Search Legislation

Gorchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20 mya) (Cymru) 2022

 Help about what version

What Version

 Help about opening options

Opening Options

Statws

This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae’r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

Offerynnau Statudol Cymru

2022 Rhif 800 (Cy. 177)

Traffig Ffyrdd, Cymru

Gorchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20 mya) (Cymru) 2022

Gwnaed

13 Gorffennaf 2022

Yn dod i rym

17 Medi 2023

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 81(2) a (3) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984(1), ac ar ôl ymgynghori â’r Ysgrifennydd Gwladol fel sy’n ofynnol gan adran 81(5) o’r Ddeddf honno, yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn.

Mae drafft o’r Gorchymyn hwn wedi ei gymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd Cymru yn unol ag adran 81(3)(aa) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984.

Enwi, cymhwyso a chychwyn

1.—(1Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20 mya) (Cymru) 2022.

(2Mae’r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru.

(3Daw’r Gorchymyn hwn i rym ar 17 Medi 2023.

Gostwng y terfyn cyflymder cyffredinol ar gyfer ffyrdd cyfyngedig

2.—(1Mae’r gyfradd gyflymder a bennir gan adran 81(1) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (terfyn cyflymder cyffredinol ar gyfer ffyrdd cyfyngedig) wedi ei gostwng i 20 milltir yr awr.

(2Yn unol â hynny, mae’r cyfeiriad yn adran 81(1) o’r Ddeddf honno at “30 miles per hour” i’w ddehongli fel pe bai’n gyfeiriad at 20 milltir yr awr.

Julie James

Y Gweinidog Newid Hinsawdd, un o Weinidogion Cymru

13 Gorffennaf 2022

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Mae adran 81(1) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (“y Ddeddf”) yn darparu na fydd yn gyfreithlon i berson yrru cerbyd modur ar ffordd gyfyngedig yn gyflymach na 30 milltir yr awr. Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau adrannau 82 ac 84(3) o’r Ddeddf, mae ffordd yn ffordd gyfyngedig at ddibenion adran 81 o’r Ddeddf os darperir arni, yng Nghymru a Lloegr, system o oleuadau stryd drwy gyfrwng lampau sydd wedi eu gosod heb fod yn fwy na 200 llath oddi wrth ei gilydd. Mae adran 81(2) o’r Ddeddf yn galluogi’r awdurdod cenedlaethol (sef Gweinidogion Cymru o ran Cymru yn unol ag adran 142(1) o’r Ddeddf), drwy orchymyn, i gynyddu neu ostwng y gyfradd gyflymder a bennir gan adran 81(1), naill ai fel y’i deddfwyd yn wreiddiol neu fel y’i hamrywiwyd o dan yr is-adran honno. Mae adran 81(3)(aa) o’r Ddeddf yn darparu bod gorchymyn o’r fath, os y’i gwneir gan Weinidogion Cymru, i’w wneud drwy offeryn statudol a’i gymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd Cymru. Cyn i Weinidogion Cymru wneud gorchymyn o dan adran 81(2) o’r Ddeddf, mae’n ofynnol gan adran 81(5) o’r Ddeddf iddynt ymgynghori â’r Ysgrifennydd Gwladol.

Mae’r Gorchymyn hwn wedi ei wneud gan Weinidogion Cymru o dan adran 81(2) o’r Ddeddf. Mae’n gostwng y terfyn cyflymder cyffredinol ar gyfer ffyrdd cyfyngedig o 30 milltir yr awr i 20 milltir yr awr o ran Cymru.

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn perthynas â’r Gorchymyn hwn. O ganlyniad, lluniwyd asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Gorchymyn hwn. Gellir cael copi oddi wrth: Diogelwch ar y Ffyrdd, Yr Is-adran Drafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ neu 20mya@llyw.cymru

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources