Search Legislation

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Statws

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 STATWS SWYDDOGOL Y GYMRAEG

  1. 1.Statws swyddogol y Gymraeg

 3. RHAN 2 COMISIYNYDD Y GYMRAEG

  1. Y Comisiynydd

   1. 2.Comisiynydd y Gymraeg

  2. Dyletswydd gyffredinol

   1. 3.Prif nod y Comisiynydd

  3. Swyddogaethau

   1. 4.Hybu a hwyluso defnyddio'r Gymraeg a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg

   2. 5.Cynhyrchu adroddiadau 5-mlynedd

   3. 6.Adroddiadau 5-mlynedd: atodol

   4. 7.Ymholiadau

   5. 8.Adolygiad barnwrol ac achosion cyfreithiol eraill

   6. 9.Cymorth cyfreithiol

   7. 10.Cymorth cyfreithiol: costau

   8. 11.Pwerau

   9. 12.Staff

   10. 13.Arfer swyddogaethau'r Comisiynydd gan staff

   11. 14.Y weithdrefn gwyno

   12. 15.Y sêl a dilysrwydd dogfennau

   13. 16.Pŵer Gweinidogion Cymru i roi cyfarwyddyd

   14. 17.Ymgynghori

  4. Adroddiadau blynyddol

   1. 18.Adroddiadau blynyddol

   2. 19.Adroddiadau blynyddol: atodol

  5. Gweithio gydag ombwdsmyn eraill, comisiynwyr eraill etc

   1. 20.Gweithio ar y cyd gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

   2. 21.Gweithio'n gyfochrog ag ombwdsmyn, comisiynwyr etc

  6. Datgelu gwybodaeth

   1. 22.Y pŵer i ddatgelu gwybodaeth

 4. RHAN 3 PANEL CYNGHORI COMISIYNYDD Y GYMRAEG

  1. 23.Y Panel Cynghori

  2. 24.Ymgynghori

 5. RHAN 4 SAFONAU

  1. PENNOD 1 DYLETSWYDD I GYDYMFFURFIO Å SAFONAU

   1. 25.Dyletswydd i gydymffurfio â safon

  2. PENNOD 2 SAFONAU A PHENNU SAFONAU

   1. Pennu safonau

    1. 26.Gweinidogion Cymru i bennu safonau

    2. 27.Pennu safonau: darpariaeth atodol

   2. Safonau cyflenwi gwasanaethau

    1. 28.Safonau cyflenwi gwasanaethau

   3. Safonau llunio polisi

    1. 29.Safonau llunio polisi

   4. Safonau gweithredu

    1. 30.Safonau gweithredu

   5. Safonau hybu

    1. 31.Safonau hybu

   6. Safonau cadw cofnodion

    1. 32.Safonau cadw cofnodion

  3. PENNOD 3 PERSONAU SY'N AGORED I ORFOD CYDYMFFURFIO Å SAFONAU

   1. 33.Personau sy'n agored i orfod cydymffurfio â safonau

   2. 34.Personau sy'n dod o fewn Atodlenni 5, 6, 7 ac 8

   3. 35.Diwygio personau a chategorïau a bennir yn Atodlenni 6 ac 8

  4. PENNOD 4 SAFONAU CYMWYSADWY

   1. 36.Personau sy'n dod o fewn Atodlen 6

   2. 37.Personau sy'n dod o fewn Atodlen 8

   3. 38.Diwygio safonau cymwysadwy

  5. PENNOD 5 SAFONAU SY'N BENODOL GYMWYS

   1. 39.Safonau sy'n benodol gymwys

   2. 40.Dyletswydd i wneud safonau'n benodol gymwys

   3. 41.Safonau gwahanol yn ymwneud ag ymddygiad penodol

   4. 42.Dyletswydd i wneud rhai safonau cyflenwi gwasanaethau'n benodol gymwys

   5. 43.Cyfyngiad ar y pŵer i wneud safonau'n benodol gymwys

  6. PENNOD 6 HYSBYSIADAU CYDYMFFURFIO

   1. Hysbysiadau cydymffurfio

    1. 44.Hysbysiadau cydymffurfio

   2. Rhoi hysbysiadau cydymffurfio

    1. 45.Rhoi hysbysiadau cydymffurfio i unrhyw berson

    2. 46.Diwrnodau gosod

    3. 47.Ymgynghori

    4. 48.Rhoi hysbysiadau cydymffurfio i gontractwyr

   3. Amrywio hysbysiadau cydymffurfio

    1. 49.Amrywio hysbysiadau cydymffurfio

   4. Dirymu hysbysiadau cydymffurfio

    1. 50.Dirymu hysbysiadau cydymffurfio

   5. Pan fydd hysbysiad cydymffurfio mewn grym

    1. 51.Pan fydd hysbysiad cydymffurfio mewn grym

   6. Cyhoeddi hysbysiadau cydymffurfio

    1. 52.Cyhoeddi hysbysiadau cydymffurfio

   7. Gofyniad i gydymffurfio â safon yn dod i ben

    1. 53.Gofyniad i gydymffurfio â safon yn dod i ben

  7. PENNOD 7 YR HAWL I HERIO

   1. 54.Herio dyletswyddau dyfodol

   2. 55.Herio dyletswyddau presennol

   3. 56.Ceisiadau i'r Comisiynydd

   4. 57.Dyfarnu ar gais

   5. 58.Yr hawl i apelio

   6. 59.Apelau o'r Tribiwnlys

   7. 60.Gohirio gosod dyletswydd

  8. PENNOD 8 YMCHWILIADAU AC ADRODDIADAU SAFONAU

   1. Ymchwiliadau safonau

    1. 61.Ymchwiliadau safonau

    2. 62.Y pŵer i gynnal ymchwiliadau safonau

    3. 63.Y gofynion wrth gynnal ymchwiliadau safonau

   2. Adroddiadau safonau

    1. 64.Adroddiad safonau

   3. Pŵer cyfarwyddo Gweinidogion Cymru

    1. 65.Cyfarwyddyd i gynnal ymchwiliad safonau

   4. Sylw sydd i'w roi i adroddiad safonau

    1. 66.Gweinidogion Cymru i roi sylw dyladwy i adroddiad

  9. PENNOD 9 CYFFREDINOL

   1. Eithrio darlledu

    1. 67.Eithrio darlledu

   2. Codau ymarfer

    1. 68.Codau ymarfer

    2. 69.Methiant i gydymffurfio â chodau

   3. Dehongli

    1. 70.Dehongli

 6. RHAN 5 GORFODI SAFONAU

  1. PENNOD 1 YMCHWILIO I FETHIANT I GYDYMFFURFIO Å SAFONAU ETC

   1. Ymchwiliadau

    1. 71.Ymchwilio i fethiant i gydymffurfio â safonau etc

    2. 72.Terfynu ymchwiliad

   2. Dyfarnu ar ymchwiliad

    1. 73.Dyfarnu ar ymchwiliad

   3. Adroddiadau ar ymchwiliadau

    1. 74.Adroddiadau ar ymchwiliadau

   4. Hysbysiadau penderfynu

    1. 75.Hysbysiadau penderfynu

   5. Dim methiant i gydymffurfio: opsiynau'r Comisiynydd

    1. 76.Dim methiant i gydymffurfio â gofyniad perthnasol

   6. Methiant i gydymffurfio: opsiynau'r Comisiynydd

    1. 77.Methiant i gydymffurfio â gofyniad perthnasol

   7. Dim camau gorfodi gosodedig

    1. 78.Dim camau gorfodi gosodedig

   8. Atal methiant D i gydymffurfio rhag parhau neu gael ei ailadrodd

    1. 79.Gofyniad i baratoi cynllun gweithredu neu i gymryd camau

    2. 80.Cynlluniau gweithredu

   9. Rhoi cyhoeddusrwydd i fethiant D i gydymffurfio

    1. 81.Rhoi cyhoeddusrwydd i fethiant i gydymffurfio

    2. 82.Ei gwneud yn ofynnol rhoi cyhoeddusrwydd i'r methiant i gydymffurfio

   10. Cosbau sifil

    1. 83.Cosbau sifil

    2. 84.Rhoi cosb sifil

   11. Ymgynghori

    1. 85.Ymgynghori cyn dyfarnu'n derfynol etc

    2. 86.Ymgynghori cyn dyfarnu'n derfynol yn dilyn apêl

   12. Yr adeg y bydd camau gorfodi yn dod yn effeithiol

    1. 87.Yr adeg y bydd camau gorfodi yn dod yn effeithiol

   13. Gorfodi gan lys sirol

    1. 88.Methiant i gydymffurfio â gofyniad i gymryd camau

    2. 89.Methiant i gydymffurfio â chynllun gweithredu

    3. 90.Methiant i gydymffurfio â gofyniad i roi cyhoeddusrwydd i fethiant i gydymffurfio

  2. PENNOD 2 CYTUNDEBAU SETLO

   1. 91.Cytundebau setlo

   2. 92.Methiant i gydymffurfio â chytundeb setlo

  3. PENNOD 3 DIFFYG CYDYMFFURFIO Å SAFONAU: CWYNION GAN BERSONAU YR EFFEITHIR ARNYNT

   1. 93.Ystyried ai i ymchwilio ai peidio os gwneir cwyn ynghylch ymddygiad

   2. 94.Hysbysiad os nad oes ymchwiliad etc

  4. PENNOD 4 APELAU

   1. 95.Apelau i'r Tribiwnlys

   2. 96.Pwerau'r Tribiwnlys pan wneir apêl

   3. 97.Apelau o'r Tribiwnlys

   4. 98.Dyletswydd y Comisiynydd ar apêl

  5. PENNOD 5 APELAU GAN YR ACHWYNYDD

   1. Apelau yn erbyn dyfarniad nad yw D wedi methu â chydymffurfio â safon

    1. 99.Hawl P i apelio

    2. 100.Pwerau'r Tribiwnlys pan wneir apêl gan P

    3. 101.Apelau o'r Tribiwnlys

    4. 102.Dyletswydd y Comisiynydd pan wneir apêl gan P

  6. PENNOD 6 ADOLYGIAD GAN YR ACHWYNYDD

   1. Adolygu methiant y Comisiynydd i ymchwilio i gŵyn

    1. 103.Hawl P i gael adolygiad

    2. 104.Pwerau'r Tribiwnlys ar adolygiad

    3. 105.Apelau o'r Tribiwnlys

  7. PENNOD 7 YCHWANEGU PARTI MEWN ACHOS

   1. 106.Hawl i wneud cais i berson gael ei ychwanegu'n barti mewn achos

  8. PENNOD 8 CYFFREDINOL

   1. Rhwystro a dirmygu

    1. 107.Rhwystro a dirmygu

   2. Dogfen polisi gorfodi

    1. 108.Dogfen polisi gorfodi

   3. Cofrestr camau gorfodi

    1. 109.Cofrestr camau gorfodi

   4. Dehongli

    1. 110.Dehongli

 7. RHAN 6 RHYDDID I DDEFNYDDIO'R GYMRAEG

  1. 111.Gwneud cais i'r Comisiynydd

  2. 112.Cyfathrebiadau Cymraeg

  3. 113.Ymyrryd â rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg

  4. 114.Penderfynu ai i ymchwilio ai peidio

  5. 115.Ymchwiliadau

  6. 116.Terfynu ymchwiliadau

  7. 117.Cwblhau ymchwiliadau

  8. 118.Adroddiadau

  9. 119.Adroddiad blynyddol i Weinidogion Cymru

 8. RHAN 7 TRIBIWNLYS Y GYMRAEG

  1. Y Tribiwnlys

   1. 120.Tribiwnlys y Gymraeg

   2. 121.Cyfansoddiad ar gyfer achosion gerbron y Tribiwnlys

   3. 122.Gwrandawiadau cyhoeddus

  2. Ymarferiad a threfniadaeth etc

   1. 123.Rheolau Tribiwnlys y Gymraeg

   2. 124.Cyfarwyddiadau ymarfer

   3. 125.Canllawiau, cyngor a gwybodaeth

   4. 126.Pwerau atodol

  3. Staff ac adnoddau eraill

   1. 127.Staff, adeiladau ac adnoddau eraill y Tribiwnlys

   2. 128.Cynghorwyr sydd wedi ymgymhwyso'n arbennig

  4. Materion gweinyddol

   1. 129.Y sêl

   2. 130.Y flwyddyn ariannol

   3. 131.Swydd y Llywydd yn wag

  5. Adroddiadau, adolygiadau a pherfformiad

   1. 132.Adroddiad blynyddol y Llywydd

   2. 133.Hyfforddiant etc ar gyfer aelodau'r Tribiwnlys

 9. RHAN 8 CYFFREDINOL

  1. PENNOD 1 UNIONDEB CYMERIAD

   1. 134.Cofrestr buddiannau

   2. 135.Cyhoeddi cofrestrau buddiannau

   3. 136.Gwrthdrawiadau buddiannau

   4. 137.Dilysrwydd gweithredoedd

   5. 138.Rheoliadau

   6. 139.Dehongli'r Bennod hon

  2. PENNOD 2 DIFENWI

   1. 140.Braint absoliwt

   2. 141.Dehongli'r Bennod hon

  3. PENNOD 3 CYFYNGIADAU

   1. 142.Cyfyngiadau

 10. RHAN 9 BYRDD IAITH GYMRAEG, CYNLLUNIAU IAITH GYMRAEG ETC

  1. 143.Diddymu'r Bwrdd a throsglwyddo swyddogaethau

  2. 144.Diddymu swyddogaethau cyffredinol y Bwrdd a disodli cynlluniau gan safonau

  3. 145.Disodli cynlluniau iaith Gymraeg gan safonau

  4. 146.Darpariaeth arall

  5. 147.Atodol

 11. RHAN 10 STRATEGAETH IAITH GYMRAEG GWEINIDOGION CYMRU

  1. 148.Gweinidogion Cymru i baratoi cynllun gweithredu

  2. 149.Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

 12. RHAN 11 ATODOL

  1. 150.Gorchmynion a rheoliadau

  2. 151.Cyfarwyddiadau

  3. 152.Hysbysiadau etc

  4. 153.Dehongli'r Mesur hwn

  5. 154.Darpariaeth drosiannol a darpariaeth ganlyniadol etc

  6. 155.Rhychwant

  7. 156.Cychwyn

  8. 157.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   COMISIYNYDD Y GYMRAEG

   1. RHAN 1 STATWS ETC

    1. 1.Statws

    2. 2.Dilysrwydd gweithredoedd

   2. RHAN 2 PENODI

    1. 3.Penodi

    2. 4.Tâl cydnabyddiaeth, lwfansau a phensiynau

    3. 5.Telerau penodi

    4. 6.Cyfnod y penodiad

    5. 7.Rheoliadau penodi

    6. 8.Dirprwyo swyddogaethau penodi etc

   3. RHAN 3 TERFYNU PENODIAD

    1. 9.Ymddiswyddo

    2. 10.Anghymhwyso

    3. 11.Diswyddo

    4. 12.Taliadau pan fydd yn peidio â dal y swydd

   4. RHAN 4 ANGHYMHWYSO RHAG BOD YN GOMISIYNYDD

    1. 13.Mae person yn cael ei anghymhwyso rhag bod yn Gomisiynydd...

   5. RHAN 5 MATERION ARIANNOL

    1. 14.Taliadau gan Weinidogion Cymru

    2. 15.Blwyddyn ariannol

    3. 16.Swyddog cyfrifyddu

    4. 17.Amcangyfrifon

    5. 18.Cyfrifon

    6. 19.Archwilio

    7. 20.Archwilio'r defnydd o adnoddau

   6. RHAN 6 CYFFREDINOL

    1. 21.Dehongli

  2. ATODLEN 2

   YMHOLIADAU GAN Y COMISIYNYDD

   1. 1.Cyflwyniad

   2. 2.Cylch gorchwyl

   3. 3.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys os yw'r cylch gorchwyl...

   4. 4.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys os nad yw'r cylch...

   5. 5.Mae paragraff 3 neu 4 yn gymwys i unrhyw newid...

   6. 6.Sylwadau

   7. 7.(1) Rhaid i'r Comisiynydd ystyried sylwadau a wneir mewn perthynas...

   8. 8.Adroddiadau ar ymholiadau

  3. ATODLEN 3

   DIWYGIADAU YNGLŶN Å GWEITHIO AR Y CYD A GWEITHIO'N GYFOCHROG

   1. 1.Deddf Safonau Gofal 2000

   2. 2.Yn adran 75ZA (Comisiynydd Plant Cymru: gweithio gyda Chomisiynydd Pobl...

   3. 3.Yn adran 76 (swyddogaethau pellach) yn is-adran (5), ar ôl...

   4. 4.Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005

   5. 5.Yn adran 25A (gweithio ar y cyd gyda Chomisiynydd Pobl...

   6. 6.Yn adran 25B (gweithio'n gyfochrog â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru)—...

   7. 7.Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006

   8. 8.Yn adran 15 (adroddiadau yn dilyn cyflawni swyddogaethau penodol), yn...

   9. 9.Yn adran 17 (gweithio'n gyfochrog ag ombwdsmyn eraill)—

  4. ATODLEN 4

   AELODAU'R PANEL CYNGHORI

   1. RHAN 1 PENODI

    1. 1.Penodi

    2. 2.Tâl cydnabyddiaeth, lwfansau a phensiynau

    3. 3.Telerau penodi

    4. 4.Cyfnod y penodiad

    5. 5.Rheoliadau Penodi

   2. RHAN 2 TERFYNU PENODIAD

    1. 6.Ymddiswyddo

    2. 7.Anghymhwyso rhag bod yn aelod

    3. 8.Diswyddo

    4. 9.Taliadau pan fo rhywun yn peidio â dal swydd

   3. RHAN 3 ANGHYMHWYSO

    1. 10.Anghymhwyso ar sail cyflogaeth

   4. RHAN 4 CYFFREDINOL

    1. 11.Dehongli

  5. ATODLEN 5

   Y CATEGORÏAU O BERSON Y CANIATEIR EU HYCHWANEGU AT ATODLEN 6

   1. 1.Cofnod (5): diwygio drwy orchymyn

   2. 2.Cofnod (8): dehongli etc

   3. 3.Dehongli

  6. ATODLEN 6

   CYRFF CYHOEDDUS ETC: SAFONAU

   1. 1.Dehongli etc

   2. 2.Yn yr Atodlen hon— ystyr “Awdurdod Iechyd Arbennig” (“Special Health...

  7. ATODLEN 7

   Y CATEGORÏAU O BERSON Y CANIATEIR EU HYCHWANEGU AT ATODLEN 8

   1. 1.Gwasanaethau a ddarperir mewn siopau: eithriadau

   2. 2.Dehongli

  8. ATODLEN 8

   CYRFF ERAILL: SAFONAU

   1. 1.Dehongli

   2. 2.Mae cyfeiriadau at ddarparu gwasanaeth i'r cyhoedd yn cynnwys y...

   3. 3.Nwy

   4. 4.Trydan

   5. 5.Gwasanaethau post

   6. 6.Rheilffyrdd

   7. 7.Gwasanaethau cysylltiedig

  9. ATODLEN 9

   GWEITHGAREDDAU Y MAE'N RHAID PENNU SAFONAU CYFLENWI GWASANAETHAU MEWN PERTHYNAS Å HWY

  10. ATODLEN 10

   YMCHWILIAD Y COMISIYNYDD I FETHIANT I GYDYMFFURFIO Å SAFONAU ETC

   1. RHAN 1 CYFFREDINOL

    1. 1.Cyflwyniad

    2. 2.Cylch gorchwyl

    3. 3.Sylwadau

    4. 4.(1) Rhaid i'r Comisiynydd ystyried sylwadau a wneir mewn perthynas...

   2. RHAN 2 GWYBODAETH, DOGFENNAU A THYSTIOLAETH LAFAR

    1. 5.Hysbysiadau tystiolaeth

    2. 6.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys os bydd person (B),...

    3. 7.Cyfrinachedd etc

    4. 8.(1) Rhaid i A ddiystyru hysbysiad a roddir o dan...

    5. 9.Apelau

    6. 10.Caiff A wneud cais i'r Tribiwnlys i ddileu'r hysbysiad o...

    7. 11.Gorfodi

   3. RHAN 3 PŴER I FYND I MEWN AC I ARCHWILIO

    1. 12.Pŵer i fynd i mewn ac i archwilio

  11. ATODLEN 11

   TRIBIWNLYS Y GYMRAEG

   1. RHAN 1 NIFER AELODAU'R TRIBIWNLYS

    1. 1.Aelodau wedi ymgymhwyso yn y gyfraith

    2. 2.Aelodau lleyg

   2. RHAN 2 PENODI

    1. 3.Y Llywydd

    2. 4.Aelodau wedi ymgymhwyso yn y gyfraith

    3. 5.Aelodau lleyg

    4. 6.Tâl cydnabyddiaeth etc

    5. 7.Telerau penodi

    6. 8.Cyfnod y penodiad

    7. 9.Rheoliadau penodi

   3. RHAN 3 TERFYNU PENODIAD

    1. 10.Ymddiswyddo

    2. 11.Anghymhwyso rhag bod yn aelod

    3. 12.Diswyddo

   4. RHAN 4 ANGHYMHWYSO RHAG BOD YN AELOD NEU RHAG CAEL EI BENODI

    1. 13.Anghymhwyso rhag bod yn aelod: cyflogaeth

    2. 14.Anghymhwyso rhag bod yn aelod: anaddasrwydd

    3. 15.Anghymhwyso rhag penodi: oedran

    4. 16.Anghymhwyso rhag penodi: penodiad blaenorol

    5. 17.Anghymhwyso rhag penodi: diswyddiad blaenorol o swydd

   5. RHAN 5 CYFFREDINOL

    1. 18.Dehongli

  12. ATODLEN 12

   DIDDYMU BWRDD YR IAITH GYMRAEG: DARPARIAETH ARALL

   1. 1.Staff y Bwrdd

   2. 2.Eiddo, hawliau a rhwymedigaethau'r Bwrdd

   3. 3.Addasu Deddf 1993 mewn perthynas a swyddogaethau a drosglwyddir i Weinidogion Cymru

   4. 4.Cyfeiriadau at y Bwrdd

   5. 5.Parhad achosion cyfreithiol, dilysrwydd gweithredoedd etc

   6. 6.Dehongli

Back to top

Options/Help

Print Options

You have chosen to open The Whole Measure

The Whole Measure you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open The Whole Measure as a PDF

The Whole Measure you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download.

Would you like to continue?

You have chosen to open the Whole Measure

The Whole Measure you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Assembly Government department responsible for the subject matter of the Measure to explain what the Measure sets out to achieve and to make the Measure accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Measures of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources