xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Offerynnau Statudol Cymru

2017 Rhif 633 (Cy. 143) (C. 55)

Cynllunio Gwlad A Thref, Cymru

Henebion Hynafol, Cymru

Gorchymyn Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Trosiannol) 2017

Gwnaed

3 Mai 2017

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir iddynt gan adran 41 o Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016(1).

Enwi a dehongli

1.—(1Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Trosiannol) 2017.

(2Yn y Gorchymyn hwn—

ystyr “Deddf 1979” (“the 1979 Act”) yw Deddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979(2);

ystyr “Deddf 1990” (“the 1990 Act”) yw Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990(3);

ystyr “Deddf 2016” (“the 2016 Act”) yw Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016;

ystyr “y Gofrestr” (“the Schedule”) yw’r Gofrestr o henebion a lunnir ac a gynhelir o dan adran 1 o Ddeddf 1979.

Y ddarpariaeth sy’n dod i rym ar y diwrnod ar ôl i’r Gorchymyn hwn gael ei wneud

2.  Y diwrnod penodedig i adran 30(6) o Ddeddf 2016 ddod i rym, i’r graddau y mae’n rhoi pŵer i wneud Gorchmynion o dan Ddeddf 1990, yw drannoeth y diwrnod y gwneir y Gorchymyn hwn.

Y ddarpariaeth sy’n dod i rym ar 8 Mai 2017

3.  Y diwrnod penodedig i adran 34 o Ddeddf 2016 ddod i rym yw 8 Mai 2017.

Y darpariaethau sy’n dod i rym ar 31 Mai 2017

4.  Y diwrnod penodedig i’r adrannau a ganlyn o Ddeddf 2016 ddod i rym yw 31 Mai 2017—

(a)adran 4;

(b)adran 25;

(c)adran 26; a

(d)adrannau 35 i 37.

5.  Y diwrnod penodedig i’r darpariaethau a ganlyn o Ddeddf 2016 ddod i rym, i’r graddau nad ydynt eisoes mewn grym, yw 31 Mai 2017—

(a)adran 3;

(b)adran 5;

(c)adran 24;

(d)adran 30(6);

(e)Atodlen 1; ac

(f)Atodlen 2.

Darpariaethau trosiannol

6.—(1Nid yw’r diwygiadau i Ddeddf 1979 a wnaed gan adrannau 3 a 4 o Ddeddf 2016 yn gymwys i gynnig i gynnwys heneb yn y Gofrestr neu i eithrio heneb o’r Gofrestr, neu, yn achos heneb a nodir yn y Gofrestr drwy gyfeirio at fap a gynhelir gan Weinidogion Cymru, i wneud diwygiad perthnasol mewn perthynas â’r heneb, pan fo’r cynnig hwnnw yn destun, neu wedi bod yn destun, ymgynghoriad a ddyroddir rhwng 1 Ionawr 2017 a 31 Mai 2017.

(2Nid yw’r diwygiadau i Ddeddf 1990 a wnaed gan adrannau 24 a 26(1) i (3), (7), (8), (10) i (13), (14)(b) ac (16) o Ddeddf 2016 yn gymwys i gynnig i ddiwygio’r rhestr o adeiladau a lunnir neu a gymeradwyir o dan adran 1 o Ddeddf 1990 pan fo’r cynnig hwnnw yn destun, neu wedi bod yn destun, ymgynghoriad a ddyroddir yn unol ag adran 1 o Ddeddf 1990 cyn 31 Mai 2017.

(3Nid yw’r diwygiadau i Ddeddf 1990 a wnaed gan adrannau 25 a 26(4) i (6), (8) i (10), (12)(b)(ii), (13), (14)(a) a (15) o Ddeddf 2016 yn gymwys i hysbysiad diogelu adeilad a gyflwynir yn unol ag adran 3 o Ddeddf 1990 cyn 31 Mai 2017.

(4Nid yw’r diwygiad i Ddeddf 1990 a wnaed gan adran 30(6) o Ddeddf 2016 yn gymwys i adennill treuliau gwaith a gyflawnir o dan adran 54 o Ddeddf 1990 pan fo hysbysiad o’r bwriad i wneud y gwaith hwnnw wedi ei roi i berchennog yr adeilad cyn 31 Mai 2017.

Ken Skates

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, un o Weinidogion Cymru

3 Mai 2017

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Y Gorchymyn hwn yw’r gorchymyn cychwyn cyntaf a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (“Deddf 2016”).

Mae erthygl 2 yn dwyn adran 30(6) (gwaith brys: estyn y cwmpas ac adennill costau) o Ddeddf 2016 i rym, i’r graddau y mae’n rhoi pŵer i wneud gorchmynion o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990, drannoeth y diwrnod y gwneir y Gorchymyn hwn.

Mae erthygl 3 yn dwyn adran 34 (rhestr o enwau lleoedd hanesyddol) o Ddeddf 2016 i rym ar 8 Mai 2017.

Mae erthygl 4 yn dwyn yr adrannau a ganlyn o Ddeddf 2016 i rym ar 31 Mai 2017:

Mae erthygl 5 yn dwyn y darpariaethau a ganlyn o Ddeddf 2016 i rym, i’r graddau nad ydynt eisoes mewn grym, ar 31 Mai 2017:

Mae erthygl 6 yn cynnwys darpariaethau trosiannol.

Gweler adran 41 (dod i rym) o Ddeddf 2016 am ddarpariaethau a ddaeth i rym pan basiwyd Deddf 2016 ac ar ôl hynny.