Search Legislation

Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu y Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) 2008

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYFFREDINOL

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

  3. 3.Dirymu, arbedion a darpariaethau trosiannol

 3. RHAN 2 CYMHWYSTRA

  1. 4.Myfyrwyr cymwys

  2. 5.Cyrsiau dynodedig

  3. 6.Cyfnod cymhwystra

  4. 7.Astudio blaenorol

  5. 8.Trosglwyddo statws

 4. RHAN 3 GWNEUD CAIS AM GYMORTH A RHOI GWYBODAETH

  1. 9.Ceisiadau am gymorth

  2. 10.Terfynau amser

  3. 11.Gwybodaeth

 5. RHAN 4 GRANTIAU A BENTHYCIADAU AT FFIOEDD

  1. PENNOD 1 DARPARIAETHAU CYFFREDINOL

   1. 12.Cymorth at ffioedd yn gyffredinol

   2. 13.Myfyrwyr sy'n dod yn gymwys yn ystod blwyddyn academaidd

   3. 14.Digwyddiadau

  2. PENNOD 2 GRANTIAU AT FFIOEDD

   1. 15.Grantiau at ffioedd: Amodau'r hawl ar gyfer myfyrwyr cymwys o dan yr hen drefn

   2. 16.Swm y grant at ffioedd mewn sefydliad a ariennir yn gyhoeddus ac mewn sefydliad preifat ar ran sefydliad a ariennir yn gyhoeddus: myfyrwyr cymwys o dan yr hen drefn

   3. 17.Swm y grant at ffioedd ar gyfer cwrs mewn sefydliad preifat: myfyrwyr cymwys o dan yr hen drefn

   4. 18.Grantiau newydd at ffioedd

  3. PENNOD 3 BENTHYCIADAU AT FFIOEDD

   1. 19.Amodau cyffredinol yr hawl i gael benthyciadau at ffioedd

   2. 20.Benthyciadau at gyfraniad at ffioedd (i fyfyrwyr cymwys o dan yr hen drefn)

   3. 21.Benthyciadau at ffioedd: myfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd nad oes ganddynt hawl i gael grant newydd at ffioedd

   4. 22.Benthyciadau at ffioedd: Myfyrwyr sydd â hawl i gael grant newydd at ffioedd

 6. RHAN 5 GRANTIAU AT GOSTAU BYW

  1. 23.Amodau cyffredinol yr hawl i gael grantiau at gostau byw

  2. 24.Grantiau at gostau byw myfyrwyr anabl

  3. 25.Grantiau ar gyfer dibynyddion — cyffredinol

  4. 26.Grantiau ar gyfer dibynyddion — grant dibynyddion mewn oed

  5. 27.Grantiau ar gyfer dibynyddion — grant gofal plant

  6. 28.Grantiau ar gyfer dibynyddion — lwfans dysgu rhieni

  7. 29.Grantiau ar gyfer dibynyddion — eu cyfrifo

  8. 30.Grantiau ar gyfer dibynyddion — dehongli

  9. 31.Amodau cymhwysol ar gyfer y grant at deithio

  10. 32.Swm y grant at deithio

  11. 33.Didyniadau o'r grant at deithio

  12. 34.Dehongli

  13. 35.Grantiau addysg uwch

  14. 36.Grant cynhaliaeth

  15. 37.Grant Cymorth Arbennig

 7. RHAN 6 BENTHYCIADAU AT GOSTAU BYW

  1. 38.Amodau'r hawl i gael benthyciadau at gostau byw

  2. 39.Uchafswm benthyciadau i fyfyrwyr cymwys o dan yr hen drefn sydd â hawlogaeth lawn

  3. 40.Uchafswm benthyciadau i fyfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd sydd â hawlogaeth lawn

  4. 41.(1) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys i fyfyriwr math 1...

  5. 42.Myfyrwyr sydd â hawlogaeth wedi'i gostwng

  6. 43.Myfyrwyr sy'n preswylio gyda'u rhieni

  7. 44.Benthyciadau at gostau byw sy'n daladwy ar gyfer trichwarteri o'r flwyddyn academaidd

  8. 45.Myfyrwyr sy'n syrthio i fwy nag un categori

  9. 46.Myfyrwyr sy'n dod yn gymwys yn ystod blwyddyn academaidd

  10. 47.Codiadau yn yr uchafswm

  11. 48.Didynnu o fenthyciadau at gostau byw

  12. 49.Dehongli Rhan 6

 8. RHAN 7 DARPARIAETHAU CYFFREDINOL

  1. 50.Symiau ychwanegol o fenthyciadau

  2. 51.Llog

 9. RHAN 8 BENTHYCIADAU AT FFIOEDD COLEG

  1. 52.Mae benthyciad at ffioedd coleg ar gael i fyfyriwr cymwys...

 10. RHAN 9 ASESIAD ARIANNOL

  1. 53.Cyfrifo'r cyfraniad

  2. 54.Cymhwyso'r cyfraniad

 11. RHAN 10 TALIADAU

  1. 55.Talu grantiau neu fenthyciadau at ffioedd

  2. 56.Talu grantiau at gostau byw

  3. 57.Darparu rhif yswiriant gwladol y Deyrnas Unedig

  4. 58.Gofynion o ran gwybodaeth

  5. 59.Talu benthyciadau at gostau byw

  6. 60.Gordaliadau

  7. 61.Taliadau — dehongli

 12. RHAN 11 CYMORTH I GYRSIAU DYSGU O BELL AMSER-LLAWN

  1. 62.Myfyrwyr dysgu o bell cymwys

  2. 63.Myfyrwyr sy'n dod yn gymwys yn ystod blwyddyn academaidd

  3. 64.Cyrsiau dysgu o bell dynodedig

  4. 65.Cyfnod cymhwystra

  5. 66.Cymorth at gyrsiau dysgu o bell

  6. 67.Swm y cymorth

  7. 68.Dehongliad o reoliad 67

  8. 69.Grant at gostau byw myfyrwyr dysgu o bell anabl

  9. 70.Ceisiadau am gymorth

  10. 71.Datganiadau a ddarperir gan awdurdodau academaidd

  11. 72.Gwybodaeth

  12. 73.Trosglwyddo statws

  13. 74.Trosi statws — myfyrwyr cymwys yn trosglwyddo i gyrsiau dysgu o bell dynodedig

  14. 75.Trosi statws — myfyrwyr dysgu o bell cymwys yn trosglwyddo i gyrsiau dynodedig

  15. 76.Talu grantiau ar gyfer ffioedd

  16. 77.Talu grantiau ar gyfer llyfrau, teithio a gwariant arall a grant at gostau byw myfyrwyr dysgu o bell anabl

  17. 78.Gordaliadau

 13. RHAN 12 CYMORTH I GYRSIAU RHAN-AMSER

  1. 79.Myfyrwyr rhan-amser cymwys

  2. 80.Cyrsiau rhan-amser dynodedig

  3. 81.Cyfnod cymhwystra

  4. 82.Cymorth at gyrsiau rhan-amser

  5. 83.Grantiau at gostau byw myfyrwyr rhan-amser anabl

  6. 84.Ceisiadau am gymorth

  7. 85.Cymorth gyda ffioedd o ran presenoldeb ar gwrs yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban

  8. 86.Gwybodaeth a materion eraill

  9. 87.Trosglwyddo statws

  10. 88.Trosi statws

  11. 89.Talu cymorth i fyfyrwyr rhan-amser cymwys

  12. 90.Talu grantiau at ffioedd

  13. 91.Gordaliadau

 14. RHAN 13 CYMORTH I FYFYRWYR ÔL-RADDEDIG SYDD AG ANABLEDDAU

  1. 92.Myfyrwyr ôl-raddedig cymwys

  2. 93.Cyrsiau ôl-radd dynodedig

  3. 94.Cyfnod cymhwystra

  4. 95.Trosglwyddo statws

  5. 96.Ceisiadau am gymorth

  6. 97.Gwybodaeth

  7. 98.Swm grantiau

  8. 99.Talu grantiau

  9. 100.Gordaliadau

 15. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Myfyrwyr Cymwys

   1. RHAN 1

    1. 1.Dehongli

   2. RHAN 2 Categorïau

    1. 2.Personau sydd wedi setlo yn y Deyrnas Unedig

    2. 3.Person — (a) sydd wedi setlo yn y Deyrnas Unedig...

    3. 4.Ffoaduriaid ac aelodau o'u teuluoedd

    4. 5.Personau â chaniatâd i ddod i mewn neu i aros ac aelodau o'u teuluoedd

    5. 6.Gweithwyr, personau cyflogedig, personau hunangyflogedig ac aelodau o'u teulu

    6. 7.Person sydd — (a) yn preswylio fel arfer yng Nghymru...

    7. 8.Personau sydd wedi setlo yn y Deyrnas Unedig ac sydd wedi arfer hawl i breswylio yn rhywle arall

    8. 9.Gwladolion o'r GE

    9. 10.(1) Person — (a) sy'n wladolyn o'r GE heblaw gwladolyn...

    10. 11.Plant gwladolion Swisaidd

    11. 12.Plant gweithwyr Twrcaidd

  2. ATODLEN 2

   CYRSIAU DYNODEDIG

   1. 1.Cwrs gradd gyntaf.

   2. 2.Cwrs ar gyfer y Ddiploma Addysg Uwch.

   3. 3.Cwrs ar gyfer Diploma Genedlaethol Uwch neu Dystysgrif Genedlaethol Uwch...

   4. 4.Cwrs ar gyfer tystysgrif Addysg Uwch.

   5. 5.Cwrs ar gyfer hyfforddiant cychwynnol athrawon.

   6. 6.Cwrs o hyfforddiant pellach i weithwyr ieuenctid a chymuned.

   7. 7.Cwrs i baratoi at arholiad proffesiynol o safon sy'n uwch...

   8. 8.Cwrs— (a) sy'n darparu addysg (boed i baratoi at arholiad...

  3. ATODLEN 3

   GWYBODAETH

   1. 1.Cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl cael...

   2. 2.Rhaid i bob ceisydd, pob myfyriwr cymwys, pob myfyriwr rhan-amser...

   3. 3.Rhaid i'r wybodaeth a roddir i Weinidogion Cymru o dan...

  4. ATODLEN 4

   BENTHYCIADAU AT FFIOEDD COLEG

   1. 1.Y benthyciadau at ffioedd coleg sydd ar gael

   2. 2.Mae gan berson hawl i gael benthyciad at ffioedd coleg...

   3. 3.Nid oes gan fyfyriwr cymwys sy'n dod o fewn paragraff...

   4. 4.Myfyrwyr anabl

   5. 5.Myfyrwyr sy'n dod yn gymwys yn ystod blwyddyn academaidd

   6. 6.Y digwyddiadau yw — (a) bod y myfyriwr, ei briod,...

   7. 7.Mae benthyciad at ffioedd coleg ar gael mewn perthynas â...

   8. 8.Os caniateir i fyfyriwr cymhwysol astudio cynnwys un flwyddyn academaidd...

   9. 9.Yn yr Atodlen hon ystyr “blwyddyn academaidd safonol” (“standard academic...

   10. 10.I gael benthyciad at ffioedd coleg rhaid i fyfyriwr cymwys...

   11. 11.Swm y benthyciad at ffioedd coleg

   12. 12.Trosglwyddo

   13. 13.Talu

   14. 14.Amodau hawlogaeth i gael taliad o fenthyciad at ffioedd coleg

   15. 15.Gofynion gwybodaeth

   16. 16.Gordaliadau

  5. ATODLEN 5

   ASESIAD ARIANNOL

   1. 1.Diffiniadau

   2. 2.Myfyriwr cymwys annibynnol

   3. 3.Incwm yr aelwyd

   4. 4.Cyfrifo incwm gweddilliol y myfyriwr cymwys

   5. 5.Cyfrifo incwm gweddilliol y rhiant

   6. 6.Cyfrifo incwm gweddilliol partner y myfyriwr cymwys

   7. 7.Cyfrifo incwm gweddilliol partner rhiant

   8. 8.Cyfrifo cyfraniad — myfyrwyr cymwys o dan yr hen drefn

   9. 9.Cyfrifo cyfraniad — myfyrwyr cymwys o dan y drefn newydd

   10. 10.Rhannu cyfraniadau— myfyrwyr cymwys nad ydynt yn annibynnol

   11. 11.Rhannu cyfraniadau — myfyrwyr cymwys annibynnol

 16. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources