Search Legislation

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Crynodeb a Chefndir

2.Mae cartrefi symudol yn cael eu defnyddio gan eu perchnogion drwy gydol y flwyddyn fel eu prif breswylfa, a chyfeirir atynt yn gyffredin fel “cartrefi mewn parciau”.

3.Mae’r gyfraith ynglŷn â thrwyddedu safleoedd carafannau a rheoleiddio meddiannaeth cartrefi symudol i’w chael mewn nifer o Ddeddfau Seneddol sydd wedi eu diwygio’n helaeth dros y 50 mlynedd diwethaf, yn enwedig Deddf Safleoedd Carafannau a Rheoli Datblygu 1960, Deddf Safleoedd Carafannau 1968 a Deddf Cartrefi Symudol 1983.

4.Diwygiwyd y Deddfau hyn mewn perthynas â Lloegr gan Ddeddf Cartrefi Symudol 2013, ac ailddatgenir hwy mewn perthynas â Chymru yn y Ddeddf hon (sef Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013), ond maent yn parhau’n gymwys i safleoedd carafannau gwyliau.

5.Mae Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 yn ailddatgan ac yn cydgrynhoi’r ddeddfwriaeth ar safleoedd cartrefi symudol yng Nghymru, ac yn gwneud darpariaeth ynglŷn â’r modd y rheolir ac y cynhelir safleoedd cartrefi symudol preswyl yng Nghymru.

6.Yn ogystal â chydgrynhoi’r ddeddfwriaeth, mae’r Ddeddf hon yn galluogi awdurdod lleol i benodi rheolwr interim os bodlonir amodau penodol. Yn achos safle sydd heb drwydded, ceir gwneud cais i Dribiwnlys Eiddo Preswyl, sydd â’r pŵer i wneud gorchymyn (a elwir yn “orchymyn ad-dalu”) sy’n gwneud yn ofynnol bod perchennog neu reolwr y safle yn talu i feddiannydd cartref symudol ba bynnag symiau a bennir yn y gorchymyn. Mae’r Ddeddf yn gwneud darpariaeth newydd i’r perwyl bod rhaid i reolwyr safleoedd cartrefi symudol fod yn bersonau “addas a phriodol”. Mae’r Ddeddf yn diddymu’r gofyniad bod prynwr cartref symudol (neu berson y trosglwyddwyd y cartref symudol iddo fel rhodd) yn cael ei gymeradwyo gan berchennog y safle ac yn gwneud darpariaethau newydd ynglŷn â gwerthiannau, rhoddion ac aseiniadau. Mae’r Ddeddf yn estyn cwmpas troseddau mewn cysylltiad ag amddiffyn meddianwyr rhag eu troi allan neu aflonyddu arnynt, cyfleu gwybodaeth ffug, etc. Mae’r Ddeddf yn cyflwyno gofynion newydd ynghylch rheolau safle ac yn darparu fframwaith ar gyfer tryloywder ynghylch adolygiadau o’r ffioedd am y lleiniau. Mae’r Ddeddf hefyd yn estyn diogelwch i breswylwyr ar safleoedd awdurdod lleol i gynnwys Sipsiwn a Theithwyr.

7.Y rhesymeg polisi sy’n sail i’r Ddeddf yw ailddatgan a diweddaru’r ddeddfwriaeth mewn perthynas â chartrefi symudol a gwneud y system ar gyfer trwyddedu safleoedd yn fwy cyson â systemau trwyddedu eraill yr awdurdodau lleol. Achoswyd problemau yn y sector gan yr arfer o “flocio gwerthiant”, ac mae’r Ddeddf yn diddymu’r cyfle i weithredwyr safleoedd rwystro perchnogion rhag gwerthu eu cartrefi symudol. Nod y Ddeddf yw gwella safonau yn y sector, sicrhau y diddymir y cyfle i rwystro gwerthu ac y cymerir camau gorfodi effeithiol yn erbyn y gweithredwyr hynny nad ydynt yn cydymffurfio â’u rhwymedigaethau trwydded.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources