Search Legislation

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Adran 61 – Ystyr “cymdeithas trigolion gymwys”

124.Mae adran 61 yn darparu diffiniad o gymdeithas trigolion gymwys ac yn deillio o baragraff 28 o Bennod 2 o Ran 1 o Atodlen 1 i Ddeddf 1983 gyda rhai diwygiadau. Er enghraifft, o dan is-adran (1)(b) rhaid i gymdeithas fod â meddianwyr 50%, o leiaf, o’r cartrefi symudol yn aelodau ohoni; o dan baragraff (e) mae ei rheolau a’i chyfansoddiad yn agored i’w harchwilio gan y cyhoedd; a rhaid i’r gymdeithas trigolion gymwys gynnal rhestr o’i haelodau. O dan is-adran (1)(g), gwneir penderfyniadau drwy bleidleisio a chaniateir un bleidlais yn unig i bob cartref symudol.

125.O dan is-adran (2), un meddiannydd yn unig o bob cartref symudol gaiff fod yn aelod o’r gymdeithas. Os oes mwy nag un meddiannydd, cânt gytuno ar bwy fydd yn aelod o’r gymdeithas neu, yn niffyg cytundeb, yr aelod fydd yr un y mae ei enw yn ymddangos gyntaf ar y cytundeb.

126.O dan is-adran (3), nid yw cymdeithas yn gymdeithas trigolion gymwys oni fydd rhestr gyfoes o’i haelodau wedi ei hadneuo gyda’r awdurdod lleol.

127.O dan is-adran (4), pan fo copi o’r rhestr o aelodau wedi ei hadneuo gyda’r awdurdod lleol, rhaid i’r awdurdod lleol gymryd camau rhesymol i ganfod a yw meddianwyr 50% o leiaf o’r cartrefi symudol yn aelodau o’r gymdeithas, a rhoi hysbysiad ysgrifenedig i’r gymdeithas a’r perchennog sy’n datgan a fodlonwyd yr awdurdod lleol ai peidio fod 50% o leiaf o’r cartrefi symudol ar y safle yn aelodau o’r gymdeithas. O dan is-adran (5), os bodlonir awdurdod lleol fod 50% o leiaf o’r cartrefi ar y safle yn aelodau, mae dyletswydd ar gymdeithas i gyflwyno rhestr ddiweddaredig o’i haelodau cyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl unrhyw newidiadau yn ei haelodaeth. O dan is-adran (6), os yw’n ymddangos i’r awdurdod lleol nad yw aelodaeth cymdeithas bellach yn cynnwys meddianwyr 50% o leiaf o’r cartrefi ar y safle, rhaid i’r awdurdod lleol hysbysu’r gymdeithas a pherchennog y safle nad yw’r gymdeithas bellach yn gymdeithas trigolion gymwys.

128.O dan adran 41(1) o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, trinnir unrhyw ddatgeliad i’r cyhoedd o’r rhestr a adneuwyd gyda’r awdurdod lleol o aelodau cymdeithas trigolion gymwys fel toriad cyfrinachedd y gall aelodau o’r gymdeithas ddwyn achos yn ei gylch (ac eithrio datgelu manylion y cadeirydd, yr ysgrifennydd neu’r trysorydd)

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources