xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Offerynnau Statudol Cymru

2016 Rhif 1066 (Cy. 255) (C. 75)

Tai, Cymru

Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 8) 2016

Gwnaed

1 Tachwedd 2016

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir iddynt gan adran 145(3) o Ddeddf Tai (Cymru) 2014(1).