Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Rhan 5 – Cynlluniau Ffioedd a Mynediad: Tynnu Cymeradwyaeth yn Ôl etc

Adran 37 – Hysbysiad ynghylch gwrthod cymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad newydd

105.Mae hysbysiad ynghylch gwrthod cymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad newydd yn un o’r ffyrdd y gall CCAUC gymryd camau gorfodi yn erbyn sefydliad am beidio â chydymffurfio â:

 • therfynau ar ffioedd myfyrwyr (o dan adran 10);

 • gofyniad cyffredinol mewn cynllun sefydliad a gymeradwywyd;

 • cyfarwyddyd mewn cysylltiad â gofyniad cyffredinol mewn cynllun (o dan adran 13);

 • cyfarwyddyd mewn cysylltiad ag addysg o ansawdd annigonol (o dan adran 19); a

 • chyfarwyddyd mewn cysylltiad â methiant i gydymffurfio â’r Cod (o dan adran 32).

106.Ar hyn o bryd gall CCAUC wrthod cymeradwyo cynllun ffioedd newydd o dan Ddeddf Addysg Uwch 2004 ar y sail o beidio â chydymffurfio â’r terfynau ar ffioedd myfyrwyr neu ddarpariaethau cyffredinol cynllun sefydliad a gymeradwywyd. Er nad yw ansawdd addysgol na rheolaeth ariannol yn rhan o’r trefniadau cynllunio ffioedd presennol, mae CCAUC yn rheoleiddio sefydliad mewn cysylltiad â’r materion hyn drwy delerau ac amodau cyllido.

107.Unwaith bod hysbysiad wedi ei roi, ni chaiff CCAUC gymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad newydd hyd nes bod y cyfnod a bennir yn yr hysbysiad wedi dod i ben. Fodd bynnag, caiff CCAUC dynnu hysbysiad yn ôl ac ar yr adeg honno bydd y cyfyngiad ar gymeradwyo cynllun newydd yn dod i ben. Er enghraifft, caiff CCAUC ystyried tynnu hysbysiad yn ôl os yw wedi ei fodloni bod sefydliad wedi mynd ati i ddatrys y methiant a nodwyd mewn cyfarwyddyd ac nad yw’n briodol parhau â chamau gorfodi.

108.Mae is-adran (7) yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i ddarparu ar gyfer:

 • y cyfnod y caniateir ei bennu mewn hysbysiad, pan na fydd CCAUC yn cymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad newydd. Er enghraifft, gallai hyn ddarparu nad yw CCAUC yn gallu cymeradwyo cynllun ffioedd newydd am gyfnod o un flwyddyn o leiaf. Fel arall, gellid cyfyngu ar y cyfnod hwyaf ar gyfer peidio â chymeradwyo cynllun ffioedd i flwyddyn;

 • materion y mae rhaid i CCAUC eu hystyried wrth benderfynu pa un ai i roi hysbysiad neu ei dynnu’n ôl. Gallai hyn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC ystyried a yw sefydliad (ar ôl y dyddiad cydymffurfio) wedi cydymffurfio â chyfarwyddyd neu wedi addasu ei ffioedd ac ad-dalu unrhyw ffioedd myfyrwyr a godwyd yn ormodol;

 • y weithdrefn i’w dilyn wrth dynnu hysbysiad yn ôl. Er enghraifft, gallai hyn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC roi hysbysiad am dynnu’n ôl i’r sefydliad a/neu gyhoeddi hysbysiad am dynnu’n ôl ar ryw ffurf.

109.Caiff CCAUC roi cyfarwyddyd o dan adran 13 i gorff llywodraethu sefydliad a fu’n sefydliad rheoleiddiedig gynt ond nad yw’n sefydliad rheoleiddiedig mwyach, pan fethodd y corff llywodraethu hwnnw â chydymffurfio â gofyniad cyffredinol mewn cynllun ffioedd a mynediad ar adeg pan oedd y cynllun hwnnw mewn grym. Mae adran 37(7) yn cymhwyso adran 37 i sefydliadau nad ydynt yn sefydliadau rheoleiddiedig ond sydd wedi methu â chydymffurfio â chyfarwyddyd o dan adran 13.

110.Mae adrannau 41 i 44 yn nodi’r gweithdrefnau hysbysiad rhybuddio ac adolygu sy’n gymwys i roi hysbysiad o dan yr adran hon.

Adran 38 – Dyletswydd i dynnu cymeradwyaeth yn ôl

111.Mae’r adran hon yn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC dynnu ei gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad yn ôl drwy roi hysbysiad i gorff llywodraethu sefydliad os yw wedi ei fodloni bod sefydliad wedi peidio:

 • â bod yn sefydliad yng Nghymru (gweler adran 57(3) i gael y diffiniad o sefydliadau yng Nghymru);

 • â darparu addysg uwch; neu

 • â bod yn elusen.

112.Caiff Gweinidogion Cymru drwy reoliadau o dan is-adran (2) wneud darpariaeth ynghylch pa faterion y mae rhaid i CCAUC eu hystyried wrth benderfynu a yw’n ofynnol iddo dynnu cymeradwyaeth yn ôl. Gallai’r rheoliadau hynny, er enghraifft, ei gwneud yn ofynnol i CCAUC ystyried penderfyniadau a wneir gan y Comisiwn Elusennau sy’n ymwneud â statws elusennol sefydliad os yw’n credu bod sefydliad wedi colli ei statws elusennol.

113.Nid yw’r gofynion gweithdrefnol yn adrannau 41 i 44 (gweithdrefnau rhybuddio ac adolygu) yn gymwys i’r adran hon. Fodd bynnag, caiff rheoliadau a wneir o dan is-adran (3) ddarparu ar gyfer y weithdrefn y mae rhaid i CCAUC ei dilyn. Mae’n cynnwys diwygio, cymhwyso neu addasu’r gofynion yn adrannau 41 i 44 at ddibenion yr adran hon. Gallai hynny, er enghraifft, ei gwneud yn ofynnol i CCAUC roi hysbysiad rhybuddio i gorff llywodraethu sefydliad ac ystyried y sylwadau a gyflwynwyd gan y corff llywodraethu cyn iddo benderfynu a yw’n ofynnol iddo dynnu cynllun ffioedd a mynediad sefydliad yn ôl.

Adran 39 - Pŵer i dynnu cymeradwyaeth yn ôl

114.Mae’r adran hon yn caniatáu i CCAUC dynnu ei gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad yn ôl:

 • pan fo corff llywodraethu wedi methu’n fynych â chydymffurfio â therfynau ar ffioedd myfyrwyr neu wedi methu â chydymffurfio â chyfarwyddyd cydymffurfio ac ad-dalu;

 • pan fo corff llywodraethu wedi methu’n fynych â chydymffurfio â gofynion cyffredinol cynllun sefydliad a gymeradwywyd neu wedi methu â chydymffurfio â chyfarwyddyd a roddir o dan adran 13;

 • pan fo ansawdd yr addysg a ddarperir gan neu ar ran y sefydliad yn ddifrifol o annigonol; neu

 • pan fo methiant difrifol wedi bod gan gorff llywodraethu sefydliad i gydymffurfio â’r Cod.

115.Gallai methu’n fynych (yng nghyd-destun ffioedd myfyrwyr a gofynion cyffredinol cynllun a gymeradwywyd) gynnwys nifer o fethiannau ar wahân neu ailadrodd yr un methiant neu barhau â’r un methiant. Mae adran 39(3) yn adlewyrchu’r ddarpariaeth yn adran 37(4). Mae adran 39(3) yn darparu, pan fo CCAUC wedi ei fodloni bod corff llywodraethu wedi cymryd pob cam rhesymol i gydymffurfio â gofyniad cyffredinol yn ei gynllun a gymeradwywyd, nad yw’r corff llywodraethu hwnnw i’w drin at ddibenion adran 39(2)(b) fel pe bai wedi methu â chydymffurfio â’r gofyniad hwnnw. Er enghraifft, caiff corff llywodraethu sefydliad ymrwymo yn ei gynllun a gymeradwywyd i ddarparu cymorth bwrsari i nifer penodol o fyfyrwyr. Mae nifer gwirioneddol y myfyrwyr sy’n cael bwrsari wedyn yn is na’r nifer a nodir yn y cynllun am fod nifer y myfyrwyr cymwys sy’n gwneud cais am y bwrsari yn llai na’r nifer a ddisgwyliwyd, er i’r bwrsari gael llawer o gyhoeddusrwydd. Mae’n bosibl y bydd CCAUC, yn y sefyllfa honno, wedi ei fodloni bod y corff llywodraethu wedi cymryd pob cam rhesymol i gydymffurfio â’r gofyniad cyffredinol.

116.Caiff Gweinidogion Cymru drwy reoliadau wneud darpariaeth ynghylch yr hyn y mae rhaid i CCAUC ei ystyried wrth benderfynu pa un ai i roi hysbysiad ei fod yn tynnu ei gymeradwyaeth i gynllun yn ôl o dan yr adran hon. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys gofyniad i CCAUC ystyried effaith addysg o ansawdd annigonol ar fyfyrwyr neu effaith peidio â chydymffurfio â’r Cod ar sefydlogrwydd ariannol sefydliad.

117.Mae’r gweithdrefnau hysbysiad rhybuddio ac adolygu yn adrannau 41 i 44 yn gymwys i hysbysiad a roddir gan CCAUC o dan yr adran hon.

Adran 40 – Cyhoeddi etc. hysbysiad o dan Ran 5

118.Mae’r adran hon yn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC roi copi o unrhyw hysbysiad y mae’n ei roi o dan Ran 5 i Weinidogion Cymru a chyhoeddi’r hysbysiad. Caiff rheoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru wneud darpariaeth ynghylch y ffordd y mae rhaid i CCAUC roi copi o’r hysbysiad i Weinidogion Cymru a chyhoeddi’r hysbysiad, ac ynghylch pryd y mae rhaid iddo wneud hynny. Gallai rheoliadau gynnwys gofyniad i CCAUC ddarparu copi o’r hysbysiad i Weinidogion Cymru o fewn cyfnod penodedig o amser ar ôl ei roi i sefydliad. Gallai rheoliadau hefyd ei gwneud yn ofynnol i CCAUC gyhoeddi’r hysbysiad ar wefan neu mewn papur newydd.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources