporation may modify or replace their instrument of government or articles of government.

3Diddymu corfforaethau addysg bellach

Yn lle adrannau 27 i 27C o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 rhodder—

27Proposals for dissolution of further education corporations

(1)This section applies if a further education corporation propose that the corporation should be dissolved.

(2)The corporation must publish—

(a)details of the proposal, and

(b)such other information as may be prescribed by regulations made by the appropriate authority.

(3)The publication is to be in accordance with regulations made by the appropriate authority.

(4)The corporation must consult on the proposal, and take account of the views of those consulted, in accordance with regulations made by the appropriate authority.

(5)In this section, “the appropriate authority” means—

(a)in relation to a further education corporation in England, the Secretary of State, and

(b)in relation to a further education corporation in Wales, the Welsh Ministers.

27ADissolution of further education corporations

(1)This section and section 27B apply if, after complying with section 27, a further education corporation resolve that the corporation should be dissolved on a specified date.

(2)“The dissolution date” means the date specified in a resolution under subsection (1).

(3)The corporation must notify the appropriate authority of the resolution and the dissolution date as soon as reasonably practicable.

(4)The corporation are dissolved on the dissolution date.

(5)In this section, “the appropriate authority” has the meaning given in section 27.

27BDissolution of further education corporations: transfer of property, rights and liabilities

(1)At any time before the dissolution date, the corporation may transfer any of their property, rights or liabilities to such person or body, or a person or body of such description, as may be prescribed by regulations made by the appropriate authority.

(2)The corporation may do so only with the consent of the person or body concerned.

(3)A transfer under subsection (1) has effect on the dissolution date.

(4)Subsection (5) applies if a person or body prescribed, or of a description prescribed, under subsection (1) is not a charity established for charitable purposes which are exclusively educational purposes.

(5)Any property transferred to the person or body must be transferred on trust to be used for charitable purposes which are exclusively educational purposes.

(6)In this section, “the appropriate authority” has the meaning given in section 27.

4Sefydliadau dynodedig: offeryn ac erthyglau llywodraethu

(1)Yn adran 29A o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 (yr offerynnau ac erthyglau ôl-ddynodi cyntaf), hepgorer—

(a)yn is-adran (1) y geiriau “and (if the institution is in Wales) subsection (6)”,

(b)is-adran (6), ac

(c)yn y pennawd “: England and Wales”.

(2)Yn lle adrannau 29B a 29C o’r Ddeddf honno rhodder—

29BChanges to instruments and articles

(1)This section applies to a designated institution to which section 29 applies.

(2)The governing body of the institution may modify or replace its instrument of government and articles of government.

(3)If the institution is in Wales and is an institution to which section 30 applies, the governing body may do any of the things mentioned in subsection (2) only with the consent of the trustees of the institution.

(4)The instrument of government and articles of government (as modified or replaced)—

(a)must comply with the requirements of Schedule 4, and

(b)subject to that, may make such other provision as may be necessary or desirable.

(3)Yn adran 31 o’r Ddeddf honno (sefydliadau dynodedig a gynhelir gan gwmnïau), hepgorer is-adran (2A) (erthyglau sy’n ymwneud â phenodi aelodau i gymryd i ystyriaeth aelodau y caniateir i Weinidogion Cymru eu penodi).

5Ymyrraeth gan Weinidogion Cymru mewn cysylltiad â sefydliadau o fewn y sector addysg bellach

(1)Mae adran 57 o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 (ymyrraeth: Cymru) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (5A)—

(a)ar ôl “include” mewnosoder

(a)”;

(b)ar y diwedd mewnosoder , and

(b)a direction requiring a governing body to make a resolution under section 27A(1) for the body to be dissolved on a date specified in the direction.

(3)Ar ôl yr is-adran honno mewnosoder—

(5B)A governing body to which a direction such as is mentioned in subsection (5A)(b) is given is to be taken for the purposes of section 27A(1) to have complied with section 27 before making the resolution required by the direction.

(4)Hepgorer adran 57A o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 (polisi ymyrryd: Cymru).

6Diddymu dyletswyddau sefydliadau addysg bellach i gydymffurfio â chyfarwyddiadau

(1)Yn adran 33J o Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000 (cynllunio’r cwricwlwm lleol), yn lle is-adran (3) rhodder—

(3)The persons mentioned in paragraphs (a) to (c) of subsection (1) must have regard to any guidance given from time to time by the Welsh Ministers as to the exercise of their functions under that subsection.

(4)The persons mentioned in paragraphs (a) and (b) of subsection (1) must comply with any direction given by the Welsh Ministers as to the exercise of their functions under that subsection.

(2)Yn adran 33L(3) o’r Ddeddf honno (cydweithio: canllawiau a chyfarwyddiadau), yn lle “The persons mentioned in subsection (1)” rhodder “A local authority and a governing body of a maintained school”.

(3)Yn adran 116I o Ddeddf Addysg 2002 (cynllunio’r cwricwlwm lleol), yn lle is-adran (3) rhodder—

(3)The persons mentioned in paragraphs (a) and (b) of subsection (1) must have regard to any guidance given from time to time by the Welsh Ministers as to the exercise of their functions under that subsection.

(4)The persons mentioned in paragraph (a) of subsection (1) must comply with any direction given by the Welsh Ministers as to the exercise of their functions under that subsection.

(4)Yn adran 116K(3) o’r Ddeddf honno (cydweithio: canllawiau a chyfarwyddiadau), yn lle “The persons mentioned in subsection (1)” rhodder “A local authority and a governing body of a maintained secondary school”.

7Diddymu pŵer i reoleiddio cyrsiau addysg uwch yn y sector addysg bellach

Yn Neddf Addysg 2002, hepgorer adran 139 (pŵer i wneud rheoliadau sy’n gwahardd darparu cyrsiau addysg uwch gan sefydliadau o fewn y sector addysg bellach heb gymeradwyaeth Gweinidogion Cymru a phenderfynu ar nifer y personau a gaiff ymgymryd â’r cyrsiau hynny yn y sefydliadau hynny).

8Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

Mae Atodlen 2 (sy’n gwneud mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol) yn cael effaith.

Cymorth i fyfyrwyr: cyflenwi gwybodaeth

9Cyflenwi gwybodaeth mewn cysylltiad â benthyciadau a grantiau i fyfyrwyr

Yn adran 24 o Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998 (cyflenwi gwybodaeth mewn cysylltiad â benthyciadau i fyfyrwyr)—

(a)yn is-adran (2)—

(i)ym mharagraff (a), ar ôl “State” mewnosoder “, the Welsh Ministers”;

(ii)ym mharagraff (b), ar ôl “State” mewnosoder “, the Welsh Ministers”;

(iii)ym mharagraff (c), ar ôl “State” mewnosoder “, the Welsh Ministers”;

(b)ar ôl is-adran (2) mewnosoder—

(2A)Information to which this section applies may also be supplied to—

(a)the Welsh Ministers,

(b)any person or body acting on behalf of the Welsh Ministers under section 23(4), or

(c)any authority or governing body by whom any function of the Welsh Ministers is for the time being exercisable to any extent by virtue of section 23(1),

for the purpose of enabling or assisting the recipient to exercise any function in connection with regulations under section 22 so far as having effect in relation to grants under that section.;

(c)yn is-adran (3)—

(i)yn y geiriau agoriadol, ar ôl “(2)” mewnosoder “or (2A)”;

(ii)ym mharagraff (b), yn lle “of the student loans scheme.” rhodder of—

(i)the student loans scheme, or

(ii)regulations under section 22 so far as having effect in relation to grants made in pursuance of the Welsh Ministers’ functions under that section.;

(d)yn is-adran (4), ar ôl “(2)” mewnosoder “, (2A)”;

(e)yn is-adran (10), ar ôl “student” mewnosoder “grants or”;

(f)yn y pennawd, yn lle “loans” rhodder “support”.

Cyffredinol

10Adolygu gweithrediad y Ddeddf

Rhaid i Weinidogion Cymru, heb fod yn hwyrach na 31 Gorffennaf 2016, adolygu gweithrediad y Ddeddf hon gyda’r bwriad yn benodol o asesu ei heffaith ar—

(a)ariannu addysg a ddarperir mewn sefydliadau addysg bellach yng Nghymru ar gyfer myfyrwyr sydd dros yr oedran ysgol gorfodol ond sydd heb gyrraedd 19 oed,

(b)y ddarpariaeth Gymraeg mewn sefydliadau o’r fath, ac

(c)y ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol mewn sefydliadau o’r fath.

11Cychwyn

(1)Daw adran 9, yr adran hon ac adran 12 i rym ar y diwrnod y mae’r Ddeddf hon yn cael y Cydsyniad Brenhinol.

(2)Daw darpariaethau eraill y Ddeddf hon i rym ar y diwrnod y caiff Gweinidogion Cymru ei bennu drwy orchymyn a wneir drwy offeryn statudol.

(3)Caiff gorchymyn o dan yr adran hon—

(a)pennu gwahanol ddiwrnodau at wahanol ddibenion;

(b)cynnwys darpariaeth drosiannol, darpariaeth ddarfodol neu ddarpariaeth arbed mewn cysylltiad â dyfodiad y Ddeddf hon i rym.

12Enw byr

Enw byr y Ddeddf hon yw Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014.

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Gweler y wybodaeth ychwanegol ochr yn ochr â’r cynnwys

Dangos Nodiadau Eglurhaol ar gyfer Adrannau: Yn arddangos rhannau perthnasol o’r nodiadau esboniadol wedi eu cydblethu â chynnwys y ddeddfwriaeth.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill