Search Legislation

Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN I MATERION RHAGARWEINIOL

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

  3. 3.Rhagdybiaethau y bwriedir bwyd ar gyfer ei fwyta gan bobl

  4. 4.Yr awdurdod cymwys

  5. 5.Gorfodi

 3. RHAN II Y PRIF DDARPARIAETHAU

  1. 6.Hysbysiadau gwella hylendid

  2. 7.Gorchmynion gwahardd at ddibenion hylendid

  3. 8.Hysbysiadau a gorchmynion gwahardd brys at ddibenion hylendid

  4. 9.Hysbysiadau camau cywiro a hysbysiadau cadw

  5. 10.Tramgwyddau oherwydd bai person arall

  6. 11.Amddiffyniad o ddiwydrwydd dyladwy

 4. RHAN III GWEINYDDU A GORFODI

  1. 12.Caffael samplau

  2. 13.Dadansoddi etc samplau

  3. 14.Pwerau mynediad

  4. 15.Rhwystro, etc. swyddogion

  5. 16.Y terfyn amser ar gyfer erlyniadau

  6. 17.Tramgwyddau a chosbau

  7. 18.Tramgwyddau gan gyrff corfforaethol

  8. 19.Tramgwyddau gan bartneriaethau Albanaidd

  9. 20.Yr hawl i apelio

  10. 21.Apelau i Lys y Goron

  11. 22.Apelau yn erbyn hysbysiadau gwella hylendid a hysbysiadau camau cywiro

  12. 23.Cymhwyso adran 9 o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990

 5. RHAN IV DARPARIAETHAU AMRYWIOL AC ATODOL

  1. 24.Pŵer i ddyroddi codau arferion a argymhellir

  2. 25.Amddiffyn swyddogion sy'n gweithredu'n ddidwyll

  3. 26.Dirymu dynodiadau a phenodiadau a'u hatal dros dro

  4. 27.Bwyd nad yw wedi'i gynhyrchu, wedi'i brosesu nac wedi'i ddosbarthu yn unol â'r Rheoliadau Hylendid

  5. 28.Cyflwyno dogfennau

  6. 29.Swmpgludo olewau hylifol neu frasterau hylifol ar longau mordwyol a swmpgludo siwgr crai dros y môr

  7. 30.Gofynion rheoli tymheredd

  8. 31.Y modd y mae'r cynhyrchydd yn cyflenwi'n uniongyrchol feintiau bach o gig o ddofednod a lagomorffiaid a gigyddwyd ar y fferm

  9. 32.Cyfyngiadau ar werthu llaeth crai a fwriedir ar gyfer ei yfed yn uniongyrchol gan bobl a diwygiadau i Reoliadau Labelu Bwyd 1996

  10. 33.Diwygiadau canlyniadol

  11. 34.Dirymiadau

 6. Llofnod

 7. YR ATODLENNI

  1. ATODLEN 1

   DIFFINIADAU O DDEDDFWRIAETH Y GYMUNED

  2. ATODLEN 2

   DARPARIAETHAU CYMUNEDOL PENODEDIG

  3. ATODLEN 3

   SWMPGLUDO OLEWAU HYLIFOL NEU FRASTERAU HYLIFOL AR LONGAU MORDWYOL A SWMPGLUDO SIWGR CRAI DROS Y MôR

   1. 1.Tramgwydd

   2. 2.Olewau hylifol neu frasterau hylifol

   3. 3.Caniateir i olewau hylifol neu frasterau hylifol nad ydynt i'w...

   4. 4.Rhaid i gapten llong fordwyol sy'n cludo mewn tanciau swmp...

   5. 5.Pan fo'r cargo wedi'u drawslwytho, yn ychwanegol at y dystiolaeth...

   6. 6.Os gofynnir iddo wneud hynny, rhaid i gapten y llong...

   7. 7.Siwgr crai

   8. 8.Bydd y daliedyddion, y cynwysyddion neu'r tanceri y cyfeiriwyd atynt...

   9. 9.Rhaid i weithredydd busnes bwyd sy'n gyfrifol am gludo siwgr...

   10. 10.Rhaid i'r dystiolaeth ddogfennol fynd gyda llwyth siwgr crai yn...

   11. 11.Os gofynnir iddo wneud hynny, rhaid i weithredydd busnes bwyd...

   12. 12.Gwneir i siwgr crai sydd wedi'i gludo dros y môr...

   13. 13.Wrth gyflawni'r rhwymedigaethau o dan Erthygl 5(1) o Reoliad 852/2004...

   14. 14.Dehongli

  4. ATODLEN 4

   GOFYNION RHEOLI TYMHEREDD

   1. 1.Cwmpas

   2. 2.Gofynion cadw'n oer

   3. 3.Esemptiadau cyffredinol rhag y gofynion cadw'n oer

   4. 4.Amrywio'r tymheredd o 8ºC ar i fyny gan weithgynhyrchwyr etc.

   5. 5.Cyfnodau goddef ar gyfer cadw'n oer

   6. 6.Gofynion cadw'n dwym

   7. 7.Amddiffyniadau cadw'n dwym

   8. 8.Dehongli

  5. ATODLEN 5

   Y MODD Y MAE'R CYNHYRCHYDD YN CYFLENWI'N UNIONGYRCHOL FEINTIAU BACH O GIG O DDOFEDNOD A LAGOMORFFIAID A GIGYDDWYD AR Y FFERM

   1. 1.Cwmpas

   2. 2.Gofynion

   3. 3.Tramgwydd

  6. ATODLEN 6

   CYFYNGIADAU AR WERTHU LLAETH CRAI A FWRIEDIR AR GYFER EI YFED YN UNIONGYRCHOL GAN BOBL

   1. 1.Bydd unrhyw berson sydd, yn groes i baragraff 5, yn...

   2. 2.(1) Os bydd unrhyw berson heblaw meddiannydd daliad cynhyrchu neu...

   3. 3.Caiff meddiannydd daliad cynhyrchu ddim ond gwerthu llaeth buchod crai...

   4. 4.Caiff dosbarthwr ddim ond gwerthu llaeth buchod crai a fwriedir...

   5. 5.Rhaid i'r llaeth crai fodloni'r safonau canlynol: Cyfrifiad haenau ar...

   6. 6.Mewn achos lle mae mangre fferm yn cael ei defnyddio...

   7. 7.Mewn unrhyw achos lle mae'r Asiantaeth yn gwneud gwaith samplu,...

   8. 8.Yn yr Atodlen hon— ystyr “daliad cynhyrchu” (“production holding”) yw...

  7. ATODLEN 7

   DIWYGIADAU CANLYNIADOL

   1. 1.Rheoliadau Lliwiau mewn Bwyd 1995

   2. 2.Yn rheoliad 4 (marcio iechyd etc. cig a chynhyrchion cig...

   3. 3.Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Adnabod) 1995

   4. 4.Ym mharagraff (1) o reoliad 2 (dehongli)—

   5. 5.Ym mharagraff (a) o reoliad 4 (rhychwant) yn lle'r geiriau...

   6. 6.Ym mharagraff (2)(c) o reoliad 5 (esemptiadau) yn lle'r geiriau...

   7. 7.Yn lle rheoliad 6 (staenio sgil-gynhyrchion anifeiliaid mewn stordai oer,...

   8. 8.Yn lle rheoliad 8 (rhewi sgil-gynhyrchion anifeiliaid yn unrhyw fangre...

   9. 9.Yn rheoliad 9 (storio a phacio sgil-gynhyrchion anifeiliaid)—

   10. 10.Yn rheoliad 10 (cyfyngu ar symud sgil-gynhyrchion anifeiliaid)—

   11. 11.Ym mharagraff (1) o reoliad 12 (gorfodi)—

   12. 12.Rheoliadau Labelu Bwyd 1996

   13. 13.Yn Atodlen 3 (enwau generig mewn rhestri cynhwysion) yn y...

   14. 14.Dyma'r geiriau “(g) the product obtained by removing the meat...

   15. 15.Rheoliadau Esgyrn Cig Eidion 1997

   16. 16.Ym mharagraff (1) o reoliad 2 (dehongli)—

   17. 17.Yn rheoliad 12 (gorfodi)— (a) yn lle paragraff (1) rhodder...

 8. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources