xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Y darpariaethau sy’n dod i rym ar 25 Ionawr 2018

2.  Y dyddiad penodedig i’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf ddod i rym yw 25 Ionawr 2018—

(a)adran 76 (diwygiadau i DCRhT) i’r graddau y mae’n ymwneud â’r paragraffau yn Atodlen 23 y cyfeirir atynt ym mharagraff (b);

(b)yn Atodlen 23—

(i)paragraffau 35 i 38;

(ii)paragraffau 56 i 59;

(iii)paragraff 61;

(iv)paragraff 64; a

(v)paragraffau 68 i 70.