Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 RHEOLEIDDIO GWASANAETHAU GOFAL CYMDEITHASOL

  1. PENNOD 1 CYFLWYNIAD

   1. 1.Trosolwg o Ran 1

   2. 2.Ystyr “gwasanaeth rheoleiddiedig”

   3. 3.Termau allweddol eraill

   4. 4.Amcanion cyffredinol

  2. PENNOD 2 COFRESTRU ETC. DARPARWYR GWASANAETHAU

   1. Gofyniad i gofrestru

    1. 5.Gofyniad i gofrestru

   2. Ymgeisio, amrywio a chanslo cofrestriad

    1. 6.Cais i gofrestru fel darparwr gwasanaeth

    2. 7.Caniatáu neu wrthod cofrestriad fel darparwr gwasanaeth

    3. 8.Hyd ymweliadau cymorth cartref

    4. 9.Person addas a phriodol: ystyriaethau perthnasol

    5. 10.Datganiad blynyddol

    6. 11.Cais i amrywio cofrestriad fel darparwr gwasanaeth

    7. 12.Caniatáu neu wrthod cais am amrywiad

    8. 13.Amrywio heb gais

    9. 14.Cais i ganslo cofrestriad fel darparwr gwasanaeth

    10. 15.Canslo heb gais

   3. Gofynion hysbysiadau

    1. 16.Hysbysiadau gwella

    2. 17.Hysbysiad o benderfyniad yn dilyn hysbysiad gwella

    3. 18.Hysbysiad o gynnig

    4. 19.Hysbysiad o benderfyniad yn dilyn hysbysiad o gynnig

    5. 20.Hysbysiad o benderfyniad heb hysbysiad o gynnig

   4. Unigolion cyfrifol

    1. 21.Unigolion cyfrifol

    2. 22.Canslo dynodiad unigolyn cyfrifol

   5. Gweithredu ar frys

    1. 23.Canslo neu amrywio gwasanaethau neu fannau ar frys

    2. 24.Canslo neu amrywio ar frys: hysbysiadau ac apelau

    3. 25.Amrywio cofrestriad ar frys: amodau eraill

   6. Apelau

    1. 26.Apelau

   7. Rheoliadau a chanllawiau

    1. 27.Rheoliadau ynghylch gwasanaethau rheoleiddiedig

    2. 28.Rheoliadau ynghylch unigolion cyfrifol

    3. 29.Canllawiau ynghylch rheoliadau o dan adrannau 27 a 28

    4. 30.Rheoliadau ynghylch darparwyr gwasanaethau sydd wedi eu diddymu etc.

    5. 31.Rheoliadau ynghylch darparwyr gwasanaethau sydd wedi marw

  3. PENNOD 3 GWYBODAETH AC AROLYGIADAU

   1. 32.Pŵer i’w gwneud yn ofynnol i wybodaeth gael ei darparu

   2. 33.Arolygiadau ac arolygwyr

   3. 34.Pwerau arolygydd i fynd i mewn ac arolygu mangreoedd

   4. 35.Pwerau arolygydd i gyf-weld â phersonau a chynnal archwiliad ohonynt

   5. 36.Adroddiadau arolygu

   6. 37.Graddau arolygu

  4. PENNOD 4 SWYDDOGAETHAU CYFFREDINOL

   1. 38.Cofrestr o ddarparwyr gwasanaethau

   2. 39.Hysbysu awdurdodau lleol am gamau penodol a gymerir o dan y Rhan hon

   3. 40.Codi ffioedd

   4. 41.Ymgysylltu â’r cyhoedd

   5. 42.Adroddiad blynyddol ar swyddogaethau rheoleiddiol

  5. PENNOD 5 TROSEDDAU A CHOSBAU

   1. 43.Methiant i gydymffurfio ag amod

   2. 44.Disgrifiadau anwir

   3. 45.Methiant gan ddarparwr gwasanaeth i gydymffurfio â gofynion mewn rheoliadau

   4. 46.Methiant gan unigolyn cyfrifol i gydymffurfio â gofynion mewn rheoliadau

   5. 47.Datganiadau anwir

   6. 48.Methiant i gyflwyno datganiad blynyddol

   7. 49.Methiant i ddarparu gwybodaeth

   8. 50.Troseddau sy’n gysylltiedig ag arolygiadau

   9. 51.Cosbau ar gollfarn

   10. 52.Hysbysiadau cosb

   11. 53.Troseddau gan gyrff corfforaethol

   12. 54.Troseddau gan gyrff anghorfforedig

   13. 55.Achosion am droseddau

  6. PENNOD 6 GWASANAETHAU CYMDEITHASOL AWDURDODAU LLEOL

   1. 56.Adroddiadau gan awdurdodau lleol a dyletswydd gyffredinol Gweinidogion Cymru

   2. 57.Adolygiadau, ymchwiliadau ac arolygiadau

   3. 58.Rheoleiddio swyddogaethau awdurdodau lleol sy’n ymwneud â phlant sy’n derbyn gofal a phlant sy’n cael eu lletya

  7. PENNOD 7 TROSOLWG O’R FARCHNAD

   1. 59.Pennu meini prawf ar gyfer cymhwyso cyfundrefn trosolwg o’r farchnad

   2. 60.Dyfarnu a yw meini prawf yn gymwys i ddarparwr gwasanaeth

   3. 61.Asesu cynaliadwyedd ariannol darparwr gwasanaeth

   4. 62.Hysbysu awdurdodau lleol pan fo methiant darparwr gwasanaeth yn debygol

   5. 63.Adroddiad ar sefydlogrwydd y farchnad genedlaethol

  8. PENNOD 8 DEHONGLI

   1. 64.Dehongli’r Rhan hon

 3. RHAN 2 TROSOLWG O RANNAU 3 I 8 A’U DEHONGLI

  1. 65.Trosolwg o Rannau 3 i 8

  2. 66.Dehongli Rhannau 3 i 8

 4. RHAN 3 GOFAL CYMDEITHASOL CYMRU

  1. Parhad Cyngor Gofal Cymru a’i ailenwi

   1. 67.Gofal Cymdeithasol Cymru

  2. Amcanion GCC

   1. 68.Amcanion GCC

  3. Cyngor a chynhorthwy

   1. 69.Cyngor a chynhorthwy mewn perthynas â gwasanaethau gofal a chymorth

   2. 70.Astudiaethau o ran darbodaeth, effeithlonrwydd etc.

  4. Ymgysylltu â’r cyhoedd etc.

   1. 71.Ymgysylltu â’r cyhoedd a gweithwyr gofal cymdeithasol

  5. Polisi mewn cysylltiad â dwyn achosion troseddol

   1. 72.Datganiad polisi mewn cysylltiad â dwyn achosion troseddol

  6. Rheolau a wneir gan GCC o dan y Ddeddf hon

   1. 73.Rheolau: cyffredinol

   2. 74.Rheolau: ffioedd

  7. Ymgynghori cyn gwneud rheolau etc.

   1. 75.Ymgynghori cyn gwneud rheolau etc.

  8. Canllawiau a chyfarwyddydau

   1. 76.Canllawiau

   2. 77.Cyfarwyddydau

  9. Pwerau diofyn Gweinidogion Cymru

   1. 78.Pwerau diofyn Gweinidogion Cymru

 5. RHAN 4 GWEITHWYR GOFAL CYMDEITHASOL

  1. Ystyr “gweithiwr gofal cymdeithasol” etc.

   1. 79.Ystyr “gweithiwr gofal cymdeithasol” etc.

  2. Y gofrestr

   1. 80.Y gofrestr

   2. 81.Dyletswydd i benodi cofrestrydd

  3. Cofrestru yn y rhan gweithwyr cymdeithasol neu mewn rhan ychwanegol o’r gofrestr

   1. 82.Cais i gofrestru

   2. 83.Cofrestru

  4. “Wedi ei gymhwyso’n briodol”

   1. 84.“Wedi ei gymhwyso’n briodol”

   2. 85.Cymwysterau a geir y tu allan i Gymru

  5. Adnewyddu cofrestriad yn y rhan gweithwyr cymdeithasol neu mewn rhan ychwanegol o’r gofrestr

   1. 86.Adnewyddu cofrestriad

   2. 87.Darfodiad cofrestriad

  6. Ymdrin â cheisiadau ar gyfer cofrestru neu adnewyddu

   1. 88.Rheolau ynghylch ceisiadau ar gyfer cofrestru neu adnewyddu

   2. 89.Hysbysiad o benderfyniadau mewn cysylltiad â chofrestru neu adnewyddu

  7. Gweithwyr cymdeithasol sydd ar ymweliad

   1. 90.Gweithwyr cymdeithasol sydd ar ymweliad o Wladwriaethau Ewropeaidd perthnasol

  8. Gwybodaeth sydd i’w chynnwys ar y gofrestr

   1. 91.Cynnwys y gofrestr

  9. Dileu cofnodion o’r gofrestr

   1. 92.Dileu drwy gytundeb

   2. 93.Marwolaeth person cofrestredig

   3. 94.Cofnodion sy’n seiliedig ar wybodaeth anwir neu gamarweiniol

  10. Adfer cofnod i’r gofrestr

   1. 95.Dyletswydd i adfer cofnod ar gofrestr

   2. 96.Pŵer i adfer cofnod ar gofrestr

   3. 97.Adfer yn dilyn achos addasrwydd i ymarfer

   4. 98.Achosion adfer

   5. 99.Adolygu ataliad dros dro o’r hawl i wneud cais i adfer

   6. 100.Rheolau ynghylch ceisiadau o dan adran 96 ac 97

  11. Apelau i banel apelau cofrestru

   1. 101.Apelau yn erbyn penderfyniadau’r cofrestrydd

   2. 102.Apelau i’r panel apelau cofrestru: y weithdrefn

   3. 103.Penderfyniadau ar apêl i’r panel apelau cofrestru

  12. Apelau i’r tribiwnlys

   1. 104.Apelau yn erbyn penderfyniadau panel apelau cofrestru

   2. 105.Apelau eraill: penderfyniadau a wneir o dan y Rheoliadau Systemau Cyffredinol

  13. Hysbysu’r cofrestrydd am newidiadau i wybodaeth etc.

   1. 106.Dyletswydd i hysbysu’r cofrestrydd am newidiadau i wybodaeth gofrestru

   2. 107.Ceisiadau am wybodaeth sy’n ymwneud ag addasrwydd i ymarfer

  14. Dyletswydd i gyhoeddi’r gofrestr etc.

   1. 108.Cyhoeddi etc. y gofrestr

   2. 109.Cyhoeddi penderfyniadau penodol panel apelau cofrestru

   3. 110.Rhestr o bersonau sydd wedi eu tynnu oddi ar y gofrestr

  15. Diogelu teitl “gweithiwr cymdeithasol” etc.

   1. 111.Defnyddio teitl “gweithiwr cymdeithasol” etc.

 6. RHAN 5 GWEITHWYR GOFAL CYMDEITHASOL: SAFONAU YMDDYGIAD, ADDYSG ETC.

  1. 112.Codau ymarfer

  2. 113.Datblygiad proffesiynol parhaus

  3. 114.Cymeradwyo cyrsiau etc.

  4. 115.Arolygiadau mewn cysylltiad â chyrsiau penodol

  5. 116.Swyddogaethau eraill GCC mewn cysylltiad ag addysg a hyfforddiant

 7. RHAN 6 GWEITHWYR GOFAL CYMDEITHASOL: ADDASRWYDD I YMARFER

  1. PENNOD 1 SEILIAU AMHARIAD

   1. 117.Addasrwydd i ymarfer

  2. PENNOD 2 GWEITHDREFNAU RHAGARWEINIOL

   1. Ystyriaeth ragarweiniol i honiadau etc.

    1. 118.Atgyfeirio honiadau etc. o amhariad ar addasrwydd i ymarfer

    2. 119.Ystyriaeth ragarweiniol

    3. 120.Cymhwystra ar gyfer atgyfeirio ymlaen

    4. 121.Atgyfeirio’n uniongyrchol i banel addasrwydd i ymarfer

    5. 122.Hysbysiad: anghymhwystra ar gyfer atgyfeirio ymlaen

    6. 123.Hysbysiad: atgyfeirio ymlaen

    7. 124.Hysbysiad: atgyfeirio i banel gorchmynion interim

   2. Ymchwilio

    1. 125.Dyletswydd i ymchwilio

    2. 126.Pwerau yn dilyn ymchwiliad

    3. 127.Hysbysiad: atgyfeirio neu waredu

    4. 128.Rhybuddion

    5. 129.Ymgymeriadau

    6. 130.Cyfryngu

   3. Adolygu

    1. 131.Adolygu penderfyniadau gan GCC

    2. 132.Canslo atgyfeiriad i banel addasrwydd i ymarfer

    3. 133.Atgyfeirio gan GCC ar gyfer achos adolygu

  3. PENNOD 3 GWAREDU ACHOSION ADDASRWYDD I YMARFER

   1. 134.Cwmpas Pennod 3 a’i dehongli

   2. 135.Dileu o’r gofrestr ar sail gydsyniol

   3. 136.Gwaredu cydsyniol arall gan banel addasrwydd i ymarfer: ymgymeriadau

   4. 137.Gwarediadau gan banel addasrwydd i ymarfer: canfyddiad o ddim amhariad

   5. 138.Gwarediadau gan banel addasrwydd i ymarfer: canfyddiad o amhariad

   6. 139.Gwarediadau: darpariaeth bellach ynghylch gorchmynion cofrestru amodol a gorchmynion atal dros dro

   7. 140.Gorchmynion effaith ar unwaith ar gyfer cofrestru amodol neu atal dros dro

   8. 141.Penderfyniadau addasrwydd i ymarfer: hysbysu a chymryd effaith

   9. 142.Rheoliadau ynghylch gwarediadau gan baneli addasrwydd i ymarfer

  4. PENNOD 4 GORCHMYNION INTERIM AC ADOLYGU GORCHMYNION INTERIM

   1. 143.Cwmpas Pennod 4 a’i dehongli

   2. 144.Gorchmynion interim

   3. 145.Apelau yn erbyn gorchmynion interim

   4. 146.Adolygiadau o orchmynion interim: amseriad

   5. 147.Adolygiadau o orchymyn interim: penderfyniadau posibl

   6. 148.Estyn gorchymyn interim gan y tribiwnlys

   7. 149.Dirymu gorchmynion interim

  5. PENNOD 5 ACHOSION ADOLYGU

   1. 150.Achosion adolygu: dehongli a chyffredinol

   2. 151.Achosion adolygu

   3. 152.Adolygu ymgymeriadau: gwarediadau gan banel addasrwydd i ymarfer

   4. 153.Adolygu gorchmynion cofrestru amodol: gwarediadau gan banel addasrwydd i ymarfer

   5. 154.Adolygu gorchmynion atal dros dro: gwarediadau gan banel addasrwydd i ymarfer

   6. 155.Adolygu gorchmynion atal dros dro amhenodol

   7. 156.Adolygiadau: darpariaeth bellach ynghylch gorchmynion cofrestru amodol a gorchmynion atal dros dro

   8. 157.Penderfyniadau mewn achosion adolygu: hysbysu a chymryd effaith

  6. PENNOD 6 APELAU AC ATGYFEIRIADAU I’R TRIBIWNLYS

   1. 158.Apelau yn erbyn penderfyniadau panel addasrwydd i ymarfer

  7. PENNOD 7 CYFFREDINOL AC ATODOL

   1. 159.Datgelu gwybodaeth am addasrwydd i ymarfer

   2. 160.Pŵer i’w gwneud yn ofynnol i wybodaeth gael ei darparu

   3. 161.Cyhoeddi penderfyniadau addasrwydd i ymarfer

   4. 162.Canllawiau ynghylch addasrwydd i ymarfer

   5. 163.Atal dros dro: atodol

   6. 164.Ystyr “person cofrestredig” yn Rhan 6

 8. RHAN 7 GORCHMYNION SY’N GWAHARDD GWAITH MEWN GOFAL CYMDEITHASOL: PERSONAU ANGHOFRESTREDIG

  1. 165.Dynodi gweithgaredd rheoleiddiedig

  2. 166.Amodau ar gyfer gwneud gorchymyn gwahardd

  3. 167.Gorchmynion gwahardd interim

  4. 168.Gorchmynion gwahardd: darpariaeth atodol

  5. 169.Gorchmynion gwahardd interim: adolygu

  6. 170.Apelau

  7. 171.Troseddau

  8. Darpariaeth atodol

   1. 172.Rhestr o bersonau sydd wedi eu gwahardd

   2. 173.Safonau ymddygiad

 9. RHAN 8 GOFAL CYMDEITHASOL CYMRU: DYLETSWYDD I SEFYDLU PANELI ETC.

  1. 174.Dyletswydd i sefydlu paneli etc.

  2. 175.Achosion gerbron paneli

 10. RHAN 9 CYDWEITHREDU A CHYDWEITHIO GAN Y CYRFF RHEOLEIDDIOL ETC.

  1. 176.Y cyrff rheoleiddiol

  2. 177.Awdurdodau perthnasol

  3. 178.Cydweithredu wrth arfer swyddogaethau

  4. 179.Arfer swyddogaethau ar y cyd

  5. 180.Dirprwyo swyddogaethau i gorff rheoleiddiol arall

  6. 181.Rhannu gwybodaeth

  7. 182.Rhannu gwybodaeth er mwyn diogelu llesiant

 11. RHAN 10 AMRYWIOL A CHYFFREDINOL

  1. 183.Ymchwiliadau

  2. 184.Cyflwyno dogfennau etc.

 12. RHAN 11 DARPARIAETHAU TERFYNOL

  1. 185.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

  2. 186.Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol etc.

  3. 187.Rheoliadau o dan y Ddeddf hon

  4. 188.Dod i rym

  5. 189.Dehongli cyffredinol

  6. 190.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   GWASANAETHAU RHEOLEIDDIEDIG: DIFFINIADAU

   1. 1.Gwasanaethau cartrefi gofal

   2. 2.Gwasanaethau llety diogel

   3. 3.Gwasanaethau canolfannau preswyl i deuluoedd

   4. 4.Gwasanaethau mabwysiadu

   5. 5.Gwasanaethau maethu

   6. 6.Gwasanaethau lleoli oedolion

   7. 7.Gwasanaethau eirioli

   8. 8.Gwasanaethau cymorth cartref

   9. 9.Dehongli

  2. ATODLEN 2

   GOFAL CYMDEITHASOL CYMRU

   1. RHAN 1 STATWS

    1. 1.Statws

   2. RHAN 2 AELODAETH

    1. 2.Aelodau

    2. 3.Tâl etc. aelodau

    3. 4.Tymor y swydd

    4. 5.Ymddiswyddo

    5. 6.Diswyddo

   3. RHAN 3 PWERAU CYFFREDINOL

    1. 7.Pwyllgorau

    2. 8.Dirprwyo

    3. 9.Pwerau atodol

   4. RHAN 4 TRAFODION ETC.

    1. 10.Gweithdrefn

    2. 11.Gosod y sêl

    3. 12.Tystiolaeth

   5. RHAN 5 PRIF WEITHREDWR A STAFF ERAILL

    1. 13.Prif weithredwr a staff eraill

   6. RHAN 6 MATERION ARIANNOL AC ADRODDIADAU BLYNYDDOL ETC.

    1. 14.Taliadau gan Weinidogion Cymru

    2. 15.Swyddog cyfrifyddu

    3. 16.Cyfrifon ac archwilio

    4. 17.Adroddiadau blynyddol etc.

  3. ATODLEN 3

   MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

   1. RHAN 1 RHEOLEIDDIO GWASANAETHAU

    1. 1.Deddf Safonau Gofal 2000

    2. 2.Yn adran 1— (a) yn is-adran (1), ar y diwedd...

    3. 3.Yn adran 3— (a) yn is-adran (1), ar ôl “establishment”...

    4. 4.Yn adran 4— (a) yn is-adran (2), ar ôl “establishment”...

    5. 5.Yn adran 5— (a) yn is-adran (1)(b), yn lle “in...

    6. 6.Yn adran 8(6)— (a) ym mharagraff (a), yn lle “section...

    7. 7.Yn adran 14(2), ar ôl paragraff (f) mewnosoder—

    8. 8.Yn adran 22— (a) yn is-adran (1), yn lle paragraff...

    9. 9.Yn adran 22B— (a) yn is-adran (1), yn lle “registration...

    10. 10.Yn adran 23, ar ôl is-adran (1) mewnosoder—

    11. 11.Yn adran 30A— (a) yn is-adran (1), ar ôl “agency”...

    12. 12.Mae adran 36A wedi ei diddymu.

    13. 13.Yn adran 42— (a) yn lle is-adran (2) rhodder—

    14. 14.Yn adran 43, ar ôl is-adran (1) mewnosoder—

    15. 15.Yn adran 50(1), yn lle “registration authority” rhodder “CIECSS”.

    16. 16.Mae adran 79(3) wedi ei diddymu.

    17. 17.Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003

    18. 18.Mae Pennod 6 o Ran 2 (gwasanaethau cymdeithasol: swyddogaethau Cynulliad...

    19. 19.Yn adran 142, ym mharagraff (a)— (a) yn is-baragraff (i),...

    20. 20.Yn adran 143(2), mae paragraff (b) wedi ei ddiddymu.

    21. 21.Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

    22. 22.Yn adran 41(6) (cydweithredu rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Gweinidogion...

    23. 23.Yn adran 42(4) (cydweithredu rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Gweinidogion...

    24. 24.Deddf Plant 2004

    25. 25.Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005

    26. 26.Yn adran 34R (ystyr “cartref gofal” a “darparwr cartref gofal”)—...

    27. 27.Yn adran 42(4A) (ystyr “cyn-ddarparwr cartref gofal”), yn lle’r geiriau...

    28. 28.Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006

    29. 29.Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

    30. 30.Yn adran 1 (trosolwg)— (a) yn is-adran (9)—

    31. 31.Mae adran 183 (rhoi cyhoeddusrwydd i wasanaethau eirioli mewn cartrefi...

    32. 32.Yn adran 188(1) (diffiniadau at ddibenion adrannau 185 i 187),...

    33. 33.Yn adran 189 (methiant darparwr: dyletswydd dros dro ar awdurdod...

    34. 34.Yn adran 190(1) (methiant darparwr: eithriad i’r ddyletswydd dros dro),...

    35. 35.Yn adran 191 (methiant darparwr: materion atodol)—

    36. 36.Yn adran 197(1) (diffiniadau)— (a) yn lle’r diffiniad o “cartref...

   2. RHAN 2 GOFAL CYMDEITHASOL CYMRU

    1. 37.Deddf Iechyd Meddwl 1983

    2. 38.Yn adran 114A (cymeradwyo cyrsiau i weithwyr proffesiynol iechyd meddwl:...

    3. 39.Yn adran 130H(7)(b) (eiriolwyr iechyd meddwl annibynnol i Gymru: pwerau...

    4. 40.Deddf Safonau Gofal 2000

    5. 41.Mae’r darpariaethau a ganlyn wedi eu diddymu—

    6. 42.Yn adran 55 (dehongli)— (a) yn lle is-adrannau (2), (3)...

    7. 43.Yn adran 67 (swyddogaethau’r Gweinidog priodol)— (a) yn is-adran (1),...

    8. 44.Yn Atodlen 2A (personau sy’n ddarostyngedig i adolygiad gan Gomisiynydd...

    9. 45.Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002

    10. 46.Yn adran 10(2) (rheoli etc. asiantaethau), yn lle “section 56(1)...

    11. 47.Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

    12. 48.Yn adran 41 (astudiaethau ar gyfer gwella darbodaeth etc. mewn...

    13. 49.Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005

    14. 50.Yn Atodlen 3 (awdurdodau rhestredig), yn lle “The Care Council...

    15. 51.Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006

    16. 52.Yn Atodlen 2 (personau y mae eu swyddogaethau yn ddarostyngedig...

    17. 53.Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006

    18. 54.Yn adran 41 (cofrestrau: pŵer i atgyfeirio gwybodaeth i’r Gwasanaeth...

    19. 55.Yn Rhan 3 o Atodlen 3 (rhestrau gwahardd: darpariaeth atodol)—...

    20. 56.Yn Rhan 2 o Atodlen 4 (gweithgaredd rheoleiddiedig mewn perthynas...

    21. 57.Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008

    22. 58.Mae’r darpariaethau a ganlyn wedi eu diddymu—

   3. RHAN 3 AMRYWIOL

    1. 59.Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005

    2. 60.Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

    3. 61.Yn y testun Cymraeg o adran 21(3)(b) (dyletswydd i asesu...

    4. 62.Yn adran 42 (dyletswydd i ddiwallu anghenion gofalwr sy’n blentyn...

    5. 63.Yn y testun Cymraeg o adran 46(3) (eithriad ar gyfer...

    6. 64.Yn y testun Cymraeg o adran 147(3) (gwyro oddi wrth...

    7. 65.Yn adran 197(1) (dehongli cyffredinol), yn y diffiniad o “sefydliad...

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

You have chosen to open The Whole Act

The Whole Act you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open The Whole Act as a PDF

The Whole Act you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download.

Would you like to continue?

You have chosen to open y Ddeddf Gyfan

Y Ddeddf Gyfan you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open y Ddeddf Gyfan heb Atodlenni

Y Ddeddf Gyfan heb Atodlenni you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill