Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Adran 5 - Terfyn ffioedd

17.Mae’r adran hon yn ei gwneud yn ofynnol i gynllun ffioedd a mynediad bennu terfyn ffioedd, neu ddarparu ar gyfer penderfynu ar derfyn ffioedd, mewn perthynas â phob “cwrs cymhwysol” ac mewn cysylltiad â phob blwyddyn academaidd y cwrs sy’n dechrau yn ystod y cyfnod y mae’r cynllun yn ymwneud ag ef.

18.Mae “cwrs cymhwysol” yn gwrs a ddarperir yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru ac sydd wedi ei ddisgrifio mewn rheoliadau. Mae adran 5(2)(b) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau o’r fath ac mae adran 5(7) yn cyfyngu ar allu Gweinidogion Cymru i wahaniaethu rhwng dosbarthiadau penodol o gwrs wrth ragnodi disgrifiadau o “gwrs cymhwysol”. At y dibenion hyn, y bwriad yw mai’r cyrsiau sydd i’w rhagnodi yn “gyrsiau cymhwysol” fydd y cyrsiau addysg uwch hynny a ddynodir ar hyn o bryd at ddibenion cymorth i fyfyrwyr gan reoliadau a wneir o dan adran 22 o Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998 (gan gynnwys cyrsiau gradd gyntaf a chyrsiau ar gyfer y Diploma Addysg Uwch, y Diploma Cenedlaethol Uwch, y Dystysgrif Genedlaethol Uwch a’r Dystysgrif Addysg Uwch). Yr unig gyrsiau ôl-radd sydd i fod â’r gallu i fod yn gyrsiau cymhwysol yw cyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon (adran 5(6)).

19.Wrth ddarparu ar gyfer penderfynu ar derfyn ffioedd, yn hytrach na phennu terfyn ffioedd, gallai cynllun ffioedd a mynediad, er enghraifft, bennu bod cynnydd chwyddiannol i fod yn gymwys i ffioedd cwrs o un flwyddyn academaidd i un arall. Fel arall, gallai cynllun ddarparu ar gyfer terfyn ffioedd drwy gyfeirio at yr uchafswm ar gyfer ffioedd a ragnodir mewn rheoliadau.

20.At y dibenion hyn, “ffioedd” yw ffioedd cwrs, gan gynnwys ffioedd derbyn, cofrestru a dysgu (gweler adran 57(1)). Y ffioedd sydd i’w hystyried at ddibenion y terfyn ffioedd yw ffioedd sy’n daladwy i sefydliad gan “berson cymhwysol”, sef person (ac eithrio myfyrwyr rhyngwladol) a ddisgrifir mewn rheoliadau. Mae adran 5(5) yn galluogi Gweinidogion Cymru i ragnodi dosbarthiadau o berson at y dibenion hyn. Y bwriad yw y bydd “personau cymhwysol” yn cynnwys personau yn y categorïau a ganlyn sy’n preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig: personau sydd wedi setlo yn y Deyrnas Unedig, ffoaduriaid ac aelodau o’u teuluoedd a gwladolion yr Undeb Ewropeaidd.

21.Ni chaniateir i derfyn ffioedd mewn cynllun fynd uwchlaw’r uchafswm sydd i’w ragnodi mewn rheoliadau mewn unrhyw achos.

22.Mae adran 5(9) yn galluogi i reoliadau ddarparu ar gyfer yr amgylchiadau pan fo ffioedd sy’n daladwy i berson yn hytrach na sefydliad rheoleiddiedig (megis ffioedd sy’n daladwy i berson sydd wedi ei freinio ac sy’n darparu cwrs ar ran sefydliad rheoleiddiedig o dan drefniadau breinio) gan berson cymhwysol i’w trin at ddibenion y terfyn ffioedd fel pe baent yn daladwy i’r sefydliad rheoleiddiedig.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources