xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Offerynnau Statudol Cymru

2016 Rhif 1009 (Cy. 243) (C. 70)

Tai, Cymru

Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 7) 2016

Gwnaed

18 Hydref 2016

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir iddynt gan adran 145(3) o Ddeddf Tai (Cymru) 2014(1).

Enwi a dehongli

1.—(1Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 7) 2016.

(2Yn y Gorchymyn hwn, ystyr “y Ddeddf” (“the Act”) yw Deddf Tai (Cymru) 2014.

Y diwrnod penodedig

2.—(1Y diwrnod penodedig i’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf ddod i rym yw 23 Tachwedd 2016.

(2Yn Rhan 1 (Rheoleiddio tai rhent preifat)—

(a)adran 4 (gofyniad i landlord fod yn gofrestredig);

(b)adran 5 (eithriadau i’r gofyniad i landlord fod yn gofrestredig) at bob diben sy’n weddill;

(c)adran 6 (gofyniad i landlord fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau gosod) at bob diben sy’n weddill;

(d)adran 7 (gofyniad i landlord fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau rheoli eiddo) at bob diben sy’n weddill;

(e)adran 8 (eithriadau i ofynion i landlord fod yn drwyddedig) at bob diben sy’n weddill;

(f)adran 9 (gofyniad i asiantau fod yn drwyddedig i ymgymryd â gwaith gosod);

(g)adran 10 (ystyr gwaith gosod) at bob diben sy’n weddill;

(h)adran 11 (gofyniad i asiantau fod yn drwyddedig i ymgymryd â gwaith rheoli eiddo);

(i)adran 12 (ystyr gwaith rheoli eiddo) at bob diben sy’n weddill;

(j)adran 13 (y drosedd o benodi asiant heb drwydded);

(k)adran 28 (erlyniad gan awdurdod trwyddedu neu awdurdod tai lleol);

(l)adran 29 (hysbysiadau cosbau penodedig) at bob diben sy’n weddill;

(m)adran 30 (gorchmynion atal rhent);

(n)adran 31 (dirymu gorchmynion atal rhent);

(o)adran 32 (gorchmynion ad-dalu rhent);

(p)adran 33 (gorchmynion ad-dalu rhent: darpariaeth bellach);

(q)adran 34 (pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau mewn perthynas ag adrannau 32 a 33) at bob diben sy’n weddill;

(r)adran 35 (troseddau gan gyrff corfforaethol);

(s)adran 40 (cod ymarfer) at bob diben sy’n weddill;

(t)adran 41 (canllawiau) at bob diben sy’n weddill;

(u)adran 42 (cyfarwyddiadau) at bob diben sy’n weddill;

(v)adran 43 (gweithgaredd sy’n groes i’r Rhan hon: effaith ar gytundebau tenantiaeth);

(w)adran 44 (cyfyngiad ar derfynu tenantiaethau); ac

(x)adran 46 (rheoliadau ar ffioedd) at bob diben sy’n weddill.

(3Yn Rhan 2 o’r Ddeddf (Digartrefedd), adran 75(3) (dyletswydd i sicrhau llety ar gyfer ceiswyr mewn angen blaenoriaethol pan fo’r ddyletswydd yn adran 73 yn dod i ben).

(4Yn Rhan 4 o’r Ddeddf (Safonau ar gyfer tai cymdeithasol), adran 129 (cymhwyso dyletswyddau sy’n ymwneud â ffioedd gwasanaeth i denantiaethau awdurdod lleol).

(5Yn Rhan 5 o’r Ddeddf (Cyllid tai), adran 131(1), (2), (3), (4)(a) a (b) (diddymu cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai).

(6Yn Rhan 6 o’r Ddeddf (Caniatáu i gymdeithasau tai cwbl gydfuddiannol roi tenantiaethau sicr), adran 138 (diwygio Atodlen 2 i Ddeddf Tai 1988).

Carl Sargeant

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, un o Weinidogion Cymru

18 Hydref 2016

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Hwn yw’r seithfed gorchymyn cychwyn a wnaed gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 (“y Ddeddf”).

Mae’r Gorchymyn hwn yn dwyn y darpariaethau hynny a restrir yn erthygl 2 i rym ar 23 Tachwedd 2016.

Mae erthygl 2(2) yn dwyn y darpariaethau a ganlyn o Ran 1 y Ddeddf i rym: adrannau 4, 9, 11, 13, 28, 30 i 33, 35, 43 a 44 a’r darpariaethau a ganlyn at bob diben sy’n weddill: adrannau 5 i 8, 10, 12, 29, 34, 40 i 42 a 46.

Mae paragraff (3) o erthygl 2 yn dwyn adran 75(3) o Ran 2 o’r Ddeddf i rym. Mae paragraff (4) yn dwyn adran 129 o Ran 4 o’r Ddeddf i rym. Mae paragraff (5) yn dwyn adran 131(1), (2), (3) a (4)(a) a (b) o Ran 5 o’r Ddeddf i rym ac mae paragraff (6) yn dwyn adran 138 o Ran 6 o’r Ddeddf i rym.

NODYN AM Y GORCHMYNION CYCHWYN CYNHARACH

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Mae’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf wedi eu dwyn i rym, i’r graddau a nodir isod, drwy orchmynion cychwyn a wnaed cyn dyddiad y Gorchymyn hwn.

Y DdarpariaethY Dyddiad CychwynRhif O.S.
Adran 123 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 2 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 2 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 3 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 3 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 5 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 6 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 7 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 8 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 10 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 12 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 14 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 14 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 15 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 15 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 16 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 16 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adrannau 17 a 1823 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 19 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 19 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 20 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 20 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 21 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 21 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 2223 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 23 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 23 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adrannau 24 i 2723 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 29 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 34 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adrannau 36 i 3923 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 40 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 41 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 42 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 4523 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 46 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adrannau 47 ac 4823 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 49 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 49 (at y dibenion sy’n weddill)23 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Adran 50 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 50 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 51 i 5627 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 57 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 57 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 5827 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 59 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 59 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 60 i 6327 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 64 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 64 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 65 i 7127 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 72 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 72 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 7327 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 7427 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 75(1), (2) a (4)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 76 a 7727 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 78 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 78(2) (yn rhannol)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 78 (at y dibenion sy’n weddill)1 Gorffennaf 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 7927 Ebrill 20152015/1272(Cy. 88)
Adran 80 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 80 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 81 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 81 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 82 i 8527 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 86 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 86 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 87 i 9427 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 95 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 95 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 96 a 9727 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 98 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 98 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 99 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 99 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adran 10027 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Adrannau 101 a 10225 Chwefror 20152015/380 (Cy. 39)
Adrannau 103 a 10416 Mawrth 20162016/266 (Cy. 99)
Adran 10525 Chwefror 20152015/380 (Cy. 39)
Adran 106 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 106 (at y dibenion sy’n weddill)25 Chwefror 20152015/380 (Cy. 39)
Adrannau 107 i 11025 Chwefror 20152015/380 (Cy. 39)
Adrannau 111 i 1281 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 1301 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 131(4)(c)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 1371 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 13916 Rhagfyr 20152015/2046 (Cy. 310)
Adrannau 140 a 1411 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Adran 1441 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Atodlen 123 Tachwedd 20152015/1826 (Cy. 266)
Paragraff 1 o Atodlen 2 (yn rhannol)1 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Atodlen 2 (at y dibenion sy’n weddill)27 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Rhan 1 o Atodlen 327 Ebrill 20152015/1272 (Cy. 88)
Rhan 2 o Atodlen 325 Chwefror 20152015/380 (Cy. 39)
Rhan 3 o Atodlen 31 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)
Rhan 4 o Atodlen 316 Rhagfyr 20152015/2046 (Cy. 310)
Rhan 5 o Atodlen 31 Rhagfyr 20142014/3127 (Cy. 316)

Gweler hefyd adran 145(1) o’r Ddeddf ar gyfer y darpariaethau a ddaeth i rym ar y diwrnod y cafodd y Ddeddf y Cydsyniad Brenhinol ac adran 145(2) ar gyfer y darpariaethau hynny a ddaeth i rym 2 fis ar ôl i’r Ddeddf gael y Cydsyniad Brenhinol.