Search Legislation

Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013

 • Explanatory Notes Table of contents

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. For other versions of these Explanatory Notes, see More Resources.

 1. Cyflwyniad

 2. Sylwebaeth Ar Yr Adrannau

  1. Rhan 1 – Cyflwyniad

   1. Adran 1 – Trosolwg ar y Ddeddf hon

  2. Rhan 2 – Safonau

   1. Adran 2 - Y seiliau dros ymyrryd

   2. Adran 3 – Hysbysiad rhybuddio

   3. Adran 4 – Pŵer i ymyrryd

   4. Adran 5 – Pŵer i'w gwneud yn ofynnol i gorff llywodraethu sicrhau cyngor neu gydlafurio

   5. Adran 6 – Pŵer i benodi llywodraethwyr ychwanegol

   6. Adran 7 – Pŵer awdurdod lleol i gyfansoddi corff llywodraethu o aelodau gweithrediaeth interim

   7. Adran 8 – Pŵer awdurdod lleol i atal dros dro yr hawl i gael cyllideb ddirprwyedig

   8. Adran 9 – Pŵer cyffredinol i roi cyfarwyddiadau a chymryd camau

   9. Adran 10 – Hysbysiad rhybuddio

   10. Adran 11 – Pŵer Gweinidogion Cymru i ymyrryd

   11. Adran 12, 13 a 14 – Pwerau Gweinidogion Cymru, etc

   12. Adran 15 – Pŵer Gweinidogion Cymru i gyfarwyddo bod ysgolion yn cael eu ffedereiddio

   13. Adran 16 – Pŵer Gweinidogion Cymru i gyfarwyddo bod ysgol yn cael ei chau

   14. Adran 17 – Pŵer cyffredinol i roi cyfarwyddiadau a chymryd camau

   15. Adrannau 18, 19 ac 20 ac Atodlen 1 – Darpariaethau atodol

   16. Pennod 2 - Ymyrryd mewn Awdurdodau Lleol

    1. Adran 21 – Y seiliau dros ymyrryd

    2. Adran 22 – Hysbysiad rhybuddio

    3. Adran 23 – Pŵer Gweinidogion Cymru i ymyrryd

    4. Adran 24 – Pŵer i'w gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol gael gwasanaethau cynghori

    5. Adran 25 – Pŵer i'w gwneud yn ofynnol i swyddogaethau gael eu cyflawni gan bersonau eraill ar ran awdurdod

    6. Adran 26 – Pŵer i'w gwneud yn ofynnol i swyddogaethau gael eu cyflawni gan Weinidogion Cymru neu enwebai

    7. Adran 27 – Pŵer i gyfarwyddo'r modd y mae swyddogaethau addysg eraill yn cael eu harfer

    8. Adran 28 – Pŵer cyffredinol i roi cyfarwyddiadau a chymryd camau

    9. Adran 30 – Dyletswydd i gydweithredu

    10. Adran 31 – Pwerau mynd i mewn ac arolygu

   17. Pennod 3 – Canllawiau Gwella Ysgolion

    1. Adran 32 - Ystyr “awdurdod ysgol”

    2. Adran 33 - Pŵer i ddyroddi canllawiau gwella ysgolion

    3. Adran 34 - Ymgynghori a gweithdrefnau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

    4. Adran 35 - Dyletswydd i ddilyn canllawiau gwella ysgolion

    5. Adran 37 - Cyfarwyddiadau

  3. Rhan 3: Trefniadaeth Ysgolion

   1. Adrannau 38 a 39 - Y Cod Trefniadaeth Ysgolion etc.

   2. Adran 40 - Cyfyngu ar sefydlu, newid a therfynu ysgolion a gynhelir

   3. Adrannau 41 i 44 ac Atodlen 2 - Cynigion y caniateir iddynt gael eu gwneud mewn cysylltiad ag ysgolion yng Nghymru

   4. Adran 45 i 47 - Newid categori ysgol etc.

   5. Adran 48 - Cyhoeddi ac ymgynghori

   6. Adran 49 - Gwrthwynebu

   7. Adrannau 50 i 53 - Cymeradwyo cynigion a phenderfynu arnynt

   8. Adran 54 – Eu hatgyfeirio i Weinidogion Cymru

   9. Adran 55 ac Atodlenni 3 a 4 - Gweithredu

   10. Adrannau 57 i 63 - Rhesymoli lleoedd ysgol - pwerau a gweithdrefnau

   11. Adrannau 64 i 70 - Darpariaeth ranbarthol ar gyfer anghenion addysgol arbennig, pwerau a gweithdrefnau

   12. Adrannau 71 i 77 – Cynigion i ailstrwythuro addysg chweched dosbarth

   13. Adran 78 - Ysgolion ffederal

   14. Adran 79 - Gwaharddiad ar awdurdodau lleol rhag sefydlu ysgolion yn Lloegr

   15. Adran 80 - Hysbysiad gan gorff llywodraethu am derfynu ysgol sefydledig neu ysgol wirfoddol

   16. Adran 81 - Cyfarwyddyd sy'n ei gwneud yn ofynnol bod ysgol arbennig gymunedol yn cael ei therfynu

  4. Rhan 4 - Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg

   1. Adran 84 – Llunio cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg

   2. Adran 85 - Cymeradwyo, cyhoeddi a gweithredu cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg

   3. Adran 86 - Asesu'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg

   4. Adran 87 - Rheoliadau a chanllawiau

  5. Rhan 5 - Swyddogaethau Amrywiol Ysgolion

   1. Adran 88 – Dyletswydd i ddarparu brecwast am ddim i ddisgyblion mewn ysgolion cynradd

   2. Adran 89 – Darpariaeth drosiannol

   3. Adran 91 – Diwygio'r pŵer i godi tâl am brydau bwyd ysgol etc.

   4. Adran 92 – Gwasanaethau cwnsela annibynnol ar gyfer disgyblion ysgol a phlant eraill

   5. Adran 93 – Gwybodaeth am wasanaethau cwnsela annibynnol eraill

   6. Adran 94 – Dyletswydd corff llywodraethu ysgol a gynhelir i gynnal cyfarfodydd yn dilyn deiseb gan rieni

   7. Adran 95 – Diddymu dyletswydd i gynnal cyfarfod blynyddol rhieni

  6. Rhan 6 - Cyffredinol

   1. Adran 97 – Gorchmynion a rheoliadau

   2. Adran 98 – Dehongli’n gyffredinol a mynegai o ymadroddion sydd wedi eu diffinio

   3. Adran 99 ac Atodlen 5 – Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

   4. Adran 100 – Cychwyn

   5. Adran 101 – Enw byr y Ddeddf hon a’i chynnwys yn un o’r Deddfau Addysg

  7. Atodlen 1

  8. Atodlen 2

  9. Atodlen 3

  10. Atodlen 4

  11. Atodlen 5

 3. Cofnod O’R Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Explanatory Notes Table of contents

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources