Search Legislation

Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Terfynau Rhagnodedig ar gyfer Taliadau Diffygdaliad) (Cymru) 2020

 Help about what version

What Version

 Help about opening options

Opening Options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2020 Rhif 202 (Cy. 45)

Tai, Cymru

Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Terfynau Rhagnodedig ar gyfer Taliadau Diffygdaliad) (Cymru) 2020

Gwnaed

28 Chwefror 2020

Yn dod i rym

28 Ebrill 2020

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir iddynt gan adran 27(2)(a) o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019(1), a pharagraff 6 o Atodlen 1 iddi.

Yn unol ag adran 27(3) o’r Ddeddf honno, gosodwyd drafft o’r Rheoliadau hyn gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac fe’i cymeradwywyd ganddo drwy benderfyniad.

Enwi, cychwyn a dehongli

1.—(1Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Terfynau Rhagnodedig ar gyfer Taliadau Diffygdaliad) (Cymru) 2020 a deuant i rym ar 28 Ebrill 2020.

(2Yn y Rheoliadau hyn, mae i “deiliad contract” yr un ystyr ag a roddir yn Neddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016(2).

Y terfynau rhagnodedig ar gyfer methu â thalu rhent

2.—(1Mae’r terfyn rhagnodedig yn achos methiant gan ddeiliad contract(3) i dalu rhent i landlord erbyn y dyddiad dyledus i’w bennu fel a ganlyn.

(2Yn achos methiant i dalu rhent cyn diwedd y cyfnod o saith niwrnod sy’n dechrau ar y dyddiad dyledus, y terfyn rhagnodedig yw sero.

(3Yn achos methiant i dalu rhent ar ôl diwedd y cyfnod o saith niwrnod sy’n dechrau ar y dyddiad dyledus, y terfyn rhagnodedig yw cyfanswm y symiau a geir drwy gymhwyso cyfradd ganrannol flynyddol sydd dri y cant yn uwch na chyfradd sylfaenol Banc Lloegr, mewn perthynas â phob diwrnod ar ôl y dyddiad dyledus y mae’r rhent yn dal heb ei dalu ar ei gyfer, i swm y rhent sy’n dal heb ei dalu ar ddiwedd y diwrnod hwnnw.

(4Yn y rheoliad hwn, ystyr “cyfradd sylfaenol Banc Lloegr” yw’r gyfradd ganrannol a gyhoeddir o bryd i’w gilydd gan Bwyllgor Polisi Ariannol Banc Lloegr fel y gyfradd fasnachu swyddogol, sef y gyfradd y mae’r Banc yn fodlon ei defnyddio mewn trafodiadau i ddarparu hylifedd byrdymor yn y marchnadoedd arian.

(5Ond pan fo gorchymyn o dan adran 19 o Ddeddf Banc Lloegr 1998(4) mewn grym, mae unrhyw gyfradd ganrannol gyfatebol a bennir gan y Trysorlys o dan yr adran honno yn gymwys.

Disgrifiadau ychwanegol o daliadau diffygdaliad

3.  Mae’r disgrifiadau ychwanegol o ddiffygdaliadau y pennir terfyn rhagnodedig mewn cysylltiad â hwy fel a ganlyn—

(a)toriad gan ddeiliad y contract o un o delerau’r contract sy’n golygu bod rhaid newid, ychwanegu neu dynnu ymaith glo sy’n rhoi mynediad i’r annedd y mae contract deiliad y contract yn ymwneud â hi, a

(b)toriad gan ddeiliad y contract o un o delerau’r contract sy’n golygu bod rhaid amnewid allwedd neu ddyfais ddiogelwch arall sy’n rhoi mynediad i’r annedd y mae’r contract yn ymwneud â hi.

Y terfyn rhagnodedig ar gyfer disgrifiadau ychwanegol o daliadau diffygdaliad

4.—(1Y terfyn rhagnodedig mewn cysylltiad â’r disgrifiadau o daliadau diffygdaliad a bennir yn rheoliad 3 yw’r swm sy’n gyfwerth â chost wirioneddol yr amnewid, y newid, yr ychwanegu neu’r tynnu ymaith.

(2Yn y rheoliad hwn, ystyr “cost wirioneddol” yw cost yr allwedd, y ddyfais ddiogelwch neu’r clo, y darperir tystiolaeth ohoni ar ffurf anfoneb neu dderbynneb.

(3Pan fo contractiwr trydydd parti yn ymgymryd ar ran y landlord ag amnewid allwedd neu ddyfais ddiogelwch arall neu â newid, ychwanegu neu dynnu ymaith glo, yn unol â’r cyfeiriad yn rheoliad 3, mae’r “gost wirioneddol” yn cynnwys cost llafur y contractiwr hwnnw, y darperir tystiolaeth ohoni ar ffurf anfoneb neu dderbynneb.

Julie James

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, un o Weinidogion Cymru

28 Chwefror 2020

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau)

Mae’r Rheoliadau hyn yn pennu terfynau (terfynau rhagnodedig) ar gyfer mathau penodol o daliadau sy’n ofynnol yn achos diffygdaliad gan ddeiliad contract meddiannaeth safonol.

Mae Rhan 2 o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 (“y Ddeddf”) yn ei gwneud yn drosedd i landlord neu asiant gosod eiddo ei gwneud yn ofynnol i unrhyw arian gael ei dalu yn gydnabyddiaeth am roi neu am adnewyddu contract meddiannaeth safonol, neu am barhau â chontract o’r fath, neu yn unol â theler mewn contract meddiannaeth safonol, onid yw’n perthyn i un o ddau gategori. Mae unrhyw daliad o’r fath nad yw’n perthyn i’r un o’r ddau gategori yn ‘daliad gwaharddedig’. Mae’r categori cyntaf yn cynnwys taliadau gan landlord i asiant gosod eiddo mewn cysylltiad â gwaith gosod neu waith rheoli eiddo. Mae’r ail gategori yn cynnwys ‘taliadau a ganiateir’, sef y taliadau hynny sydd wedi eu rhestru yn Atodlen 1 i’r Ddeddf.

Mae taliadau diffygdaliad wedi eu cynnwys fel taliadau a ganiateir yn Atodlen 1 i’r Ddeddf (paragraff 6). Taliadau sy’n ofynnol o dan gontract meddiannaeth safonol, o ganlyniad i ddiffygdaliad gan ddeiliad contract, yw taliadau diffygdaliad. Caniateir i Weinidogion Cymru bennu terfynau ar gyfer y taliadau diffygdaliad hynny. Os yw’r diffygdaliad yn fwy na’r terfynau rhagnodedig hynny, mae’r swm ychwanegol yn daliad gwaharddedig.

Mae rheoliad 2 yn nodi’r dull ar gyfer pennu’r terfyn rhagnodedig sy’n gymwys yn achos methiant gan ddeiliad y contract i dalu rhent i’r landlord erbyn y dyddiad dyledus.

Mae rheoliad 3 yn pennu dau ddisgrifiad o daliadau diffygdaliad y pennir terfyn rhagnodedig mewn cysylltiad â hwy. Mae’r disgrifiad cyntaf yn cynnwys taliadau diffygdaliad mewn cysylltiad â chost newid neu ychwanegu clo, neu dynnu clo ymaith, pan fo rhaid gwneud hynny o ganlyniad i doriad gan ddeiliad y contract o un o delerau’r contract. Mae’r ail ddisgrifiad yn cynnwys taliadau diffygdaliad mewn cysylltiad â chost amnewid allwedd neu ddyfais ddiogelwch arall a ddefnyddir i fynd i mewn i’r annedd, pan fo rhaid ei hamnewid o ganlyniad i doriad gan ddeiliad y contract o un o delerau’r contract.

Mewn cysylltiad â’r naill a’r llall o’r disgrifiadau hynny, pennir yn rheoliad 4 mai’r terfyn rhagnodedig yw cost wirioneddol yr amnewid, y newid, yr ychwanegu neu’r tynnu ymaith.

Yn rhinwedd rheoliad 3 o Reoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 (Darpariaeth Drosiannol ar gyfer Tenantiaethau Byrddaliadol Sicr) 2019, mae’r cyfeiriadau yn Rhannau 1 i 5 a 7 o’r Ddeddf at gontract meddiannaeth safonol i’w darllen fel cyfeiriadau at denantiaeth fyrddaliadol sicr o dan Ran 1 o Ddeddf Tai 1988 ac mae’r cyfeiriadau yn y Ddeddf at ddeiliad contract i’w darllen fel cyfeiriadau at denant o dan denantiaeth fyrddaliadol sicr. Felly, mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys i denantiaethau byrddaliadol sicr hyd nes y bydd y tenantiaethau hynny’n trosi’n gontractau meddiannaeth safonol o dan adran 240 o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016, pan fyddant yn gymwys i gontractau meddiannaeth safonol.

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. Gellir cael copi oddi wrth: Yr Adran Dai, Llywodraeth Cymru, Parc Busnes Rhyd-y-car, Merthyr Tudful, CF48 1UZ.

(1)

2019 dccc 2. Cyflwynir Atodlen 1 gan adran 4 o’r Ddeddf. Gweler adran 28 am y diffiniad o “rheoliadau”.

(2)

2016 dccc 1;; gweler adran 7(5) am y diffiniad o “deiliad contract”.

(3)

Yn rhinwedd rheoliad 3 o Reoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 (Darpariaeth Drosiannol ar gyfer Tenantiaethau Byrddaliadol Sicr) 2019 (O.S. 2019/1151) (Cy. 201), mae’r cyfeiriadau yn Neddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 at gontract meddiannaeth safonol i’w darllen fel cyfeiriadau at denantiaeth fyrddaliadol sicr ac mae’r cyfeiriadau yn y Ddeddf at ddeiliad contract i’w darllen fel cyfeiriadau at denant o dan denantiaeth fyrddaliadol sicr. O’u cychwyn ar y diwrnod penodedig, mae adran 240 o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (dccc 1) ac Atodlen 12 iddi yn golygu y bydd tenantiaethau byrddaliadol sicr presennol yn trosi yn unol â’r darpariaethau hyn.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources