Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017

 • Explanatory Notes Table of contents

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Nodiadau Esboniadol i Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017. For other versions of these Explanatory Notes, see More Resources.

 1. CYFLWYNIAD

 2. Crynodeb a’R Cefndir

 3. Cymhwyso’R Ddeddf

 4. Trosolwg Cyffredinol O’R Ddeddf

 5. Sylwebaeth Ar Yr Adrannau

  1. Rhan 1 - Trosolwg

  2. Rhan 2 – Y Dreth a Gwarediadau Trethadwy

   1. Pennod 1 – Treth Gwarediadau Tirlenwi

   2. Pennod 2 – Gwarediadau Trethadwy

    1. Adrannau 3 i 5 – Gwarediadau trethadwy; gwaredu deunydd drwy dirlenwi; a safleoedd tirlenwi awdurdodedig a thrwyddedau amgylcheddol

    2. Adran 6 – Gwaredu deunydd fel gwastraff

    3. Adran 7 – Gwaredu deunydd fel gwastraff: person sy’n gyfrifol am warediad

    4. Adran 8 – Gweithgarwch safle tirlenwi i’w drin fel gwarediad trethadwy

   3. Pennod 3 – Gwarediadau Esempt

    1. Adrannau 9 i 12 – Esemptiadau: cyffredinol; gwarediadau lluosog deunydd ar yr un safle; mynwentydd anifeiliaid anwes; a phŵer i addasu esemptiadau

  3. Rhan 3 – Gwarediadau Trethadwy a Wneir ar Safleoedd Tirlenwi Awdurdodedig

   1. Pennod 1 – Personau y mae’r Dreth i’w Chodi Arnynt

   2. Pennod 2 – Y Dreth sydd i’w Chodi ar Warediadau Trethadwy

    1. Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi

     1. Adran 14 – Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi ar warediad trethadwy

    2. Deunyddiau cymwys a chymysgeddau cymwys o ddeunyddiau

     1. Adran 15 – Deunydd cymwys

     2. Adran 16 – Cymysgeddau cymwys o ddeunyddiau

     3. Adran 17 – Cymysgedd cymwys o ddeunyddiau: gronynnau mân

    3. Pwysau trethadwy deunydd

     1. Adrannau 18 i 20 – Cyfrifo pwysau trethadwy deunydd; cyfrifo pwysau trethadwy deunydd gan y gweithredwr; a phennu pwysau deunydd gan y gweithredwr

     2. Adran 21 – Disgownt mewn cysylltiad â dŵr mewn deunydd

     3. Adrannau 22 a 23 – Cyfrifo pwysau trethadwy deunydd gan ACC gan gynnwys mewn achosion o beidio â chydymffurfio

     4. Adran 24 – Adolygiadau ac apelau sy’n ymwneud â’r dull o bennu pwysau deunydd

     5. Adran 25 - Pŵer i addasu darpariaeth sy’n ymwneud a phwysau trethadwy deunydd

   3. Pennod 3 – Rhyddhad rhag Treth

    1. Adran 26 – Rhyddhadau: cyffredinol

    2. Adran 27 – Deunydd a dynnir o wely afon, o wely’r mor neu o wely dyfroedd eraill

    3. Adran 28 – Deunydd sy’n deillio o fwyngloddio a chwarela

    4. Adrannau 29 i 31 – Defnyddio deunydd mewn gwaith adfer safle cymeradwy; gwaith adfer safle: y weithdrefn wrth wneud cais am gymeradwyaeth; a gwaith adfer safle: amrywio cymeradwyaeth

    5. Adran 32 - Ail-lenwi mwyngloddiau brig a chwareli

    6. Adran 33 - Pŵer i addasu rhyddhadau

   4. Pennod 4 – Casglu a Rheoli’r Dreth

    1. Adrannau 34 i 38 – Cofrestru

    2. Adrannau 39 i 41 – Cyfrifo treth

    3. Talu, adennill ac ad-dalu treth

     1. Adran 42 – Talu treth

     2. Adran 43 – Dyletswydd i gadw crynodeb treth gwarediadau tirlenwi

     3. Adran 44 – Gohirio adennill

     4. Adran 45 – Dim gofyniad i ollwng neu ad-dalu treth oni thelir yr holl dreth

  4. Rhan 4 - Gwarediadau Trethadwy A Wneir Mewn Lleoedd Heblaw Safleoedd

   Tirlenwi Awdurdodedig

   1. Pennod 1 – Y Dreth sydd i’w Chodi ar Warediadau Trethadwy

    1. Adran 46 – Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi ar warediad trethadwy

   2. Pennod 2 – Y Weithdrefn ar gyfer Codi’r Dreth

    1. Adran 47 – Yr amod ar gyfer codi treth

    2. Adran 48 – Pŵer i ddyroddi hysbysiad rhagarweiniol

    3. Adrannau 49 a 50 – Pŵer i ddyroddi hysbysiad codi treth ar ôl dyroddi hysbysiad rhagarweiniol a heb ddyroddi hysbysiad rhagarweiniol

    4. Adran 51 – Talu treth

    5. Adran 52 – Pŵer i wneud darpariaeth bellach

    6. Adran 53 – Llog taliadau hwyr

   3. Pennod 5 – Darpariaeth Atodol

    Pennod 1 – Credydau Treth

    1. Adran 54 – Pŵer i wneud darpariaeth ar gyfer credydau treth

   4. Pennod 2 – Mannau nad ydynt at Ddibenion Gwaredu

    1. Adran 55 – Dynodi Man nad yw at Ddibenion Gwaredu

    2. Adran 56 – Dyletswyddau gweithredwr mewn perthynas â man nad yw at ddibenion gwaredu

    3. Adran 57 - Dyletswyddau i gadw cofnodion a’u storio’n ddiogel

    4. Adran 58 – Adolygiadau ac apelau sy’n ymwneud â dynodi mannau nad ydynt at ddibenion gwaredu

   5. Pennod 3 – Ymchwilio a Gwybodaeth

    1. Adran 59 – Pwerau archwilio

    2. Adran 60 – Datgelu gwybodaeth i ACC

   6. Pennod 4 – Cosbau o dan y Ddeddf hon

    1. Adrannau 61 i 63 – Cosbau sy’n ymwneud â chyfrifo pwysau trethadwy deunydd

    2. Adrannau 64 i 67 – Cosbau sy’n ymwneud â chofrestru

    3. Cosbau sy’n ymwneud â mannau nad ydynt at ddibenion gwaredu

     1. Adran 68 – Cosbau sy’n ymwneud â mannau nad ydynt at ddibenion gwaredu

     2. Adran 69 – Asesu cosbau o dan adran 68

    4. Cyffredinol

     1. Adran 72 – Atebolrwydd cynrychiolwyr personol

     2. Adran 73 – Pŵer i wneud rheoliadau ynghylch cosbau

   7. Pennod 5 – Cosbau ychwanegol o dan Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016

    1. Adrannau 74 i 76 – Cosbau am fethiannau lluosog i ddychwelyd ffurflenni treth; methu â thalu treth mewn pryd; a methiannau lluosog i dalu treth mewn pryd

   8. Pennod 6 – Achosion Arbennig

    1. Grwpiau corfforaethol

     1. Adrannau 77 a 78 – Dynodi grŵp o gwmnïau; ac amodau ar gyfer dynodi yn aelod o grŵp

     2. Adran 79 – Amrywio neu ganslo dynodiad

     3. Adran 80 – Adolygiadau ac apelau sy’n ymwneud â dynodi grwpiau o gwmnïau

    2. Partneriaethau a chyrff anghorfforedig

     1. Adrannau 82 i 84 – Cofrestru partneriaethau a chyrff anghorfforedig a newidiadau mewn aelodaeth; dyletswyddau a rhwymedigaethau partneriaethau a chyrff anghorfforedig; a phŵer i wneud darpariaeth bellach ynglŷn â phartneriaethau a chyrff anghorfforedig

    3. Personau sy’n rhedeg busnes tirlenwi yn newid

     1. Adrannau 85 ac 86 – Marwolaeth, analluedd ac ansolfedd; a phŵer i wneud darpariaeth bellach ynglŷn â marwolaeth, analluedd ac ansolfedd

     2. Adran 87 – Pŵer i wneud darpariaeth ynglŷn â throsglwyddo busnesau fel busnesau gweithredol

   9. Pennod 7 – Amrywiol

    1. Darpariaeth bellach mewn perthynas â’r dreth

     1. Adran 88 – Addasu contractau

     2. Adran 89 – Pŵer i osod atebolrwydd eilaidd ar reolwyr safleoedd tirlenwi awdurdodedig

     3. Adran 90 – Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol i Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016

     4. Adran 91 - Arfer pwerau a dyletswyddau Gweinidogion Cymru o dan y Ddeddf hon

    2. Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

     1. Adran 92 – Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

  5. Rhan 6 – Darpariaethau Terfynol

   1. Adran 93 – Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc.

   2. Adrannau 94 i 98 – Rheoliadau o dan y Ddeddf hon: cyffredinol; rheoliadau sy’n newid cyfraddau treth; dehongli; dod i rym; ac enw byr

 6. Cofnod Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Explanatory Notes Table of contents

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources