xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Darpariaethau trosiannol

6.  Nid yw’r diwygiadau i Ddeddf 1990 a wneir gan adran 17 o Ddeddf 2015 yn gymwys i gais am ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygiad mawr(1) a wneir cyn 1 Awst 2016.

(1)

I gael ystyr “datblygiad mawr” gweler erthygl 2(1) o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (O.S. 2012/801) (Cy. 110).