xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Offerynnau Statudol Cymru

2017 Rhif 714 (Cy. 171)

Diogelu’r Amgylchedd, Cymru

Gorchymyn Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 3) 2017

Gwnaed

27 Mehefin 2017

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir iddynt gan adran 88(3)(d) o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016(1).

Enwi a dehongli

1.—(1Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 3) 2017.

(2Yn y Gorchymyn hwn ystyr “y Ddeddf” (“the Act”) yw Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

Y ddarpariaeth sy’n dod i rym ar 14 Gorffennaf 2017

2.  Y diwrnod penodedig i adran 81 (sefydlu Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol) o’r Ddeddf ddod i rym yw 14 Gorffennaf 2017.

Lesley Griffiths

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, un o Weinidogion Cymru

27 Mehefin 2017

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Y Gorchymyn hwn yw’r trydydd gorchymyn cychwyn a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (“y Ddeddf”).

Mae’r Gorchymyn hwn yn dwyn adran 81 (sefydlu Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol) o’r Ddeddf i rym ar 14 Gorffennaf 2017.

NODYN AM Y GORCHMYNION CYCHWYN CYNHARACH

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Mae’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf wedi eu dwyn i rym drwy orchymyn cychwyn a wnaed cyn dyddiad y Gorchymyn hwn.

Y DdarpariaethY Dyddiad CychwynRhif O.S.
Adran 761 Ebrill 2017O.S. 2017/504 (Cy. 104)
Adrannau 77 i 79 i’r graddau sy’n angenrheidiol at ddiben gwneud rheoliadau24 Chwefror 2017O.S. 2017/152 (Cy. 44)
Adrannau 77 i 79 ac eithrio at ddiben gwneud rheoliadau1 Ebrill 2017O.S. 2017/504 (Cy. 104)
Adran 801 Ebrill 2017O.S. 2017/504 (Cy. 104)