Chwilio Deddfwriaeth

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 STATWS SWYDDOGOL Y GYMRAEG

  1. 1.Statws swyddogol y Gymraeg

 3. RHAN 2 COMISIYNYDD Y GYMRAEG

  1. Y Comisiynydd

   1. 2.Comisiynydd y Gymraeg

  2. Dyletswydd gyffredinol

   1. 3.Prif nod y Comisiynydd

  3. Swyddogaethau

   1. 4.Hybu a hwyluso defnyddio'r Gymraeg a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg

   2. 5.Cynhyrchu adroddiadau 5-mlynedd

   3. 6.Adroddiadau 5-mlynedd: atodol

   4. 7.Ymholiadau

   5. 8.Adolygiad barnwrol ac achosion cyfreithiol eraill

   6. 9.Cymorth cyfreithiol

   7. 10.Cymorth cyfreithiol: costau

   8. 11.Pwerau

   9. 12.Staff

   10. 13.Arfer swyddogaethau'r Comisiynydd gan staff

   11. 14.Y weithdrefn gwyno

   12. 15.Y sêl a dilysrwydd dogfennau

   13. 16.Pŵer Gweinidogion Cymru i roi cyfarwyddyd

   14. 17.Ymgynghori

  4. Adroddiadau blynyddol

   1. 18.Adroddiadau blynyddol

   2. 19.Adroddiadau blynyddol: atodol

  5. Gweithio gydag ombwdsmyn eraill, comisiynwyr eraill etc

   1. 20.Gweithio ar y cyd gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

   2. 21.Gweithio'n gyfochrog ag ombwdsmyn, comisiynwyr etc

  6. Datgelu gwybodaeth

   1. 22.Y pŵer i ddatgelu gwybodaeth

 4. RHAN 3 PANEL CYNGHORI COMISIYNYDD Y GYMRAEG

  1. 23.Y Panel Cynghori

  2. 24.Ymgynghori

 5. RHAN 4 SAFONAU

  1. PENNOD 1 DYLETSWYDD I GYDYMFFURFIO Å SAFONAU

   1. 25.Dyletswydd i gydymffurfio â safon

  2. PENNOD 2 SAFONAU A PHENNU SAFONAU

   1. Pennu safonau

    1. 26.Gweinidogion Cymru i bennu safonau

    2. 27.Pennu safonau: darpariaeth atodol

   2. Safonau cyflenwi gwasanaethau

    1. 28.Safonau cyflenwi gwasanaethau

   3. Safonau llunio polisi

    1. 29.Safonau llunio polisi

   4. Safonau gweithredu

    1. 30.Safonau gweithredu

   5. Safonau hybu

    1. 31.Safonau hybu

   6. Safonau cadw cofnodion

    1. 32.Safonau cadw cofnodion

  3. PENNOD 3 PERSONAU SY'N AGORED I ORFOD CYDYMFFURFIO Å SAFONAU

   1. 33.Personau sy'n agored i orfod cydymffurfio â safonau

   2. 34.Personau sy'n dod o fewn Atodlenni 5, 6, 7 ac 8

   3. 35.Diwygio personau a chategorïau a bennir yn Atodlenni 6 ac 8

  4. PENNOD 4 SAFONAU CYMWYSADWY

   1. 36.Personau sy'n dod o fewn Atodlen 6

   2. 37.Personau sy'n dod o fewn Atodlen 8

   3. 38.Diwygio safonau cymwysadwy

  5. PENNOD 5 SAFONAU SY'N BENODOL GYMWYS

   1. 39.Safonau sy'n benodol gymwys

   2. 40.Dyletswydd i wneud safonau'n benodol gymwys

   3. 41.Safonau gwahanol yn ymwneud ag ymddygiad penodol

   4. 42.Dyletswydd i wneud rhai safonau cyflenwi gwasanaethau'n benodol gymwys

   5. 43.Cyfyngiad ar y pŵer i wneud safonau'n benodol gymwys

  6. PENNOD 6 HYSBYSIADAU CYDYMFFURFIO

   1. Hysbysiadau cydymffurfio

    1. 44.Hysbysiadau cydymffurfio

   2. Rhoi hysbysiadau cydymffurfio

    1. 45.Rhoi hysbysiadau cydymffurfio i unrhyw berson

    2. 46.Diwrnodau gosod

    3. 47.Ymgynghori

    4. 48.Rhoi hysbysiadau cydymffurfio i gontractwyr

   3. Amrywio hysbysiadau cydymffurfio

    1. 49.Amrywio hysbysiadau cydymffurfio

   4. Dirymu hysbysiadau cydymffurfio

    1. 50.Dirymu hysbysiadau cydymffurfio

   5. Pan fydd hysbysiad cydymffurfio mewn grym

    1. 51.Pan fydd hysbysiad cydymffurfio mewn grym

   6. Cyhoeddi hysbysiadau cydymffurfio

    1. 52.Cyhoeddi hysbysiadau cydymffurfio

   7. Gofyniad i gydymffurfio â safon yn dod i ben

    1. 53.Gofyniad i gydymffurfio â safon yn dod i ben

  7. PENNOD 7 YR HAWL I HERIO

   1. 54.Herio dyletswyddau dyfodol

   2. 55.Herio dyletswyddau presennol

   3. 56.Ceisiadau i'r Comisiynydd

   4. 57.Dyfarnu ar gais

   5. 58.Yr hawl i apelio

   6. 59.Apelau o'r Tribiwnlys

   7. 60.Gohirio gosod dyletswydd

  8. PENNOD 8 YMCHWILIADAU AC ADRODDIADAU SAFONAU

   1. Ymchwiliadau safonau

    1. 61.Ymchwiliadau safonau

    2. 62.Y pŵer i gynnal ymchwiliadau safonau

    3. 63.Y gofynion wrth gynnal ymchwiliadau safonau

   2. Adroddiadau safonau

    1. 64.Adroddiad safonau

   3. Pŵer cyfarwyddo Gweinidogion Cymru

    1. 65.Cyfarwyddyd i gynnal ymchwiliad safonau

   4. Sylw sydd i'w roi i adroddiad safonau

    1. 66.Gweinidogion Cymru i roi sylw dyladwy i adroddiad

  9. PENNOD 9 CYFFREDINOL

   1. Eithrio darlledu

    1. 67.Eithrio darlledu

   2. Codau ymarfer

    1. 68.Codau ymarfer

    2. 69.Methiant i gydymffurfio â chodau

   3. Dehongli

    1. 70.Dehongli

 6. RHAN 5 GORFODI SAFONAU

  1. PENNOD 1 YMCHWILIO I FETHIANT I GYDYMFFURFIO Å SAFONAU ETC

   1. Ymchwiliadau

    1. 71.Ymchwilio i fethiant i gydymffurfio â safonau etc

    2. 72.Terfynu ymchwiliad

   2. Dyfarnu ar ymchwiliad

    1. 73.Dyfarnu ar ymchwiliad

   3. Adroddiadau ar ymchwiliadau

    1. 74.Adroddiadau ar ymchwiliadau

   4. Hysbysiadau penderfynu

    1. 75.Hysbysiadau penderfynu

   5. Dim methiant i gydymffurfio: opsiynau'r Comisiynydd

    1. 76.Dim methiant i gydymffurfio â gofyniad perthnasol

   6. Methiant i gydymffurfio: opsiynau'r Comisiynydd

    1. 77.Methiant i gydymffurfio â gofyniad perthnasol

   7. Dim camau gorfodi gosodedig

    1. 78.Dim camau gorfodi gosodedig

   8. Atal methiant D i gydymffurfio rhag parhau neu gael ei ailadrodd

    1. 79.Gofyniad i baratoi cynllun gweithredu neu i gymryd camau

    2. 80.Cynlluniau gweithredu

   9. Rhoi cyhoeddusrwydd i fethiant D i gydymffurfio

    1. 81.Rhoi cyhoeddusrwydd i fethiant i gydymffurfio

    2. 82.Ei gwneud yn ofynnol rhoi cyhoeddusrwydd i'r methiant i gydymffurfio

   10. Cosbau sifil

    1. 83.Cosbau sifil

    2. 84.Rhoi cosb sifil

   11. Ymgynghori

    1. 85.Ymgynghori cyn dyfarnu'n derfynol etc

    2. 86.Ymgynghori cyn dyfarnu'n derfynol yn dilyn apêl

   12. Yr adeg y bydd camau gorfodi yn dod yn effeithiol

    1. 87.Yr adeg y bydd camau gorfodi yn dod yn effeithiol

   13. Gorfodi gan lys sirol

    1. 88.Methiant i gydymffurfio â gofyniad i gymryd camau

    2. 89.Methiant i gydymffurfio â chynllun gweithredu

    3. 90.Methiant i gydymffurfio â gofyniad i roi cyhoeddusrwydd i fethiant i gydymffurfio

  2. PENNOD 2 CYTUNDEBAU SETLO

   1. 91.Cytundebau setlo

   2. 92.Methiant i gydymffurfio â chytundeb setlo

  3. PENNOD 3 DIFFYG CYDYMFFURFIO Å SAFONAU: CWYNION GAN BERSONAU YR EFFEITHIR ARNYNT

   1. 93.Ystyried ai i ymchwilio ai peidio os gwneir cwyn ynghylch ymddygiad

   2. 94.Hysbysiad os nad oes ymchwiliad etc

  4. PENNOD 4 APELAU

   1. 95.Apelau i'r Tribiwnlys

   2. 96.Pwerau'r Tribiwnlys pan wneir apêl

   3. 97.Apelau o'r Tribiwnlys

   4. 98.Dyletswydd y Comisiynydd ar apêl

  5. PENNOD 5 APELAU GAN YR ACHWYNYDD

   1. Apelau yn erbyn dyfarniad nad yw D wedi methu â chydymffurfio â safon

    1. 99.Hawl P i apelio

    2. 100.Pwerau'r Tribiwnlys pan wneir apêl gan P

    3. 101.Apelau o'r Tribiwnlys

    4. 102.Dyletswydd y Comisiynydd pan wneir apêl gan P

  6. PENNOD 6 ADOLYGIAD GAN YR ACHWYNYDD

   1. Adolygu methiant y Comisiynydd i ymchwilio i gŵyn

    1. 103.Hawl P i gael adolygiad

    2. 104.Pwerau'r Tribiwnlys ar adolygiad

    3. 105.Apelau o'r Tribiwnlys

  7. PENNOD 7 YCHWANEGU PARTI MEWN ACHOS

   1. 106.Hawl i wneud cais i berson gael ei ychwanegu'n barti mewn achos

  8. PENNOD 8 CYFFREDINOL

   1. Rhwystro a dirmygu

    1. 107.Rhwystro a dirmygu

   2. Dogfen polisi gorfodi

    1. 108.Dogfen polisi gorfodi

   3. Cofrestr camau gorfodi

    1. 109.Cofrestr camau gorfodi

   4. Dehongli

    1. 110.Dehongli

 7. RHAN 6 RHYDDID I DDEFNYDDIO'R GYMRAEG

  1. 111.Gwneud cais i'r Comisiynydd

  2. 112.Cyfathrebiadau Cymraeg

  3. 113.Ymyrryd â rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg

  4. 114.Penderfynu ai i ymchwilio ai peidio

  5. 115.Ymchwiliadau

  6. 116.Terfynu ymchwiliadau

  7. 117.Cwblhau ymchwiliadau

  8. 118.Adroddiadau

  9. 119.Adroddiad blynyddol i Weinidogion Cymru

 8. RHAN 7 TRIBIWNLYS Y GYMRAEG

  1. Y Tribiwnlys

   1. 120.Tribiwnlys y Gymraeg

   2. 121.Cyfansoddiad ar gyfer achosion gerbron y Tribiwnlys

   3. 122.Gwrandawiadau cyhoeddus

  2. Ymarferiad a threfniadaeth etc

   1. 123.Rheolau Tribiwnlys y Gymraeg

   2. 124.Cyfarwyddiadau ymarfer

   3. 125.Canllawiau, cyngor a gwybodaeth

   4. 126.Pwerau atodol

  3. Staff ac adnoddau eraill

   1. 127.Staff, adeiladau ac adnoddau eraill y Tribiwnlys

   2. 128.Cynghorwyr sydd wedi ymgymhwyso'n arbennig

  4. Materion gweinyddol

   1. 129.Y sêl

   2. 130.Y flwyddyn ariannol

   3. 131.Swydd y Llywydd yn wag

  5. Adroddiadau, adolygiadau a pherfformiad

   1. 132.Adroddiad blynyddol y Llywydd

   2. 133.Hyfforddiant etc ar gyfer aelodau'r Tribiwnlys

 9. RHAN 8 CYFFREDINOL

  1. PENNOD 1 UNIONDEB CYMERIAD

   1. 134.Cofrestr buddiannau

   2. 135.Cyhoeddi cofrestrau buddiannau

   3. 136.Gwrthdrawiadau buddiannau

   4. 137.Dilysrwydd gweithredoedd

   5. 138.Rheoliadau

   6. 139.Dehongli'r Bennod hon

  2. PENNOD 2 DIFENWI

   1. 140.Braint absoliwt

   2. 141.Dehongli'r Bennod hon

  3. PENNOD 3 CYFYNGIADAU

   1. 142.Cyfyngiadau

 10. RHAN 9 BYRDD IAITH GYMRAEG, CYNLLUNIAU IAITH GYMRAEG ETC

  1. 143.Diddymu'r Bwrdd a throsglwyddo swyddogaethau

  2. 144.Diddymu swyddogaethau cyffredinol y Bwrdd a disodli cynlluniau gan safonau

  3. 145.Disodli cynlluniau iaith Gymraeg gan safonau

  4. 146.Darpariaeth arall

  5. 147.Atodol

 11. RHAN 10 STRATEGAETH IAITH GYMRAEG GWEINIDOGION CYMRU

  1. 148.Gweinidogion Cymru i baratoi cynllun gweithredu

  2. 149.Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

 12. RHAN 11 ATODOL

  1. 150.Gorchmynion a rheoliadau

  2. 151.Cyfarwyddiadau

  3. 152.Hysbysiadau etc

  4. 153.Dehongli'r Mesur hwn

  5. 154.Darpariaeth drosiannol a darpariaeth ganlyniadol etc

  6. 155.Rhychwant

  7. 156.Cychwyn

  8. 157.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   COMISIYNYDD Y GYMRAEG

   1. RHAN 1 STATWS ETC

    1. 1.Statws

    2. 2.Dilysrwydd gweithredoedd

   2. RHAN 2 PENODI

    1. 3.Penodi

    2. 4.Tâl cydnabyddiaeth, lwfansau a phensiynau

    3. 5.Telerau penodi

    4. 6.Cyfnod y penodiad

    5. 7.Rheoliadau penodi

    6. 8.Dirprwyo swyddogaethau penodi etc

   3. RHAN 3 TERFYNU PENODIAD

    1. 9.Ymddiswyddo

    2. 10.Anghymhwyso

    3. 11.Diswyddo

    4. 12.Taliadau pan fydd yn peidio â dal y swydd

   4. RHAN 4 ANGHYMHWYSO RHAG BOD YN GOMISIYNYDD

    1. 13.Mae person yn cael ei anghymhwyso rhag bod yn Gomisiynydd...

   5. RHAN 5 MATERION ARIANNOL

    1. 14.Taliadau gan Weinidogion Cymru

    2. 15.Blwyddyn ariannol

    3. 16.Swyddog cyfrifyddu

    4. 17.Amcangyfrifon

    5. 18.Cyfrifon

    6. 19.Archwilio

    7. 20.Archwilio'r defnydd o adnoddau

   6. RHAN 6 CYFFREDINOL

    1. 21.Dehongli

  2. ATODLEN 2

   YMHOLIADAU GAN Y COMISIYNYDD

   1. 1.Cyflwyniad

   2. 2.Cylch gorchwyl

   3. 3.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys os yw'r cylch gorchwyl...

   4. 4.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys os nad yw'r cylch...

   5. 5.Mae paragraff 3 neu 4 yn gymwys i unrhyw newid...

   6. 6.Sylwadau

   7. 7.(1) Rhaid i'r Comisiynydd ystyried sylwadau a wneir mewn perthynas...

   8. 8.Adroddiadau ar ymholiadau

  3. ATODLEN 3

   DIWYGIADAU YNGLŶN Å GWEITHIO AR Y CYD A GWEITHIO'N GYFOCHROG

   1. 1.Deddf Safonau Gofal 2000

   2. 2.Yn adran 75ZA (Comisiynydd Plant Cymru: gweithio gyda Chomisiynydd Pobl...

   3. 3.Yn adran 76 (swyddogaethau pellach) yn is-adran (5), ar ôl...

   4. 4.Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005

   5. 5.Yn adran 25A (gweithio ar y cyd gyda Chomisiynydd Pobl...

   6. 6.Yn adran 25B (gweithio'n gyfochrog â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru)—...

   7. 7.Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006

   8. 8.Yn adran 15 (adroddiadau yn dilyn cyflawni swyddogaethau penodol), yn...

   9. 9.Yn adran 17 (gweithio'n gyfochrog ag ombwdsmyn eraill)—

  4. ATODLEN 4

   AELODAU'R PANEL CYNGHORI

   1. RHAN 1 PENODI

    1. 1.Penodi

    2. 2.Tâl cydnabyddiaeth, lwfansau a phensiynau

    3. 3.Telerau penodi

    4. 4.Cyfnod y penodiad

    5. 5.Rheoliadau Penodi

   2. RHAN 2 TERFYNU PENODIAD

    1. 6.Ymddiswyddo

    2. 7.Anghymhwyso rhag bod yn aelod

    3. 8.Diswyddo

    4. 9.Taliadau pan fo rhywun yn peidio â dal swydd

   3. RHAN 3 ANGHYMHWYSO

    1. 10.Anghymhwyso ar sail cyflogaeth

   4. RHAN 4 CYFFREDINOL

    1. 11.Dehongli

  5. ATODLEN 5

   Y CATEGORÏAU O BERSON Y CANIATEIR EU HYCHWANEGU AT ATODLEN 6

   1. 1.Cofnod (5): diwygio drwy orchymyn

   2. 2.Cofnod (8): dehongli etc

   3. 3.Dehongli

  6. ATODLEN 6

   CYRFF CYHOEDDUS ETC: SAFONAU

   1. 1.Dehongli etc

   2. 2.Yn yr Atodlen hon— ystyr “Awdurdod Iechyd Arbennig” (“Special Health...

  7. ATODLEN 7

   Y CATEGORÏAU O BERSON Y CANIATEIR EU HYCHWANEGU AT ATODLEN 8

   1. 1.Gwasanaethau a ddarperir mewn siopau: eithriadau

   2. 2.Dehongli

  8. ATODLEN 8

   CYRFF ERAILL: SAFONAU

   1. 1.Dehongli

   2. 2.Mae cyfeiriadau at ddarparu gwasanaeth i'r cyhoedd yn cynnwys y...

   3. 3.Nwy

   4. 4.Trydan

   5. 5.Gwasanaethau post

   6. 6.Rheilffyrdd

   7. 7.Gwasanaethau cysylltiedig

  9. ATODLEN 9

   GWEITHGAREDDAU Y MAE'N RHAID PENNU SAFONAU CYFLENWI GWASANAETHAU MEWN PERTHYNAS Å HWY

  10. ATODLEN 10

   YMCHWILIAD Y COMISIYNYDD I FETHIANT I GYDYMFFURFIO Å SAFONAU ETC

   1. RHAN 1 CYFFREDINOL

    1. 1.Cyflwyniad

    2. 2.Cylch gorchwyl

    3. 3.Sylwadau

    4. 4.(1) Rhaid i'r Comisiynydd ystyried sylwadau a wneir mewn perthynas...

   2. RHAN 2 GWYBODAETH, DOGFENNAU A THYSTIOLAETH LAFAR

    1. 5.Hysbysiadau tystiolaeth

    2. 6.(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys os bydd person (B),...

    3. 7.Cyfrinachedd etc

    4. 8.(1) Rhaid i A ddiystyru hysbysiad a roddir o dan...

    5. 9.Apelau

    6. 10.Caiff A wneud cais i'r Tribiwnlys i ddileu'r hysbysiad o...

    7. 11.Gorfodi

   3. RHAN 3 PŴER I FYND I MEWN AC I ARCHWILIO

    1. 12.Pŵer i fynd i mewn ac i archwilio

  11. ATODLEN 11

   TRIBIWNLYS Y GYMRAEG

   1. RHAN 1 NIFER AELODAU'R TRIBIWNLYS

    1. 1.Aelodau wedi ymgymhwyso yn y gyfraith

    2. 2.Aelodau lleyg

   2. RHAN 2 PENODI

    1. 3.Y Llywydd

    2. 4.Aelodau wedi ymgymhwyso yn y gyfraith

    3. 5.Aelodau lleyg

    4. 6.Tâl cydnabyddiaeth etc

    5. 7.Telerau penodi

    6. 8.Cyfnod y penodiad

    7. 9.Rheoliadau penodi

   3. RHAN 3 TERFYNU PENODIAD

    1. 10.Ymddiswyddo

    2. 11.Anghymhwyso rhag bod yn aelod

    3. 12.Diswyddo

   4. RHAN 4 ANGHYMHWYSO RHAG BOD YN AELOD NEU RHAG CAEL EI BENODI

    1. 13.Anghymhwyso rhag bod yn aelod: cyflogaeth

    2. 14.Anghymhwyso rhag bod yn aelod: anaddasrwydd

    3. 15.Anghymhwyso rhag penodi: oedran

    4. 16.Anghymhwyso rhag penodi: penodiad blaenorol

    5. 17.Anghymhwyso rhag penodi: diswyddiad blaenorol o swydd

   5. RHAN 5 CYFFREDINOL

    1. 18.Dehongli

  12. ATODLEN 12

   DIDDYMU BWRDD YR IAITH GYMRAEG: DARPARIAETH ARALL

   1. 1.Staff y Bwrdd

   2. 2.Eiddo, hawliau a rhwymedigaethau'r Bwrdd

   3. 3.Addasu Deddf 1993 mewn perthynas a swyddogaethau a drosglwyddir i Weinidogion Cymru

   4. 4.Cyfeiriadau at y Bwrdd

   5. 5.Parhad achosion cyfreithiol, dilysrwydd gweithredoedd etc

   6. 6.Dehongli

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

You have chosen to open The Whole Measure

The Whole Measure you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open The Whole Measure as a PDF

The Whole Measure you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download.

Would you like to continue?

You have chosen to open y Mesur Cyfan

Y Mesur Cyfan you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Testun a grëwyd gan yr adran o Lywodraeth Cynulliad Cymru oedd yn gyfrifol am destun y Mesur i esbonio beth mae’r Mesur yn ceisio ei wneud ac i wneud y Mesur yn hygyrch i ddarllenwyr nad oes ganddynt gymhwyster cyfreithiol. Mae Nodiadau Esboniadol yn cyd-fynd â holl Fesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill