Search Legislation

Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2005

 Help about what version

What Version

 Help about opening options

Opening Options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2005 Rhif 3237 (Cy.242) (C.138)

TAI, CYMRU

Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2005

Wedi'i wneud

22 Tachwedd 2005

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru, drwy arfer y pwerau a roddwyd iddo gan adran 270(4) a (5) o Ddeddf Tai 2004(1), drwy hyn yn gwneud y Gorchymyn canlynol:

Enwi, dehongli a chymhwyso

1.—(1Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2005.

(2Yn y Gorchymyn hwn—

ystyr “Deddf 2004” (“the 2004 Act”) yw Deddf Tai 2004; ac

ystyr “y dyddiad cychwyn” (“the commencement date”) yw 25 Tachwedd 2005.

(3Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru.

Darpariaethau sy'n dod i rym ar y dyddiad cychwyn

2.  Mae darpariaethau canlynol Deddf 2004 yn dod i rym ar y dyddiad cychwyn—

(a)Adran 4 i'r graddau nad yw eisoes mewn grym;

(b)adran 55, is-adrannau (1), (2) a pharagraffau (a) a (b) o is-adran (5);

(c)adrannau 56 a 57;

(ch)adrannau 79 ac 80, i'r graddau nad ydynt eisoes mewn grym;

(d)adran 81;

(dd)adran 179;

(e)adrannau 192 i 194; ac

(f)adran 237.

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998(2).

D. Elis-Thomas

Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol

22 Tachwedd 2005

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae'r Gorchymyn hwn yn dwyn i rym ddarpariaethau amrywiol Deddf Tai 2004 (“Deddf 2004”) o ran Cymru.

Mae darpariaethau canlynol Deddf 2004 a restrir o dan erthygl 2 yn dod i rym ar 25 Tachwedd 2005:

(a)adran 4 (sy'n caniatáu i awdurdod tai lleol arolygu mangreoedd preswyl yn ei ardal er mwyn penderfynu a oes unrhyw berygl categori 1 neu 2 yn bod yn y mangreoedd hynny);

(b)adran 55 (mae is-adrannau (1) a (2) ohoni yn gosod cwmpas y darpariaethau trwyddedu ar gyfer tai amlfeddiannaeth (“HMOs”) o dan Ran 2 o Ddeddf 2004);

(c)adran 56 (sy'n galluogi awdurdodau lleol i ddynodi ardal yn ardal sy'n ddarostyngedig i drwyddedu ychwanegol o ran HMOs a bennir);

(ch)adran 57 (sy'n nodi'r materion y mae'n rhaid i awdurdod tai lleol eu hystyried cyn arfer y pwerau a geir yn adran 56 o Ddeddf 2004);

(d)adran 79 (sy'n nodi cwmpas y darpariaethau trwyddedu ar gyfer tai sydd o fewn Rhan 3 o Ddeddf 2004);

(dd)adran 80 (sy'n galluogi awdurdod tai lleol i ddynodi ardal yn ardal sy'n ddarostyngedig i drwyddedu dethol os yw'n ardal o alw bychan am dai, neu os y gall ddod yn ardal felly, neu os oes ynddi broblem sylweddol a pharhaus o ran ymddygiad gwrth-gymdeithasol);

(e)adran 81 (sy'n nodi'r materion y mae'n rhaid i'r awdurdod tai lleol eu hystyried cyn arfer y pwerau a geir dan adran 80 o Ddeddf 2004);

(f)adran 179 (sy'n diwygio Deddf Tai 1996 drwy fewnosod adrannau 125A a 125B newydd sy'n caniatáu ymestyn tenantiaeth ragarweiniol am hyd at chwe mis);

(ff)adran 192 (sy'n diwygio Deddf Tai 1985 (“Deddf 1985”) drwy fewnosod adran 121A newydd sy'n galluogi landlordiaid tenantiaid diogel i geisio gorchymyn llys sy'n atal dros dro yr hawl i brynu am gyfnod penodol ar sail ymddygiad gwrth-gymdeithasol);

(g)adran 193 (sy'n diwygio adran 138 o Ddeddf 1985 drwy fewnosod is-adrannau (2A) i (2D) newydd sy'n rhwystro tenant rhag gallu mynnu cwblhau gwerthiant hawl i brynu os oes cais yn yr arfaeth am orchymyn israddio, gorchymyn atal dros dro, neu orchymyn meddiant ar sail ymddygiad gwrth-gymdeithasol);

(ng)adran 194 (sy'n caniatáu i unrhyw berson ddarparu gwybodaeth berthnasol i landlord tenant diogel er mwyn galluogi'r landlord i arfer swyddogaethau sy'n gysylltiedig â'r darpariaethau a fewnosodir gan adrannau 191 i 193 o Ddeddf 2004); ac

(h)adran 237 (sy'n galluogi awdurdod tai lleol i ddefnyddio gwybodaeth y mae wedi ei gael at ddibenion budd-dâl tai neu'r dreth gyngor er mwyn cyflawni ei swyddogaethau o dan Rannau 1 i 4 o Ddeddf 2004).

Nodyn Orchymyn Cychwyn Blaenorol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae darpariaethau canlynol Deddf 2004 wedi'u dwyn i rym yng Nghymru drwy Orchymyn Cychwyn a wnaed cyn dyddiad y Gorchymyn hwn:

Y ddarpariaethDyddiad CychwynRhif O.S.
Adran 19114 Gorffennaf 20052005/1814(Cy. 144)(C. 75)
Adran 22714 Gorffennaf 20052005/1814(Cy. 144)(C. 75)
Adran 22814 Gorffennaf 20052005/1814(Cy. 144)(C. 75)
Adran 265(1) (yn rhannol)14 Gorffennaf 20052005/1814 (Cy. 144)(C. 75)
Atodlen 1214 Gorffennaf 20052005/1814(Cy. 144)(C. 75)
Atodlen 15 (yn rhannol)14 Gorffennaf 20052005/1814(Cy. 144)(C. 75)

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources