Search Legislation

Gorchymyn Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Trosiannol) 2017

 Help about what version

What Version

 Help about opening options

Opening Options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2017 Rhif 633 (Cy. 143) (C. 55)

Cynllunio Gwlad A Thref, Cymru

Henebion Hynafol, Cymru

Gorchymyn Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Trosiannol) 2017

Gwnaed

3 Mai 2017

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir iddynt gan adran 41 o Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016(1).

Enwi a dehongli

1.—(1Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Trosiannol) 2017.

(2Yn y Gorchymyn hwn—

ystyr “Deddf 1979” (“the 1979 Act”) yw Deddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979(2);

ystyr “Deddf 1990” (“the 1990 Act”) yw Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990(3);

ystyr “Deddf 2016” (“the 2016 Act”) yw Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016;

ystyr “y Gofrestr” (“the Schedule”) yw’r Gofrestr o henebion a lunnir ac a gynhelir o dan adran 1 o Ddeddf 1979.

Y ddarpariaeth sy’n dod i rym ar y diwrnod ar ôl i’r Gorchymyn hwn gael ei wneud

2.  Y diwrnod penodedig i adran 30(6) o Ddeddf 2016 ddod i rym, i’r graddau y mae’n rhoi pŵer i wneud Gorchmynion o dan Ddeddf 1990, yw drannoeth y diwrnod y gwneir y Gorchymyn hwn.

Y ddarpariaeth sy’n dod i rym ar 8 Mai 2017

3.  Y diwrnod penodedig i adran 34 o Ddeddf 2016 ddod i rym yw 8 Mai 2017.

Y darpariaethau sy’n dod i rym ar 31 Mai 2017

4.  Y diwrnod penodedig i’r adrannau a ganlyn o Ddeddf 2016 ddod i rym yw 31 Mai 2017—

(a)adran 4;

(b)adran 25;

(c)adran 26; a

(d)adrannau 35 i 37.

5.  Y diwrnod penodedig i’r darpariaethau a ganlyn o Ddeddf 2016 ddod i rym, i’r graddau nad ydynt eisoes mewn grym, yw 31 Mai 2017—

(a)adran 3;

(b)adran 5;

(c)adran 24;

(d)adran 30(6);

(e)Atodlen 1; ac

(f)Atodlen 2.

Darpariaethau trosiannol

6.—(1Nid yw’r diwygiadau i Ddeddf 1979 a wnaed gan adrannau 3 a 4 o Ddeddf 2016 yn gymwys i gynnig i gynnwys heneb yn y Gofrestr neu i eithrio heneb o’r Gofrestr, neu, yn achos heneb a nodir yn y Gofrestr drwy gyfeirio at fap a gynhelir gan Weinidogion Cymru, i wneud diwygiad perthnasol mewn perthynas â’r heneb, pan fo’r cynnig hwnnw yn destun, neu wedi bod yn destun, ymgynghoriad a ddyroddir rhwng 1 Ionawr 2017 a 31 Mai 2017.

(2Nid yw’r diwygiadau i Ddeddf 1990 a wnaed gan adrannau 24 a 26(1) i (3), (7), (8), (10) i (13), (14)(b) ac (16) o Ddeddf 2016 yn gymwys i gynnig i ddiwygio’r rhestr o adeiladau a lunnir neu a gymeradwyir o dan adran 1 o Ddeddf 1990 pan fo’r cynnig hwnnw yn destun, neu wedi bod yn destun, ymgynghoriad a ddyroddir yn unol ag adran 1 o Ddeddf 1990 cyn 31 Mai 2017.

(3Nid yw’r diwygiadau i Ddeddf 1990 a wnaed gan adrannau 25 a 26(4) i (6), (8) i (10), (12)(b)(ii), (13), (14)(a) a (15) o Ddeddf 2016 yn gymwys i hysbysiad diogelu adeilad a gyflwynir yn unol ag adran 3 o Ddeddf 1990 cyn 31 Mai 2017.

(4Nid yw’r diwygiad i Ddeddf 1990 a wnaed gan adran 30(6) o Ddeddf 2016 yn gymwys i adennill treuliau gwaith a gyflawnir o dan adran 54 o Ddeddf 1990 pan fo hysbysiad o’r bwriad i wneud y gwaith hwnnw wedi ei roi i berchennog yr adeilad cyn 31 Mai 2017.

Ken Skates

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, un o Weinidogion Cymru

3 Mai 2017

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Y Gorchymyn hwn yw’r gorchymyn cychwyn cyntaf a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (“Deddf 2016”).

Mae erthygl 2 yn dwyn adran 30(6) (gwaith brys: estyn y cwmpas ac adennill costau) o Ddeddf 2016 i rym, i’r graddau y mae’n rhoi pŵer i wneud gorchmynion o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990, drannoeth y diwrnod y gwneir y Gorchymyn hwn.

Mae erthygl 3 yn dwyn adran 34 (rhestr o enwau lleoedd hanesyddol) o Ddeddf 2016 i rym ar 8 Mai 2017.

Mae erthygl 4 yn dwyn yr adrannau a ganlyn o Ddeddf 2016 i rym ar 31 Mai 2017:

 • adran 4 (diwygiadau sy’n ymwneud â’r Gofrestr: darpariaeth ganlyniadol);

 • adran 25 (diwygiadau sy’n ymwneud â rhestru adeiladau dros dro);

 • adran 26 (diwygiadau sy’n ymwneud â rhestru adeiladau: darpariaeth ganlyniadol);

 • adran 35 (cofnodion amgylchedd hanesyddol);

 • adran 36 (mynediad i gofnodion amgylchedd hanesyddol); ac

 • adran 37 (canllawiau).

Mae erthygl 5 yn dwyn y darpariaethau a ganlyn o Ddeddf 2016 i rym, i’r graddau nad ydynt eisoes mewn grym, ar 31 Mai 2017:

 • adran 3 (diwygiadau sy’n ymwneud â’r Gofrestr);

 • adran 5 (symleiddio’r broses);

 • adran 24 (diwygiadau sy’n ymwneud â rhestru adeiladau);

 • adran 30(6) (gwaith brys: estyn y cwmpas ac adennill costau);

 • Atodlen 1; ac

 • Atodlen 2.

Mae erthygl 6 yn cynnwys darpariaethau trosiannol.

Gweler adran 41 (dod i rym) o Ddeddf 2016 am ddarpariaethau a ddaeth i rym pan basiwyd Deddf 2016 ac ar ôl hynny.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources