Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Rhan 2 – Cynlluniau Ffioedd a Mynediad

Adran 2 – Cais gan sefydliad am gymeradwyaeth CCAUC i gynllun ffioedd a mynediad

11.Mae’r adran hon yn caniatáu i gorff llywodraethu sefydliad o fath penodol wneud cais i CCAUC am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad. Mae angen i sefydliad fod yn sefydliad yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch ac sy’n elusen.

12.Mae sefydliad yn sefydliad “yng Nghymru” os cynhelir ei weithgareddau yn bennaf neu’n gyfan gwbl yng Nghymru. At y diben hwn, mae’r Brifysgol Agored yn sefydliad “yng Nghymru” (gweler adran 57(3)).

13.Mae adran 2(4) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau ynghylch gwneud ceisiadau o dan yr adran hon. Gallai rheoliadau o’r fath ei gwneud yn ofynnol i sefydliad ddarparu mathau penodol o wybodaeth ategol.

Adran 3 – Dynodi darparwyr addysg uwch eraill

14.Mae’r adran hon yn galluogi Gweinidogion Cymru i ddynodi darparwr elusennol addysg uwch yng Nghymru yn sefydliad, na fyddai fel arall yn cael ei ystyried yn sefydliad, at ddibenion y Ddeddf ac unrhyw reoliadau a wneir oddi tani. Gwneir dynodiad mewn perthynas â chais gan y darparwr o dan sylw. Gallai’r pŵer hwn, er enghraifft, gael ei arfer i ddynodi darparwr nad yw’n gallu dyfarnu graddau ond sy’n darparu cyrsiau addysg uwch eraill ar lefel is ar y fframwaith credydau a chymwysterau. Fel arall, gallai’r pŵer gael ei arfer i ddynodi darparwr sy’n gwmni elusennol cyfyngedig drwy warant sy’n darparu cyrsiau addysg uwch. Efallai na fyddai darparwyr o’r fath yn eu hystyried eu hunain yn “sefydliad” at ddibenion adran 2 ond serch hynny, efallai y byddant yn dymuno i’r cyrsiau hynny gael eu dynodi gan reoliadau cymorth i fyfyrwyr (at ddibenion cymorth i fyfyrwyr gan Weinidogion Cymru) a gallu gwneud cais am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad o dan yr adran honno. Bydd angen i ddarparwr addysg uwch sydd wedi ei ddynodi o dan adran 3 o’r Ddeddf fodloni pob elfen o adran 2(3) o’r Ddeddf o hyd er mwyn gwneud cais i CCAUC am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad.

15.O dan adran 3(4), mae Gweinidogion Cymru yn gallu gwneud rheoliadau ynghylch gwneud ceisiadau gan ddarparwyr o’r fath, tynnu dynodiad yn ôl ac effaith tynnu dynodiad o’r fath yn ôl yn y fath fodd. Gallai rheoliadau, er enghraifft, wneud darpariaeth ynghylch y math o wybodaeth sydd i ategu cais am ddynodiad. Gallai rheoliadau hefyd ddarparu, pan fo dynodiad darparwr wedi ei dynnu’n ôl, fod y darparwr i barhau i gael ei drin fel sefydliad am gyfnod cyfyngedig ac mewn perthynas ag elfennau penodol o’r fframwaith rheoleiddiol newydd.

Adran 4 - Y cyfnod y mae cynllun yn ymwneud ag ef

16.Rhaid i gynlluniau ffioedd a mynediad bennu’r cyfnod y maent i gael effaith mewn cysylltiad ag ef. Mae adran 4(2) yn darparu na chaniateir i’r cyfnod fod yn hwy na dwy flynedd. Caiff rheoliadau bennu cyfnod gwahanol yn lle’r cyfnod hwnnw, ond cyn gwneud rheoliadau o’r fath, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori â’r cyrff a’r personau hynny y cyfeirir atynt yn adran 4(4). Ar hyn o bryd, mae rheoliadau a wneir o dan Ddeddf Addysg Uwch 2004 yn darparu mai’r cyfnod hwyaf y caiff cynllun fod mewn grym ynddo yw dwy flynedd.

Adran 5 - Terfyn ffioedd

17.Mae’r adran hon yn ei gwneud yn ofynnol i gynllun ffioedd a mynediad bennu terfyn ffioedd, neu ddarparu ar gyfer penderfynu ar derfyn ffioedd, mewn perthynas â phob “cwrs cymhwysol” ac mewn cysylltiad â phob blwyddyn academaidd y cwrs sy’n dechrau yn ystod y cyfnod y mae’r cynllun yn ymwneud ag ef.

18.Mae “cwrs cymhwysol” yn gwrs a ddarperir yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru ac sydd wedi ei ddisgrifio mewn rheoliadau. Mae adran 5(2)(b) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau o’r fath ac mae adran 5(7) yn cyfyngu ar allu Gweinidogion Cymru i wahaniaethu rhwng dosbarthiadau penodol o gwrs wrth ragnodi disgrifiadau o “gwrs cymhwysol”. At y dibenion hyn, y bwriad yw mai’r cyrsiau sydd i’w rhagnodi yn “gyrsiau cymhwysol” fydd y cyrsiau addysg uwch hynny a ddynodir ar hyn o bryd at ddibenion cymorth i fyfyrwyr gan reoliadau a wneir o dan adran 22 o Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998 (gan gynnwys cyrsiau gradd gyntaf a chyrsiau ar gyfer y Diploma Addysg Uwch, y Diploma Cenedlaethol Uwch, y Dystysgrif Genedlaethol Uwch a’r Dystysgrif Addysg Uwch). Yr unig gyrsiau ôl-radd sydd i fod â’r gallu i fod yn gyrsiau cymhwysol yw cyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon (adran 5(6)).

19.Wrth ddarparu ar gyfer penderfynu ar derfyn ffioedd, yn hytrach na phennu terfyn ffioedd, gallai cynllun ffioedd a mynediad, er enghraifft, bennu bod cynnydd chwyddiannol i fod yn gymwys i ffioedd cwrs o un flwyddyn academaidd i un arall. Fel arall, gallai cynllun ddarparu ar gyfer terfyn ffioedd drwy gyfeirio at yr uchafswm ar gyfer ffioedd a ragnodir mewn rheoliadau.

20.At y dibenion hyn, “ffioedd” yw ffioedd cwrs, gan gynnwys ffioedd derbyn, cofrestru a dysgu (gweler adran 57(1)). Y ffioedd sydd i’w hystyried at ddibenion y terfyn ffioedd yw ffioedd sy’n daladwy i sefydliad gan “berson cymhwysol”, sef person (ac eithrio myfyrwyr rhyngwladol) a ddisgrifir mewn rheoliadau. Mae adran 5(5) yn galluogi Gweinidogion Cymru i ragnodi dosbarthiadau o berson at y dibenion hyn. Y bwriad yw y bydd “personau cymhwysol” yn cynnwys personau yn y categorïau a ganlyn sy’n preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig: personau sydd wedi setlo yn y Deyrnas Unedig, ffoaduriaid ac aelodau o’u teuluoedd a gwladolion yr Undeb Ewropeaidd.

21.Ni chaniateir i derfyn ffioedd mewn cynllun fynd uwchlaw’r uchafswm sydd i’w ragnodi mewn rheoliadau mewn unrhyw achos.

22.Mae adran 5(9) yn galluogi i reoliadau ddarparu ar gyfer yr amgylchiadau pan fo ffioedd sy’n daladwy i berson yn hytrach na sefydliad rheoleiddiedig (megis ffioedd sy’n daladwy i berson sydd wedi ei freinio ac sy’n darparu cwrs ar ran sefydliad rheoleiddiedig o dan drefniadau breinio) gan berson cymhwysol i’w trin at ddibenion y terfyn ffioedd fel pe baent yn daladwy i’r sefydliad rheoleiddiedig.

Adran 6 – Hybu cyfle cyfartal ac addysg uwch

23.Mae’r adran hon yn ei gwneud yn ofynnol i gynllun ffioedd a mynediad gynnwys unrhyw ddarpariaethau sy’n ymwneud â hybu cyfle cyfartal mewn cysylltiad â mynediad i addysg uwch neu hybu addysg uwch a ragnodir drwy reoliadau.

24.Caiff rheoliadau, er enghraifft, ei gwneud yn ofynnol i gorff llywodraethu sefydliad ymrwymo, drwy ei gynllun ffioedd a mynediad, i gymryd camau i ddenu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr sydd, ar ddyddiad cymeradwyo’r cynllun, yn aelodau o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch. Yn ymarferol, gallai hyn gynnwys mesurau allgymorth megis darparu ysgolion haf neu ymwneud ag ysgolion neu golegau, gyda’r bwriad o ehangu cyfranogiad drwy ddenu myfyrwyr na fyddent fel arall yn ystyried addysg uwch o gwbl o bosibl neu na fyddent yn ystyried gwneud cais i sefydliadau penodol o bosibl.

25.Caiff rheoliadau hefyd ei gwneud yn ofynnol i gyrff llywodraethu sefydliadau ymrwymo, drwy eu cynlluniau ffioedd a mynediad, i gymryd camau i gadw myfyrwyr sy’n aelodau o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Gallai’r mesurau hyn gynnwys cymorth academaidd a chymorth bugeiliol megis cymorth sgiliau astudio neu raglenni coetsio a mentora sydd wedi eu teilwra i ddiwallu anghenion penodol grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch.

Adran 7 – Cymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad

26.Pan fo corff llywodraethu sefydliad yn gwneud cais i CCAUC o dan adran 2 am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad, CCAUC sydd i benderfynu pa un ai i gymeradwyo’r cynllun neu ei wrthod. Ni chaiff CCAUC gymeradwyo cynllun oni bai ei fod wedi ei fodloni bod y sefydliad sy’n gwneud cais yn sefydliad yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch ac sy’n elusen. Bydd CCAUC naill ai’n cymeradwyo neu’n gwrthod cynllun drwy roi hysbysiad i gorff llywodraethu’r sefydliad o dan sylw. Mae adrannau 41 i 44 o’r Ddeddf yn darparu ar gyfer y weithdrefn sydd i fod yn gymwys mewn cysylltiad â hysbysiad i wrthod cynllun.

27.Mae adran 7(3) yn galluogi rheoliadau i ddarparu ar gyfer materion sydd i’w hystyried gan CCAUC wrth benderfynu pa un ai i gymeradwyo neu i wrthod cynllun o dan yr adran hon. Gallai rheoliadau, er enghraifft, wneud darpariaeth i CCAUC ystyried ansawdd yr addysg a ddarperir gan y sefydliad sy’n gwneud cais a’r ffordd y mae’n trefnu ac yn rheoli ei faterion ariannol.

28.Mae adran 7(4) yn diffinio’r cyfnod pan fo cynllun ffioedd a mynediad a gymeradwywyd mewn grym. Mae’r cysyniad hwn bod cynllun “mewn grym” yn berthnasol i’r cyfeiriadau yn y Ddeddf at ”sefydliad rheoleiddiedig”, sef bod “sefydliad rheoleiddiedig” yn sefydliad sydd â chynllun sydd mewn grym ar hyn o bryd. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, nad yw’r ddyletswydd o dan adran 16 (dyletswydd i gydweithredu mewn perthynas â swyddogaethau monitro a gwerthuso CCAUC) ond yn gymwys cyhyd â bod cynllun mewn grym mewn gwirionedd.

Adran 8 – Cyhoeddi cynllun a gymeradwywyd

29.Mae’r adran hon yn galluogi i reoliadau ei gwneud yn ofynnol i gorff llywodraethu sefydliad rheoleiddiedig gyhoeddi ei gynllun a gymeradwywyd. Y bwriad yw y bydd rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff llywodraethu gyhoeddi’r cynllun a gymeradwywyd mewn modd sy’n golygu ei fod ar gael yn gyfleus i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru yn y sefydliad ac i ddarpar fyfyrwyr.

Adran 9 – Amrywio cynllun a gymeradwywyd

30.Caiff rheoliadau ganiatáu i gorff llywodraethu sefydliad rheoleieddiedig amrywio ei gynllun a gymeradwywyd. Caiff corff llywodraethu sefydliad, er enghraifft, ddymuno cynnwys darpariaethau ychwanegol yn ei gynllun sy’n ymwneud â hybu cyfle cyfartal. Fodd bynnag, rhaid i unrhyw reoliadau a wneir o dan yr adran hon ddarparu mai dim ond os caiff amrywiad ei gymeradwyo gan CCAUC y mae i gymryd effaith. Gallai rheoliadau, er enghraifft, nodi sut y mae ceisiadau ar gyfer amrywiadau i gael eu cyflwyno a gallai ddarparu bod gweithdrefn hysbysiad rhybuddio i fod yn gymwys i benderfyniad ynghylch yr amrywiad i gynllun.

Adran 10 – Terfyn ar ffioedd myfyrwyr

31.Mae’r adran hon yn ei gwneud yn ofynnol i gorff llywodraethu sefydliad, y mae cynllun ffioedd a mynediad wedi ei gymeradwyo mewn perthynas ag ef, sicrhau nad yw “ffioedd cwrs rheoleiddiedig” yn mynd uwchlaw’r “terfyn ffioedd cymwys”, pa un a yw’r cynllun ffioedd mewn grym o hyd ai peidio.

32.Mae “ffioedd cwrs rheoleiddiedig” wedi ei diffinio yn adran 10(3). Maent yn ffioedd sy’n daladwy i’r sefydliad gan berson cymhwysol mewn cysylltiad â’r person hwnnw yn ymgymryd â chwrs cymhwysol mewn cysylltiad â blwyddyn academaidd yn y cwrs hwnnw sy’n dechrau yn ystod y cyfnod y mae cynllun ffioedd y sefydliad a gymeradwywyd yn fwyaf diweddar yn ymwneud ag ef (sef y cyfnod a bennir o dan adran 4). Y “terfyn ffioedd cymwys” yw’r terfyn ffioedd ar gyfer y cwrs a’r flwyddyn o dan sylw a nodir yng nghynllun ffioedd a mynediad y sefydliad a gymeradwywyd yn fwyaf diweddar.

33.Bydd yn ofynnol i sefydliad sydd â chynllun mewn grym sicrhau bod y ffioedd ar gyfer blynyddoedd academaidd sy’n dechrau o fewn y cyfnod y mae’r cynllun yn ymwneud ag ef yn cydymffurfio â’r terfyn ffioedd cymwys. Pan fo cynllun sefydliad wedi dod i ben (pan fo’r cyfnod y mae’r cynllun yn ymwneud ag ef wedi dod i ben), neu pan fo CCAUC wedi tynnu ei gymeradwyaeth i gynllun yn ôl o dan naill ai adran 38 (dyletswydd CCAUC i dynnu cymeradwyaeth yn ôl) neu adran 39 (pŵer CCAUC i dynnu cymeradwyaeth yn ôl), bydd yn ofynnol i gorff llywodraethu’r sefydliad sicrhau bod ffioedd ar gyfer blynyddoedd academaidd sy’n dechrau o fewn y cyfnod y mae’r cynllun ffioedd yn ymwneud ag ef yn parhau i gydymffurfio â’r terfyn ffioedd cymwys. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, os bydd CCAUC yn tynnu ei gymeradwyaeth i gynllun sefydliad yn ôl, na fydd myfyrwyr cymhwysol yn y sefydliad yn colli’r diogelwch o ran ffioedd a fyddai wedi bod ynghlwm wrth y terfyn ffioedd yn ystod y cyfnod yr oedd y cynllun a dynnwyd yn ôl yn ymwneud ag ef.

Adran 11 – Cyfarwyddydau cydymffurfio ac ad-dalu

34.Mae’r adran hon yn galluogi CCAUC i roi cyfarwyddyd i gorff llywodraethu sefydliad pan fo wedi ei fodloni bod y corff llywodraethu wedi methu â sicrhau nad yw ffioedd cwrs rheoleiddiedig yn mynd uwchlaw’r terfyn ffioedd cymwys o dan adran 10(1). Caiff CCAUC gyfarwyddo’r corff llywodraethu i gydymffurfio ag adran 10(1) a/neu ad-dalu ffioedd a dalwyd i’r sefydliad i’r graddau y maent yn mynd uwchlaw’r terfyn ffioedd cymwys. Felly, os yw ffioedd sy’n uwch na’r terfyn ffioedd wedi eu codi ond heb eu talu eto, er enghraifft, gellid rhoi cyfarwyddyd i gydymffurfio; ond os yw’r ffioedd mewn gwirionedd wedi eu talu uwchlaw’r terfyn, gellid ei gwneud yn ofynnol i’r corff llywodraethu ad-dalu’r swm uwchlaw’r terfyn a chydymffurfio â’r terfyn yn y dyfodol.

35.Caiff cyfarwyddyd a roddir o dan adran 11 bennu’r camau sydd i’w cymryd (neu nad ydynt i’w cymryd) gan y corff llywodraethu at y diben o sicrhau nad yw ffioedd cwrs rheoleiddiedig yn mynd uwchlaw’r terfyn ffioedd cymwys. Caiff cyfarwyddyd hefyd bennu’r modd y mae ffioedd uwchlaw’r terfyn i gael eu had-dalu (neu y gallant gael eu had-dalu). Er enghraifft, gallai ffioedd uwchlaw’r terfyn gael eu had-dalu drwy leihau’r ffioedd sy’n daladwy gan fyfyriwr cymhwysol mewn cysylltiad â blwyddyn academaidd sydd i ddod yn ei gwrs. Mae adran 11(4) yn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC, drwy roi cyfarwyddyd o dan yr adran hon, roi copi o’r cyfarwyddyd i Weinidogion Cymru a’i gyhoeddi. Mae adran 11(5) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau ynghylch sut a phryd y mae CCAUC i gyhoeddi cyfarwyddyd a roddir o dan yr adran hon. Gallai rheoliadau, er enghraifft, ei gwneud yn ofynnol i CCAUC gyhoeddi’r cyfarwyddyd ar ei wefan.

Adran 12 – Darpariaethau atodol ynghylch cyfarwyddydau cydymffurfio ac ad-dalu

36.Mae’r adran hon yn caniatáu i CCAUC ddyroddi canllawiau ynghylch y camau sydd i’w cymryd gan gorff llywodraethu sefydliad wrth gydymffurfio â chyfarwyddyd a roddir o dan adran 11. Gallai canllawiau ddarparu ar gyfer yr amgylchiadau pan fo ffioedd uwchlaw’r terfyn i’w had-dalu i fyfyriwr yn uniongyrchol a’r amgylchiadau pan fo ffioedd uwchlaw’r terfyn i’w had-dalu drwy’r Student Loans Company Limited. Mae adran 12(3) yn ei gwneud yn ofynnol i gorff llywodraethu, wrth gydymffurfio â chyfarwyddyd o’r fath, ystyried unrhyw ganllawiau a ddyroddir gan CCAUC o dan yr adran hon. Cyn dyroddi’r canllawiau, rhaid i CCAUC ymgynghori â chorff llywodraethu pob sefydliad rheoleiddiedig a chaiff ymgynghori â chyrff llywodraethu sefydliadau eraill yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch ac sy’n elusennau yn ôl yr un sy’n briodol ym marn CCAUC.

Adran 13 – Cyfarwyddydau mewn cysylltiad a methiant i gydymffurfio a gofynion cyffredinol cynllun a gymeradwywyd

37.Caiff CCAUC roi cyfarwyddyd i gorff llywodraethu sefydliad os yw wedi ei fodloni bod y corff llywodraethu wedi methu â cydymffurfio â gofyniad cyffredinol yng nghynllun ffioedd a mynediad y sefydliad. Gofyniad cyffredinol mewn cynllun yw darpariaeth sy’n cael ei chynnwys ynddo sy’n ei gwneud yn ofynnol i gorff llywodraethu sefydliad wneud (neu beidio â gwneud) pethau penodedig (gweler adran 6(7)). Byddai’r cyfarwyddyd yn ei gwneud yn ofynnol i’r corff llywodraethu gymryd (neu beidio â chymryd) camau penodedig at y diben o ymdrin â’r methiant i gydymffurfio. Gall CCAUC roi cyfarwyddyd o’r fath ar adeg pan nad yw’r cynllun o dan sylw mewn grym mwyach, cyn belled â bod y cynllun mewn grym ar adeg y methiant.

38.Gall CCAUC hefyd roi cyfarwyddyd i gorff llywodraethu sefydliad os yw wedi ei fodloni bod y corff llywodraethu yn debygol o fethu â chydymffurfio â gofyniad cyffredinol yng nghynllun y sefydliad sydd mewn grym. Byddai cyfarwyddyd o’r fath yn ei gwneud yn ofynnol i’r corff llywodraethu gymryd (neu beidio â chymryd) camau penodedig ar y diben o atal y methiant i gydymffurfio.

39.Mae adran 13(5) yn atal CCAUC rhag rhoi cyfarwyddyd i gorff llywodraethu sefydliad o dan yr adran hon pan fo CCAUC wedi ei fodloni bod y corff llywodraethu wedi cymryd pob cam rhesymol i gydymffurfio â’r gofyniad cyffredinol o dan sylw. Er enghraifft, efallai y bydd corff llywodraethu sefydliad yn ymrwymo yn ei gynllun a gymeradwywyd i ddarparu cyrsiau ysgol haf ar gyfer nifer penodedig o ddisgyblion ysgol na fyddent yn ystyried mynd i addysg uwch fel arall o bosibl. Mae nifer y disgyblion sy’n mynd ar y cyrsiau ysgol haf wedi hynny mewn gwirionedd yn is na’r nifer a nodwyd yn y cynllun a gymeradwywyd, er i’r sefydliad roi cyhoeddusrwydd eang i’r cyrsiau a chydweithio ag ysgolion lleol i annog disgyblion i fanteisio ar y ddarpariaeth. Efallai, yn yr achos hwnnw, y byddai CAAUC wedi ei fodloni bod y corff llywodraethu wedi cymryd pob cam rhesymol i gydymffurfio â’r gofyniad cyffredinol.

40.Mae’r gweithdrefnau hysbysiad rhybuddio ac adolygu yn adrannau 41 i 44 yn gymwys i gyfarwyddydau o dan adran 13.

Adran 14 – Dilysrwydd contractau

41.Mae’r berthynas gyfreithiol rhwng sefydliad a’i fyfyrwyr yn berthynas o dan gontract yn bennaf (er nad yw’r berthynas wedi ei diffinio gan gyfraith contract yn unig). Mae’r adran hon yn gymwys pan fo contract rhwng sefydliad a pherson cymhwysol mewn cysylltiad â’r person hwnnw yn ymgymryd â chwrs cymhwysol yn darparu ar gyfer talu ffioedd sydd uwchlaw’r terfyn ffioedd cymwys gan y person. (O ran y terfyn ffioedd cymwys, gweler adran 10(5).)

42.Mae adran 14(2) yn darparu bod contract o’r fath i’w drin fel pe bai’n darparu ar gyfer talu ffioedd sy’n gyfatebol i’r terfyn ffioedd cymwys. Felly, pan fo myfyriwr yn gwrthod talu unrhyw ffioedd uwchlaw’r terfyn a bennir mewn contract, ni fydd y sefydliad yn gallu adennill y ffioedd uwchlaw’r terfyn. Ond bydd y contract yn parhau’n orfodadwy fel arall, yn nhermau dyletswydd y sefydliad i ddarparu addysg i’r myfyriwr, er bod y contract yn darparu ar gyfer talu ffioedd sy’n mynd uwchlaw’r terfyn ffioedd cymwys (adran 14(3)).

Adran 15 – Dyletswydd CCAUC i fonitro a gwerthuso cydymffurfedd ac effeithiolrwydd

43.Mae’r adran hon yn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC fonitro cydymffurfedd sefydliadau rheoleiddiedig ag adran 10(1) (y gofyniad i sicrhau nad yw ffioedd cwrs rheoleiddiedig yn mynd uwchlaw’r terfyn ffioedd cymwys). Mae hefyd yn ofynnol i CCAUC fonitro cydymffurfedd sefydliadau rheoleiddiedig â gofynion cyffredinol eu cynlluniau. (Gweler adran 6(7) i gael ystyr “gofynion cyffredinol”.) Mae angen i CCAUC fonitro cydymffurfedd sefydliadau ag adran 10(1) yn ogystal â gofynion cyffredinol cynlluniau a gymeradwywyd er mwyn arfer ei swyddogaethau o dan adrannau 11, 37 a 39.

44.Mae’r adran hon hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC werthuso effeithiolrwydd pob cynllun, a’r cynlluniau yn gyffredinol, o ran hybu cyfle cyfartal mewn cysylltiad â mynediad i addysg uwch a hybu addysg uwch. Mae angen i CCAUC werthuso effeithiolrwydd cynlluniau a gymeradwywyd er mwyn arfer ei swyddogaeth o roi gwybodaeth a chyngor am arfer da o dan adran 54.

Adran 16 – Monitro a gwerthuso cydymffurfedd ac effeithiolrwydd: dyletswydd i gydweithredu

45.Mae’r adran hon yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff llywodraethu sefydliadau rheoleiddiedig gydweithredu â CCAUC at ddibenion swyddogaethau monitro a gwerthuso CCAUC o dan adran 15.

46.Mae’r ddyletswydd i gydweithredu yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff llywodraethu sicrhau’r ddarpariaeth o wybodaeth, chymorth a mynediad i gyfleusterau sy’n ofynnol gan CCAUC o bosibl at ddibenion y swyddogaethau hynny. Mewn cymhariaeth, rhaid i gynlluniau o dan ddarpariaethau presennol Deddf Addysg Uwch 2004 ei gwneud yn ofynnol i gorff llywodraethu sefydliad ddarparu i CCAUC unrhyw wybodaeth sy’n ofynnol yn rhesymol gan CCAUC.

47.Caiff CCAUC roi cyfarwyddyd i gorff llywodraethu os yw CCAUC wedi ei fodloni bod y corff llywodraethu wedi methu â chydymffurfio â’i ddyletswydd i gydweithredu. Caiff y cyfarwyddyd ei gwneud yn ofynnol i gorff llywodraethu gymryd, neu beidio â chymryd, camau i sicrhau’r ddarpariaeth o wybodaeth, cymorth neu fynediad i gyfleusterau. Nid yw’r gweithdrefnau hysbysiad rhybuddio ac adolygu a nodir yn Rhan 6 o’r Ddeddf yn gymwys i gyfarwyddyd o’r fath.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources