Search Legislation

Rheoliadau Cronfa Pysgodfeydd Ewrop (Grantiau) (Cymru) 2009

What Version

 Help about what version

Opening Options

 Help about opening options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru ac maent yn atodi Rheoliad y Cyngor 1198/2006 ar Gronfa Pysgodfeydd Ewrop (“Rheoliad y Cyngor”) a Rheoliad y Comisiwn 498/2007 sy'n gosod rheolau manwl ar gyfer gweithredu Rheoliad y Cyngor (“Rheoliad y Comisiwn”). Wrth arfer y pwer a gyflwynwyd gan Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006, mae cyfeiriadau at Reoliad y Cyngor a Rheoliad y Comisiwn yn gyfeiriadau at yr offerynnau hyn fel y'u diwygiwyd o bryd i'w gilydd.

Mae Rheoliad y Cyngor yn darparu ar gyfer talu cymorth (“cymorth Cymunedol”) o Gronfa Pysgodfeydd Ewrop a sefydlwyd gan y Gymuned Ewropeaidd mewn perthynas â chategorïau penodol o fuddsoddiadau, prosiectau a gweithrediadau (“gweithrediadau perthnasol”) yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu ac yn y sector o'r diwydiant sy'n prosesu a marchnata ei gynhyrchion.

Mae'r Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer ac yn rheoleiddio talu cymorth Cymunedol a grantiau yn ychwanegol at y cymorth gan Weinidogion Cymru tuag at wariant ar weithrediadau a gymeradwywyd gan Weinidogion Cymru yn unol â'r Rheoliadau hyn, Rheoliad y Cyngor a Rheoliad y Comisiwn.

Mae'r Rheoliadau hyn (rheoliadau 3, 4 a 5) yn gosod gweithdrefn ar gyfer gwneud a chymeradwyo ceisiadau i gymeradwyo gweithrediadau perthnasol a gwariant at ddibenion talu cymorth Cymunedol ac, os yw Gweinidogion Cymru yn penderfynu felly, talu grant yn ychwanegol at y cymorth hwnnw. Cyfeirir at gymorth a grant o'r fath gyda'i gilydd fel “cymorth ariannol”. Wrth benderfynu p'un ai i dalu grant yn ychwanegol at gymorth Cymunedol ai peidio ac, os ydynt yn penderfynu talu grant o'r fath, swm y grant hwnnw, mae'n ofynnol i Weinidogion Cymru roi sylw i ofynion Rheoliad y Cyngor a Rheoliad y Comisiwn (rheoliad 3). Ymhlith pethau eraill, mae Rheoliad y Cyngor yn ei gwneud yn ofynnol fod yna lefel benodol o ymwneud ariannol gan Aelod-wladwriaethau er mwyn galluogi gweithrediadau perthnasol i gymhwyso am gymorth Cymunedol gyda'r lefelau o ymwneud yn cael eu gosod yn Atodiad II i Reoliad y Cyngor.

Mae talu cymorth ariannol yn dibynnu ar ddarparu tystiolaeth foddhaol o'r gwariant a dducpwyd ac o wneud y gweithrediad perthnasol yn briodol (rheoliad 6).

Gwneir darpariaeth ynghylch y dull o dalu cymorth ariannol (rheoliad 7). Caiff Gweinidogion Cymru ei gwneud yn ofynnol i berson y cymeradwyir ei gais roi ymrwymiadau (rheoliad 8).

Gwneir darpariaeth (rheoliad 9) ar gyfer personau y cymeradwywyd eu ceisiadau am gymorth ariannol i roi i Weinidogion Cymru y fath wybodaeth ag y dichon Gweinidogion Cymru ofyn yn rhesymol amdani o bryd i'w gilydd ac (o dan reoliad 10) iddynt ddal gafael ar gofnodion penodol am gyfnod o 6 blynedd. Caiff Gweinidogion Cymru estyn y cyfnod hwnnw.

Mae'n ofynnol i geisyddion, os gofynnir iddynt wneud hynny, roi cymorth i swyddogion awdurdodedig, y rhoddir iddynt bwerau mynediad ac arolygu at ddibenion penodedig (rheoliadau 11 a 12). Gwneir darpariaeth, mewn amgylchiadau penodol, ar gyfer cwtogi, dal yn ôl ac adennill cymorth ariannol (rheoliad 13) ac ar gyfer talu llog ar symiau a adenillwyd (rheoliad 14). Mae rheoliad 11 yn darparu bod symiau sy'n daladwy i Weinidogion Cymru yn adenilladwy fel dyled.

Mae'r Rheoliadau yn creu tramgwyddau ac yn darparu cosbau ar gyfer gwneud datganiadau anwir er mwyn cael cymorth ariannol, methiant i gadw cofnodion neu i ddarparu gwybodaeth y gofynnir yn rhesymol amdani gan Weinidogion Cymru, methiant i gydymffurfio â gofynion a wneir gan swyddogion awdurdodedig wrth arfer eu pwerau mynediad ac arolygu a rhwystro'r cyfryw swyddogion wrth iddynt arfer y pwerau hynny (rheoliad 16). Maent hefyd yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â thramgwyddau gan gyrff corfforaethol (rheoliad 17).

Gwnaed asesiad effaith rheoleiddiol mewn cysylltiad â'r Rheoliadau hyn ac mae ar gael gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources