Search Legislation

Deddf Tai (Cymru) 2014

Statws

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 RHEOLEIDDIO TAI RHENT PREIFAT

  1. Cyflwyniad

   1. 1.Trosolwg o’r Rhan hon

   2. 2.Ystyr y prif dermau

   3. 3.Awdurdod trwyddedu

  2. Gwahardd gosod a rheoli heb gofrestriad a thrwydded

   1. 4.Gofyniad i landlord fod yn gofrestredig

   2. 5.Eithriadau i’r gofyniad i landlord fod yn gofrestredig

   3. 6.Gofyniad i landlord fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau gosod

   4. 7.Gofyniad i landlord fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau rheoli eiddo

   5. 8.Eithriadau i ofynion i landlord fod yn drwyddedig

   6. 9.Gofyniad i asiantau fod yn drwyddedig i ymgymryd â gwaith gosod

   7. 10.Ystyr gwaith gosod

   8. 11.Gofyniad i asiantau fod yn drwyddedig i ymgymryd â gwaith rheoli eiddo

   9. 12.Ystyr gwaith rheoli eiddo

   10. 13.Y drosedd o benodi asiant heb drwydded

  3. Cofrestru

   1. 14.Dyletswydd i gynnal cofrestr mewn perthynas ag eiddo ar rent

   2. 15.Cofrestru gan awdurdod trwyddedu

   3. 16.Dyletswydd i ddiweddaru gwybodaeth

   4. 17.Dirymu cofrestriad

  4. Trwyddedu

   1. 18.Trwyddedau y caniateir eu rhoi

   2. 19.Gofynion cais am drwydded

   3. 20.Gofyniad person addas a phriodol

   4. 21.Penderfynu ar gais

   5. 22.Amodau trwydded

   6. 23.Dyletswydd i ddiweddaru gwybodaeth

   7. 24.Diwygio trwydded

   8. 25.Dirymu trwydded

   9. 26.Trwydded yn dod i ben neu yn cael ei hadnewyddu

   10. 27.Apelau trwyddedu

  5. Gorfodi

   1. 28.Erlyniad gan awdurdod trwyddedu neu awdurdod tai lleol

   2. 29.Hysbysiadau cosbau penodedig

   3. 30.Gorchmynion atal rhent

   4. 31.Dirymu gorchmynion atal rhent

   5. 32.Gorchmynion ad-dalu rhent

   6. 33.Gorchmynion ad-dalu rhent: darpariaeth bellach

   7. 34.Pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau mewn perthynas ag adrannau 32 a 33

   8. 35.Troseddau gan gyrff corfforaethol

  6. Gwybodaeth

   1. 36.Ceisiadau am wybodaeth gan awdurdodau a defnyddio gwybodaeth gan awdurdodau

   2. 37.Pŵer i’w gwneud yn ofynnol cyflwyno dogfennau neu ddarparu gwybodaeth

   3. 38.Gorfodi pwerau cael gafael ar wybodaeth

   4. 39.Gwybodaeth anwir neu gamarweiniol

  7. Pwerau Gweinidogion Cymru

   1. 40.Cod ymarfer

   2. 41.Canllawiau

   3. 42.Cyfarwyddiadau

  8. Atodol

   1. 43.Gweithgaredd sy’n groes i’r Rhan hon: effaith ar gytundebau tenantiaeth

   2. 44.Cyfyngiad ar derfynu tenantiaethau

   3. 45.Landlordiaid sy’n ymddiriedolwyr

   4. 46.Rheoliadau ar ffioedd

   5. 47.Gwybodaeth am geisiadau

   6. 48.Rhoi hysbysiad etc. o dan y Rhan hon

  9. Cyffredinol

   1. 49.Dehongli’r Rhan hon a mynegai o dermau wedi eu diffinio

 3. RHAN 2 DIGARTREFEDD

  1. PENNOD 1 ADOLYGIADAU A STRATEGAETHAU DIGARTREFEDD

   1. 50.Dyletswydd i gynnal adolygiad digartrefedd a llunio strategaeth ddigartrefedd

   2. 51.Adolygiadau digartrefedd

   3. 52.Strategaethau digartrefedd

  2. PENNOD 2 CYMORTH I BOBL SY’N DDIGARTREF NEU O DAN FYGYTHIAD O DDIGARTREFEDD

   1. Cyflwyniad

    1. 53.Trosolwg o’r Bennod hon

   2. Termau allweddol

    1. 54.Cymhwyso termau allweddol

    2. 55.Ystyr digartrefedd a’r bygythiad o ddigartrefedd

    3. 56.Ystyr llety sydd ar gael i’w feddiannu

    4. 57.A yw’n rhesymol parhau i feddiannu llety

    5. 58.Ystyr camdriniaeth a camdriniaeth ddomestig

    6. 59.Addasrwydd llety

   3. Gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy i gael gafael ar gymorth

    1. 60.Dyletswydd i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy i gael gafael ar gymorth

   4. Cymhwystra

    1. 61.Cymhwystra am gymorth o dan y Bennod hon

   5. Ceisiadau am gymorth ac asesiad

    1. 62.Dyletswydd i asesu

    2. 63.Hysbysu am ganlyniad asesiad

   6. Dyletswyddau i gynorthwyo ceiswyr

    1. 64.Sut i sicrhau neu gynorthwyo i sicrhau bod llety ar gael

    2. 65.Ystyr cynorthwyo i sicrhau

    3. 66.Dyletswydd i gynorthwyo i atal ceisydd rhag dod yn ddigartref

    4. 67.Amgylchiadau pan fo’r ddyletswydd yn adran 66 yn dod i ben

    5. 68.Dyletswydd interim i sicrhau llety ar gyfer ceiswyr digartref mewn angen blaenoriaethol

    6. 69.Amgylchiadau pan fo’r ddyletswydd yn adran 68 yn dod i ben

    7. 70.Angen blaenoriaethol am lety

    8. 71.Ystyr hyglwyf yn adran 70

    9. 72.Pŵer i ddiwygio neu ddiddymu darpariaethau ynghylch angen blaenoriaethol am lety

    10. 73.Dyletswydd i gynorthwyo i sicrhau llety ar gyfer ceiswyr digartref

    11. 74.Amgylchiadau pan fo’r ddyletswydd yn adran 73 yn dod i ben

    12. 75.Dyletswydd i sicrhau llety ar gyfer ceiswyr mewn angen blaenoriaethol pan fo’r ddyletswydd yn adran 73 yn dod i ben

    13. 76.Amgylchiadau pan fo’r ddyletswydd yn adran 75 yn dod i ben

    14. 77.Ystyr bod yn ddigartref yn fwriadol

    15. 78.Penderfynu rhoi sylw i fwriadoldeb

    16. 79.Amgylchiadau pellach pan fo’r dyletswyddau i gynorthwyo ceiswyr yn dod i ben

   7. Atgyfeirio at awdurdod tai lleol arall

    1. 80.Atgyfeirio achos at awdurdod tai lleol arall

    2. 81.Cysylltiad lleol

    3. 82.Dyletswyddau i geisydd y mae ei achos yn cael ei ystyried ar gyfer ei atgyfeirio neu’n cael ei atgyfeirio

    4. 83.Achosion a atgyfeirir gan awdurdod tai lleol yn Lloegr

   8. Hysbysiad

    1. 84.Hysbysiad bod dyletswyddau wedi dod i ben

   9. Hawl i adolygiad ac apêl

    1. 85.Hawl i ofyn am adolygiad

    2. 86.Gweithdrefn ar gyfer adolygiad

    3. 87.Effaith penderfyniad mewn adolygiad neu apêl na chafodd camau rhesymol eu cymryd

    4. 88.Hawl i apelio i lys sirol ar bwynt cyfreithiol

    5. 89.Apelau yn erbyn gwrthodiad i letya wrth aros am apêl

   10. Darpariaethau atodol

    1. 90.Ffioedd

    2. 91.Lleoli y tu allan i’r ardal

    3. 92.Llety interim: trefniadau â landlord preifat

    4. 93.Gwarchod eiddo

    5. 94.Gwarchod eiddo: darpariaethau atodol

    6. 95.Cydweithredu

    7. 96.Cydweithredu mewn achosion penodol yn ymwneud â phlant

   11. Cyffredinol

    1. 97.Datganiadau anwir, celu gwybodaeth a methiant i ddatgelu newid mewn amgylchiadau

    2. 98.Canllawiau

    3. 99.Dehongli’r Bennod hon a mynegai o ymadroddion wedi eu diffinio

    4. 100.Diwygiadau canlyniadol

 4. RHAN 3 SIPSIWN A THEITHWYR

  1. Cwrdd ag anghenion llety

   1. 101.Asesu anghenion llety

   2. 102.Adroddiad yn dilyn asesiad

   3. 103.Dyletswydd i gwrdd ag anghenion asesedig

   4. 104.Methiant i gydymffurfio â’r ddyletswydd o dan adran 103

   5. 105.Darparu gwybodaeth ar gais

   6. 106.Canllawiau

   7. 107.Dyletswyddau mewn perthynas â strategaethau tai

  2. Cyffredinol

   1. 108.Dehongli

   2. 109.Pŵer i ddiwygio’r diffiniad o Sipsiwn a Theithwyr

   3. 110.Diwygiadau canlyniadol

 5. RHAN 4 SAFONAU AR GYFER TAI CYMDEITHASOL

  1. Safonau ar gyfer tai a ddarperir gan awdurdodau tai lleol

   1. 111.Safonau

   2. 112.Canllawiau

   3. 113.Ymgynghori ar safonau a chanllawiau

   4. 114.Gwybodaeth am gydymffurfiad â safonau

   5. 115.Pwerau mynediad

   6. 116.Arfer pwerau ymyrryd

   7. 117.Sail ar gyfer ymyrryd

   8. 118.Hysbysiad rhybuddio

   9. 119.Pŵer Gweinidogion Cymru i ymyrryd

   10. 120.Pŵer i’w gwneud yn ofynnol i awdurdod tai lleol gael gwasanaethau cynghori

   11. 121.Pŵer i’w gwneud yn ofynnol i bersonau eraill gyflawni swyddogaethau ar ran yr awdurdod

   12. 122.Pŵer i’w gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru neu enwebai gyflawni swyddogaethau

   13. 123.Pŵer i gyfarwyddo arfer swyddogaethau eraill awdurdod tai lleol

   14. 124.Pŵer cyffredinol i roi cyfarwyddiadau a chymryd camau

   15. 125.Cyfarwyddiadau

   16. 126.Dyletswydd i gydweithredu

   17. 127.Pwerau mynediad ac archwilio

  2. Ffioedd gwasanaeth ar gyfer tai cymdeithasol

   1. 128.Esemptiad o droseddau yn ymwneud â ffioedd gwasanaeth ar gyfer tai cymdeithasol

   2. 129.Cymhwyso dyletswyddau sy’n ymwneud â ffioedd gwasanaeth i denantiaethau awdurdod lleol

  3. Cyffredinol

   1. 130.Diwygiadau canlyniadol

 6. RHAN 5 CYLLID TAI

  1. Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai

   1. 131.Diddymu cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai

  2. Taliadau mewn perthynas â Chyfrifon Refeniw Tai

   1. 132.Taliadau setlo

   2. 133.Taliadau pellach

   3. 134.Darpariaeth atodol ynghylch taliadau

  3. Darpariaeth gyffredinol

   1. 135.Darparu gwybodaeth ar gais

   2. 136.Dyfarniadau o dan y Rhan hon

 7. RHAN 6 CANIATÁU I GYMDEITHASAU TAI CWBL GYDFUDDIANNOL ROI TENANTIAETHAU SICR

  1. 137.Diwygio Atodlen 1 i Ddeddf Tai 1988

  2. 138.Diwygio Atodlen 2 i Ddeddf Tai 1988

 8. RHAN 7 Y DRETH GYNGOR AR GYFER MATHAU PENODOL o Anheddau

  1. 139.Swm y dreth sy’n daladwy ar gyfer mathau penodol o anheddau

 9. RHAN 8 DIWYGIO DEDDF DIWYGIO CYFRAITH LESDDALIAD, TAI A DATBLYGU TREFOL 1993

  1. 140.Diwygio Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993

 10. RHAN 9 AMRYWIOL A CHYFFREDINOL

  1. Amrywiol

   1. 141.Mân ddiwygiadau i Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

  2. Cyffredinol

   1. 142.Gorchmynion a rheoliadau

   2. 143.Ystyr awdurdod tai lleol

   3. 144.Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc

   4. 145.Cychwyn

   5. 146.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   COFRESTR O DAI RHENT PREIFAT

   1. RHAN 1 CYNNWYS COFRESTR

    1. 1.Landlordiaid

    2. 2.Asiantau

   2. RHAN 2 MYNEDIAD I GOFRESTR

    1. 3.(1) Rhaid i awdurdod trwyddedu hysbysu person am yr wybodaeth...

    2. 4.(1) Rhaid i awdurdod trwyddedu hysbysu person am yr wybodaeth...

    3. 5.(1) Rhaid i awdurdod trwyddedu hysbysu person am yr wybodaeth...

  2. ATODLEN 2

   CYMHWYSTRA I DDERBYN CYMORTH O DAN BENNOD 2 O RAN 2

   1. 1.Personau nad ydynt yn gymwys i dderbyn cymorth

   2. 2.Ceiswyr lloches a’u dibynyddion: darpariaeth drosiannol

   3. 3.Yr Ysgrifennydd Gwladol yn darparu gwybodaeth

  3. ATODLEN 3

   MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

   1. RHAN 1 DIGARTREFEDD

    1. 1.Deddf Tai 1985

    2. 2.Deddf Tai 1996

    3. 3.Yn adran 167 (dyrannu llety tai yn unol â chynllun...

    4. 4.Yn enw Rhan 7 (digartrefedd), ar ôl “Homelessness” mewnosoder “:...

    5. 5.Yn is-adran (1) o adran 179 (dyletswydd awdurdod tai lleol...

    6. 6.Yn is-adran (1) o adran 180 (cynhorthwy ar gyfer sefydliadau...

    7. 7.Yn is-adran (1) o adran 182 (canllawiau gan yr Ysgrifennydd...

    8. 8.Yn is-adran (1) o adran 183 (cais am gynhorthwy), ar...

    9. 9.Yn is-adran (1) o adran 187 (darparu gwybodaeth gan Ysgrifennydd...

    10. 10.Yn adran 193 (dyletswydd i bersonau ag angen blaenoriaethol nad...

    11. 11.Yn adran 198 (atgyfeirio achos at awdurdod tai arall)—

    12. 12.Yn is-adran (4) o adran 200 (dyletswyddau i geisydd y...

    13. 13.Ar ôl adran 201 (cymhwyso darpariaethau atgyfeirio at achosion sy’n...

    14. 14.Yn is-adran (1) o adran 213 (cydweithredu rhwng cyrff ac...

    15. 15.Deddf Digartrefedd 2002

    16. 16.Yn y croesbennawd uwchben adran 1, ar ôl “strategies” mewnosoder...

    17. 17.Yn adran 1 (dyletswydd awdurdod tai lleol i lunio strategaeth...

    18. 18.Yn is-adran (7A) o adran 3 (strategaethau digartrefedd), hepgorer “in...

    19. 19.Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

    20. 20.Deddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012

    21. 21.Deddf Rhwystro Twyll Tai Cymdeithasol 2013

    22. 22.Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

   2. RHAN 2 SIPSIWN A THEITHWYR

    1. 23.Deddf Llywodraeth Leol 2003

    2. 24.Deddf Tai 2004

    3. 25.Rheoliadau Tai (Asesiad o Anghenion Llety) (Ystyr Sipsiwn a Theithwyr) (Cymru) 2007 (O.S. 2007/3235)

    4. 26.Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

   3. RHAN 3 SAFONAU AR GYFER TAI CYMDEITHASOL

    1. 27.Deddf Tai 1985

    2. 28.Deddf Tai 1996

   4. RHAN 4 Y DRETH GYNGOR AR GYFER MATHAU PENODOL O ANHEDDAU

    1. 29.Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992

   5. RHAN 5 DIWYGIADAU I DDEDDF CARTREFI SYMUDOL (CYMRU) 2013

    1. 30.(1) Mae Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 wedi ei diwygio...

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources