Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Adran 44 – Adolygu hysbysiadau a chyfarwyddydau

125.Mae’r adran hon yn ymwneud ag adolygiad o hysbysiad neu gyfarwyddyd a ddisgrifir yn adran 41(1) unwaith y mae CCAUC wedi penderfynu rhoi hysbysiad neu gyfarwyddyd o’r fath i gorff llywodraethu sefydliad. Mae’r adran hon yn seiliedig ar adran 39 o Ddeddf Addysg Uwch 2004 ac mae’r weithdrefn adolygu yn debygol o fod yn debyg i’r weithdrefn adolygu sydd yn ei lle o dan y Ddeddf honno.

126.Caiff corff llywodraethu sefydliad y mae’r hysbysiad neu’r cyfarwyddyd wedi ei gyfeirio ato wneud cais am adolygiad o’r hysbysiad neu’r cyfarwyddyd hwnnw. Cynhelir adolygiad gan berson neu banel o bersonau a benodir gan Weinidogion Cymru.

127.Mae’n ofynnol i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau o dan yr adran hon mewn cysylltiad ag adolygiadau.

128.Caiff rheoliadau wneud darpariaeth ynghylch y seiliau y caniateir i gais am adolygiad gael ei wneud gan gorff llywodraethu arnynt. Gallai seiliau o’r fath ar gyfer adolygiad gynnwys, er enghraifft, fod y corff llywodraethu yn gallu cyflwyno ffactor perthnasol i’w ystyried nad oedd, am resymau da, wedi ei ddwyn i sylw CCAUC yn y gorffennol, neu fod y corff llywodraethu o’r farn bod CCAUC wedi diystyru ffactor perthnasol y dylai fod wedi ei ystyried wrth benderfynu rhoi’r hysbysiad neu’r cyfarwyddyd.

129.Caiff rheoliadau hefyd ddarparu ar gyfer y cyfnod y caniateir i gais gael ei wneud ynddo a’r ffordd y caniateir gwneud hynny. Er enghraifft, gallai rheoliadau ddarparu bod corff llywodraethu i wneud cais ysgrifenedig am adolygiad ac o fewn 40 niwrnod calendr i ddyddiad yr hysbysiad neu’r cyfarwyddyd.

130.Caiff rheoliadau hefyd wneud darpariaeth ynghylch y weithdrefn sydd i’w dilyn gan berson neu banel sy’n cynnal yr adolygiad a’r camau i’w cymryd gan CCAUC yn dilyn adolygiad. Gallai rheoliadau o’r fath, er enghraifft, ei gwneud yn ofynnol i’r panel wneud argymhelliad o ganlyniad i’r adolygiad a’i gwneud yn ofynnol i CCAUC ystyried ei benderfyniad i roi’r hysbysiad neu’r cyfarwyddyd yn sgil yr argymhelliad hwnnw.

131.Caiff rheoliadau hefyd ddarparu i hysbysiad neu gyfarwyddyd y mae adran 44 yn gymwys iddo beidio â chael ei drin fel pe bai wedi ei roi gan CCAUC hyd nes bod camau penodedig wedi eu cymryd neu hyd nes bod cyfnod penodedig wedi dod i ben. Gallai rheoliadau, er enghraifft, ddarparu bod yr hysbysiad neu’r cyfarwyddyd i beidio â chael ei drin fel pe bai wedi ei roi hyd nes bod adolygiad wedi ei gwblhau neu hyd nes bod yr amser ar gyfer gwneud cais am adolygiad wedi dod i ben (heb i gais gael ei wneud gan y corff llywodraethu o dan sylw). Byddai hyn yn golygu nad oedd hysbysiad wedi cymryd effaith, neu nad oedd yn ofynnol i gorff llywodraethu gydymffurfio â chyfarwyddyd, tra oedd adolygiad yn digwydd neu pan ellid gwneud cais am adolygiad o hyd.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources