Search Legislation

Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2001

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Teitl, cychwyn a chymhwyso

 3. 2.Dehongli a chymhwyso

 4. 3.Dyletswyddau perchenogion a cheidwaid anifeiliaid

 5. 4.Dyletswyddau ychwanegol perchenogion a cheidwaid ieir dodwy sy'n cael eu cadw mewn cewyll batri

 6. 5.Dyletswyddau ychwanegol perchenogion a cheidwaid dofednod (heblaw ieir dodwy sy'n cael eu cadw mewn cewyll batri)

 7. 6.Dyletswyddau ychwanegol perchenogion a cheidwaid lloi sy'n cael eu caethiwo ar gyfer eu magu a'u pesgi

 8. 7.Dyletswyddau ychwanegol perchenogion a cheidwaid gwartheg

 9. 8.Dyletswyddau ychwanegol perchenogion a cheidwaid moch

 10. 9.Dyletswyddau ychwanegol perchenogion a cheidwaid cwningod

 11. 10.Codau lles statudol

 12. 11.Pwerau personau awdurdodedig

 13. 12.Pwerau mynediad

 14. 13.Tramgwyddau

 15. 14.Diddymiadau

 16. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   YR AMODAU CYFFREDINOL Y MAE'N RHAID CADW ANIFEILIAID A FFERMIR ODANYNT

   1. 1.Staffio

   2. 2.Archwilio

   3. 3.Pan gedwir anifeiliaid mewn adeilad rhaid cael digon o oleuadau...

   4. 4.Pan gedwir unrhyw anifeiliaid (heblaw dofednod) mewn adeilad, rhaid iddynt...

   5. 5.Os yw'n ymddangos bod unrhyw anifail yn sâl neu wedi'i...

   6. 6.(1) Os oes angen, rhaid ynysu anifeiliaid sâl neu anafus...

   7. 7.Cadw cofnodion

   8. 8.Rhaid cadw'r cofnod y cyfeirir ato ym mharagraff 7 am...

   9. 9.Rhyddid i symud

   10. 10.Os bydd anifeiliaid yn cael eu clymu neu eu caethiwo...

   11. 11.Adeiladau a llety

   12. 12.Rhaid i'r adeiladau a'r ffitiadau ar gyfer sicrhau anifeiliaid gael...

   13. 13.Rhaid i gylchrediad aer, lefelau llwch, tymheredd, lleithder aer cymharol...

   14. 14.Rhaid i anifeiliaid a gedwir mewn adeiladau beidio â chael...

   15. 15.Os nad yw'r golau naturiol sydd ar gael mewn adeilad...

   16. 16.Rhaid peidio â chadw anifeiliaid a gedwir mewn adeiladau heb...

   17. 17.Anifeiliaid na chedwir mohonynt mewn adeiladau

   18. 18.Offer awtomatig neu fecanyddol

   19. 19.Pan ganfyddir diffygion mewn offer awtomataidd neu fecanyddol o'r math...

   20. 20.Pan fydd iechyd a llesiant yr anifeiliaid yn ddibynnol ar...

   21. 21.Rhaid i'r system wrth-gefn y cyfeirir ati ym mharagraff 20(a)...

   22. 22.Bwyd, dŵ r a sylweddau eraill

   23. 23.Rhaid peidio â rhoi bwyd neu ddiod i unrhyw anifail...

   24. 24.Rhaid i bob anifail gael y cyfle i fynd at...

   25. 25.Rhaid i bob anifail gael cyfle naill ai i fynd...

   26. 26.Rhaid i offer bwydo a dyfrio gael ei ddylunio, ei...

   27. 27.Rhaid peidio â rhoi unrhyw sylwedd arall, ac eithrio y...

   28. 28.Gweithdrefnau bridio

   29. 29.Rhaid peidio â chadw unrhyw anifeiliaid at ddibenion ffermio oni...

   30. 30.Llonyddu â thrydan

  2. ATODLEN 2

   AMODAU YCHWANEGOL Y MAE'N RHAID CADW IEIR DODWY MEWN CEWYLL BATRI ODANYNT

   1. 1.Rhaid i bob cawell gydymffurfio â'r gofynion canlynol —

   2. 2.Rhaid i gewyll batri gael eu dylunio, eu hadeiladu a'u...

   3. 3.Rhaid i ddyluniad a maint agoriad y cawell fod yn...

   4. 4.Rhaid i'r cewyll fod wedi'u cyfarparu a'u cynnal yn addas...

   5. 5.Ac eithrio pan fydd triniaeth therapiwtig neu broffilactig yn mynnu...

   6. 6.Rhaid i'r ieir dodwy dderbyn gofal gan bersonél sydd â...

   7. 7.Rhaid i'r haid neu'r grwp o ieir dodwy gael eu...

   8. 8.Rhaid peidio â defnyddio llety sy'n cynnwys mwy na thair...

   9. 9.(1) Pan fydd yn ymddangos nad yw ieir dodwy mewn...

   10. 10.(1) Bob tro y mae'r holl gewyll a gedwir gyda'i...

  3. ATODLEN 3

   AMODAU YCHWANEGOL Y MAE'N RHAID CADW DOFEDNOD (HEBLAW IEIR DODWY A GEDWIR MEWN CEWYLL BATRI) ODANYNT

   1. Pan gedwir unrhyw ddofednod (heblaw ieir dodwy a gedwir mewn...

  4. ATODLEN 4

   AMODAU YCHWANEGOL SY'N GYMWYS I GADW LLOI SY'N CAEL EU CAETHIWO AR GYFER EU MAGU A'U PESGI

   1. 1.Llety

   2. 2.Darpariaethau trosiannol ar gyfer llety

   3. 3.Archwilio

   4. 4.Rhaid i loi a gedwir y tu allan gael eu...

   5. 5.Pan fydd angen, rhaid ynysu lloi sâl neu anafus mewn...

   6. 6.Tenynnau

   7. 7.Adeiladau â golau artiffisial

   8. 8.Glanhau a diheintio

   9. 9.Lloriau

   10. 10.Gwasarn a man gorwedd

   11. 11.Cynlaeth buchol

   12. 12.Gofynion deietegol ychwanegol

   13. 13.Safnrwymo

   14. 14.Bwydo

   15. 15.Dŵ r yfed

  5. ATODLEN 5

   AMODAU YCHWANEGOL SY'N GYMWYS I GADW GWARTHEG

   1. 1.Pan gedwir gwartheg godro sy'n llaetha neu unrhyw wartheg sydd...

   2. 2.Pan gedwir unrhyw wartheg sydd ar ddod â llo mewn...

  6. ATODLEN 6

   AMODAU YCHWANEGOL SY'N GYMWYS I GADW MOCH

   1. RHAN I DEHONGLI

    1. 1.Yn yr Atodlen hon — ystyr “baedd” (“boar”) yw mochyn...

   2. RHAN II AMODAU YCHWANEGOL CYFFREDINOL

    1. 2.Archwilio

    2. 3.Pan fydd angen, rhaid ynysu moch sâl neu anafus mewn...

    3. 4.Tenynnau

    4. 5.(1) Pan ganiateir defnyddio tenynnau yn unol â pharagraff 4,...

    5. 6.Llety

    6. 7.(1) Rhaid i faintioli unrhyw gôr neu gorlan fod yn...

    7. 8.Adeiladau â golau artiffisial

    8. 9.Atal ymladd

    9. 10.Glanhau a diheintio

    10. 11.Man gorwedd

    11. 12.Lloriau

    12. 13.Bwydo

    13. 14.Dŵ r yfed

    14. 15.Cyfoethogi'r amgylchedd

    15. 16.Gwahardd defnyddio'r system blwch-chwysu

   3. RHAN III BAEDDOD

    1. 17.Rhaid lleoli ac adeiladu corlannau baeddod i ganiatáu i'r baedd...

    2. 18.Rhaid i'r man gorffwys fod yn sych ac yn gysurus....

    3. 19.Y maint lleiaf i gorlan baedd llawndwf yw chwe metr...

   4. RHAN IV HYCHOD A BANWES I

    1. 20.Rhaid rhoi triniaeth i fanwesi a hychod rhwng cyfnod diddyfnu...

    2. 21.Os ydynt yn cael eu rhoi mewn cratiau i ddod...

    3. 22.Rhaid darparu man gorwedd glân a chysurus wedi'i draenio'n addas...

    4. 23.Yn ystod amser dod â moch bach, rhaid bod lle...

    5. 24.Rhaid i gorlannau dod â moch bach lle cedwir hychod...

   5. RHAN V PERCHYLL

    1. 25.Os oes angen, rhaid darparu perchyll â ffynhonnell o wres...

    2. 26.Pan ddefnyddir crât dod â moch bach, rhaid i'r perchyll...

    3. 27.Rhaid peidio â thorri cynffonnau na chlipio dannedd yn rheolaidd...

    4. 28.Pan ymddengys ei bod yn angenrheidiol clipio dannedd, rhaid gwneud...

    5. 29.Rhaid peidio â diddyfnu perchyll oddi wrth yr hwch yn...

   6. RHAN VI PERCHYLL DIDDWYN A MOCH MAGU

    1. 30.Rhaid rhoi moch mewn grwpiau cyn gynted â phosibl ar...

    2. 31.Bydd arwynebedd llawr dirwystr sydd ar gael i bob porchell...

  7. ATODLEN 7

   AMODAU YCHWANEGOL SY'N GYMWYS I GADW CWNINGOD

   1. 1.Rhaid i unrhyw gytiau neu gewyll y cedwir cwningod ynddynt...

   2. 2.Pan gedwir unrhyw wningod mewn llety sy'n agored i'r tywydd,...

 17. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources