Search Legislation

Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 TROSOLWG

  1. 1.Trosolwg o’r Ddeddf

 3. RHAN 2 Y DRETH A GWAREDIADAU TRETHADWY

  1. PENNOD 1 TRETH GWAREDIADAU TIRLENWI

   1. 2.Y dreth

  2. PENNOD 2 GWAREDIADAU TRETHADWY

   1. 3.Gwarediadau trethadwy

   2. 4.Gwaredu deunydd drwy dirlenwi

   3. 5.Safleoedd tirlenwi awdurdodedig a thrwyddedau amgylcheddol

   4. 6.Gwaredu deunydd fel gwastraff

   5. 7.Gwaredu deunydd fel gwastraff: person sy’n gyfrifol am warediad

   6. 8.Gweithgarwch safle tirlenwi i’w drin fel gwarediad trethadwy

  3. PENNOD 3 GWAREDIADAU ESEMPT

   1. 9.Esemptiadau: cyffredinol

   2. 10.Gwarediadau lluosog deunydd ar yr un safle

   3. 11.Mynwentydd anifeiliaid anwes

   4. 12.Pŵer i addasu esemptiadau

 4. RHAN 3 GWAREDIADAU TRETHADWY A WNEIR AR SAFLEOEDD TIRLENWI AWDURDODEDIG

  1. PENNOD 1 PERSONAU Y MAE’R DRETH I’W CHODI ARNYNT

   1. 13.Personau y mae’r dreth i’w chodi arnynt

  2. PENNOD 2 Y DRETH SYDD I’W CHODI AR WAREDIADAU TRETHADWY

   1. Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi

    1. 14.Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi ar warediad trethadwy

   2. Deunyddiau cymwys a chymysgeddau cymwys o ddeunyddiau

    1. 15.Deunydd cymwys

    2. 16.Cymysgeddau cymwys o ddeunyddiau

    3. 17.Cymysgedd cymwys o ddeunyddiau: gronynnau mân

   3. Pwysau trethadwy deunydd

    1. 18.Pwysau trethadwy deunydd mewn gwarediad trethadwy

    2. 19.Cyfrifo pwysau trethadwy deunydd gan y gweithredwr

    3. 20.Pennu pwysau deunydd gan y gweithredwr

    4. 21.Disgownt mewn cysylltiad â dŵr mewn deunydd

    5. 22.Cyfrifo pwysau trethadwy deunydd gan ACC

    6. 23.Cyfrifo pwysau trethadwy deunydd gan ACC: achosion o beidio â chydymffurfio

    7. 24.Adolygiadau ac apelau sy’n ymwneud â’r dull o bennu pwysau deunydd

    8. 25.Pŵer i addasu darpariaeth sy’n ymwneud â phwysau trethadwy deunydd

  3. PENNOD 3 RHYDDHAD RHAG TRETH

   1. 26.Rhyddhadau: cyffredinol

   2. 27.Deunydd a dynnir o wely afon, o wely’r môr neu o wely dyfroedd eraill

   3. 28.Deunydd sy’n deillio o fwyngloddio a chwarela

   4. 29.Defnyddio deunydd mewn gwaith adfer safle cymeradwy

   5. 30.Gwaith adfer safle: y weithdrefn wrth wneud cais am gymeradwyaeth

   6. 31.Gwaith adfer safle: amrywio cymeradwyaeth

   7. 32.Ail-lenwi mwyngloddiau brig a chwareli

   8. 33.Pŵer i addasu rhyddhadau

  4. PENNOD 4 CASGLU A RHEOLI’R DRETH

   1. Cofrestru

    1. 34.Cofrestr o bersonau sy’n cyflawni gweithrediadau trethadwy

    2. 35.Dyletswydd i fod yn gofrestredig

    3. 36.Newidiadau a chywiro gwybodaeth

    4. 37.Canslo cofrestriad

    5. 38.Adolygiadau ac apelau sy’n ymwneud â chofrestru

   2. Cyfrifo treth

    1. 39.Dyletswydd i ddychwelyd ffurflen dreth mewn cysylltiad â chyfnod cyfrifyddu

    2. 40.Pŵer i amrywio cyfnod cyfrifyddu neu ddyddiad ffeilio

    3. 41.Y dreth sydd i’w chodi mewn cysylltiad â chyfnod cyfrifyddu

   3. Talu, adennill ac ad-dalu treth

    1. 42.Talu treth

    2. 43.Dyletswydd i gadw crynodeb treth gwarediadau tirlenwi

    3. 44.Gohirio adennill

    4. 45.Dim gofyniad i ollwng neu ad-dalu treth oni thelir yr holl dreth

 5. RHAN 4 GWAREDIADAU TRETHADWY A WNEIR MEWN LLEOEDD HEBLAW SAFLEOEDD TIRLENWI AWDURDODEDIG

  1. PENNOD 1 Y DRETH SYDD I’W CHODI AR WAREDIADAU TRETHADWY

   1. 46.Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi ar warediad trethadwy

  2. PENNOD 2 Y WEITHDREFN AR GYFER CODI’R DRETH

   1. 47.Yr amod ar gyfer codi treth

   2. 48.Pŵer i ddyroddi hysbysiad rhagarweiniol

   3. 49.Pŵer i ddyroddi hysbysiad codi treth ar ôl dyroddi hysbysiad rhagarweiniol

   4. 50.Pŵer i ddyroddi hysbysiad codi treth heb ddyroddi hysbysiad rhagarweiniol

   5. 51.Talu treth

   6. 52.Pŵer i wneud darpariaeth bellach

   7. 53.Llog taliadau hwyr

 6. RHAN 5 DARPARIAETH ATODOL

  1. PENNOD 1 CREDYDAU TRETH

   1. 54.Pŵer i wneud darpariaeth ar gyfer credydau treth

  2. PENNOD 2 MANNAU NAD YDYNT AT DDIBENION GWAREDU

   1. 55.Dynodi man nad yw at ddibenion gwaredu

   2. 56.Dyletswyddau gweithredwr mewn perthynas â man nad yw at ddibenion gwaredu

   3. 57.Dyletswyddau i gadw cofnodion a’u storio’n ddiogel

   4. 58.Adolygiadau ac apelau sy’n ymwneud â dynodi mannau nad ydynt at ddibenion gwaredu

  3. PENNOD 3 YMCHWILIO A GWYBODAETH

   1. 59.Pwerau archwilio

   2. 60.Datgelu gwybodaeth i ACC

  4. PENNOD 4 COSBAU O DAN Y DDEDDF HON

   1. Cosbau sy’n ymwneud â chyfrifo pwysau trethadwy deunydd

    1. 61.Cosb am fethu â phennu pwysau yn briodol

    2. 62.Cosb am gymhwyso’r disgownt dŵr yn anghywir

    3. 63.Asesu cosbau o dan adrannau 61 a 62

   2. Cosbau sy’n ymwneud â chofrestru

    1. 64.Cosbau am gyflawni gweithrediadau trethadwy heb fod yn gofrestredig

    2. 65.Esgus rhesymol dros beidio â chydymffurfio

    3. 66.Cosb am fethu â chydymffurfio â gofynion eraill sy’n ymwneud â chofrestru

    4. 67.Asesu cosbau o dan adrannau 64 a 66

   3. Cosbau sy’n ymwneud â mannau nad ydynt at ddibenion gwaredu

    1. 68.Cosbau sy’n ymwneud â mannau nad ydynt at ddibenion gwaredu

    2. 69.Asesu cosbau o dan adran 68

   4. Cyffredinol

    1. 70.Talu cosbau

    2. 71.Gwahardd cosbi ddwywaith

    3. 72.Atebolrwydd cynrychiolwyr personol

    4. 73.Pŵer i wneud rheoliadau ynghylch cosbau

  5. PENNOD 5 COSBAU YCHWANEGOL O DAN DDEDDF CASGLU A RHEOLI TRETHI (CYMRU) 2016

   1. 74.Cosbau am fethiannau lluosog i ddychwelyd ffurflenni treth

   2. 75.Cosb am fethu â thalu treth mewn pryd

   3. 76.Cosbau am fethiannau lluosog i dalu treth mewn pryd

  6. PENNOD 6 ACHOSION ARBENNIG

   1. Grwpiau corfforaethol

    1. 77.Dynodi grŵp o gwmnïau

    2. 78.Amodau ar gyfer dynodi yn aelod o grŵp

    3. 79.Amrywio neu ganslo dynodiad

    4. 80.Adolygiadau ac apelau sy’n ymwneud â dynodi grwpiau o gwmnïau

    5. 81.Pŵer i wneud darpariaeth bellach ynglŷn â dynodi grwpiau o gwmnïau

   2. Partneriaethau a chyrff anghorfforedig

    1. 82.Cofrestru partneriaethau a chyrff anghorfforedig a newidiadau mewn aelodaeth

    2. 83.Dyletswyddau a rhwymedigaethau partneriaethau a chyrff anghorfforedig

    3. 84.Pŵer i wneud darpariaeth bellach ynglŷn â phartneriaethau a chyrff anghorfforedig

   3. Personau sy’n rhedeg busnes tirlenwi yn newid

    1. 85.Marwolaeth, analluedd ac ansolfedd

    2. 86.Pŵer i wneud darpariaeth bellach ynglŷn â marwolaeth, analluedd ac ansolfedd

    3. 87.Pŵer i wneud darpariaeth ynglŷn â throsglwyddo busnesau fel busnesau gweithredol

  7. PENNOD 7 AMRYWIOL

   1. Darpariaeth bellach mewn perthynas â’r dreth

    1. 88.Addasu contractau

    2. 89.Pŵer i osod atebolrwydd eilaidd ar reolwyr safleoedd tirlenwi awdurdodedig

    3. 90.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol i Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016

    4. 91.Arfer pwerau a dyletswyddau Gweinidogion Cymru o dan y Ddeddf hon

   2. Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

    1. 92.Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

 7. RHAN 6 DARPARIAETHAU TERFYNOL

  1. 93.Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc.

  2. 94.Rheoliadau o dan y Ddeddf hon: cyffredinol

  3. 95.Rheoliadau sy’n newid cyfraddau treth

  4. 96.Dehongli

  5. 97.Dod i rym

  6. 98.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   DEUNYDD CYMWYS: DEUNYDDIAU PENODEDIG AC AMODAU

   1. 1.Cyffredinol

   2. 2.Dehongli

   3. 3.Y deunyddiau a ganlyn yn unig sydd yng Ngrŵp 1—...

   4. 4.Y deunyddiau a ganlyn yn unig sydd yng Ngrŵp 2—...

   5. 5.Nid yw’r deunyddiau sydd yng Ngrŵp 2 yn cynnwys—

   6. 6.Y deunyddiau a ganlyn yn unig sydd yng Ngrŵp 3—...

   7. 7.Nid yw’r deunyddiau sydd yng Ngrŵp 3 yn cynnwys—

   8. 8.Y deunyddiau a ganlyn yn unig sydd yng Ngrŵp 4—...

   9. 9.Yr unig ddeunyddiau sydd yng Ngrŵp 5 yw lludw sy’n...

   10. 10.Nid yw’r deunyddiau sydd yng Ngrŵp 5 yn cynnwys lludw...

   11. 11.Y deunyddiau a ganlyn yn unig sydd yng Ngrŵp 6—...

   12. 12.Mae Grŵp 7 yn cynnwys calsiwm sylffad, gypswm a phlastrau...

   13. 13.Yn nhrydedd golofn y Tabl, ystyr “gwastraff nad yw’n beryglus”...

  2. ATODLEN 2

   YR HYN SYDD I’W GYNNWYS YN Y GOFRESTR

   1. 1.Gwybodaeth gyffredinol

   2. 2.Aelodau cynrychiadol grwpiau corfforaethol: gwybodaeth ychwanegol am grŵp

   3. 3.Partneriaethau a chyrff anghorfforedig: gwybodaeth ychwanegol am aelodau

   4. 4.Dehongli

  3. ATODLEN 3

   YR HYN SYDD I’W GYNNWYS AR ANFONEB DIRLENWI

   1. 1.Rhaid i anfoneb dirlenwi gynnwys yr wybodaeth a ganlyn—

   2. 2.Pan ddyroddir anfoneb dirlenwi mewn cysylltiad â mwy nag un...

  4. ATODLEN 4

   MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL I DDEDDF CASGLU A RHEOLI TRETHI (CYMRU) 2016

   1. 1.Mae DCRhT wedi ei diwygio fel a ganlyn.

   2. 2.Yn adran 39 (storio gwybodaeth etc. yn ddiogel) (fel y’i...

   3. 3.Yn adran 40 (ystyr “dyddiad ffeilio”) (fel y’i diwygir gan...

   4. 4.Yn adran 104 (cynnal archwiliadau o dan adran 103: darpariaeth...

   5. 5.Yn adran 105 (cynnal archwiliadau o dan adran 103: defnyddio...

   6. 6.Yn adran 107 (dangos awdurdodiad i gynnal archwiliadau), ar ôl...

   7. 7.Yn adran 108 (cymeradwyaeth y tribiwnlys i archwilio mangre)—

   8. 8.Yn adran 111 (dehongli Pennod 4)— (a) daw’r testun presennol...

   9. 9.Yn adran 118 (cosb am fethu â dychwelyd ffurflen dreth...

   10. 10.Yn adran 121 (gostwng cosb am fethu â dychwelyd ffurflen...

   11. 11.Yn adran 122 (cosb am fethu â thalu treth mewn...

   12. 12.Yn adran 122A (cosbau pellach am barhau i fethu â...

   13. 13.Yn adran 126 (esgus rhesymol dros fethu â dychwelyd ffurflen...

   14. 14.Yn adran 127 (asesu cosbau) (fel y’i diwygir gan baragraff...

   15. 15.Yn adran 157A (llog taliadau hwyr ar gosbau) (a fewnosodir...

   16. 16.Yn adran 172 (penderfyniadau apeliadwy) (fel y’i diwygir gan baragraff...

   17. 17.Yn adran 182 (talu cosbau yn achos adolygiad neu apêl)...

   18. 18.Yn adran 190 (dyroddi hysbysiadau gan ACC) (fel y’i diwygir...

   19. 19.Yn adran 192 (dehongli) (fel y’i diwygir gan baragraff 70...

   20. 20.Yn adran 193 (mynegai o ymadroddion a ddiffinnir) (fel y’i...

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources