Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017

Newidiadau i ddeddfwriaeth:

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw effeithiau heb eu gweithredu yn hysbys ar gyfer y Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017. Help about Changes to Legislation

Close

Changes to Legislation

Efallai na fydd deddfwriaeth ddiwygiedig sydd ar y safle hwn yn gwbl gyfoes. Ar hyn o bryd mae unrhyw newidiadau neu effeithiau hysbys a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol wedi'u gwneud i destun y ddeddfwriaeth yr ydych yn edrych arni gan y tîm golygyddol. Gweler 'Cwestiynau Cyffredin' am fanylion ynglŷn â'r amserlenni ar gyfer nodi a chofnodi effeithiau newydd ar y safle hwn.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 TROSOLWG

  1. 1.Trosolwg o’r Ddeddf

 3. RHAN 2 Y DRETH A GWAREDIADAU TRETHADWY

  1. PENNOD 1 TRETH GWAREDIADAU TIRLENWI

   1. 2.Y dreth

  2. PENNOD 2 GWAREDIADAU TRETHADWY

   1. 3.Gwarediadau trethadwy

   2. 4.Gwaredu deunydd drwy dirlenwi

   3. 5.Safleoedd tirlenwi awdurdodedig a thrwyddedau amgylcheddol

   4. 6.Gwaredu deunydd fel gwastraff

   5. 7.Gwaredu deunydd fel gwastraff: person sy’n gyfrifol am warediad

   6. 8.Gweithgarwch safle tirlenwi i’w drin fel gwarediad trethadwy

  3. PENNOD 3 GWAREDIADAU ESEMPT

   1. 9.Esemptiadau: cyffredinol

   2. 10.Gwarediadau lluosog deunydd ar yr un safle

   3. 11.Mynwentydd anifeiliaid anwes

   4. 12.Pŵer i addasu esemptiadau

 4. RHAN 3 GWAREDIADAU TRETHADWY A WNEIR AR SAFLEOEDD TIRLENWI AWDURDODEDIG

  1. PENNOD 1 PERSONAU Y MAE’R DRETH I’W CHODI ARNYNT

   1. 13.Personau y mae’r dreth i’w chodi arnynt

  2. PENNOD 2 Y DRETH SYDD I’W CHODI AR WAREDIADAU TRETHADWY

   1. Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi

    1. 14.Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi ar warediad trethadwy

   2. Deunyddiau cymwys a chymysgeddau cymwys o ddeunyddiau

    1. 15.Deunydd cymwys

    2. 16.Cymysgeddau cymwys o ddeunyddiau

    3. 17.Cymysgedd cymwys o ddeunyddiau: gronynnau mân

   3. Pwysau trethadwy deunydd

    1. 18.Pwysau trethadwy deunydd mewn gwarediad trethadwy

    2. 19.Cyfrifo pwysau trethadwy deunydd gan y gweithredwr

    3. 20.Pennu pwysau deunydd gan y gweithredwr

    4. 21.Disgownt mewn cysylltiad â dŵr mewn deunydd

    5. 22.Cyfrifo pwysau trethadwy deunydd gan ACC

    6. 23.Cyfrifo pwysau trethadwy deunydd gan ACC: achosion o beidio â chydymffurfio

    7. 24.Adolygiadau ac apelau sy’n ymwneud â’r dull o bennu pwysau deunydd

    8. 25.Pŵer i addasu darpariaeth sy’n ymwneud â phwysau trethadwy deunydd

  3. PENNOD 3 RHYDDHAD RHAG TRETH

   1. 26.Rhyddhadau: cyffredinol

   2. 27.Deunydd a dynnir o wely afon, o wely’r môr neu o wely dyfroedd eraill

   3. 28.Deunydd sy’n deillio o fwyngloddio a chwarela

   4. 29.Defnyddio deunydd mewn gwaith adfer safle cymeradwy

   5. 30.Gwaith adfer safle: y weithdrefn wrth wneud cais am gymeradwyaeth

   6. 31.Gwaith adfer safle: amrywio cymeradwyaeth

   7. 32.Ail-lenwi mwyngloddiau brig a chwareli

   8. 33.Pŵer i addasu rhyddhadau

  4. PENNOD 4 CASGLU A RHEOLI’R DRETH

   1. Cofrestru

    1. 34.Cofrestr o bersonau sy’n cyflawni gweithrediadau trethadwy

    2. 35.Dyletswydd i fod yn gofrestredig

    3. 36.Newidiadau a chywiro gwybodaeth

    4. 37.Canslo cofrestriad

    5. 38.Adolygiadau ac apelau sy’n ymwneud â chofrestru

   2. Cyfrifo treth

    1. 39.Dyletswydd i ddychwelyd ffurflen dreth mewn cysylltiad â chyfnod cyfrifyddu

    2. 40.Pŵer i amrywio cyfnod cyfrifyddu neu ddyddiad ffeilio

    3. 41.Y dreth sydd i’w chodi mewn cysylltiad â chyfnod cyfrifyddu

   3. Talu, adennill ac ad-dalu treth

    1. 42.Talu treth

    2. 43.Dyletswydd i gadw crynodeb treth gwarediadau tirlenwi

    3. 44.Gohirio adennill

    4. 45.Dim gofyniad i ollwng neu ad-dalu treth oni thelir yr holl dreth

 5. RHAN 4 GWAREDIADAU TRETHADWY A WNEIR MEWN LLEOEDD HEBLAW SAFLEOEDD TIRLENWI AWDURDODEDIG

  1. PENNOD 1 Y DRETH SYDD I’W CHODI AR WAREDIADAU TRETHADWY

   1. 46.Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi ar warediad trethadwy

  2. PENNOD 2 Y WEITHDREFN AR GYFER CODI’R DRETH

   1. 47.Yr amod ar gyfer codi treth

   2. 48.Pŵer i ddyroddi hysbysiad rhagarweiniol

   3. 49.Pŵer i ddyroddi hysbysiad codi treth ar ôl dyroddi hysbysiad rhagarweiniol

   4. 50.Pŵer i ddyroddi hysbysiad codi treth heb ddyroddi hysbysiad rhagarweiniol

   5. 51.Talu treth

   6. 52.Pŵer i wneud darpariaeth bellach

   7. 53.Llog taliadau hwyr

 6. RHAN 5 DARPARIAETH ATODOL

  1. PENNOD 1 CREDYDAU TRETH

   1. 54.Pŵer i wneud darpariaeth ar gyfer credydau treth

  2. PENNOD 2 MANNAU NAD YDYNT AT DDIBENION GWAREDU

   1. 55.Dynodi man nad yw at ddibenion gwaredu

   2. 56.Dyletswyddau gweithredwr mewn perthynas â man nad yw at ddibenion gwaredu

   3. 57.Dyletswyddau i gadw cofnodion a’u storio’n ddiogel

   4. 58.Adolygiadau ac apelau sy’n ymwneud â dynodi mannau nad ydynt at ddibenion gwaredu

  3. PENNOD 3 YMCHWILIO A GWYBODAETH

   1. 59.Pwerau archwilio

   2. 60.Datgelu gwybodaeth i ACC

  4. PENNOD 4 COSBAU O DAN Y DDEDDF HON

   1. Cosbau sy’n ymwneud â chyfrifo pwysau trethadwy deunydd

    1. 61.Cosb am fethu â phennu pwysau yn briodol

    2. 62.Cosb am gymhwyso’r disgownt dŵr yn anghywir

    3. 63.Asesu cosbau o dan adrannau 61 a 62

   2. Cosbau sy’n ymwneud â chofrestru

    1. 64.Cosbau am gyflawni gweithrediadau trethadwy heb fod yn gofrestredig

    2. 65.Esgus rhesymol dros beidio â chydymffurfio

    3. 66.Cosb am fethu â chydymffurfio â gofynion eraill sy’n ymwneud â chofrestru

    4. 67.Asesu cosbau o dan adrannau 64 a 66

   3. Cosbau sy’n ymwneud â mannau nad ydynt at ddibenion gwaredu

    1. 68.Cosbau sy’n ymwneud â mannau nad ydynt at ddibenion gwaredu

    2. 69.Asesu cosbau o dan adran 68

   4. Cyffredinol

    1. 70.Talu cosbau

    2. 71.Gwahardd cosbi ddwywaith

    3. 72.Atebolrwydd cynrychiolwyr personol

    4. 73.Pŵer i wneud rheoliadau ynghylch cosbau

  5. PENNOD 5 COSBAU YCHWANEGOL O DAN DDEDDF CASGLU A RHEOLI TRETHI (CYMRU) 2016

   1. 74.Cosbau am fethiannau lluosog i ddychwelyd ffurflenni treth

   2. 75.Cosb am fethu â thalu treth mewn pryd

   3. 76.Cosbau am fethiannau lluosog i dalu treth mewn pryd

  6. PENNOD 6 ACHOSION ARBENNIG

   1. Grwpiau corfforaethol

    1. 77.Dynodi grŵp o gwmnïau

    2. 78.Amodau ar gyfer dynodi yn aelod o grŵp

    3. 79.Amrywio neu ganslo dynodiad

    4. 80.Adolygiadau ac apelau sy’n ymwneud â dynodi grwpiau o gwmnïau

    5. 81.Pŵer i wneud darpariaeth bellach ynglŷn â dynodi grwpiau o gwmnïau

   2. Partneriaethau a chyrff anghorfforedig

    1. 82.Cofrestru partneriaethau a chyrff anghorfforedig a newidiadau mewn aelodaeth

    2. 83.Dyletswyddau a rhwymedigaethau partneriaethau a chyrff anghorfforedig

    3. 84.Pŵer i wneud darpariaeth bellach ynglŷn â phartneriaethau a chyrff anghorfforedig

   3. Personau sy’n rhedeg busnes tirlenwi yn newid

    1. 85.Marwolaeth, analluedd ac ansolfedd

    2. 86.Pŵer i wneud darpariaeth bellach ynglŷn â marwolaeth, analluedd ac ansolfedd

    3. 87.Pŵer i wneud darpariaeth ynglŷn â throsglwyddo busnesau fel busnesau gweithredol

  7. PENNOD 7 AMRYWIOL

   1. Darpariaeth bellach mewn perthynas â’r dreth

    1. 88.Addasu contractau

    2. 89.Pŵer i osod atebolrwydd eilaidd ar reolwyr safleoedd tirlenwi awdurdodedig

    3. 90.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol i Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016

    4. 91.Arfer pwerau a dyletswyddau Gweinidogion Cymru o dan y Ddeddf hon

   2. Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

    1. 92.Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

 7. RHAN 6 DARPARIAETHAU TERFYNOL

  1. 93.Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc.

  2. 94.Rheoliadau o dan y Ddeddf hon: cyffredinol

  3. 95.Rheoliadau sy’n newid cyfraddau treth

  4. 96.Dehongli

  5. 97.Dod i rym

  6. 98.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   DEUNYDD CYMWYS: DEUNYDDIAU PENODEDIG AC AMODAU

   1. 1.Cyffredinol

   2. 2.Dehongli

   3. 3.Y deunyddiau a ganlyn yn unig sydd yng Ngrŵp 1—...

   4. 4.Y deunyddiau a ganlyn yn unig sydd yng Ngrŵp 2—...

   5. 5.Nid yw’r deunyddiau sydd yng Ngrŵp 2 yn cynnwys—

   6. 6.Y deunyddiau a ganlyn yn unig sydd yng Ngrŵp 3—...

   7. 7.Nid yw’r deunyddiau sydd yng Ngrŵp 3 yn cynnwys—

   8. 8.Y deunyddiau a ganlyn yn unig sydd yng Ngrŵp 4—...

   9. 9.Yr unig ddeunyddiau sydd yng Ngrŵp 5 yw lludw sy’n...

   10. 10.Nid yw’r deunyddiau sydd yng Ngrŵp 5 yn cynnwys lludw...

   11. 11.Y deunyddiau a ganlyn yn unig sydd yng Ngrŵp 6—...

   12. 12.Mae Grŵp 7 yn cynnwys calsiwm sylffad, gypswm a phlastrau...

   13. 13.Yn nhrydedd golofn y Tabl, ystyr “gwastraff nad yw’n beryglus”...

  2. ATODLEN 2

   YR HYN SYDD I’W GYNNWYS YN Y GOFRESTR

   1. 1.Gwybodaeth gyffredinol

   2. 2.Aelodau cynrychiadol grwpiau corfforaethol: gwybodaeth ychwanegol am grŵp

   3. 3.Partneriaethau a chyrff anghorfforedig: gwybodaeth ychwanegol am aelodau

   4. 4.Dehongli

  3. ATODLEN 3

   YR HYN SYDD I’W GYNNWYS AR ANFONEB DIRLENWI

   1. 1.Rhaid i anfoneb dirlenwi gynnwys yr wybodaeth a ganlyn—

   2. 2.Pan ddyroddir anfoneb dirlenwi mewn cysylltiad â mwy nag un...

  4. ATODLEN 4

   MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL I DDEDDF CASGLU A RHEOLI TRETHI (CYMRU) 2016

   1. 1.Mae DCRhT wedi ei diwygio fel a ganlyn.

   2. 2.Yn adran 39 (storio gwybodaeth etc. yn ddiogel) (fel y’i...

   3. 3.Yn adran 40 (ystyr “dyddiad ffeilio”) (fel y’i diwygir gan...

   4. 4.Yn adran 104 (cynnal archwiliadau o dan adran 103: darpariaeth...

   5. 5.Yn adran 105 (cynnal archwiliadau o dan adran 103: defnyddio...

   6. 6.Yn adran 107 (dangos awdurdodiad i gynnal archwiliadau), ar ôl...

   7. 7.Yn adran 108 (cymeradwyaeth y tribiwnlys i archwilio mangre)—

   8. 8.Yn adran 111 (dehongli Pennod 4)— (a) daw’r testun presennol...

   9. 9.Yn adran 118 (cosb am fethu â dychwelyd ffurflen dreth...

   10. 10.Yn adran 121 (gostwng cosb am fethu â dychwelyd ffurflen...

   11. 11.Yn adran 122 (cosb am fethu â thalu treth mewn...

   12. 12.Yn adran 122A (cosbau pellach am barhau i fethu â...

   13. 13.Yn adran 126 (esgus rhesymol dros fethu â dychwelyd ffurflen...

   14. 14.Yn adran 127 (asesu cosbau) (fel y’i diwygir gan baragraff...

   15. 15.Yn adran 157A (llog taliadau hwyr ar gosbau) (a fewnosodir...

   16. 16.Yn adran 172 (penderfyniadau apeliadwy) (fel y’i diwygir gan baragraff...

   17. 17.Yn adran 182 (talu cosbau yn achos adolygiad neu apêl)...

   18. 18.Yn adran 190 (dyroddi hysbysiadau gan ACC) (fel y’i diwygir...

   19. 19.Yn adran 192 (dehongli) (fel y’i diwygir gan baragraff 70...

   20. 20.Yn adran 193 (mynegai o ymadroddion a ddiffinnir) (fel y’i...

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Llinell Amser Newidiadau

This timeline shows the different points in time where a change occurred. The dates will coincide with the earliest date on which the change (e.g an insertion, a repeal or a substitution) that was applied came into force. The first date in the timeline will usually be the earliest date when the provision came into force. In some cases the first date is 01/02/1991 (or for Northern Ireland legislation 01/01/2006). This date is our basedate. No versions before this date are available. For further information see the Editorial Practice Guide and Glossary under Help.

Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill