Search Legislation

Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) 2012

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

RHAN 3FFIOEDD TRIBIWNLYSOEDD EIDDO PRESWYL

Ffioedd am geisiadau a wneir o dan Ddeddf 2004

45.—(1Yn ddarostyngedig i reoliad 49(2), mae ffi o £150 yn daladwy am gais i dribiwnlys o dan ddarpariaethau canlynol Deddf 2004

(i)adran 22(9) (gwrthod cymeradwyo defnydd o fangre sy'n destun gorchymyn gwahardd);

(ii)adran 62(7) (trwyddedu tai amlfeddiannaeth: gwrthod caniatáu hysbysiad esemptio dros dro);

(iii)adran 86(7) (trwyddedu detholus: gwrthod caniatáu hysbysiad esemptio dros dro);

(iv)adran 126(4) (effaith gorchmynion rheoli: dodrefn);

(v)adran 138 (digollediad sy'n daladwy i drydydd partïon);

(vi)paragraff 10 o Atodlen 1 (hysbysiad gwella);

(vii)paragraff 13 o Atodlen 1 (penderfyniad ATLl i amrywio, neu wrthod dirymu neu amrywio, gorchymyn gwella);

(viii)paragraff 7 o Atodlen 2 (gorchymyn gwahardd);

(ix)paragraff 9 o Atodlen 2 (penderfyniad ATLl i amrywio, neu wrthod dirymu neu amrywio, gorchymyn gwahardd);

(x)paragraff 11 o Atodlen 3 (hysbysiad gwella: galwad am ad-dalu treuliau);

(xi)paragraff 31 o Atodlen 5 (rhoi neu wrthod trwydded);

(xii)paragraff 32 o Atodlen 5 (trwyddedu tai amlfeddiannaeth: penderfyniad i amrywio neu ddirymu, neu wrthod amrywio neu ddirymu, trwydded);

(xiii)paragraff 28 o Atodlen 6 (penderfyniad ATLl i amrywio neu ddirymu, neu wrthod amrywio neu ddirymu, gorchymyn rheoli);

(xiv)paragraff 32 o Atodlen 6 (gorchymyn rheoli: digolledu trydydd parti);

(xv)paragraff 26(1)(a) a (b) o Atodlen 7 (GRhAG terfynol);

(xvi)paragraff 30 o Atodlen 7 (penderfyniad ATLl i amrywio neu ddirymu, neu wrthod amrywio neu ddirymu, GRhAG interim neu derfynol);

(xvii)paragraff 34(2) o Atodlen 7 (GRhAG: digolledu trydydd parti).

(2Yn ddarostyngedig i baragraff (3) a rheoliad 49(2), mae ffi o £150 yn daladwy am gais i dribiwnlys o dan baragraff 24 o Atodlen 6 i Ddeddf 2004 (gorchymyn rheoli interim a therfynol).

(3Nid oes ffi yn daladwy pan wneir cais o dan is-baragraff (1)(b) o baragraff 24 o Atodlen 6 i Ddeddf 2004 ar y seiliau a bennir yn is-baragraff (3) o'r paragraff hwnnw.

Ffioedd am geisiadau a wneir o dan Ddeddf 1985

46.  Yn ddarostyngedig i reoliad 49(2), mae ffi o £150 yn daladwy am gais i dribiwnlys o dan ddarpariaethau canlynol Deddf 1985

(a)adran 269(1) (gorchmynion dymchwel);

(b)adran 318(1) (pŵer tribiwnlys i awdurdodi cyflawni gwaith ar fangre anaddas neu waith gwella).

Ffioedd am geisiadau a wneir o dan Ddeddf 1983

47.—(1Yn ddarostyngedig i baragraff (5) a rheoliad 49(2), mae ffi o £150 yn daladwy am gais i dribiwnlys o dan baragraff 28(1)(h) o Bennod 2 o Ran 1 o Atodlen 1 i Ddeddf 1983 (cymdeithas preswylwyr gymwys i gael ei chydnabod gan berchennog safle a ddiogelir).

(2Yn ddarostyngedig i baragraff (5) a rheoliad 49(2), mae ffi yn daladwy am gais i dribiwnlys o dan ddarpariaethau canlynol Deddf 1983

(a)adran 2(2) (telerau ynglŷn â materion a grybwyllir yn Rhan 2 o Atodlen 1 i Ddeddf 1983 yn oblygedig mewn cytundeb);

(b)adran 2(3) (amrywio neu ddileu telerau datganedig mewn cytundeb);

(c)adran 4 (penderfynu unrhyw gwestiwn sy'n codi o dan Ddeddf 1983 neu unrhyw gytundeb y mae Deddf 1983 yn gymwys iddo);

(ch)paragraffau 4, 5 neu 5A(2) o Bennod 2 o Ran 1 o Atodlen 1 (terfynu gan y perchennog);

(d)paragraff 10(1) o Bennod 2 o Ran 1 o Atodlen 1 (adleoli cartref symudol).

(3Y ffi sy'n daladwy am bob cais y cyfeirir ato ym mharagraff (2) yw—

(a)pan fo'r cais yn cynnwys un cyfeiriad, £150;

(b)pan fo'r cais yn cynnwys dau gyfeiriad, £200;

(c)pan fo'r cais yn cynnwys tri neu bedwar cyfeiriad, £400;

(ch)pan fo'r cais yn cynnwys pum cyfeiriad neu ragor, £500.

(4At ddibenion paragraff (3), y nifer o gyfeiriadau sy'n gynwysedig mewn cais yw—

(a)yn achos cais a wneir mewn perthynas ag un llain neu gartref symudol, y nifer o ddarpariaethau o Ddeddf 1983 y mae'r cais hwnnw'n ymwneud â hwy; a

(b)yn achos cais a wneir mewn perthynas â mwy nag un llain neu gartref symudol, y nifer o leiniau neu gartrefi symudol y mae'r cais yn ymwneud â hwy.

(5Nid oes ffi yn daladwy i dribiwnlys mewn perthynas â chais a wnaed o dan Ddeddf 1983 ac sydd wedi ei drosglwyddo o lys i dribiwnlys.

Talu ffioedd

48.  Rhaid anfon unrhyw ffi sy'n daladwy o dan reoliad 45, 46 neu 47 gyda'r cais, a rhaid ei thalu gyda siec a wnaed yn daladwy i Weinidogion Cymru, neu gydag archeb bost a lanwyd er budd Gweinidogion Cymru.

Atebolrwydd i dalu ffi a hepgor ffioedd

49.—(1Y ceisydd sy'n atebol i dalu unrhyw ffi sy'n daladwy o dan reoliad 45, 46 neu 47.

(2Nid oes ffi yn daladwy o dan reoliad 45, 46 neu 47 os yw'r ceisydd neu bartner y person hwnnw, ar y dyddiad y gwneir y cais, yn cael—

(a)y naill neu'r llall o'r budd-daliadau canlynol o dan Ran 7 o Ddeddf Cyfraniadau a Budd-daliadau Nawdd Cymdeithasol 1992(1)

(i)cymhorthdal incwm; neu

(ii)budd-dal tai;

(b)lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm, o fewn ystyr adran 1 o Ddeddf Ceiswyr Gwaith 1995(2);

(c)credyd treth gwaith o dan Ran 1 o Ddeddf Credydau Treth 2002(3) y mae paragraff (3) yn gymwys iddo;

(ch)credyd gwarant o dan Ddeddf Credyd Pensiynau'r Wladwriaeth 2002(4);

(d)lwfans cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar incwm sy'n daladwy o dan Ran 1 o Ddeddf Diwygio Lles 2007(5).

(3Mae'r paragraff hwn yn gymwys—

(a)naill ai—

(i)pan fo elfen anabledd neu elfen anabledd difrifol (neu'r ddau)(6) yn y credyd treth gwaith y mae'r person, neu bartner y person, yn ei gael; neu

(ii)pan fo'r person neu bartner y person hefyd yn cael credyd treth plant(7); a

(b)pan fo'r incwm blynyddol gros a gymerir i ystyriaeth ar gyfer cyfrifo'r credyd treth gwaith yn £16,190 neu lai.

(4Yn y rheoliad hwn ac yn rheoliad 50, ystyr “partner” (“partner”), mewn perthynas â pherson, yw—

(a)pan fo'r person yn aelod o gwpl, yr aelod arall o'r cwpl hwnnw; neu

(b)pan fo'r person yn briod mewn priodas amlbriod(8) â dau neu ragor o aelodau o aelwyd, unrhyw aelod o'r fath.

(5Ym mharagraff (4), ystyr “cwpl” (“couple”) yw—

(a)dyn a menyw sy'n briod â'i gilydd ac yn aelodau o'r un aelwyd;

(b)dyn a menyw nad ydynt yn briod â'i gilydd ond sy'n byw gyda'i gilydd fel gŵr a gwraig;

(c)dau berson o'r un rhyw sy'n bartneriaid sifil i'w gilydd ac yn aelodau o'r un aelwyd; neu

(ch)dau berson o'r un rhyw nad ydynt yn bartneriaid sifil i'w gilydd ond sy'n byw gyda'i gilydd fel pe baent yn bartneriaid sifil,

ac at ddibenion is-baragraff (ch), rhaid ystyried bod dau berson o'r un rhyw yn byw gyda'i gilydd fel pe baent yn bartneriaid sifil pe byddid yn ystyried, ond dim ond pe byddid yn ystyried, eu bod yn byw gyda'i gilydd fel gŵr a gwraig, pe baent, yn hytrach, yn ddau berson o wahanol ryw.

Ad-dalu ffioedd

50.—(1Yn ddarostyngedig i baragraff (2), mewn perthynas ag unrhyw gais y mae ffi'n daladwy amdano o dan reoliad 45, 46 neu 47, caiff tribiwnlys ei gwneud yn ofynnol fod unrhyw barti i'r cais yn ad-dalu i unrhyw barti arall hyd at y cyfan neu ran o unrhyw ffi a dalwyd gan y parti arall hwnnw mewn perthynas â'r cais.

(2Ni chaiff tribiwnlys ei gwneud yn ofynnol fod parti yn gwneud ad-daliad o'r fath os bodlonir y tribiwnlys, ar yr adeg pan fo'r tribiwnlys yn ystyried pa un a fydd yn gwneud hynny ai peidio, fod y parti neu bartner y parti hwnnw'n cael cymorth o unrhyw ddisgrifiad a grybwyllir yn rheoliad 49(2).

Dirymu

51.  Dirymir y Rheoliadau canlynol—

(a)Rheoliadau Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Ffioedd) (Cymru) 2006(9); a

(b)Rheoliadau Gweithdrefn Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) 2006(10).

(1)

1992 p.4. Diwygiwyd Deddf Cyfraniadau a Budd-daliadau Nawdd Cymdeithasol 1992 gan Ddeddf Credydau Treth 2002 (p.21), adran 60 ac Atodlen 6. Gwnaed diwygiadau eraill nad ydynt yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

(2)

1995 p.18. Diwygiwyd Deddf Ceiswyr Gwaith 1995 gan Ddeddf Diwygio Lles a Phensiynwyr 1999 (p.30), adrannau 59 ac 88 ac Atodlenni 7 a 13.

(6)

Gweler adran 11(3), (4) a (6) o Ddeddf Credydau Treth 2002.

(7)

Gweler adran 8 o Ddeddf Credydau Treth 2002.

(8)

Ystyr “priodas amlbriod” yw unrhyw briodas lle yn ystod bodolaeth y briodas y mae parti iddi yn briod â mwy nag un person a chynhaliwyd y seremoni briodas o dan gyfraith gwlad oedd yn caniatáu amlbriodas.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources