Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Cefndir

2.Yn 2011, daethpwyd â darpariaethau yn Rhan 3 o Ddeddf Addysg Uwch 2004 i rym o ran Cymru gan Weinidogion Cymru. Mae’r Rhan honno yn galluogi Gweinidogion Cymru, wrth wneud grantiau i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), i osod amod yn nodi bod CCAUC yn ei dro, wrth ddarparu cymorth ariannol i sefydliad yng Nghymru, i osod amod yn ymwneud â’r ffioedd a godir gan y sefydliad. Mae’r trefniadau ffioedd hyn yn gymwys mewn perthynas â chyrsiau sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 Medi 2012.

3.Ar gyfer sefydliad nad oes ganddo gynllun a gymeradwywyd (sef cynllun a gymeradwywyd gan CCAUC), yr amod a osodir gan CCAUC yw nad yw’r ffioedd a godir i fynd uwchlaw swm sylfaenol a bennir mewn rheoliadau. Ar gyfer sefydliad sydd â chynllun a gymeradwywyd, yr amod yw nad yw’r ffioedd a godir i fynd uwchlaw’r symiau a bennir yn y cynllun a bod y sefydliad i gydymffurfio â darpariaethau cyffredinol ei gynllun a gymeradwywyd o ran hybu cyfle cyfartal mewn cysylltiad â mynediad i addysg uwch a hybu addysg uwch. Nid yw’r ffioedd a nodir yn y cynllun i fynd uwchlaw’r swm uwch a bennir mewn rheoliadau.

4.Ar y cyd â’r trefniadau newydd hynny ar gyfer ffioedd, cyflwynwyd newidiadau gan Weinidogion Cymru i’r cymorth ffioedd dysgu sydd ar gael oddi wrth Weinidogion Cymru i fyfyrwyr sy’n ymgymryd â chyrsiau addysg uwch. Mae cyllid a oedd yn cael ei ddarparu i CCAUC gan Weinidogion Cymru yn y gorffennol ac yn cael ei ddyrannu gan CCAUC i sefydliadau yng Nghymru o dan Ran 2 o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 a Rhan 3 o Ddeddf Addysg 2005 wedi ei ailgyfeirio tuag at y cymorth sydd ar gael oddi wrth Weinidogion Cymru i fyfyrwyr.

5.Mae ailgyfeirio cyllid yn golygu bod y swm o gymorth ariannol a ddarperir gan CCAUC i sefydliadau yng Nghymru wedi lleihau. O ganlyniad, nid yw’r fframwaith rheoleiddiol presennol, sy’n cynnwys y trefniadau ffioedd a sefydlwyd gan Ddeddf Addysg Uwch 2004, swyddogaethau CCAUC o ran asesu ansawdd yr addysg a ddarperir gan sefydliadau (o dan Ran 2 o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992) a’r memorandwm ariannol blynyddol rhwng CCAUC a sefydliadau yng Nghymru, bellach yn gweithredu yn y modd yr arferai weithredu. Yn benodol, gan fod CCAUC yn darparu swm llai o gymorth ariannol i sefydliadau yng Nghymru, mae llai o gymorth ariannol y gall CCAUC osod amodau mewn cysylltiad ag ef at ddibenion y trefniadau ffioedd a’r drefn asesu ansawdd bresennol a’r memorandwm ariannol blynyddol.

6.Mae’r Ddeddf yn sefydlu fframwaith rheoleiddiol newydd ar gyfer sefydliadau addysg uwch a darparwyr addysg uwch eraill yng Nghymru sydd â chynllun ffioedd a mynediad mewn grym, a gymeradwywyd gan CCAUC (sefydliadau rheoleiddiedig). Ni fydd y fframwaith rheoleiddiol newydd yn dibynnu ar CCAUC yn darparu cymorth ariannol i’r sefydliadau a’r darparwyr hynny o dan Ran 2 o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 neu Ran 3 o Ddeddf Addysg 2005.

7.Bydd sefydliadau rheoleiddiedig yn gallu gosod eu ffioedd eu hunain, hyd at uchafswm a bennir mewn rheoliadau. Mae’r Ddeddf yn darparu i CCAUC orfodi cydymffurfedd â’r ffioedd hynny. Mae’r Ddeddf hefyd yn darparu i CCAUC asesu ansawdd yr addysg a ddarperir yng Nghymru gan ac ar ran sefydliadau rheoleiddiedig. Mae’r Ddeddf yn darparu i God rheolaeth ariannol fod yn gymwys i’r sefydliadau hynny. Y bwriad yw bod cyrsiau addysg uwch a gynigir gan sefydliadau rheoleiddiedig yn cael eu dynodi at ddibenion cymorth ffioedd dysgu a chymorth cynhaliaeth sydd ar gael i fyfyrwyr cymwys gan Weinidogion Cymru (yn benodol, wedi eu dynodi gan reoliadau cymorth i fyfyrwyr a wnaed gan Weinidogion Cymru o dan adran 22 o Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998).

8.Cyhoeddwyd Papur Gwyn yn nodi cynigion polisi cychwynnol Llywodraeth Cymru ar 2 Gorffennaf 2012 a chyhoeddwyd crynodeb o’r ymatebion a gafwyd i’r Papur Gwyn ym mis Mawrth 2013. Cyhoeddwyd ymgynghoriad technegol yn dilyn hynny ym mis Mai 2013. Cyhoeddwyd crynodeb o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad technegol ym mis Ebrill 2014.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources