Search Legislation

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Adran 57 – Pŵer i wahardd cartrefi symudol ar dir comin

118.Mae adran 57 yn gymwys i unrhyw dir yng Nghymru sy’n ffurfio rhan o dir comin ac nad yw’n dir y mae adran 193 o Ddeddf Cyfraith Eiddo 1925 yn gymwys iddo, tir sy’n destun cynllun o dan Ran 1 o Ddeddf Tiroedd Comin 1889, nac yn dir y mae trwydded safle mewn grym mewn perthynas ag ef. O dan is-adran (11) mae “tir comin” yn cynnwys unrhyw dir sy’n ddarostyngedig i’w amgáu o dan Ddeddfau Amgáu Tir 1845 i 1882 ac unrhyw lawnt tref neu lawnt pentref.

119.O dan is-adrannau (2) i (4), caiff awdurdod lleol wneud gorchymyn sy’n gwahardd gosod cartref symudol ar dir y mae’r adran hon yn gymwys iddo. Mae unrhyw berson sy’n torri gorchymyn o’r fath yn euog o drosedd, ac yn agored, o’i gollfarnu’n ddiannod, i ddirwy na fydd yn fwy na lefel 1 ar y raddfa safonol (uchafswm o £200 yn Nhachwedd 2013).

120.Rhaid i awdurdod lleol gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod copïau o orchymyn o’r fath yn cael eu harddangos ar y tir i ddarparu rhybuddion priodol (is-adran (5)). Caiff yr awdurdod lleol ddirymu gorchymyn ar unrhyw adeg, neu ei amrywio i er mwyn hepgor unrhyw dir ohono neu gyflwyno eithriad (is-adran (7)).

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources