Search Legislation

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

 • Explanatory Notes Table of contents

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013. For other versions of these Explanatory Notes, see More Resources.

 1. Cyflwyniad

 2. Crynodeb a Chefndir

 3. Sylwadau Ar Adrannau

  1. Rhan 1 – Cyflwyniad

   1. Adran 1- Trosolwg o’r Ddeddf

  2. Adran 2 - Safleoedd cartrefi symudol sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf ac Adran 3 – Perchnogion safleoedd

  3. Rhan 2 – Trwyddedu Safleoedd Cartrefi Symudol etc

   1. Adran 5 - Gwahardd defnyddio tir fel safle rheoleiddiedig heb drwydded safle

   2. Adran 6 - Gwneud cais am drwydded safle

   3. Adran 7 – Dyroddi trwydded safle

   4. Adran 8 – Parhad trwydded safle

   5. Adran 9 - Pŵer i osod amodau ar drwydded safle

   6. Adran 10 – Safonau enghreifftiol

   7. Adran 11 – Rhagofalon tân

   8. Adran 12 - Apelio yn erbyn amodau trwydded safle

   9. Adran 13 - Pŵer awdurdod lleol i amrywio amodau trwydded safle

   10. Adran 14 - Apelio yn erbyn amrywio amodau trwydded safle

   11. Adran 15 – Torri amod

   12. Adran 16 – Hysbysiad cosb benodedig

   13. Adran 17 – Hysbysiadau cydymffurfio

   14. Adran 18 - Hysbysiad cydymffurfio: trosedd a chollfarnau lluosog

   15. Adran 19 - Hysbysiad cydymffurfio: pŵer i hawlio treuliau

   16. Adran 20 - Pŵer i gymryd camau ar ôl collfarnu’r perchennog

   17. Adran 21 - Pŵer i gymryd camau brys

   18. Adran 22 - Camau o dan adran 20 neu 21: pŵer i hawlio

   19. Adran 23 - Apelio o dan adran 17, 21 neu 22

   20. Adran 24 - Pryd y daw hysbysiad cydymffurfio neu hawliad treuliau yn weithredol

   21. Adran 25 - Adennill treuliau a hawlir o dan adran 19 neu 22

   22. Adran 26 - Dirymu yn sgil marwolaeth, newid perchnogaeth neu roi’r gorau i ddefnyddio safle

   23. Adran 27 - Dyletswydd deiliad trwydded safle i ganiatáu i drwydded gael ei newid

   24. Adran 28 - Gofyniad bod rhaid i reolwr safle fod yn berson addas a phriodol

   25. Adran 29 - Penderfynu a yw person yn addas a phriodol

   26. Adran 30 - Penodi rheolwr interim

   27. Adran 31 – Telerau penodi a phwerau rheolwr interim

   28. Adran 32 - Pŵer mynediad swyddogion awdurdodau lleol

   29. Adran 33 – Gorchmynion ad-dalu

   30. Adran 34 - Datganiadau neu wybodaeth anwir neu gamarweiniol

   31. Adran 35 – Canllawiau gan Weinidogion

   32. Adran 36 - Pwerau i godi taliadau: atodol

   33. Adran 37 - Cofrestrau trwyddedau safle

   34. Adran 38 - Tir y Goron

  4. Rhan 3: Amddiffyn rhag troi allan

   1. Adran 40 – Cymhwyso’r Rhan

   2. Adran 41 – Parhad lleiaf hysbysiad

   3. Adran 42 - Amddiffyn meddianwyr yn erbyn eu troi allan ac aflonyddu arnynt, gwybodaeth anwir etc.

   4. Adran 43 – Troseddau o dan adran 42: atodol

   5. Adran 44 – Darpariaeth ar gyfer atal gorchmynion troi allan dros dro

  5. Rhan 4 -  Cytundebau cartrefi symudol

   1. Adran 48 – Cytundebau y mae’r Rhan yn gymwys iddynt

   2. Adrannau 49 – Manylion cytundebau

   3. Adran 50 – Telerau cytundebau

   4. Adran 51 – Pŵer i ddiwygio telerau ymhlyg

   5. Adran 52 – Rheolau safle

   6. Adran 53 – Olynwyr mewn teitl

  6. Rhan 5 – Pwerau’r awdurdodau lleol

   1. Adran 56 – Pŵer i ddarparu safleoedd i gartrefi symudol

   2. Adran 57 – Pŵer i wahardd cartrefi symudol ar dir comin

  7. Rhan 6 – atodol a chyffredinol

  8. Adran 59 – Rhwymedigaeth swyddogion cyrff corfforaethol

  9. Adran 60 – Ystyr “cartref symudol”

  10. Adran 61 – Ystyr “cymdeithas trigolion gymwys”

  11. Adran 63 – Gorchmynion a Rheoliadau

  12. Atodlen 1 - Safleoedd nad ydynt yn safleoedd rheoleiddiedig

  13. Atodlen 2 – Telerau cytundebau cartrefi symudol

   1. Rhan 1 – Telerau A Ymhlygir Gan Y Ddeddf

    1. Pennod 2 – Cytundebau sy’n ymwneud a lleiniau ac eithrio’r rhai hynny sydd ar safleoedd awdurdodau lleol i sipsiwn a theithwyr

    2. Pennod 3 – Cytundebau sy’n ymwneud a lleiniau tramwy ar safleoedd Sipsiwn a Theithwyr awdurdodau lleol

    3. Pennod 4 – Cytundebau sy’n ymwneud a lleiniau parhaol ar safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

   2. Rhan 2 – Materion y caniateir i delerau gael eu hymhlygu yn eu cylch gan y corff barnwrol priodol

  14. Atodlen 3 – Darpariaethau pellach ynghylch gorchmynion sy’n ymwneud â thir comin

  15. Atodlen 4 – Diwygiadau canlyniadol

  16. Atodlen 5 – Darpariaethau trosiannol a darfodol ac arbedion

 4. Cofnod Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Explanatory Notes Table of contents

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources