Search Legislation

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. Cyflwyniad

  1. 1.Trosolwg

 3. RHAN 1 ARCHWILYDD CYFFREDINOL CYMRU

  1. PENNOD 1 SWYDD ARCHWILYDD CYFFREDINOL CYMRU

   1. 2.Swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru

   2. 3.Ymddiswyddiad neu ddiswyddiad

   3. 4.Anghymhwyso

   4. 5.Cyflogaeth etc cyn-Archwilydd Cyffredinol

   5. 6.Statws etc

   6. 7.Talu cydnabyddiaeth

  2. PENNOD 2 SWYDDOGAETHAU’R ARCHWILYDD CYFFREDINOL

   1. Darpariaethau cyffredinol ynglŷn ag arfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol etc

    1. 8.Sut y mae swyddogaethau i gael eu harfer

    2. 9.Pwerau atodol

    3. 10.Cod ymarfer archwilio

   2. Swyddogaethau mewn perthynas â llywodraeth leol

    1. 11.Archwilio cyrff llywodraeth leol

   3. Darpariaeth yn ymwneud â throsglwyddo swyddogaethau goruchwyliol Gweinidogion Cymru

    1. 12.Trosglwyddo etc swyddogaethau goruchwyliol Gweinidogion Cymru: ymgynghori

 4. RHAN 2 SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU A’I PHERTHYNAS Â’R ARCHWILYDD CYFFREDINOL

  1. PENNOD 1 SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU

   1. 13.Ymgorffori Swyddfa Archwilio Cymru

   2. 14.Pwerau

   3. 15.Effeithlonrwydd

  2. PENNOD 2 Y BERTHYNAS RHWNG YR ARCHWILYDD CYFFREDINOL A SAC

   1. Cyffredinol

    1. 16.Y berthynas â’r Archwilydd Cyffredinol

    2. 17.SAC i fonitro a darparu cyngor

    3. 18.Dirprwyo swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol a’u harfer ar y cyd

   2. Darparu gwasanaethau

    1. 19.Darparu gwasanaethau

   3. Incwm a gwariant

    1. 20.Gwariant

    2. 21.Darparu adnoddau ar gyfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol

    3. 22.Benthyg

   4. Ffioedd

    1. 23.Darpariaeth gyffredinol yn ymwneud â ffioedd

    2. 24.Cynllun ar gyfer codi ffioedd

   5. Cynllun blynyddol

    1. 25.Cynllun blynyddol

    2. 26.Cynllun blynyddol: y Cynulliad Cenedlaethol

    3. 27.Cynllun blynyddol: effaith

 5. RHAN 3 AMRYWIOL A CHYFFREDINOL

  1. 28.Swyddogaethau’r Cynulliad Cenedlaethol

  2. 29.Indemnio

  3. 30.Gorchmynion

  4. 31.Cyfarwyddiadau

  5. 32.Dehongli

  6. 33.Darpariaethau trosiannol, atodol ac arbed etc

  7. 34.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

  8. 35.Cychwyn

  9. 36.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   YMGorffori Swyddfa Archwilio Cymru

   1. RHAN 1 AELODAETH A STATWS

    1. 1.Aelodaeth

    2. 2.Penodi aelodau anweithredol ac aelodau sy’n gyflogeion

    3. 3.Statws

   2. RHAN 2 AELODAU ANWEITHREDOL

    1. 4.Penodi aelodau anweithredol

    2. 5.Penodi cadeirydd ar SAC

    3. 6.Cyfnod penodi ac ailbenodi

    4. 7.Trefniadau talu cydnabyddiaeth

    5. 8.Telerau penodi eraill

    6. 9.Ymgynghori

    7. 10.Dod â phenodiadau i ben

    8. 11.(1) Caiff y Cynulliad Cenedlaethol ddod â phenodiad aelod anweithredol...

    9. 12.(1) Caiff y Cynulliad Cenedlaethol ddod â phenodiad aelod anweithredol...

   3. RHAN 3 YR ARCHWILYDD CYFFREDINOL

    1. 13.Talu cydnabyddiaeth ychwanegol i’r Archwilydd Cyffredinol

   4. RHAN 4 AELODAU SY’N GYFLOGEION

    1. 14.Penodi

    2. 15.Yr aelod a benodir

    3. 16.Yr aelodau etholedig

    4. 17.Telerau penodi

    5. 18.Telerau penodi eraill

    6. 19.Dod â phenodiad i ben

    7. 20.(1) Caiff aelod sy’n gyflogai ymddiswyddo drwy roi hysbysiad ysgrifenedig...

    8. 21.Caiff yr aelodau anweithredol ddod â phenodiad aelod sy’n gyflogai...

   5. RHAN 5 CYFLOGEION

    1. 22.Penodi

    2. 23.Statws

    3. 24.Ond ystyrir bod aelod o staff SAC yn was y...

    4. 25.Trefniadau talu cydnabyddiaeth

   6. RHAN 6 ANGHYMHWYSO FEL AELOD O SAC NEU GYFLOGAI IDDI

    1. 26.(1) Ni all person gael ei benodi yn aelod o...

   7. RHAN 7 RHEOLAU GWEITHDREFNOL

    1. 27.Cyffredinol

    2. 28.Cworwm ar gyfer cyfarfodydd SAC

    3. 29.Pwyllgorau

    4. 30.Cynnal pleidleisiau

   8. RHAN 8 MATERION ERAILL

    1. 31.Dilysrwydd

    2. 32.Dirprwyo swyddogaethau

    3. 33.Cyfrifon SAC

    4. 34.Archwilio SAC etc

    5. 35.(1) O ran datganiad o gyfrifon a baratoir o dan...

    6. 36.Tystiolaeth ddogfennol

  2. ATODLEN 2

   Y berthynas rhwng yr Archwilydd Cyffredinol a SAC

   1. RHAN 1 COD YMARFER

    1. 1.Paratoi a chymeradwyo etc

    2. 2.Cynnwys

   2. RHAN 2 ADRODDIADAU A DOGFENNAU

    1. 3.Adroddiadau

    2. 4.Dogfennau a gwybodaeth

   3. RHAN 3 PERSON ARALL, DROS DRO, YN ARFER SWYDDOGAETHAU’R ARCHWILYDD CYFFREDINOL

    1. 5.Caiff SAC, gyda chytundeb y Cynulliad Cenedlaethol, ddynodi person i...

    2. 6.Ni chaniateir gwneud dynodiad dros dro ond o dan yr...

    3. 7.Mae swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol y cyfeirir atynt ym mharagraff 5...

    4. 8.Rhaid i berson sydd wedi ei ddynodi i arfer swyddogaethau’r...

    5. 9.Bydd person sydd wedi ei ddynodi i arfer y swyddogaethau...

    6. 10.Ond bydd y person hwnnw yn cael ei ddynodi i...

    7. 11.Caiff telerau talu cydnabyddiaeth— (a) darparu ar gyfer lwfansau, arian...

    8. 12.Ond ni chaiff y telerau talu cydnabyddiaeth ddarparu ar gyfer...

    9. 13.Rhaid i SAC dalu tâl cydnabyddiaeth i’r person fel y...

    10. 14.O ran hyd dynodiad dros dro mewn perthynas ag amgylchiad...

  3. ATODLEN 3

   Darpariaethau trosiannol, atodol ac arbed

   1. RHAN 1 YR ARCHWILYDD CYFFREDINOL

    1. 1.Yr Archwilydd Cyffredinol blaenorol i barhau yn Archwilydd Cyffredinol

    2. 2.Arbedion ar gyfer archwilwyr a benodwyd o dan adran 13 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

    3. 3.Arbedion yn ymwneud â chyfyngiadau ar ddatgelu gwybodaeth

   2. RHAN 2 SAC

    1. 4.Rheolau gweithdrefnol SAC cyn i reolau gael eu gwneud o dan baragraff 27 o Atodlen 1

   3. RHAN 3 TROSGLWYDDO SWYDDOGAETHAU ETC

    1. 5.Trosglwyddo staff

    2. 6.Amrywiadau mewn contractau cyflogaeth

    3. 7.Cydgytundebau

    4. 8.Cydnabod undebau llafur

    5. 9.Diswyddo mewn perthynas â throsglwyddo

    6. 10.Trosglwyddo eiddo arall a hawliau a rhwymedigaethau eraill

    7. 11.(1) Mae tystysgrif a ddyroddir gan Weinidogion Cymru yn nodi...

    8. 12.Atebolrwydd troseddol yr Archwilydd Cyffredinol

    9. 13.Indemnio

  4. ATODLEN 4

   Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

   1. 1.Deddf Blwydd-daliadau 1972

   2. 2.Deddf Cyllid 1989

   3. 3.Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992

   4. 4.Deddf Addysg 1997

   5. 5.Deddf Llywodraeth Cymru 1998

   6. 6.(1) Mae adran 145C wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   7. 7.(1) Mae adran 145D (cymorth a chyngor i landlordiaid cymdeithasol...

   8. 8.Yn is-adran (2) o adran 146 (trosglwyddo swyddogaethau’r Rheolwr ac...

   9. 9.Deddf Llywodraeth Leol 1999

   10. 10.Yn is-adran (7) o adran 11 (pwerau a dyletswyddau arolygwyr),...

   11. 11.Hepgorer adran 12A (ffioedd: arolygiadau o dan adran 10A).

   12. 12.Hepgorer adran 13A (adroddiadau ar arolygiadau o dan adran 10A)....

   13. 13.Yn is-adran (7) o adran 23 (cyfrifon), hepgorer “or the...

   14. 14.Yn is-adran (2) o adran 25 (cydgysylltu arolygiadau etc), hepgorer...

   15. 15.Yn adran 26 (canllawiau), hepgorer is-adran (3A).

   16. 16.Yn lle paragraff (b) o adran 33(3) (cyllid), rhodder—

   17. 17.Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

   18. 18.(1) Mae is-adran (5) o adran 36 (gwybodaeth esempt: rhagfarnu...

   19. 19.Yn Rhan 6 o Atodlen 1 (cyrff cyhoeddus y mae’r...

   20. 20.Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

   21. 21.Hepgorer adran 14 (penodi archwilwyr) a 15 (personau i gynorthwyo...

   22. 22.Hepgorer adran 16 (cod ymarfer archwilio).

   23. 23.(1) Mae adran 17 (dyletswyddau cyffredinol archwilwyr) wedi ei diwygio...

   24. 24.Hepgorer adran 18 (hawl archwilwyr i ddogfennau a gwybodaeth) ac...

   25. 25.(1) Mae adran 20 (ffioedd am archwiliad) wedi ei diwygio...

   26. 26.Hepgorer adran 21 (ffioedd a ragnodir gan y Cynulliad).

   27. 27.(1) Mae adran 22 (adroddiadau di-oed ac adroddiadau eraill er...

   28. 28.Yn adran 23 (adroddiad cyffredinol), yn lle pob cyfeiriad at...

   29. 29.Yn adran 24 (ystyried adroddiadau er budd y cyhoedd), yn...

   30. 30.(1) Mae adran 25 (y weithdrefn i ystyried adroddiadau ac...

   31. 31.Yn adran 26 (cyhoeddusrwydd ar gyfer cyfarfodydd o dan adran...

   32. 32.(1) Mae adran 27 (cyhoeddusrwydd ychwanegol ar gyfer adroddiadau di-oed)...

   33. 33.(1) Mae adran 28 (cyhoeddusrwydd ychwanegol ar gyfer adroddiadau nad...

   34. 34.(1) Mae adran 29 (edrych ar ddatganiadau o gyfrifon ac...

   35. 35.(1) Mae adran 30 (edrych ar ddogfennau a chwestiynau mewn...

   36. 36.Yn adran 31 (yr hawl i wneud gwrthwynebiad mewn archwiliad),...

   37. 37.(1) Mae adran 32 (datganiad bod eitem cyfrif yn anghyfreithlon)...

   38. 38.(1) Mae adran 33 (hysbysiadau cynghori) wedi ei diwygio fel...

   39. 39.(1) Mae adran 34 (effaith hysbysiad cynghori) wedi ei diwygio...

   40. 40.Yn is-adran (3) o adran 35 (hysbysiadau cynghori: camau cyfreithiol),...

   41. 41.(1) Mae adran 36 (pŵer archwilydd i wneud hawliad am...

   42. 42.(1) Mae adran 37 (archwiliad eithriadol) wedi ei diwygio fel...

   43. 43.Yn is-adran (2) o adran 38 (archwilio cyfrifon swyddogion), yn...

   44. 44.(1) Mae adran 39 (rheoliadau cyfrifon ac archwiliadau) wedi ei...

   45. 45.(1) Mae adran 40 (dogfennau sy’n ymwneud â chomisiynwyr heddlu...

   46. 46.(1) Mae adran 41 (astudiaethau ar gyfer gwella darbodaeth etc...

   47. 47.(1) Mae adran 42 (astudiaethau ar effaith darpariaethau statudol etc)...

   48. 48.Yn is-adran (1) o adran 44 (astudiaethau ar gais cyrff...

   49. 49.(1) Mae adran 45 (astudiaethau gweinyddu budd-daliadau ar gyfer yr...

   50. 50.Yn is-adran (2) o adran 46 (safonau perfformio: cyrff perthnasol),...

   51. 51.Yn is-adran (5) o adran 47 (cyhoeddi gwybodaeth o ran...

   52. 52.(1) Mae adran 51 (cyfeiriadau ac adroddiadau nawdd cymdeithasol i’r...

   53. 53.(1) Mae adran 52 (hawliau Archwilydd Cyffredinol Cymru i ddogfennau...

   54. 54.(1) Mae adran 53 (hawliau Archwilydd Cyffredinol Cymru i ddogfennau...

   55. 55.(1) Mae adran 54 (cyfyngiadau ar ddatgelu gwybodaeth) wedi ei...

   56. 56.(1) Mae adran 54ZA (cydsyniad o dan adran 54(2ZC)) wedi...

   57. 57.Yn is-adran (1) o adran 56 (cyhoeddi gwybodaeth gan Archwilydd...

   58. 58.Yn adran 58 (gorchmynion a rheoliadau), yn lle pob cyfeiriad...

   59. 59.Yn adran 59 (dehongli Rhan 2), hepgorer is-adrannau (2) a...

   60. 60.Yn adran 61 (archwilio cyrff GIG Cymru), ym mharagraff (b)...

   61. 61.(1) Mae adran 62 (cydweithredu â’r Cynulliad Cenedlaethol, y Comisiwn...

   62. 62.Yn is-adran (1) o adran 64A (pŵer i gynnal ymarferion...

   63. 63.(1) Mae adran 64B (darparu data’n orfodol) wedi ei diwygio...

   64. 64.Yn is-adran (1) o adran 64C (darparu data’n wirfoddol), ar...

   65. 65.(1) Mae adran 64D (datgelu canlyniadau paru data etc) wedi...

   66. 66.Yn is-adran (4) o adran 64E (cyhoeddi), hepgorer “an auditor...

   67. 67.(1) Mae is-adran 64F (ffioedd am baru data) wedi ei...

   68. 68.Yn is-adran (4) o adran 64G (cod ymarfer ar gyfer...

   69. 69.(1) Mae adran 67A (cymorth gan Archwilydd Cyffredinol i arolygiaethau)...

   70. 70.Deddf Llywodraeth Cymru 2006

   71. 71.Yn adran 37 (y pŵer i alw), yn is-adran (1),...

   72. 72.Yn is-adran (1)(c) o adran 120 (delio â derbyniadau), yn...

   73. 73.Yn is-adran (3)(c) o adran 124 (taliadau allan o Gronfa...

   74. 74.Yn is-adran (4) o adran 129 (cymeradwyaeth i godi taliadau),...

   75. 75.Yn is-adran (1) o adran 143 (adroddiadau’r Pwyllgor Archwilio), hepgorer...

   76. 76.(1) Mae is-adran (2) o adran 144 (cyhoeddi cyfrifon ac...

   77. 77.(1) Mae adran 145 (yr Archwilydd Cyffredinol) wedi ei diwygio...

   78. 78.(1) Mae Atodlen 7 (Deddfau’r Cynulliad) wedi ei diwygio fel...

   79. 79.(1) Mae Atodlen 8 (Archwilydd Cyffredinol Cymru) wedi ei diwygio...

   80. 80.Deddf Cwmnïau 2006

   81. 81.Yn is-adran (6) o adran 1229 (goruchwylio Archwilwyr Cyffredinol gan...

   82. 82.Yn adran 1230 (dyletswyddau Archwilwyr Cyffredinol mewn perthynas â threfniadau...

   83. 83.Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009

   84. 84.(1) Mae adran 21 (arolygiadau arbennig) wedi ei diwygio fel...

   85. 85.Yn adran 25 (datganiad o arfer), hepgorer paragraff (b) o...

   86. 86.Yn adran 26 (pwerau a dyletswyddau arolygwyr), yn is-adran (11),...

   87. 87.(1) Mae adran 27 (ffioedd) wedi ei diwygio fel a...

   88. 88.Ar ôl adran 27 (ffioedd) mewnosoder— Pŵer Gweinidogion Cymru i...

   89. 89.Deddf Democratiaeth Leol, Datblygu Economaidd ac Adeiladu 2009

   90. 90.Yn adran 46 (codau ymarfer), yn is-adran (4) yn lle...

   91. 91.(1) Mae adran 50 wedi ei diwygio fel a ganlyn....

   92. 92.Deddf Cydraddoldeb 2010

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources