Search Legislation

Rheoliadau Newid Categori Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2001

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

 3. 2.Diddymu ac eithrio

 4. 3.Dehongli

 5. 4.Torri terfynau amser rhagnodedig

 6. 5.Cyfyngiadau ar newid categori ysgol

 7. 6.Cynigion

 8. 7.Cymhwyso adran 28 o'r Ddeddf ac Atodlen 6 iddi

 9. 8.Gweithredu'r cynigion

 10. 9.Trosglwyddo staff

 11. 10.Yr offeryn llywodraethu

 12. 11.(1) Rhaid i'r offeryn llywodraethu newydd ar gyfer ysgol sy'n...

 13. 12.Bydd Atodlen 12 i'r Ddeddf, o ran ei chymhwyso at...

 14. 13.Ailgyfansoddi'r corff llywodraethu

 15. 14.Llywodraethwyr presennol yn parhau yn eu swyddi

 16. 15.Llywodraethwyr gormodol

 17. 16.Tir

 18. 17.Darpariaethau trosiannol

 19. 18.Os bydd ysgol sefydledig neu ysgol wirfoddol a gynorthwyir yn...

 20. 19.Rhaid cyfrif unrhyw gyfnod ymgynghori cyn i'r Rheoliadau hyn ddod...

 21. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   1. RHAN I DARPARIAETHAU ADRAN 28 O'R DDEDDF AC ATODLEN 6 IDDI SY'N CAEL EFFAITH MEWN PERTHYNAS Å'R CYNIGION A GRYBWYLLIR YN RHEOLIAD 6

    1. 1.Bydd is-adrannau adran 28 o'r Ddeddf, a'r paragraffau yn Rhan...

    2. 2.Bydd darpariaethau'r Ddeddf a bennir yng ngholofn 1 o Dabl...

    3. 3.Bydd darpariaethau'r Ddeddf a bennir yng ngholofn 1 o Dabl...

    4. 4.Bydd darpariaethau'r Ddeddf y cyfeirir atynt yng ngholofn 1 o...

   2. RHAN II DARPARIAETHAU ADRAN 28 O'R DDEDDF A RHAN II O ATODLEN 6 IDDI A GYMHWYSIR GAN RAN I O'R ATODLEN HON FEL Y'U HADDASWYD

    1. ADRAN 28

     1. 3.Proposals under paragraph 2 or 3 of Schedule 8 shall—...

     2. 5.Before publishing any proposals under paragraph 2 or 3 of...

     3. 7.Where any proposals are published under paragraph 2 or 3...

     4. 8.Schedule 6 has effect in relation to the procedure for...

     5. 10.In this section 'the relevant body' means, in the case...

     6. 11.In this Part 'area' (without more) means a local education...

  2. SCHEDULE 6,

   1. PART II

    1. 6.This Part of this Schedule applies to proposals published under...

    2. 7.(1) Any person may make objections to any proposals published...

    3. 8.(1) Proposals published under paragraph 2 or 3 of Schedule...

    4. 10.(1) Where any proposals published under paragraph 2 or 3...

  3. ATODLEN 2

   TROSGLWYDDO STAFF

   1. RHAN 1

    1. 1.(1) Os bydd— (a) ysgol gymunedol neu ysgol a reolir...

    2. 2.Heb ragfarnu paragraff 1— (a) bydd holl hawliau, pwerau, dyletswyddau...

    3. 3.Yn ddarostyngedig i baragraff 4, bydd paragraff 1 yn gymwys...

    4. 4.Ni fydd paragraff 1 yn gymwys— (a) i unrhyw berson...

    5. 5.At ddibenion paragraff 3 rhaid ymdrin â pherson a benodwyd...

    6. 6.Nid yw paragraffau 1 a 2 yn rhagfarnu unrhyw hawl...

   2. RHAN II

    1. 7.(1) Os bydd— (a) ysgol sefydledig neu ysgol wirfoddol a...

    2. 8.Heb ragfarnu paragraff 7— (a) bydd holl hawliau, pwerau, dyletswyddau...

    3. 9.Yn ddarostyngedig i baragraff 10, bydd paragraff 7 yn gymwys...

    4. 10.Ni fydd paragraff 7 yn gymwys i unrhyw berson y...

    5. 11.At ddibenion paragraff 9 rhaid ymdrin â pherson a benodwyd...

    6. 12.Nid yw paragraffau 7 ac 8 yn rhagfarnu unrhyw hawl...

   3. RHAN III

    1. 13.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys pan fydd ysgol wirfoddol...

  4. ATODLEN 3

   OFFERYNNAU LLYWODRAETHU

   1. RHAN I Offeryn Llywodraethu:Ysgolion Sefydledig ac Ysgolion Arbennig Sefydledig

    1. 1.Enw'r ysgol yw

    2. 2.Y categori y mae'r ysgol yn perthyn iddo yw

    3. 3.Enw'r corff llywodraethu yw

    4. 4.Cynnwys y corff llywodraethu fydd: (a) x o rieni-lywodraethwyr;

    5. 5.Cyfanswm y llywodraethwyr (ac eithrio unrhyw bryd y mae'r pennaeth...

    6. 6.Bydd x llywodraethwr cyfetholedig yn llywodraethwr/llywodraethwyr y dylid gofyn am...

    7. 7.Bydd un llywodraethwr cyfetholedig yn llywodraethwr y dylid gofyn am...

    8. 8.Yn ddarostyngedig i reoliad 14 o Reoliadau Newid Categori Ysgolion...

    9. 9.(a) Rhaid i ddeiliad y swydd ganlynol fod yn llywodraethwr...

    10. 10.Nodwch y weithdrefn ar gyfer dileu unrhyw ormodedd yn nifer...

    11. 11.Os oes gan yr ysgol gymeriad crefyddol, disgrifiwch ethos yr...

    12. 12.Yn ddarostyngedig i reoliad 10(2) o Reoliadau Newid Categori Ysgolion...

    13. 13.Cafodd yr offeryn llywodraethu hwn ei wneud drwy orchymyn Awdurdod...

   2. RHAN II Offeryn Llywodraethu:Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

    1. 1.Enw'r ysgol yw

    2. 2.Ysgol wirfoddol a gynorthwyir yw'r ysgol.

    3. 3.Enw'r corff llywodraethu yw

    4. 4.Cynnwys y corff llywodraethu fydd: (a) x o lywodraethwyr sefydledig...

    5. 5.Cyfanswm y llywodraethwyr (ac eithrio unrhyw bryd y mae'r pennaeth...

    6. 6.Bydd un llywodraethwr cyfetholedig yn llywodraethwr y dylid gofyn am...

    7. 7.Bydd x llywodraethwr cyfetholedig yn llywodraethwr/llywodraethwyr y dylid gofyn am...

    8. 8.Bydd un llywodraethwr cyfetholedig yn llywodraethwr y dylid gofyn am...

    9. 9.Yn ddarostyngedig i reoliad 14 o Reoliadau Newid Categori Ysgolion...

    10. 10.(a) Rhaid i ddeiliad y swydd ganlynol fod yn llywodraethwr...

    11. 11.Nodwch y weithdrefn ar gyfer dileu unrhyw ormodedd yn nifer...

    12. 12.Os oes gan yr ysgol gymeriad crefyddol, disgrifiwch ethos yr...

    13. 13.Yn ddarostyngedig i reoliad 10(2) o Reoliadau Newid Categori Ysgolion...

    14. 14.Cafodd yr offeryn llywodraethu hwn ei wneud drwy orchymyn Awdurdod...

   3. RHAN III Offeryn Llywodraethu: Ysgolion Gwirfoddol a Reolir

    1. 1.Enw'r ysgol yw

    2. 2.Ysgol wirfoddol a reolir yw'r ysgol.

    3. 3.Enw'r corff llywodraethu yw

    4. 4.Cynnwys y corff llywodraethu fydd: (a) x o rieni-lywodraethwyr;

    5. 5.Cyfanswm y llywodraethwyr (ac eithrio unrhyw bryd y mae'r pennaeth...

    6. 6.Bydd un llywodraethwr cyfetholedig yn llywodraethwr y dylid gofyn am...

    7. 7.Bydd x llywodraethwr cyfetholedig yn llywodraethwr/llywodraethwyr y dylid gofyn am...

    8. 8.Bydd un llywodraethwr cyfetholedig yn llywodraethwr y dylid gofyn am...

    9. 9.Yn ddarostyngedig i reoliad 14 o Reoliadau Newid Categori Ysgolion...

    10. 10.(a) Rhaid i ddeiliad y swydd ganlynol fod yn llywodraethwr...

    11. 11.Nodwch y weithdrefn ar gyfer dileu unrhyw ormodedd yn nifer...

    12. 12.Os oes gan yr ysgol gymeriad crefyddol, disgrifiwch ethos yr...

    13. 13.Yn ddarostyngedig i reoliad 10(2) o Reoliadau Newid Categori Ysgolion...

    14. 14.Cafodd yr offeryn llywodraethu hwn ei wneud drwy orchymyn Awdurdod...

   4. RHAN IV Offeryn Llywodraethu: Ysgolion Cymunedol

    1. 1.Enw'r ysgol yw

    2. 2.Ysgol gymunedol yw'r ysgol.

    3. 3.Enw'r corff llywodraethu yw

    4. 4.Cynnwys y corff llywodraethu fydd: (a) x o rieni-lywodraethwyr;

    5. 5.Cyfanswm y llywodraethwyr (ac eithrio unrhyw bryd y mae'r pennaeth...

    6. 6.Bydd un llywodraethwr cyfetholedig yn llywodraethwr y dylid gofyn am...

    7. 7.Bydd x llywodraethwr cyfetholedig yn llywodraethwr/llywodraethwyr y dylid gofyn am...

    8. 8.Bydd un llywodraethwr cyfetholedig yn llywodraethwr y dylid gofyn am...

    9. 9.Yn ddarostyngedig i reoliad 10(2) o Reoliadau Newid Categori Ysgolion...

    10. 10.Cafodd yr offeryn hwn ei wneud drwy orchymyn Awdurdod Addysg...

   5. RHAN V Offeryn Llywodraethu: Ysgolion Arbennig Cymunedol

    1. 1.Enw'r ysgol yw

    2. 2.Ysgol arbennig gymunedol yw'r ysgol.

    3. 3.Enw'r corff llywodraethu yw

    4. 4.Cynnwys y corff llywodraethu fydd: (a) x o rieni-lywodraethwyr;

    5. 5.Cyfanswm y llywodraethwyr (ac eithrio unrhyw bryd y mae'r pennaeth...

    6. 6.Bydd x llywodraethwr cyfetholedig yn llywodraethwr/llywodraethwyr y dylid gofyn am...

    7. 7.Bydd un llywodraethwr cyfetholedig yn llywodraethwr y dylid gofyn am...

    8. 8.Yn ddarostyngedig i reoliad 10(2) o Reoliadau Newid Categori Ysgolion...

    9. 9.Cafodd yr offeryn llywodraethu hwn ei wneud drwy orchymyn Awdurdod...

   6. RHAN VI Is-baragraffau a roddir yn lle is-baragraffau (2) i (6) o baragraff 3 o Atodlen 12 i'r Ddeddf

    1. (2) Where the school has, or it is proposed that...

  5. ATODLEN 4

   Trosglwyddo tir

   1. Rhan I Effaith trosglwyddiadau o dan yr Atodlen hon

    1. 1.(1) Pan fydd unrhyw dir yn cael ei drosglwyddo ac...

    2. 2.Wrth ei chymhwyso i drosglwyddiadau o dan yr Atodlen hon,...

   2. Rhan II Rheolau ynglŷn â throsglwyddiadau

    1. 3.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) pan fydd unrhyw...

    2. 4.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) pan fydd unrhyw...

    3. 5.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) pan fydd unrhyw...

    4. 6.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys pan fydd unrhyw gynigion...

    5. 7.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) pan fydd unrhyw...

    6. 8.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) pan fydd unrhyw...

    7. 9.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys pan fydd unrhyw gynigion...

    8. 10.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) pan fydd unrhyw...

    9. 11.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) pan fydd unrhyw...

    10. 12.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys pan fydd unrhyw gynigion...

    11. 13.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) pan fydd unrhyw...

    12. 14.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys pan fydd unrhyw gynigion...

    13. 15.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys pan fydd unrhyw gynigion...

    14. 16.(1) Mae is-baragraff (2) yn gymwys— (a) pan fydd unrhyw...

   3. Rhan III Trosglwyddiadau sydd heb eu gwneud

    1. 17.Pan fydd, yn union cyn y dyddiad gweithredu mewn perthynas...

   4. Rhan IV Trosglwyddo hawliau i ddefnyddio tir

    1. 18.(1) Pan fydd paragraff 3, 4, 5 neu 14 yn...

   5. Rhan V Tir a eithriwyd rhag cael ei drosglwyddo a chyfyngiadau ar waredu tir tra bydd cynigion ar waith

    1. 19.(1) Ni fydd dim yn Rhan II o'r Atodlen hon...

    2. 20.(1) At ddibenion Rhan V o'r Atodlen hon mae'r weithdrefn...

    3. 21.(1) Yn ystod unrhyw gyfnod pan fydd y weithdrefn ar...

    4. 22.(1) Yn ystod unrhyw gyfnod pan fydd y weithdrefn ar...

 22. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources