Search Legislation

Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2017

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1

  1. 1.Enwi a chychwyn

  2. 2.Cymhwyso

  3. 3.Dehongli

  4. 4.Eithriadau

  5. 5.Datganiad o ddiben

  6. 6.Gwybodaeth i gleifion

  7. 7.Adolygu’r datganiad o ddiben a’r daflen gwybodaeth i gleifion

  8. 8.Polisïau a gweithdrefnau

 3. RHAN 2

  1. 9.Addasrwydd darparwr cofrestredig

  2. 10.Penodi rheolwr

  3. 11.Addasrwydd rheolwr

  4. 12.Y person cofrestredig – gofynion cyffredinol a hyfforddiant

 4. RHAN 3

  1. PENNOD 1

   1. 13.Ansawdd y driniaeth a’r gwasanaethau eraill a ddarperir

   2. 14.Diogelu cleifion

   3. 15.Preifatrwydd, urddas a pherthnasau

   4. 16.Asesu a monitro ansawdd y gwasanaethau a ddarperir gan gynnwys ffurflenni blynyddol

   5. 17.Staffio

   6. 18.Addasrwydd gweithwyr

   7. 19.Canllawiau ar gyfer deintyddion a phroffesiynolion gofal deintyddol

   8. 20.Cofnodion

   9. 21.Cwynion

  2. PENNOD 2

   1. 22.Addasrwydd mangreoedd

  3. PENNOD 3

   1. 23.Ymweliadau gan ddarparwr cofrestredig â phractis deintyddol preifat

   2. 24.Sefyllfa ariannol

  4. PENNOD 4

   1. 25.Hysbysu am ddigwyddiadau

   2. 26.Hysbysiad o absenoldeb dros dro berson cofrestredig

   3. 27.Hysbysiad o newidiadau

   4. 28.Hysbysu am droseddau

   5. 29.Penodi datodwyr etc.

   6. 30.Marwolaeth person cofrestredig

 5. RHAN 4

  1. 31.Dadebru

  2. 32.Defnyddio cynnyrch laser Dosbarth 3B neu Ddosbarth 4

 6. RHAN 5

  1. 33.Ffioedd

  2. 34.(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), caiff deintydd ofyn am...

  3. 35.Cydymffurfio â rheoliadau

  4. 36.Troseddau

  5. 37.Diwygiadau i Reoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2011

  6. 38.(1) Yn rheoliad 2(1) (dehongli) yn y lleoedd priodol mewnosoder—...

  7. 39.Cymhwyso Rhan 2 o’r Ddeddf i bersonau sy’n cynnal neu’n rheoli practis deintyddol preifat

  8. 40.Darpariaethau trosiannol

  9. 41.Dirymu

  10. 42.Arbedion trosiannol

 7. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Gwybodaeth sydd i Gael ei Chynnwys yn y Datganiad o Ddiben

   1. 1.Nodau ac amcanion y practis deintyddol preifat.

   2. 2.Enw, cyfeiriad a manylion cyswllt dros y ffôn, ffacs a...

   3. 3.Cymwysterau a phrofiad perthnasol y darparwr cofrestredig ac unrhyw reolwr...

   4. 4.Yn achos sefydliad, manylion rolau a chyfrifoldebau’r unigolyn cyfrifol yn...

   5. 5.Enwau, a chymwysterau a phrofiad perthnasol pob un o’r deintyddion...

   6. 6.Strwythur sefydliadol y darparwr cofrestredig.

   7. 7.Y mathau o driniaeth, cyfleusterau a’r holl wasanaethau eraill a...

   8. 8.Y trefniadau a wneir ar gyfer ceisio safbwyntiau cleifion ar...

   9. 9.Oriau agor y practis ac unrhyw drefniadau ar gyfer cleifion...

   10. 10.Y trefniadau ar gyfer delio â chwynion fel y’u nodir...

   11. 11.Y trefniadau ar gyfer parchu preifatrwydd ac urddas cleifion.

   12. 12.Dyddiad ysgrifennu’r datganiad o ddiben a, phan fo’n cael ei...

  2. ATODLEN 2

   Gwybodaeth sydd i Gael ei Chynnwys yn y Daflen Gwybodaeth i Gleifion

   1. 1.Crynodeb o’r datganiad o ddiben gan gynnwys—

   2. 2.Profiad a chymwysterau perthnasol pob un o’r deintyddion a’r proffesiynolion...

   3. 3.Y trefniadau a wneir ar gyfer ceisio safbwyntiau cleifion ar...

   4. 4.Y trefniadau ar gyfer datblygu a hyfforddi cyflogeion yn briodol....

   5. 5.Cyfeiriad a rhif ffôn pob un o’r mangreoedd a ddefnyddir...

   6. 6.Y trefniadau ar gyfer mynediad i fangreoedd a ddefnyddir at...

   7. 7.Hawliau a chyfrifoldebau claf gan gynnwys cadw apwyntiadau.

   8. 8.Manylion personau y mae ganddynt fynediad at wybodaeth am gleifion...

  3. ATODLEN 3

   1. RHAN 1 Yr Wybodaeth sy’n Ofynnol mewn Cysylltiad â Phersonau sy’n Ceisio Cynnal, Rheoli neu Weithio mewn Practis Deintyddol Preifat

    1. 1.Prawf o bwy yw’r person gan gynnwys ffotograff diweddar.

    2. 2.Naill ai— (a) pan fo’r dystysgrif yn ofynnol at ddiben...

    3. 3.Dau eirda ysgrifenedig, gan gynnwys geirda gan gyflogwr diweddaraf y...

    4. 4.Pan fo person wedi gweithio’n flaenorol mewn swydd a oedd...

    5. 5.Tystiolaeth ddogfennol o unrhyw gymwysterau perthnasol.

    6. 6.Hanes cyflogaeth llawn, ynghyd ag esboniad ysgrifenedig boddhaol o unrhyw...

    7. 7.Pan fo’r person yn ddeintydd neu’n broffesiynolyn gofal deintyddol—

   2. RHAN 2 Cymeriad Da

    1. 8.A yw’r person wedi ei euogfarnu yn y Deyrnas Unedig...

    2. 9.Os yw enw’r person wedi ei dynnu, ei ddileu neu...

  4. ATODLEN 4

   Cymhwyso Rhan 2 o’r Ddeddf i bersonau sy’n cynnal neu’n rheoli practis deintyddol preifat

   1. 1.Mae adran 11 (gofyniad i gofrestru) yn gymwys fel pe...

   2. 2.Mae adran 12 (ceisiadau i gofrestru) yn gymwys fel pe...

   3. 3.Mae adran 13 (caniatáu neu wrthod cofrestriad) yn gymwys fel...

   4. 4.Mae adran 14 (canslo cofrestriad) yn gymwys fel pe bai...

   5. 5.Mae adran 17 (hysbysiad o gynigion) yn gymwys fel pe...

   6. 6.Mae adran 19 (hysbysiad o benderfyniadau) yn gymwys fel pe...

   7. 7.Mae adran 20A (gweithdrefn frys i ganslo; Cymru) yn gymwys...

   8. 8.Mae adran 20B (gweithdrefn frys i atal dros dro neu...

   9. 9.Mae adran 21 (apelau i’r Tribiwnlys) yn gymwys fel pe...

   10. 10.Mae adran 24 (methu â chydymffurfio ag amodau) yn gymwys...

   11. 11.Mae adran 24A (troseddau sy’n ymwneud ag atal dros dro)...

   12. 12.Mae adran 26 (disgrifiadau anwir o sefydliadau ac asiantaethau) yn...

   13. 13.Mae adran 28 (methu ag arddangos tystysgrif gofrestru) yn gymwys...

   14. 14.Mae adran 30A(2) (hysbysu am faterion sy’n ymwneud â phersonau...

   15. 15.Mae adran 31 (arolygiadau gan bersonau sydd wedi eu hawdurdodi...

   16. 16.Mae adran 32 (arolygiadau: atodol) yn gymwys fel pe bai—...

   17. 17.Mae adran 37 (cyflwyno dogfennau) yn gymwys fel pe bai...

  5. ATODLEN 5

   Ffioedd

   1. 1.Ffioedd blynyddol

   2. 2.Ffi gofrestru

   3. 3.Ffi mewn cysylltiad â cheisiadau i amrywio amod cofrestru

   4. 4.Ffi mewn cysylltiad â cheisiadau i ddileu amod cofrestru

   5. 5.Ad-dalu ffioedd blynyddol

 8. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources