Search Legislation

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Adrannau 49 – Manylion cytundebau

105.Mae adran 49 yn pennu gofynion ar gyfer cytundebau. Mae is-adran (1) yn darparu bod rhaid i berchennog safle gwarchodedig, cyn gwneud cytundeb, roi datganiad ysgrifenedig i’r darpar feddiannydd o dan y cytundeb, sy’n nodi’r materion hynny a restrir ym mharagraffau (a) i (e), megis telerau datganedig ac ymhlyg y cytundeb. Caiff Gweinidogion Cymru wneud rheoliadau a fydd yn pennu gwybodaeth bellach y bydd yn rhaid ei chynnwys yn y datganiad hwnnw.

106.Mae is-adran (2) yn pennu pa bryd y mae’n rhaid rhoi’r datganiad ysgrifenedig.

107.Mae is-adran (4) yn datgan, os yw cytundeb yn cynnwys teler datganedig, ac eithrio rheol safle, nad oedd wedi ei nodi yn y datganiad ysgrifenedig, nad yw’r teler hwnnw’n orfodadwy gan y perchennog (gweler hefyd adran 50(3)). Telerau datganedig yw’r telerau cytundeb y mae perchennog safle wedi eu cynnwys mewn cytundeb gyda meddiannydd. Telerau ymhlyg yw’r telerau hynny o dan Ran 1 o Atodlen 2, sy’n oblygedig ym mhob cytundeb rhwng meddiannydd a pherchennog safle.

108.Mae is-adran (5) yn pennu’r hyn fydd yn digwydd os yw’r perchennog yn peidio â rhoi datganiad ysgrifenedig i’r meddiannydd.

109.Nid yw is-adrannau (2), (3) a (5) yn gymwys i berson sy’n meddiannu neu’n bwriadu meddiannu llain dramwy ar safle Sipsiwn a Theithwyr awdurdod lleol.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources