Search Legislation

Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 7) (Cymru) 2005

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2005 Rhif 2910 (Cy.207) (C.124)

ADDYSG, CYMRU

Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 7) (Cymru) 2005

Wedi'i wneud

18 Hydref 2005

Yn dod i rym

31 Hydref 2005

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru, drwy arfer y pŵer a roddwyd iddo gan adran 216(4)(b) a (5) o Ddeddf Addysg 2002(1), drwy hyn yn gwneud y Gorchymyn canlynol:

Enwi, cymhwyso a dehongli

1.  Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 7) (Cymru) 2005.

2.  Mae'r darpariaethau sy'n cael eu dwyn i rym gan y Gorchymyn hwn yn cael eu dwyn i rym o ran Cymru.

3.  Yn y Gorchymyn hwn, oni nodir fel arall, mae cyfeiriadau at adrannau ac Atodlenni yn gyfeiriadau at adrannau o Ddeddf Addysg 2002 ac Atodlenni iddi.

Diwrnod penodedig

4.  31 Hydref 2005 yw'r diwrnod penodedig i'r darpariaethau a bennir yn yr Atodlen i'r Gorchymyn hwn ddod i rym.

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998(2).

D. Elis-Thomas

Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol

18 Hydref 2005

Erthygl 4

YR ATODLENDarpariaethau sy'n dod i rym ar 31 Hydref 2005

Y ddarpariaethY pwnc
Adran 19(1) i (7)Cyrff llywodraethu
Adran 20(1) i (3), (5)Offerynnau llywodraethu
Adran 23Clerc y corff llywodraethu
Adran 33Cyfarfodydd blynyddol rhieni
Adran 34Trefniadau ar gyfer llywodraethu ysgolion newydd
Adran 39Dehongli Pennod 1
Adran 52(11)Gwahardd disgyblion
Adran 53Targedau presenoldeb
Adran 215(1) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 21 isodMân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Adran 215(2) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 22 isodDiddymiadau
Atodlen 1 i'r graddau nad yw eisoes mewn grymYmgorffori Corff Llywodraethu a Phwerau Corff Llywodraethu
Atodlen 21Mân Ddiwygiadau a Diwygiadau Canlyniadol
Paragraff 12;
Paragraffau 23 a 25;
Paragraff 26;
Paragraff 27(3);
Paragraff 28;
Paragraff 29;
Paragraffau 35 i 38;
Paragraff 39(2) i (4);
Paragraffau 40 i 44;
Paragraff 50;
Paragraff 52;
Paragraff 57 i'r graddau nad yw eisoes mewn grym;
Paragraff 58;
Paragraff 59 i'r graddau nad yw eisoes mewn grym;
Paragraffau 60 i 62;
Paragraff 63 i'r graddau nad yw eisoes mewn grym;
Paragraffau 64 a 65;
Paragraff 67;
Paragraff 92 i 94;
Paragraff 98(3);
Paragraff 99(2) a (3)(a);
Paragraffau 101 i 103;
Paragraff 106;
Paragraff 110(2);
Paragraff 110(3)(b) i'r graddau y mae'n ymwneud â pharagraff (h) is-adran (6) o adran 127 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998;
Paragraff 110(3)(c) ac eithrio o ran paragraffau (n), (o), (p) a (q) newydd is-adran (6) o adran 127 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998;
Paragraff 112 i'r graddau nad yw eisoes mewn grym;
Paragraff 113 i'r graddau nad yw eisoes mewn grym;
Paragraff 118(6);
Paragraff 127.
Atodlen 22, Rhan 3, diddymu—Diddymiadau
Deddf Addysg 1994(3), adran 4(4);
Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995(4), Yn Atodlen 4A, yn y Tabl ym mharagraff 1, paragraff 3;
Deddf Addysg 1996(5), adran 29(6), yn adran 316A (11)(b) y geiriau “a maintained nursery school or”, yn adran 317 is-adran (3)(b) a'r gair “and” sy'n dod o'i blaen, yn adran 329A (13)(a), y geiriau “a maintained nursery school or”;
Deddf Arolygiadau Ysgolion 1996(6), yn adran 11(5), paragraff (b), yn adran 15(4)(c) y geiriau “except where the school is a maintained nursery school”, yn adran 21, yn is-adran (3)(b) y geiriau “except in the case of a maintained nursery school”, yn Atodlen 3, yn y diffiniad o “appropriate authority” ym mharagraff 1, paragraff (b);
Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998(7), adrannau 36 a 37 adran 43, adran 44, yn adran 63, yn is-adrannau (1) a (3) y gair “unauthorised” ac, yn is-adran (4), y diffiniad o “unauthorised absence”, adran 127(6)(h), yn adran 138, yn is-adran (2)(b), y geiriau “paragraph 3(5) or 4 of Schedule 10”, Atodlenni 9 a 10, Atodlen 11 i'r graddau nad yw eisoes wedi'i diddymu, Atodlen 12.

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae'r Gorchymyn hwn yn dwyn i rym ar 31 Hydref 2005 y darpariaethau hynny yn Neddf Addysg 2002 a bennir yn yr Atodlen i'r Gorchymyn hwn.

Mae'r cyfeiriadau isod at adrannau ac Atodlenni (heb fanylion pellach) yn gyfeiriadau at adrannau o Ddeddf Addysg 2002 ac Atodlenni iddi.

Yn achos darpariaethau sy'n cael eu dwyn i rym gan y Gorchymyn hwn ac sy'n diwygio deddfwriaeth sy'n bodoli eisoes, mae'r cyfeiriadau at yr Ysgrifennydd Gwladol yn y darpariaethau hynny i'w darllen, o ran Cymru, fel cyfeiriadau at Gynulliad Cenedlaethol Cymru— gweler adran 211.

Mae effaith y darpariaethau a bennir yn yr Atodlen i'r Gorchymyn hwn fel a ganlyn—

Mae adrannau 19, 20, 23, 33, 34, 39 ac Atodlen 1 yn gwneud darpariaeth o ran llywodraethu ysgolion a gynhelir, gan ddisodli amryw o ddarpariaethau Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (“Deddf 1998”). Mae adran 19 ac Atodlen 1 yn ei gwneud yn ofynnol i bob ysgol a gynhelir gael corff llywodraethu. Bydd rheoliadau a wneir gan y Cynulliad Cenedlaethol yn nodi'r gofynion sy'n ymwneud ag aelodaeth o gyrff llywodraethu a gweithdrefnau'r cyrff hynny.

Mae adran 20 yn ei gwneud yn ofynnol i bob ysgol a gynhelir feddu ar offeryn llywodraethu sy'n pennu cyfansoddiad y corff llywodraethu a materion eraill ynglŷn â'r ysgol. Bydd Rheoliadau gan y Cynulliad Cenedlaethol yn nodi'r gofynion o ran gwneud offerynnau llywodraethu a chynnwys yr offerynnau hynny.

Mae adran 23 yn galluogi'r Cynulliad Cenedlaethol i wneud rheoliadau sy'n caniatáu i gyrff llywodraethu gydweithio drwy gyflawni eu swyddogaethau ar y cyd neu drwy gydbwyllgorau.

O dan adran 33 rhaid i gorff llywodraethu gynnal cyfarfod blynyddol rhieni. Caiff y Cynulliad Cenedlaethol wneud rheoliadau sy'n nodi o dan ba amgylchiadau y mae corff llywodraethu yn esempt rhag cynnal cyfarfod.

Mae adran 34 yn nodi'r trefniadau ar gyfer llywodraethu ysgolion newydd. Mae'n ofynnol i'r AALl sefydlu corff llywodraethu dros dro. Nodir y manylion ynglŷn â'r trefniadau mewn rheoliadau a wneir gan y Cynulliad Cenedlaethol.

Mae adran 39 yn cynnwys diffiniadau. Yn benodol mae'r diffiniad o 'maintained school' yn cynnwys 'maintained nursery school'. Effaith hyn yw bod ysgolion meithrin a gynhelir i gael cyrff llywodraethu.

Mae cychwyn adran 52(11) yn golygu bod y darpariaethau ynghylch gwahardd disgyblion o ysgolion a gynhwysir yn adran 52 yn gymwys i ysgolion meithrin a gynhelir.

Mae adran 53 yn diwygio adran 63 o Ddeddf 1998 er mwyn caniatáu i'r Cynulliad gynnwys absenoldebau awdurdodedig yn y targedau y gellir ei gwneud yn ofynnol i gyrff llywodraethu eu pennu drwy reoliadau.

Nodyn Orchymyn Cychwyn Blaenorol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae darpariaethau canlynol Deddf Addysg 2002 wedi'u dwyn i rym o ran Cymru drwy orchymyn cychwyn a wnaed cyn dyddiad y Gorchymyn hwn:

Y ddarpariaethY Dyddiad CychwynO.S. Rhif
Adrannau 14 i 1731 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 18(2)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran (19)(6) (yn rhannol)1 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adrannau 21 a 221 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adrannau 27 a 281 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 291 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 301 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 321 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 39(1) (yn rhannol)1 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 40 (yn rhannol)1 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 414 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
Adran 424 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
Adran 431 Tachwedd 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 461 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
Adran 4919 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 5031 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
Adran 51 (yn rhannol)9 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)31 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
(yn rhannol)31 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
Adran 52 (yn rhannol)9 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
Adrannau 54 i 5619 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 60 i 641 Awst 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 721 Awst 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 75 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 97 a 9819 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 99(1)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 100 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 101 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 10319 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 105 i 10719 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 108 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 10919 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 111 i 11819 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 1191 Hydref 20022002/2439
Adran 120(1) a (3) i (5)1 Hydref 20022002/2439
Adran 120(2)1 Awst 20032003/1667
Adran 1211 Hydref 20022002/2439
Adrannau 122 i 1291 Awst 20032003/1667
Adran 130 (yn rhannol)1 Hydref 20022002/2439
(yn llawn)1 Awst 20032003/1667
Adran 13119 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 132 13319 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 134 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 13519 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 136 i 1401 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 14119 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 142 i 14431 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 14519 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 146 (yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 148 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 14931 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 15031 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 151(2)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 152 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 15431 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
Adran 1551 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 15631 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
Adrannau 157 i 1741 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
Adran 1761 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 1771 Awst 20042004/912 (Cy.95)
Adran 178(1) a (4)1 Awst 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 179 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 18019 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 181 i 1851 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 188 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)1 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
Adran 189 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 191 i 19419 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 195 (yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
(yn llawn)1 Medi 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 19619 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 1971 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 19831 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
Adran 1991 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 20031 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 201 (yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adrannau 202 a 2031 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 2061 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adrannau 207 a 2089 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
Adran 215 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)1 Awst 20032003/1718 (Cy.185) a 2003/1667
(yn rhannol)1 Medi 20032002/3185 (Cy.301) a 2003/1718 (Cy.185)
(yn rhannol)4 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)1 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)9 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)31 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
(yn rhannol)1 Awst 20042004/912 (Cy.95) a 2004/1728 (Cy.172)
(yn rhannol)1 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
(yn rhannol)31 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
Atodlen 1, paragraff 3 (yn rhannol)1 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Atodlen 3, paragraffau 1 i 51 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Atodlen 4, paragraffau 1 a 49 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
Paragraffau 2, 3(1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), 8, 9, 10, 1131 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
Paragraff 12(1), (3) i (5)31 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
Atodlen 519 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Atodlen 91 Awst 20042004/1728 (Cy.172)
Atodlen 10, paragraffau 1, 6, 11 a 1519 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Atodlen 111 Hydref 20022002/2439
Atodlen 12, paragraffau 1, 2, 4(1) a (3), 6 a 7,19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Paragraff 12(1) a (2)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Atodlen 13, paragraffau 1 i 3, 5, 6, 7(1) a (3) ac (8)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Atodlen 14, paragraffau 1 i 71 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Atodlen 16, paragraffau 1 i 31 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
Paragraffau 4 i 919 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Atodlen 17, paragraffau 5(1) i (4), (6) a 6 i 819 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Atodlen 18, paragraffau 1, 4, 5 a 7,31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Paragraff 8 (yn rhannol),31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Paragraffau 13 i 15,31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Paragraffau 2, 3, 6, 8 (yn llawn), 9 i 12 ac 16 i 181 Medi 20032002/3185 (Cy.301)
Atodlen 191 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Atodlen 201 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Atodlen 21 (yn rhannol)1 Hydref 20022002/2439
(yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)1 Awst 20032003/1667
(yn rhannol)1 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
(yn rhannol)4 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)1 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)9 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)31 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
(yn rhannol)1 Awst 20042004/1728 (Cy.172)
(yn rhannol)1 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
(yn rhannol)31 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
Atodlen 22 (yn rhannol)1 Hydref 20022002/2439
(yn rhannol)9 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)1 Awst 20032003/1718 (Cy.185)
(yn rhannol)1 Medi 20032002/3185 (Cy.301), 2003/1718 (Cy.185) a 2003/1667
(yn rhannol)4 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)1 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)9 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)31 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
(yn rhannol)1 Awst 20042004/912 (Cy.95)
(yn rhannol)1 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
(yn rhannol)31 Mai 20052005/1395 (Cy.109)

Mae amryw o ddarpariaethau Deddf Addysg 2002 wedi'u dwyn i rym o ran Lloegr gan yr Offerynnau Statudol canlynol: O.S. 2002/2002 (fel y'i diwygiwyd gan O.S. 2002/2018), O.S. 2002/2439 (fel y'i diwygiwyd gan O.S. 2003/606 (wedi'i ddirymu) a 2003/2992), O.S. 2002/2952, O.S. 2003/124, O.S. 2003/1115, O.S. 2003/1667, O.S. 2003/2071 ac O.S. 2004/1318.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources